«Htitw GEMEENTE M iiiiéwtlhiliilK DDELBURG Kermis met vuurwerk in Middelburg Petitie voor 30-kilometerzone op Zuidwal in Arnemuiden Inzamelen Taxus-snoeisel Rooien Als verhuizing medisch noodzakelijk is Week 32 MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Tafeltje Dekje uvv Heestervorm Oproep Uw hulp Laad-en loszone Kinderrijk Dolle Donderdag Verkeer Parkeren Niet met de auto Allerlei Open dag Sport Beurs Vrije tijd Wet Voorzieningen Gehandicapten SNEL GEBOEKT Woensdag 5 augustus 1998 FAAM/VLISSINGER 3 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. '1 w In de zomermaanden vvordl lan delijk Taxus Baccata-snoeisel in gezameld. De dienst Stadsbeheer van gemeente Middelburg doet ook mee, onder meer met snoeisel van de hagen op de hegraaf- plaats. Van dit snoeisel wordt Taxol ge maakt. Taxol wordt gebruikt voor medicijnen voor verschillen de vormen van kanker. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (lijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. Dc maaltijden kunnen iedere maandag lussen 8.45 en 9.30 uui worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu van 10 augustus tot en met 16 augustus maandag vleesballetjes in jus, witlof, puree dinsdag gebraden varkensvlees met appel, rodekool. puree woensdag runder goulash, sperzibonen, aardappelen donderdag kipfilet in groentesaus, rijst vrijdag visfilet in saus. erwtjes, wortelen, aardappelen zaterdag babi pangang zondag wat de pol schaft Taxol werd gemaakt van de Ameri kaanse Taxus Brevifolia. Deze groeit echter traag en mag uit mi lieuoverwegingen maar beperkt worden gekapt. De Europese ver vanging van deze plant is dc Taxus Baccata. Dit i.s een naaldbooinsoort met zachte naalden die in rijen in een plat vlak naast elkaar liggen. Het komt meestal in heestervorm voor. In de naalden van Taxus Bac cata zit baccatine. Baccatine is een stof, die dé basis vormt voor dc be reiding van Taxol. Taxol wordt weer gebruikt als medicijn om kan ker te helpen bestrijden. Voor de productie van Taxol is heel veel van die baccatine nodig. Daar om wordt landelijk de oproep ge daan aan kwekers en groenbeheer- ders, maar ook aan particulieren om Taxus Baccata-snoeisel te verzame len en in te leveren. In deze tijd van hel jaar komt de grootste hoeveel heid baccatine in de naalden vrij. Als ti een Taxus Baccata in uw tuin heeft, kunt u het verse snoeisel op donderdag 13 augustus tussen 09.00 en 16.00 uur brengen naar de begraafplaats aan de West Oude Havendijk. Gevraagd wordt één- a tweejarig snoeisel van maximaal 8mm dik in te leveren. Dus geen stelen of delen hiervan, maar het frisse, jonge groen. Het snoeisel dient droog te worden bewaard en mag niet langer dan drie dagen ge leden gesnoeid zijn Alleen de Taxus komt in aanmerking, geen andere variëteiten. Voor vragen over deze bijzonder inzameling neemt u contact op met de dienst Stadsbeheer, telefoon 675303. Een rooiaanvraag is ingediend voor: 41 essen aan de Uiterschootweg Voor nader informatie kunt u te recht bij de de heer H. ten Klooster afdeling Groenbeheer, telefoon 675312. Bewoners van de Zuidwal in Ar nemuiden willen dat hun straat een 30-kilometerzone wordt. Dinsdag 28 juli dienden mevrouw De Ridder en mevrouw Barentsen bij burgemeester Spahr van der Hoek van de gemeente Middel burg een verzoek in via een peti tie. Dienst Stadsontwikkeling van ge meente Middelburg heelt onlangs erkend dat dc verkeersproblemen in de Spoorstraat en dc Nieuwstraat in Arnemuiden opgelost moeten wor den. De verontruste bewoners