Family Aan het eind van de aspergetijd ZuiderjxjiN Family Brunch Family Buffet bh Brunch Buffet r 37,50 per persoon 49,50 per persoon Een avond in de kapsalon van Magda en haar dochter Sophie in het Limburgse dorp Molen- beersel. Het is na sluitingstijd en Magda doet zus Vera's haar. Onverwacht krijgt het duo be zoek van zusje Francien uit Amsterdam. DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER 9 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 18, 4380 AA VJissingen Do. 14 mei t/m wo. 20 mei. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: N.H.J.E. Boomer. Gereformeerde Ge meente. Zo. 9.30 en 14 uur: dienst, 19 uur: R. Kattenberg. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: RD. Spies, 15 uur: A. Schaap. Ge reformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: L.H. Bouwkamp. Volle Evangeliegemeente 'Im- manuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE: SOW ge meente. Dorpskerk. Zo. 10 uur: Manuputty. DOMBURG: Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: H.S. Buunk, 19 uur: J. de Visser. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer. GRIJPSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Jacob Cats- straat 7. Zo. 10 uur: H.J. Kete laar, 19 uur: G.J. Gardenier. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P.A. den Braanker, 19 uur: G.J. Gardenier (in de Ge- ref. kerk). KLEVERSKERKE: Hervorm de Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J. Binnen- marsch. KOUDEKERKE: Gerefor meerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: P.L. de Schipper. Hervormde Kerk. Dorpsplein I. Zo. 9.30 uur: M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeer de Gemeente. Valkenburg straat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. SOW Gemeente. Zo. 10 uur: B. de Haan (in de Icht- huskerk). MIDDELBURG: Baha'i Ge meenschap Walcheren. Infor matie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland II. Christengemeenschap. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Baptistenge meente. Kruitmolenlaan 70. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Gere formeerde Gemeente Cen trum Middelburg. Ter Hooge- kerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noord straat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Ar- meniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: lees- diensten. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: J.H. Kip. De Hoek steen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: Pieterse. Nieu we Kerk. Groenmarkt. Zo. 10 uur: G.J. Smit. De Morgen ster. Zo. 9.30 uur: Ph.P. Meer burg. Engelse Kerk. Simpel- huisstraat. Zo. 19 uur: A.C. Verweij. Oostkerk. Zo. 10 uur: A.C. Verweij. Koorkerk. Zo. 10 uur: J. Polling-Wichers. Wijk- gemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 uur: W.J. Gorissen, 18.30 uur: W. van Gorsel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: R.D. Anderson. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk). Sim- pelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur. Pinkstergemeente Middel burg. Baarsjesstraat 43. Zo. 11.30 uur: Evangelisatie- dienst. Wo. 19.30 uur: Bijbel studie (Dam 6). Kerkgenoot schap der Zevendedags Ad ventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. J. Engel- geer. Leger des Heils. Hoog straat 20. Zo. 10 uur: Wolte- rink. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Van Dam. Vereniging van Vrijzin nige Hervormden en Remon stranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: J. Polling-Wichers. Rooms-Katholieke Kerk: Pe trus en Pauluskerk. Lombard straat 1. Zo. 10 uur. De Hoek steen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Za. 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël ge meenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur. Jehovah's Ge tuigen Gemeente. Dauwen- daelselaan 35. Middelburg- Reyershove: Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Middelburg-Cen trum: Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijland straat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Francais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOS- LAND: Hervormde Gemeen te. Zo. 10.30 uur: P. Barment- lo. OOSTKAPELLE: Gerefor meerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: J.H. Kip, 19 uur: A.C. den Hollan der (in de Herv. kerk). Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: J.H. Kip (in de Zions kerk), 19 uur: A.C. den Hollan der. Gereformeerde Gemeen te. