GEMEENTE MIDDELBURG Uit de wijken Expositie vondsten Markt Verkiezingen Maandag gemeenteraad Nieuwbouw Middelburgse ligfietsen Beatrixbrug wordt opengesteld Tafeltje Dekje Tien projecten: een strategie voor de toekomst van Middelburg DE TOEKOMST KRIJGT MEER VORM: EEN TWEEDE RONDE BURGERPARTICIPATIE OVER SCENARIO'S VOOR MIDDELBURG Kantoren en weekmarkt Asfaltdeklaag Kerklaan St. Laurens Week 20 MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 industrieterreinen schouwburg binnenstad stadskantoor stationsgebied woningbouw scholen culturele infrastructuur zwembad Attentie: ophaaldatuni huisvuil gewijzigd TK'98 TK'98 TK'94 stemmen 80,1 Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER 3 iiiiMiiilllliiaiiiiiiviêliiMiiiil, ii. Afgelopen maanden zijn in alle ge bieden van Middelburg de wijkta- fels gehouden. De wijktafcl is liet overleg over uw wijk tussen bewo ners. gemeente en instellingen. In de verschillende wijktafels wordt de stand van zaken in uw wijk in de gaten gehouden. Bewoners zijn er actief betrokken bij het reilen en zeilen van de wijk als het gaat om zaken zoals het wonen, weten wer ken en welzijn, de veiligheid en het schoonhouden van uw wijk. Wijktafcl West Helaas was de wijkwethouder van deze wijktafel verhinderd voor deze bijeenkomst. Maar dat weerhield de bewoners er niet van om gezamen lijk een goede bijeenkomst te hou den. Een groot aantal onderwerpen zijn middels een memo van de wijkwethouder aan de orde gesteld. Enkele items: de verkeerssituatie Poelendaeleweg, parkeeroverlast bij het bedrijf Lips, het parkeren bij de Aldi-markt. Ook is antwoord ge komen op de vraag welke gevaren de ganzen lopen die iedere keer de singels oversteken. Er is eveneens aandacht gevraagd voor een zorg vuldige evaluatie van het wijkbe heer. ook heeft de wijkwethouder de nieuwbouw in de Stromenwijk (hel plan Hooghe Plaaten) aan de orde gesteld in het college van B&W. In de wijktafel is verder ge sproken over de campagne "Stroomopwaarts", een campagne in de Stromenwijk om het imago van de wijk wat op te poetsen. Er staat een heel scala aan leuke acti viteiten gepland om bewoners te betrekken bij hel wel en wee van de wijk. Binnenkort verschijnt er een campagnekrant die meer uit de doe ken zal doen over deze campagne. Wijktafel Zuid Wijkwethouder mevr. Van Dijk- Sturm kon mededelen, dat er hard gewerkt wordt aan de mogelijkheid om het jeugdgebouw "Poortersho- ve" weer zo snel mogelijk open te krijgen. In de buurt is wat onrust ontstaan over de mogelijke plannen tot sloop van wijkcentrum het Zuiderbaken. Volgens de wijkwethouder loopt het zo'n vaart niet en zal er nog uit voerig overleg plaatsvinden met de verschillende betrokkenen voordat er definitieve plannen op tafel lig gen. De volgende wijktafel zal op dit onderwerp teruggekomen wor den. Wijktafel Arnemuiden De wijkwethouder van deze wijkta fel, de heer Spahr van der Hoek, werd door de leden van de wijktafel blij verrast met ruim 500 formulie ren over het vuilophaalsysteem in Arnemuiden. Verreweg de overgro te meerderheid van de invullers van deze peiling spraken zich uit om het huidige systeem van vuilnis in zamelen wat hen betreft gehand haafd mag blijven, na afloop van hel contract met het bedrijf dat nu het afval inzamelt. Uiteraard geeft deze voorkeur geen zekerheid dat de gemeenteraad ook voor dit sys teem zal kiezen. Een punt van dis cussie betrof ook de jaarlijkse do denherdenking. Daar is nu ook een voorstel voor gedaan. De wijktafel heeft ook gepraat over het jeugdbe leid in Arnemuiden. Een van de mogelijkheden, zoals bekend, is het inrichten van een jeugdhonk. Vol gens de wijktafel zou verder geke- "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Hel bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu van 18 tot en met 23 mei Maandag Varkensvlees in fijne saus met appelstukjes, rode kool. aard appelpuree Dinsdag Rundergehaktbailen, andijvie, aardappelen Woensdag Dunne plakken rundvlees, gesneden spinazie, aardappe len Donderdag Gegrilde kippenpoot, gemeng de groenten, aardappelen Vrijdag Visfilet in kruidensaus, erwt jes, worteltjes, aardappelen Zaterdag Nasi rames Zondag Wat de pot schaft ken moeten worden naar welke an dere voorzieningen noodzakelijk zijn voor de jeugd in Arnemuiden. Hierover zijn reeds gesprekken gaande met allerlei mensen in Ar nemuiden. Ook is er overleg gestart met de wethouder. Wijktafel Noord Op de agenda stond de situatie van het jongerenwerk dat uitgevoerd wordt vanuit het Trefpunt. Geluk kig bleek