van de Zuidwal vrezen, dat wanneer de hiervoor genoemde straten een 30- kilometerzone worden, hun straat zwaarder belast zal worden door het verkeer. Het verkeer gaat in hun ogen deze stralen ontzien en zal de Zuidwal gaan gebruiken als doorgaande rou te. Dit naast het feit dat volgens hen hel verkeer daar toch al veel te hard rijdt. Daarnaast wijzen de bewoners er op dat vanaf september er maar één su permarkt in Arnemuiden is. Zij vre zen hierdoor extra overlast door de laad-en loszone van deze winkel, die grenst aan de Zuidwal. Boven dien vrezen zij dat de vele bezoe kers van die winkel de parkeerruim te aan de Zuidwal gaan gebruiken. Tenslotte is hun straat een kinder rijk gebied. Zij willen de kinderen graag beschermen door hel invoe ren van een 30-kilometerzone. De burgemeester benadrukte dat hij dit signaal zeer serieus neemt. Hij zegde toe dit voorstel mee te nemen in het project Spqorst raat/N ieuw- straat. Van vrijdag 7 augustus tot en met donderdag 13 augustus i.s het kermis in de provinciehoofdstad. Dan staan er op de Markt en op Plein 1940 weer een groot aantal kermisattracties, die voor de nodige feestvreug de zullen zorgen. Op woensdag 12 augustus wordt vanaf het Zuster plein vuurwerk afgestoken. Het vuurwerk begint om 22.30 uur. De kermis begint 7 augustus 's 23.00 uur. De winkeliers in de Bin- avonds en zal voor dc derde keer op nenstad krijgen de mogelijkheid om zondag open zijn van 13.00 tot tijdens de kermisdagen uiterlijk tot 21.00 uur geopend te zijn, met uit zondering van de zondag. De laatste dag van de kermis is weer uitgeroepen .lol Dolle Donder dag. Naast de kermis staat de week markt op het Damplein. Ook is er die dag een standwerkers concours in de Lanae- en Korte Delft. Om het verkeer in het centrum tij dens de kermisperiode in goede ba nen te leiden is een aantal maatre gelen genomen. Van donderdag 6 augustus lot za terdag 15 augustus worden de vol gende plaatsen afgesloten voor het verkeer: a.de Pottenmarkt vanaf de hoek van de Markt en de Vlasmarkt; b. een gedeelte van de Lange Noordstraat, tussen de Stadhuis straat en de Markt. Tijdens de kermis kan niet op Plein 1940 worden geparkeerd. Op don derdag 13 augustus is tevens het Damplein afgesloten in verband met de weekmarkt. Daarnaast is er van 3 augustus tot en met 17 augustus geen parkeerge legenheid op het Hof van Tange. Gezien de verwachte drukte is het op Dolle Donderdag niet aan te raden om met dc auto tot in het centrum van de stad te ko men, maar uw voertuig in de parkeergarages of aan de rand van de stad te parkeren. Dit kan op zo'n gezellige dag veel erger nis voorkomen. Foto: E. Engel Mevrouw Barentsen en mevrouw De Ridder (rechts) overhandigen de petitie aan burgemeester Spahr van der Hoek. Foto: Ruben Oreel Baarmoederhalskanker Steeds meer vrouwen nemen deel aan het bevolkingsonder zoek naar baarmoederhalskan ker. In Zeeland is het percenta ge deelneemsters gestegen van 57% in 1996 naar ruim 59% in 1997. Dat is hoger dan de ge middelde opkomst in heel Zuid west Nederland, die is namelijk 55%. Genoemde resultaten zijn afkomstig uit het jaarverslag be volkingsonderzoek baarmoeder halskanker van de Stichting Pre ventie Zeeland. Veerseweg - De Veerseweg in Veere wordt vanaf half sep tember afgesloten voor publiek. Aannemingsbedrijf JMB uit Et- ten-Leur gaat dan aan het werk met de reconstructie van de Veerseweg. Deze reconstructie werd - naar aanleiding van klach ten van omwonenden - in 1995 door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Veere toegezegd Er wordt een nieu we fundering aangelegd, de ra batten en voetpaden worden verbeterd en ongeveer de helft van de rioolhuisaansluitingen wordt vervangen. Oplevering van de nieuwe straat zal eind november gebeuren. Blue Spirit Cadets - Het jeugdmuziekkorps The Blue Spi rit Cadets doet het goed. Het telt inmiddels bijna dertig leden en er zijn voor dit seizoen al vijf optredens geregeld. Zo geven de jeugdige muzikanten 5 sep tember acte de presence tijdens de Meivelddag in Middelburg. 