Arbeids Bureau Feest in Zoutelande Stop de kinderhandel! KONINKLIJKE LUCHTMACHT Gevonden Onderwijs Allerlei Gezondheid Natuur KOM OP, LUISTEREN KOST NIKS! Bijeenkomst Excursie Werk Giften Vrije tijd Cursus Help Terre des Hommes. Giro 2d 2d 2d Bel 06-300170 Woensdag 17 juni 1998 FAAM/VLISSINGER 19 Parkiet - Bij de politie in Vlis singen zijn in de periode van 14 mei tot en met 8 juni de volgen de gevonden voorwerpen aan gegeven: polsketting, bankaf schrift, bankpasjes, gereed schappen, brillen, mobiele tele foons, geld, horloges, kruising tussen Herder en Rotweiler, tamme parkiet, identiteitspapie ren, halsketting in vorm van hartje, trui in tas, portemon nees, sleutels, fiets, damesring met steentje, kinderschoentjes, broche, stremrek auto,'.tassen en een traveler cheque. De voorwerpen worden drie maan den bewaard en kunnen wor den afgehaald bij het politiebu reau tijdens kantooruren. Hogeschool Brabant - Het- Sociaal Agogisch Onderwijs van de Hogeschool Brabant houdt donderdag 11 juni van 19 tot 21 uur een informatie-avond over de vol- en deeltijdopleidingen die in Breda worden gegeven. Cursisten hebben de keus uit culturele en maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pe dagogische hulpverlening en personeel en arbeid/personeels management. Het gebouw van de Hogeschool Brabant is ge vestigd aan de Hogeschoollaan 1 in Breda. Teekenacademie - De Mid delburgse Teekenacademie werd 220 jaar geleden opgericht om het tekenonderwijs in Mid delburg te bevorderen. Om het jubileum te vieren presenteert de Teekenacademie van 20 juni tot en met 1 juli vijf video-ani maties in het Huis 's-Hertogen- bosch aan de Vlasmarkt in Mid delburg. De animaties zijn ge maakt door leerlingen van de Stedelijke Scholengemeen schap Middelburg, de Christelij ke Scholengemeenschap Wal cheren, de Toorenvliedtschool, Ithaka in Goes en Scholenge meenschap Scheldemond in Vlissingen. Slotkoor - Amateurtheater- school De Ambitie speelt 19 tot en met 21 juni de voorstelling Slotkoor van de Duitse auteur Botho Strauss in het Mini- theater in Middelburg. Na les sen gevolgd te hebben in de vakken spelimprovisatie, mini- dramaturgie, elementair toneel en fysiek toneel ronden tien cur sisten en twee gastspelers met deze voorstelling hun tweejarige opleiding af. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Scoop in Middelburg, tel. 0118- 682500. Spaier - De Junior Kamer Wal cheren heeft een financiële bij drage van tweeduizend gulden geleverd aan de twee nieuwe zorgwoningen aan de Spaier 14- 16 in Zoutelande. De zorgwo ningen worden vrijdag 12 juni officieel in gebruik genomen. De schenking wordt gebruikt voor de aanschaf van meubilair. Labrujère - Aan de Ampere- weg in Middelburg wordt don derdag 11 juni de eerste paal geslagen van het nieuwe be drijfspand van Staalconstructies Labrujère. Het bedrijf is nu nog aan de Kleverskerkseweg ge vestigd. Het bedrijf is de laatste jaren fors gegroeid en kan op de huidige locatie niet uitbreiden. Heldin - Mevrouw P.M. de Rij ke, werkzaam bij Thuiszorg Wal cheren, redde tijdens haar werk en met gevaar voor eigen leven een bejaarde vrouw uit haar brandende woning. Daarom krijgt zij vrijdag (19 juni) een on derscheiding van het Carnegie Heldenfonds. De onderschei ding wordt uitgereikt door de Vlissingse burgemeester J.C.Th, van der Doef. Cats Dogs - In Middelburg is de Stichting Cats Dogs op gericht. De stichting heeft als doelstelling honden en katten Orgaandonatie - De Nier stichting heeft een brochure uit gegeven over 'kerken en or gaandonatie'. In de brochure wordt uitgebreide medische in formatie gegeven over orgaan donatie ter ondersteuning van de discussie over dit onderwerp die momenteel in de kerken wordt gevoerd. De brochure is verstuurd naar alle katholieke en protestantse kerken en kan wor den opgevraagd bij de Nierstich ting, tel. 0800-3880000. Amateurtheaterschool De Ambitie. op een persoonlijke manier te verzorgen. Zo wil de stichting honden uitlaten en katten ver zorgen wanneer de eigenaar werkt, ziek is of een dag weg is. Ook wil de stichting honden en katten onderbrengen in gastge zinnen tijdens de vakanties. De nieuwe stichting presenteerd zich tijdens het braderie- en po diumfestival in Middelburg. Zalm-snip - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere heeft besloten om de 'Zalm-snip' te verrekenen via de afvalstoffen heffing. Voor