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur. RITTHEM: Hervormde Ge meente. Zo. 9 uur: P. Bar- mentlo. SEROOSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner. 19 uur: G. Warner (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A. Bruin, 19 uur: G. Warner. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noord- weg 370. Zo. 10 en 19 uur: P.H. Zaadstra. OOST-SOUBURG: Kanaal straatkerk. Zo. 9.30 uur: G.J. van der Linde. Oranjeplein- kerk. Zo 9.30 uur: L.A. Wolte ring, 19 uur: J.W. Glashou wer. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1. Elke eerste en derde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: L.A. Woltering. Marti- nuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Kanaalstraat 8. Vr. 20 uur: bidstond. Za. 14 uur: J. v.d. Oever (in 't Guushuus). Zo. 14.30 uur: J. v.d. Velde. Ma. 20 uur: bijbelkring (in 't Guushuus). Kerkgenootschap der Zevendedags Adventis ten. Hervormde Kerk Oranje plein. Za. 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. J. En- gelgeer. Geredja Kristen Ma luku Selatan. M.A. v.d. Putte- straat. Zo. 10 uur: C.C. Leuhe- ry-Sinay. VEERE: Samen-op-weg-kerk. Kleine Kerk, Kapellestraat. Zo. 10 uur: J. Lukasse. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrij- domweg 1. Zo. 11 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Chris telijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J. van der Wal. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: A.T. Mousault. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J.J.T. Doedens. Hersteld Apostolische Zen dinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Wester- baan 20, West-Souburg. Zo. 10 uur. Wo. 20 uur. St. Ja- cobskerk. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. De Schaaps kooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Ter Reede. Zo. 19 uur: A.G. Baas. Ziekenhuis Walcheren. Kou- dekerkseweg 88. Zo. 10 uur: N. Bakker. Jehovah's Getui gen. Van Dishoeckstraat 534. Centrum: Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Souburg: Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Bossenburgh: Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Je zus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuis straat 161. Zo. 10 uur. Gere formeerde Gemeente. Mar- nixplein 41. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: R. Katten berg. Leger des Heils. Dr. Sta- vermanstraat 39. Zo. 10 uur: P. Bakker. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: P. de Cock. Chris telijk Centrum Zeeland. Fara- dayweg 1. Zo.' 10.30 uur: sa menkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst." Volle Evangeliegemeente 'Fi- ladelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Ge meente 'De Blinkende Mor genster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 uur. Rooms-Katho lieke Kerk Der Boede. Elke tweede, vierde en vijfde za terdag van de maand in ge bouw De Poort 10.30 uur. Zo. 10 uur: R. Kattenberg. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER: Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: Van Meggelen, 19 uur: Murre. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: Van Meggelen, 19 uur: Murre (SOW-diensten in de Herv. kerk). Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). School straat 11. Zo. 9.30 uur: H. van Dijken, 14.30 uur: R.D. An derson. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 19 uur: A.C. den Hollander (SOW-dienst in 'Bethel'). ZOUTELANDE: SOW ge meente Zoutelande. Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: Theo van Teylingen. ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuin dorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderij en, portretten en posters. Geopend na tel. afspraak 0118-603469. DOMBURG Marie Tak van Poortvliet Muse um, Ooststraat 10a, Hermanus Berse- rik, 'Voor anker in Domburg' schilde rijen en etsen. GOES Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kunste naars, diverse werken. Safian Art Studio, Stikkerstraat 28, Ashot Safian, olieverfschilderijen. Ge opend na telefonische afspraak 0113- 232592. Stadskantoor, Oostsingel 2, Suze van den Ouden, schilderijen. Oosterscheldeziekenhuis,'s-Gra- venpolderseweg 114, Indonesische batik-schilderijen. Museum voor Zuid- en Noord-Be veland, Singelstraat 13, 'Emilya Gas- pariunaitê-Talockienes, schilderijen. Galerie-atelier De Kaai, Turfkade 7, Bart Hofstra, Plonie Geerts, Lisette Koppejan en Mariska Schilperoord, diverse werken (t/m 15 mei). Galerie Van den Berge, Wijngaard straat 3, George Meertens, schilderij en 'Lekkende werkelijkheid' (t/m 17 mei). Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Beppy Everaers, foto-expositie. HEINKENSZAND Gemeentehuis, Stenevate 10, Carla van den Hoven, 'Undulation' design- ontwerp en interieurobjecten. KAMPERLAND Restaurant Papillon, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarellen en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTEN DUKE Galerie llona, Dorpsstraat 23-25, llo- na Schmit, naïeve schilderijen. Geo pend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorps straat 8-10, Mien in den Bosch, pop pen, beelden en reliëfschilderijen. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlasmarkt 7- 9, Maurice en Saskia Göth, tekenin gen, aquarellen, gouaches en pastels. Galerie Dauviliier, L. Noordstraat 56, Gera Dauviliier, schilderijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Grootmede 66, tel. 0118-616323, staaltouwplastieken en staalsteenob- jecten, geopend na tel. afspraak. Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, Kous- teensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieu we Kleverskerkseweg 17, Joke Neder- hand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgelaar, ge mengde technieken. Hotel Arnevilie, Buitenruststraat 22, Ria Ruedisueli, beelden. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, expositie over het leven en werk van drie Roosevelts: Theodore Roosevelt (1858-1919), Franklin Delano Roos evelt 1884-1945) en zijn echtgenote Elanor Roosevelt (1884-1962). COC-Café Goudwaard, Lange Noordstraat 52, Johan van Breukelen, 'Tekenen met licht. Metro S, Kuiperspoort 22, Pascale Delaporte 'L'Oubli du corps/Het ver geten lichaam'. Galerie Icon, Wagenaarstraat 16, Anneke van der Peer, aquarellen en tekeningen. Galerie De Vier Gemeten, Kou- steensedijk 16-18, 'Schilderen in Zee land'. Brooymans van de Gruiter, Lan- geviele 29, 'Dutch originals'; moderne klassiekers uit de Nederlandse meu- advertentie Tussen Westkapelle en Zoutelande, aan de duinrand van Nederlands enige echte zuiderstrand, vindt u één van de mooiste hotels van Zeeland Hotel Zuiderduin. Bijzonder in alle opzichten. Nèt als onze Family Brunch en Family Buffet met een keur van koude-, warme- en dessertgerechten, inclusief 1 glas champagne! Om-de-week op zondagmiddag van 12.00-14.00 uur (kinderen betalen naar lengte) Om-de-week op zaterdagavond, aanvang 18.30 uur (kinderen van 3-12 jr. 50% korting, tot 2 jaar gratis) De gerechten van de Family Brunch Buffet wisselen maandelijks van samenstelling, dus steeds wacht u weer een aangename verrassing! Bel voor onze uitgebreide brochure of uw reservering: (0118) 56 18 10 HOTEL -k -k ir De Bucksweg 2, 4361 SM Westkapelle belgeschiedenis. Robert Pothecary; collages en schilderijen. Zeeuws Museum, Abdij, Wies de Bles, Eveline van Duyl, Teja van Hof- ten, Annelies Planteydt en Henny Schrijver, 'Zeeuwse kunstenaressen' objecten, olieverfschetsen, fotower ken en sieraden. Galerie Caesuur, Nieuwe Wal 4, Eric Roest, schilderijen 'Paint, literature and reality'. Galerie 'T', Turfkaai 25-27, Katinka van Haren; gouaches. Erik P. Vos; hou ten schalen. Greet Lyklema; werken in gemengde technieken. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteense- dijk 7, Cursisten van het MIKV, foto's, tekeningen, aquarellen, portretteke ningen, keramiek, beeldhouwwerk (t/m 15 mei). Depot, 't Zanddorp 68, Zeven kunste naars en vormgevers, kunstwerken met als uitgangspunt een bakplaat. Pizzeria Forno Caldo, Houtkaai 1, Rob Meyer. Tearoom Classical Chambers, Damplein 21, Ans Volp, beelden van brons, klei, kalksteen en marmer. Rabobank, Lange Geere 3, Peter Toornstra, foto's. Stichting Welzijn Ouderen, Mol straat 13, Ad Cornelissen, illustraties uit de Seniorenkrant. GHL, Gravenstraat 63, Bregje de Heer (vanaf 15 mei). Galerie 't Haentje te paart', Span jaardstraat 19, Lucie Kolff, schilderij en en keramiek. Burgemeester- en Wethouderska mer Stadhuis, Markt, tentoonstel ling bodemvonsten Markt, geopend ma. t/m wo. 10-16 u. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteense- dijk 7, Marian Binkhuysen, schilderij en en schetsen. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteense- dijk 7, de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998. Wandelkerk, onder de Lange Jan, Elly Mes, schilderijen 'De schepping'. NEELTJEJANS Delta Expo, Windenergie, tentoon stelling windenergie. Dagelijks ge opend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Framework Invitation. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Mammoeten terug in Zeeland'. Ontmoetingscentrum De Halve Maan, Torenstraat 35, Groep 8 basis school De Regenboog, 'Kinderen schilderen over Astma' (t/m 17 mei). OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, L.W. Willebroordse, houtsnijwerk en vlindertekeningen. Geopend tijdens kantooruren. Watertoren, Dwight Harold Marica, Juul Sadee, Eveline van Duyl, Ram ses Anuar de Haas, Kees de Valk en Peter Morrens. SINT LAURENS Boerderijgalerie De Osseberg, Marja de Lange; schilderijen. Gerda Rutters; beelden (vanaf 18 mei). VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vondsten in Vee re'. Grote Kerk, twaalf kunstenaars, di verse technieken. Museum De Schotse Huizen, Kaai 25-27, Albert Labordus, aquarellen. VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, levende rep tielen, amfibieën en insekten, dage lijks geopend van 14-17.30 uur. Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Ka rin Starmans. De Glazen Pui Galerie, Walstraat 41, diverse kunstenaars, keramiek en schilderijen. Arion Hotel, Boulevard Bankert 266, Rijk Grisel; aquarellen. Jo den Hollan der; cirages van schoencréme en bij enwas. En wat een gezellig onderons je had kunnen zijn, ontaardt in een hilarisch tragische scheld partij, zoals dat alleen onder familieleden kan. Getroost door een paar fles sen whisky laten de drie zus sen hun verdriet, frustratie en jaloezie de vrije loop. De voorstelling 'Aan het eind van de aspergetijd' is donder dag 14 mei te zien in het Arse naaltheater in Vlissingen. DONDERDAG 14 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Edge' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wag the Dog' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. 't Beest Goes, 'La vie de Jesus' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wings of the Dove' 20.30 uur. VRIJDAG 15 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Edge' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wag the Dog' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. 't Beest Goes, 'La vie de Jesus' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild' 19.30 uur. 'Wings of the Dove' 22 uur. Midgard Middelburg, 'Set it off' 20 uur. ZATERDAG 16 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Flub- ber' 14 uur. 'The Edge' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Man Who Know Too Little' 14 uur. 'Wag the Dog' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wings of the Dove' 19.30 uur. 'Wild' 22 uur. ZONDAG 17 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Flub- ber' 14 uur. 'The Edge' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Man Who Know Too Little' 14 uur. 'Wag the Dog' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wings of the Dove' 20.30 uur MAANDAG 18 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Edge' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wag the Dog' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild' 20.30 uur. DINSDAG 19 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Titanic' 19 uur. Alhambra II Vlissingen, 'U.S. Marshals' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Edge' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wag the Dog' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Titanic' 19.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild' 19.30 uur. ZATERDAG 16 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Pippi Langkous' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Pippi Langkous' 14 uur. ZONDAG 17 MEI Alhambra II Vlissingen, 'Pippi Langkous' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Pippi Langkous' 14 uur. DONDERDAG 14 MEI Abdijplein, Middelburg; Bei aardconcert, 12 uur. Koorkerk, Middelburg; Orgel concert door Jan Wisse, 15 uur. Midgard, Middelburg; Jamses sie, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Het Gevolg, 'Aan het eind van de aspergetijd', 20.15 uur. gelconcert door Jos Verpoorten, 20 uur. Minitheater, Middelburg; Theater Platform, 'Christine'. Rob bert Jan Proos, 'Oud papier'. Theater Sanseviëra, 'Winkelen'. Theatergroep Intermezzo, 'Lunch pauzetheater', 20.30 uur. St. Jacobskerk, Vlissingen; Zeeuws Orkest en Zeeuws Phil- harmonisch koor, 20.30 uur. Podium 't Beest, Goes; Finale Zeeuwse Belofte 1998, 21 uur. De Piek, Vlissingen; The Breath Of Life, 22 