3 Oktober is het korps uitgeno digd om op te treden tijdens een grote sponsorloop voor Middelburgse basisscholen, In september wordt een leden werfcampagne begonnen om het korps verder op te bouwen. Afvalcontainer - De onder grondse afvalcontainers in de Paul Krugerstraat, Van Dis- hoeckstraat, Korenbloemlaan en Tulpenlaan in Vlissingen beval len goed. Dat blijkt uit een on derzoek dat de sectie Afvalver werking deze zomer hield onder gebruikers van de containers. Vooral de frequentie waarmee het afval gestort kan worden, de vormgeving en de vermindering van los afval in de straat vallen bij de bewoners in goede aarde. Ledelpop - Bands die eind dit jaar willen optreden op het Le- delpopfestival in Oostburg, kun nen voor 18 september een bio grafie en demo opsturen naar de werkgroep jongeren stichting Ledeltheater (Volderstraat 23, 4501 JM in Oostburg) De pre cieze datum voor het festival staat nog met vast, wel is be kend dat het in december op het programma staat. Speeltuinen - De Middelburg se speeltuinen werden vijf jaar geleden heringericht. Om dat te vieren, houden ze gezamenlijk een 'speeltuin weekend' in sep tember. ledereen kan het eerste weekend in deze maand gratis de vier speeltuinen (in de Stro- menwijk, Middelburg-Zuid, Nieuw Middelburg en Nieuw en Sint Joosland) bezichtigen. telande aan de start verschijnen. Vorig jaar werd de wedstrijd ge wonnen door Lout Vos. Imkerij - Wie nu eens'alles wil weten van bijen, honing en im kerij, kan zaterdag 8 augustus terecht in de Schaapskooi in Nisse. De imkersvereniging Noord- en Zuid-Beveland laat met behulp van observatiekas- ten zien hoe bijen honing verza melen en opslaan. Ook komen de gereedschappen en proces sen van het honing maken aan de orde. De open dag begint om 10.30 uur. Squaredance - De North Sea Dancers houden in september en oktober een drietal open avonden 'squaredancing'. Wie deze tak van dansen onder de knie wil krijgen, kan terecht op de vrijdagen 11 en 18 septem ber en 9 oktober in campus De Ruyter aan de Vlissingse Van Hogendorpweg. Alle demon straties beginnen om 20 uur MLTC - De Middelburgse ten nisvereniging MLTC bestaat vijf tig jaar en viert dit van 28 augus tus tot en met 6 september met een lustrumtoernooi. Zo geven oude leden een demonstratie- wedstrijd, is er een bal masqué en een zeskamp voor de jeugd Ringrijden - De Ringrijders Vereniging Meliskerke houdt vrijdag 14 augustus een wed strijd in boerenkostuum. Deze wordt, naar oude traditie, gere den bij de kerk in de Torenstraat in het dorp. De wedstrijd begint om 14 uur Behalve Meliskerkse rijders zullen ook ruiters uit Zou- Skeelerdag - In Oostkapelle wordt woensdag 12 augustus een Skeelerdag gehouden. De nationale skeelertop treedt aan om deel te nemen aan één van de tochten: Erik Huizebosch, winnaar van 1997, nationaal kampioen Edward Hagen, Henri en René Ruitenberg, Jan Eise Kromkamp zullen bij voorbeeld aan de start verschijnen. Wie zelf mee wil doen kan zich vanaf 9 uur inschrijven bij het