bewoners van te huizen wordt een aparte rege ling getroffen. De 'Zalm-snip' is een bedrag van honderd gulden ter compensatie voor de sterk gestegen lokale lasten van de burgers. Het kabinet kwam tot de conclusie dat deze lasten de laatste jaren wel erg fors geste gen zijn. God en jongeren - Evangelie gemeente De Wijngaard houdt zondag 21 juni een speciale jon- gerendienst aan de Generaal Ei- senhowerlaan 25 in Middelburg. De dienst begint om 9.30 uur. Huursubsisielijn - De Socia listische Partij heeft opnieuw een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen omtrent huursubsidie. Van 15 tot en met 19 juni is het nummer (0900- 2025270) van 14 tot 20 uur te bereiken. Het nummer is zo af gesteld, dat alleen een lokaal ta rief hoeft te worden betaald. Nieuwlandsrust - Het Hof Nieuwlandsrust aan de Oude Dijk in Nieuw en Sint Joosland is zaterdag 27 juni geopend voor bezoekers. De tuin is min stens honderdvijftig jaar oud en is door de opeenvolgende be woners in stand gehouden. De huidige bewoners, de familie Polderdijk, ontvingen het afgelo pen jaar de Zeeuwse Erfgoed prijs voor de authentieke staat waarin het hof en de tuin zich bevinden. De tuin van het Hof Nieuwlandsrust is van 10 tot 17 uur te bezoeken. Zwerfvuil - Tijdens de Zeeland Natuurmaand besteden het Openbaar Lichaam Afvalstoffen- verwijdering Midden- en Noord- Zeeland (OLAZ) en de Afval- stoffenverwijdering Zeeuws- Vlaanderen (AVZV) aandacht aan het opruimen van zwerfvuil. Woensdag 24 juni bezoeken ZOU JE ANDER S WERKEN BIJ DE LUCHTMACHT BIJVOORBEELD De Koninklijke Luchtmacht is een modern, technisch en militair vliegbedrijf dat overal ter wereld Nan opereren onder alle mogelijke omstandigheden. Ons bedrijf is zo opgebouwd dat elke vliegende eenheid - een squadron - yolledig zelfstandig kan opereren in binnen- en buitenland. BEVEILIGINGSDIENST? Een vliegbasis is militair terrein waar niet zomaar iedereen naar binnen kan wandelen. Dit militair terrein wordt bewaakt door een eigen, militaire, bewakingsdienst: de GRV (Grondverdediging). Dit bewaken wordt gedaan door controles aan de hoofdingang van het onderdeel, het lopen van patrouilles buiten de werkuren (dus 's avonds, 's nachts en in het weekend). Op een onderdeel worden gebouwen en objecten ook bewaakt door middel van elektronische apparatuur. Wanneer dit alarm wordt geactiveerd, moet een reactie-team erop uit om de situatie te bekijken en een rapport uitbrengen aan de wachtcommandant. WERK MET EEN DUIDELIJK MILITAIR KARAKTER De Koninklijke Luchtmacht is overal ter wereld inzetbaar om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid. Dit betekent dat met het uitzenden van een squadron ook de eigen bewakings-dienst meegaat. Omdat voor dit werk andere eisen worden gesteld aan de militaire bewaker, moet hij of zij dus ook anders opgeleid zijn. Deze vorm van bewaken heet Object Grondyerdediging (OGRV). Deze bewaker wordt dan ook niet alleen opgeleid om het onderdeel te bewaken, maar krijgt daarnaast een aparte specialisatie in onder andere het opzetten van wegversperringen, konvooibewaking en persoonsbeveiliging. WIE DURFT? De Koninklijke Luchtmacht is op zoek naar mensen die deze functie voor een aantal jaren willen uitvoeren door het aangaan van een BBT-contract. Dit BBT-contract (Beroeps Bepaalde Tijd) duurt minimaal vier jaar. Voor vrouwen is er een extra keuzemogelijkheid voor drie jaar. WIE ZOEKT DE LUCHTMACHT? De Koninklijke Luchtmacht is op zoek naar mensen die een VBO/LBO-diploma op zak hebben op A/B-niveau met minimaal een zes voor Nederlands en Engels, of mensen die een afgebroken MAVO of HAVO opleiding hebben. Je bent niet jonger dan 17 jaar en niet ouder dan 26 jaar. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent bereid deze aan te vragen. JE MAG GEEN BRIL OF CONTACTLENZEN DRAGEN. WAT DENK JE ERVAN? Heb je interesse of ben je nieuwsgierig naar meer informatie over deze functies, kom dan naar de voorlichting die georganiseerd gaat worden in samenwerking met het Arbeidsbureau. De consulente mevrouw E. Drost van het Arbeidsbureau Goes, tel. 01 13 - 240 500 vertelt je wanneer, waar en hoe laat de voorlichting plaatsvind.Tijdens de voorlichting wordt alles verteld over de militaire opleiding, de functie-inhoud en natuurlijk over de arbeidsvoorwaarden, zoals: geen premie voor ziektekostenver-zekering, gratis studeren, salaris en nog veel