uur. VRIJDAG 15 MEI Rooms Katholieke Kerk, Vlis singen; Zeeuws Byzantijns Koor Sretsenije, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Musical over het leven van John ny Jordaan, 'Oh Johnny', 20.15 uur. Podium 't Beest, Goes; Toneel groep Ceremonia, 'Kameer en de man', 20.30 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; Paul Rishell Little Annie Raines en Champagne Charlie, 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; Jamsessie, 21 uur. ZATERDAG 16 MEI Stadsschouwburg, Middel burg; Jazz Dans Joke Louwerse, 20 uur. Hervormde Kerk, Kapelle; Or- ZONDAG 17 MEI Manhuistuin, Goes; Oefening en Uitspanning, 12 uur. Koorkerk, Middelburg; Boven toonensemble Diapason, 15 uur. Arsenaaltheater Café, Vlissin gen; The Unknown Brooklynn, Middelburg; J.P. Wireless, 15.30 uur. Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; Busted, 17 uur. Hotel Piccard, Vlissingen; Hal ve finale talentenjacht, 19 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Jazz Dans Joke Louwerse, 20 uur. DINSDAG 19 MEI Grote Kerk, Goes: Carilloncon cert door Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. WOENSDAG 20 MEI St. Jacobskerk, Vlissingen; Beiaardconcert, 14 uur. ING-Bank, Aagje Dekenstraat 1, Cor- rie Schout, Martha Branten, Piet Dek ker en Tilly van Oosterhout, diverse werken. Galerie Hannelore Meyaard, Hen drikstraat 8, Roger Ravel, Herman Brood, Corneille en vele anderen. Bellamy 19, Bellamypark 19, Jac queline llgen-van Rooijen, objecten en wandobjecten 'Deities, delecacies en frivolities'. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WISSENKERKE Galerie De Praktijk, Voorstraat 15, Luis Xavier Comejo, olieverfschilderij en (vanaf 15 mei). WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolleweg 5, Jan Boer, olieverven. Galerie De Hoekweide, Nazareth 4, Leentje Mulder-Speet, olieverfschilde rijen, tekeningen en pastels. YERSEKE Museum Yerseke, Kerkplein 1, 'Wat een kreeft beleeft', oude gravures, schilderijen, kaarten en foto's. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjas sen, 19.30 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissin gen, ontmoetingsmiddag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13-16 u., tel. 625655. Stichting In- en Uitloop- huis Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, Line dancing, 20 u. Van Duyvenvoorde Sportzaal Oost-Souburg, peuter- gym, 9.30 u. Van Doornlaan West-Souburg, folk lore dansen voor 50-plussers, 10.45 u. De Octo pusclub Domburg, trekpoppetjes maken, 10 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bingo voor 50-plussers, 14 u. Marnixkerk West-Souburg, evangelisatie zangavond, 19.45 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjas sen, 13.15 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvi- deofilm, 20 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door Michel Dubry,'La Mayenne', 20 u. Ontmoetingscentrum Dauwendaele Middelburg, Open kampioenschap schaken, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bridge, 15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcon- tact, 15 u. De Octopusclub Domburg, t-shirt schil deren, 10 u. Nieuwe Kerk Middelburg, koor- en samenzangavond, 19.30 u. Sportcomplex VCK Koudekerke, P. Flipse Veteranentoernooi, 12 u. Wijkcentrum De Spinne Goes, dans- en ontmoe- tingsavond voor alleenstaanden vanaf 25 jaar, 21.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, bin go, 20 u. Clubgebouw VTV Vlissingen, bingo en loterij, 20 u. Ontmoetingskerk Middelburg, rom melmarkt 14 u. Danssportcentrum Good-Times Vlissingen, dansavond, 20 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi, 16.30 u., aan melden voor 15 u. De Octopusclub Domburg, be kers versieren, 10 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koppelklaverjassen, 10.30 u. Kapel van Sint Maarten Hoogelande, dialezing door Dig- na Sweerts-de Landas, 'Bijzondere plekjes in en buiten Moskou', 14.30 u. Sporthal Baskensburg Vlissingen, sporten met longenfyseem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Stadhuis Middelburg, openbare raadsvergadering, 19.30 u. Lammerenburg Vlissingen, vergadering werkgroep Houdt Bossenburgh schoon, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal. 