VW- kantoor in Oostkapelle. Concours hippique - Het tweedaagse Scheldestad Palm Concours Hippique wordt 7 en 8 augustus gehouden in Park Westduin in Vlissingen. Wed strijden springen en dressuur wisselen elkaar - in verschillen de klassen - af Meer informatie is verkrijgbaar bij de evenemen tencommissie van de ruiterver- eniging Scheldestad. Garden Fair - De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde houdt 12 septembei 1998 een Garden Fair bij imkerij Poppendarnme in Grijpskerke. Publiek is tussen 10 en 17 uur welkom. Naast 'groene stands' zijn er kraampjes met tumboe- ken, decoraties, architectuur, vij vers, manden, buitenkleding en keramiek. De Vlinderstichting, stichting Het. Zeeuws Land schap, MicMec en de Neder landse Tuinstichting ontbreken niet. De hele dag rijdt er een gratis paardentram door de om geving^- Rommelmarkt - De jaarlijkse bazar/rommelmarkt van de Her vormde Gemeente in Oostka pelle wordt donderdag 6 augus tus gehouden. De opbrengst is bestemd voor het bekostigen van aanpassingen in het kerkge bouw. In elk geval gaat ƒ3.000 naar een goed doel. De rommel markt begin om 9.30 uur. Verzamelmarkt - De geplan de edities van de Verzamel markt op het Arsenaalplein in Vlissingen gaan - in verband met de geringe belangstelling - niet door. Gedurende de geplande zondagen houdt de organisatie een reeks zomer- en familieacti- viteiten. Zomerfeest - De Activiteiten- groep Middelburg houdt vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus haat jaarlijkse zomerfeest in de Mo lukse wijk in Middelburg Voor kinderen is er vrijdagavond een dropping. Zaterdag is er overdag een volleybaltoernooi met kraampjes van waaruit Molukse lekkernijen worden verkocht 's Avonds is er een spetterend feest met optredens van Daan Tanate, Lady Soul en een reünie van de H-Gang, een zevenmans formatie die begin jaren tachtig bekendheid verwierf met hun zelf geschreven nummers over de politieke situatie in Indone sië. Net als voorgaande jaren vinden de activiteiten plaats op het grasveld en in een feesttent in de Rijnstraat. (advertentie) ITIAATSCHAPPEUJKE ZORG WALCHEREN M Voor informatie, bel (0118} 670800 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 93O uur en van 13.30 tot 14.30 uur. DONDERDAG Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetings middag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefo nisch spreekuur ABW-uitke- ring van 13-16 u., tel. 625655. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, kla verjassen, 19.30 u. Buurt huis De Schuur Oost-Sou burg, Line dancing, 20 u. Jachthaven Zierikzee, vaar- en wandelexcursie vanuit Zierikzee naar Neeltje Jans, 11 u., aanmelden 010- 2650296. ANWB/WV kan toor Middelburg, kerkenpad, 13.30 u. Zeeuws Museum Middelburg, Abdijrondlei ding, 15 u. De Octopus club Domburg, stoel versie ren, 10 u. De Parel Dom burg, playback en karaoke, 19.30 u. Badstrand Vlissin gen, Sparachute spelen, 13 u. Slot Haamstede, fïets- excursie langs de Schouwse Zuidkust, 13 u. Kasteel van Batavia Westkapelle, puzzel- rit voor auto's en fietsen, 19 u. Haven Burghsluis, na- tuurvaartocht over de Oos- terschelde, 18.30 u., reser veren 0111-414309. VRIJDAG Midgard Middelburg, groot beeldvideofilm, 20 u. Stoomtrein Goes, dagtocht 'Zonder auto de Zak in', 11 u., reserveren tot donder dag 16 u. 0113-270705. Al- degonde Vlissingen, praat- en dansavond voor alleen staanden vanaf 25 jaar, 20.30 u. Park Westduin- Vlissingen, Concours hippi que, 9 u. Diverse locaties Vlissingen, Small Sail Festi