meer! Ook je ouders, vriend(in) en kennissen zijn van harte welkom! Zuivere Zelda en Simon Schoon het Zeeuwse Biologisch Muse um in Oostkapelle alwaar zij kin deren vanaf zes jaar uitnodigen om te helpen de natuur schoon te houden. De voorlichting duurt van 14 tot 16 uur. Tuinen - In het kader van de Zeeland Natuurmaand stellen een groot aantal Zeeuwse tuin- eigenaren hun poorten open voor het publiek. De Stichting Educatief Toerisme Oranjezon uit Oostkapelle heeft een gidsje 'Tuinen van Zeeland' samenge steld waarin de openstellingen van Zeeuwse tuinen staan. De gids is verkrijgbaar bij de VW- kantoren in Zeeland en bij ver schillende tuineigenaren. Zomeravond - De vrienden van de Karolingische burg uit Oost-Souburg houden vrijdag 19 juni een muziek- en dansavond op het terrein van de burg in Oost-Souburg. Het is de bedoe ling om deze 'zomeravond' ie der jaar aan het begin van de zo mer te houden. Om 19.15 uur begint het programma waaraan medewerking wordt verleend door slagwerkgroep Vlijt en Vol harding, Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, accordeonver eniging Concertina, gymnastiek vereniging DIOS en de Molukse zanggroep Inalo. Walcheren - Tot de inundatie van Walcheren in 1944 werd het eiland de 'tuin van Zeeland' genoemd. Kunstenaars schrij vers en dichters hebben dit beeld in stand weten te houden en de naam spreekt nog steeds tot de verbeelding. De Stichting Educatief Toerisme Oranjezon uit Oostkapelle besteedt 19 juni aandacht aan de 'tuin van Zee land'. Historisch geograaf drs. Aad de Klerk verzorgt in de ka pel van Hoogelande een inlei ding over het ontstaan van de benaming en geeft een schets van het Walcherse landschap van weleer. Na de inleiding wordt er per touringcar een ex cursie gemaakt door de 'tuin van Zeeland'. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 01 18-581507. volledige aanbod aan kunst- en cultuureducatie overzichtelijk gerangschikt. De gids is verkrijg baar bij Scoop, tel. 0118- 682500. Banenmarkt - Het Vlissingse Arbeidsbureau houdt zaterdag 20 juni van 10 tot 15 uur een ba nenmarkt voor werkzoekenden, baanveranderaars en schoolver laters. Door de groeiende eco nomie is er in de regio veel vraag naar arbeidskrachten. Er is informatie over vacatures, kin deropvang en verschillende werkgevers. Daarnaast is er een stand speciaal voor vacatures die betrekking hebben op de bouw van de Westerschelde Oever Verbinding. Artemis - Bureau voor Vrou wenhulpverlening Artemis heeft een nieuwe stichting in het leven geroepen. De Stich ting Artemis Bedrijven, zoals de ze voluit heet, houdt zich bezig met werkervaringsplaatsen. De ze worden benut door vrouwen die hun inkomen via de ge meente krijgen en door vrou wen die weinig kansen zagen om hun talenten te benutten. Zij worden door Artemis begeleid op het gebied van hulpverle ning, opleiding en werk. Voor alsnog zullen de ervaringsplaat sen bestaan uit kleinschallige projecten als een klussenbedrijf, rommelmarkten, vervoer, tuin onderhoud en administratieve dienstverlening. Meer informa tie: 0118-642 979. Blue Spirit Cadets - Het nieuwe muziekcorps The Blue Spirit Cadets heeft een schen king van negenhonderd gulden ontvangen van zangvereniging Koriander uit Middelburg. De zangvereniging houdt wegens een tekort aan leden op met be staan Ook de stichting Muzi kanten voor Muzikanten ontving negenhonderd gulden. Scoop - Het Zeeuws instituut voor zorg, welzijn en cultuur Scoop in Middelburg heeft een gids met haar cursusaanbod voor het cursusjaar 1998-1999 uitgegeven. In de gids staat het Dansavond - De Algemene Danssport Vereniging Zeeland houdt 27 juni een vrije dans avond. Flamencogroep Candele uit Middelburg geeft» deze avond bovendien een demon stratie van haar kunnen. De dansavond is voor iedereen toe gankelijk en begint om 21.45 uur in het Vlissingse Arsenaal theater. Het gezinsvervangend tehuis aan de Spaier 14-16 is vorige week vrijdag geopend. In het huis komen verstandelijk gehan dicapten te wonen. Op de foto planten één van de bewoners en de Vlissingse Rotary Club-voorzitter L. Slingenberg samen een boom. Rotary Vlissingen overhandigde de bewoners een cheque van tienduizend gulden, afkomstig uit de opbrengst van het Najaarsconcert. FOTO JAAP WOLTERBEEK OJ-Jct. p.m.) (bf; Van Speljkstraat 3, 2518 EV Den Haag

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1998 | | pagina 19