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, country line dansen, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmiddag, 13.15 u. Speel tuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafelten nissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissin gen, sjoelclub, 14 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55 plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50- plussers, 14 u. Gymzaal Van Ginkelstraat Oost-Souburg, steps, 10 u. FNV Zeeland: telefo nisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Restaurant De Golfbaan Vlissingen, prijs- klaverjassen, 20 u. De Octopusclub Domburg, maskers maken, 10 u. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, praatavond Hartezorg, 19.30 u. Buurt huis De Schuur Oost-Souburg, samenkomst Wo men's Aglow Fellowship, 8.45 u. Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten voor vrouwen, 19.30 u. Praktijk voor Kerntherapie Middelburg, energetische medi tatie* Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, weke lijkse soos 55-plussers, 19 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Sportcomplex VCK Koudekerke, de KNVB Voetbaltruuk, 16 u. Buurt huis De Schuur Oost-Souburg, kinderbingo voor kinderen tot 10 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voor lezen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Do. 14 mei t/m wo. 20 mei HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: G.J.M. Meijjer, Oosterschelde- straat 12, tel. 639933. Zondag tot 23 uur: F.J.J. Buytendijk, Noord- weg 419, tel. 639933. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: A.A.M. Termeer en F. van den Berg, Rosenburglaan 1, tel. 465253. Zondag tot 24 uur: F. Bron- zwaer, Badhuisstraat 31, tel. 412525. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joos- land, Arnemuiden, Gezondheids centrum Middelburg-Zuid (prak tijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuw en St. Joosland, tel. 627664. Zon dag tot 24 uur: N. Kapteijn, Lek straat 6, Oost-Souburg, tel. 461630. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Zaterdag en zondag: R. Ubels en M. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 591212. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: PK. Noorlander, Middelburgs estraat 94, Koudkerke, tel. 551231. West- en Midden-Walcheren: Za terdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 42, Biggekerke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag: R.J. Arratoon, Badhuisstraat 45, Vlissin gen, tel. 414643. Zondag: H. Boot, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 615306. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot de vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 18 uur): Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 612538. Vlissingen: van vrijdag tot de vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Pape gaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 466345. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 22 uur: H. Hament, tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: K. Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: E. van den Akker en M. de Bruijn, Kanaal straat 3, Oost-Souburg, tel. 460860. Spreekuren zonder af spraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middel burg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behande ling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huisdieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapel- seweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. Zaterdag en zondag: geen dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, Zaterdag en zondag: L.H. Moseman, tel. 0113-649663. Dierenambulance Walcheren, 24 uur tel. informatie 470882, alarm nummer 06-51428542. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 0800- 0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en gehan dicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten, Vlissingen, 448448. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Mid delburg 684000. Vlissingen 448844. Stichting Slachtofferhulp Zee land. 636108. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereniging tegen seksuele kin dermishandeling binnen het ge zin, telefonisch spreekuur: van 9- 12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraamzorg en Entadministratie Zeeland. 0113-249280. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescher ming. 673333. Regionaal Indicatie Orgaan Wal cheren, voor Wet voorziening ge handicapten, thuiszorg, (tijdelijke) opname in verpleeg- of verzor gingshuis, 670800. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assistentie aanvragen 633333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 9