val, 13 u. Boulevard Vlis singen, midzomernacht- markt, 21 u. ZATERDAG De Parel Domburg, kinder- bowlingtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 15 u. De Octopusclub Domburg, kin derbingo, 19 u. Diverse lo caties Vlissingen, Small Sail Festival, 11 u. Park West- duinVlissingen, Concours hippique, 9 u. Boulevard Vlissingen, De Ruyter triath lon, 19 u. Loskade Middel burg, moonlight cruise op het Veerse Meer, 20 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, rondleiding in de heemtuin, 14 u. Schaapskooi Heinkenszand- Nisse, fietsexcursie over de Bloemendijken door de Zak van Zuid-Beveland, 13.30 u. ZONDAG Fort Rammekens Ritthem, rondleiding in en rond het Fort, 14 u. De Octopusclub Domburg, T-shirt schilderen, 10 u. De Parel Domburg, kinderbowlingtoernooi, 19 u., aanmelden voor 15 u. De Parel Domburg, Jos Bruins Table Magic, 20 u. Arsenaalplein Vlissingen, verzamelmarkt 11 u. Di verse locaties Vlissingen, Small Sail Festival, 13 u. MAANDAG Sporthal Baskenburg Vliss ingen, sporten met longen- fyseem, Astma of Bronchi- tus, 15.15 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur 9.30-12 u. Koopvaardij Boulevard Vlissingen, natuurwande ling, 19 u.* Abdijplein Mid delburg, boek-, antiek- en curiosamarkt, 11 u. De Pa rel Domburg, bowlingtoer- nooi, 20 u., aanmelden voor 18 u. De Halve Maan Oost kapelle, bingo, 19.30 u. De Parel Domburg, Oriëntal night, 21 u. Bunkerterrein Lange Leenweg Vlissingen, Speelstad 'Jungle-stad', 9 u. DINSDAG Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmid dag, 13.15 u. Speeltuinver eniging De Oude Stad Vliss ingen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloop huis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Bachten Reede Vlis singen, handwerkgroep voor 55 plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetings middag voor 50- plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefo nisch spreekuur ABW-uitke- ring van 10-12 u., tel. 625655. Bord Natuurmo numenten en Het Zeeuwse Landschap parkeerkeer- plaats Oosterscheldekant Waterland Neeltje Jans, wandelexcursie, 19 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, roofvogelshow, 16.30 en 19 u. Nederlands Hervormde Kerk Wemeldin- ge, wandeling door Wemel- dinge, 19.30 u. Fort Ram mekens Ritthem, rondlei ding in en rond het Fort, 19.30 u. Zeeuws Museum Middelburg, Abdijrondlei- ding, 15 u. Landingsweg Baarland, oogstdemonstra- tie met trekpaarden, 16 u. Bunkerterrein Lange Leen weg Vlissingen, Speelstad 'Jungle-stad', 9 u. WOENSDAG Wijkcentrum Open Hof Vlis singen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Praktijk voor Kerntherapie Middel burg, energetische medita tie* Dienstencentrum Oude ren Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Midgard Middelburg, groot beeldvideofilm, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreek uur, 13.30-17 u. Slot Haamstede, wandelen door Slotbos en Zeepeduinen, 19 u. aanmelden bij VVV is noodzakelijk. Zeeuws Mu seum Middelburg, Abdij rondleiding, 15 u. De Parel Domburg, bingo, 20 u. Strand Dishoek, volleybal toernooi, 9.30 u., inschrijven t/m maandag bij strandhuis jes 360 en 362. Bunkerter rein Lange Leenweg Vlissin gen, Speelstad 'Jungle- stad', 9 u. Hotel de Leuge naar Vlissingen, In-line ska te tocht, 9.30 u. Boulevard Vlissingen, demonstraties reddingsbrigade, 15 u. T®- i k 111 S1111111 IÊl§§ll lHll 'TvA\ JMEggJ T' T.Tj The Blue Spirit Cadets - de colour guard.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1998 | | pagina 3