dit inmiddels een achter haald agendapunt. Inmiddels is er een oplossing gevonden voor hel gebrek aan begeleiding van de jeugdsozen. Er is ook gekeken naar de ontwikkeling van het stadsuit breidingsplan "de Veersepoort". De wijktafel heeft afgesproken de vol gende bijeenkomst zich nader te la ten informeren over de voortgang en de plannen (o.a. over de winkels en de verplaatsing van het Trefpunt en de andere accommodaties van o.a. scouting en Turks Nederlands Sociaal Kulturele Vereniging. Wijktafel Dauwendaele Een aantal bewoners van de Groot mede waren op bezoek om een na dere toelichting te geven en te vra gen m.b.t. de geluidsoverlast van de Schroeweg. Deze bewoners zullen in nader overleg met de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden voorhanden zijn om dit probleem aan te gaan pakken. Tijdens de vergadering is een uitge breide toelichting gegeven op de verbouwplannen van het OC. jeugdhonk en supermarkt de Golff. Zoals u wellicht weet, is er sprake van een plan om het OC en de Golff "stuivertje" te laten wisselen. Onder het nieuwe OC zou dan vol doende ruimte ontstaan om een goed jongerenhonk te bouwen. Het gaat er nu naar uitzien, dat allerlei technische en financiële belemme ringen geslecht gaan worden en er dus een daadwerkelijke aanvang van de planvorming kan gaan plaatsvinden. Ter plekke werden de eerste schetsen toegelicht. Binnen kort zullen de gebruikers van het OC de gelegenheid krijgen om in te spreken op de bouwplannen. De volgende wijktafels zullen plaatsvinden in de periode van 22 juni tot 7 juli. De bijeenkomsten zullen dan ook in de Faam aange kondigd worden. Wilt u naar aanleiding van dit (kor te) verslag nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator wijkbeheer, dhr. H. Vergeer, Arnelaan 57. tel. 634611, fax 634355. Tijdens de werkzaamheden aan de Markt is archeologisch onderzoek verricht naar de overblijfselen van de aan Si. Maarten gewijde West- monsterkerk, die tot 1575 op de Markt stond. Ter gelegenheid van de voltooiing van de eerste fase van de herindeling van de Markt wordt in de voorhal van het stadhuis een tentoonstelling ingericht. Deze ex positie geeft een beeld van de op- gravingswerkzaamheden, de vond sten en de geschiedenis van de Westmonsterkerk. De tentoonstelling zal worden geo pend door wethouder P.M. Bruin- ooge van Monumentenzorg op vrij dag 15 mei 1998 in het stadhuis. De wethouder zal tevens van de gele genheid gebruik maken om de vrij willigers die aan de opgravingen hebben meegewerkt in het zonnetje te zetten. Vervolgens is er tijdens een informeel samenzijn gelegen heid om de expositie te bezichtigen. Openi ngst ijden tentoonstell i ng: maandag 18 mei tot en met woens dag 20 mei van 10.00 - 16.00 uur; maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei van 10.00 - 16.00 uur en verder tijdens de reguliere rondlei dingen door het stadhuis (maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur). Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Rond Hemelvaartsdag: donderdag wordt vrijdag Volgende week wordt op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei geen huisvuil opgehaald. De huisvuilzakken moeten die week een dag later buiten gezet worden, namelijk op vrijdag 22 mei. Voor wie nog eens terug wil zien hoe Middelburg bij de Tweede Ka merverkiezingen op 6 mei per stemdistrict stemde, liggen bij de sec tie Communicatie overzichten klaar. Hieronder plaatsen we een overzicht in percentages. De opkomst was in Middelburg 74.1 procent (landelijk 73.2%). Opkomst 24.687 74,1 PvdA 6.658 27,0 23,3 CDA 3.748 15,2 18.4 VVD 4.766 19,3 15,6 D'66 2.107 8.5 15,8 AOV-U55+ 162 0.6 4,0 GRLINKS 1.970 8.0 3.9 CD 108 0,4 2,2 RPF 1.623 6,6 5,3 SGP 1.902 7.7 7,3 GPV 442 1.8 1.8 SP 842 3.4 0,8 Overige 359 1,5 1,6 Gespreksleiders bij de debatten op 19 en 20 mei zijn Leen Verbeek (foto) en Hilde Blank van het bu reau BVR. Professor Riek Bakker maakt met de mensen van haar Utrechtse bu reau BVR een toekomstvisie voor Middelburg. Een kwaliteitsatlas voor de hele stad met als horizon het jaar 2030, een visie op het te ontwikkelen Stationsgebied en de toekomst van het gebied De Mor- tiere: dat zijn de drie onderdelen van de opdracht die het gemeente bestuur heeft gegeven aan me vrouw Bakker. Kiezen voor Riek Bakker betekent kiezen voor een integrale aanpak, bestuurlijke moed en een open communicatie. Dat brengt voor dit project een geheel eigen werkwijze mee. Zo is er in februari een eerste ronde stadsdebatten gehouden met verschillende groeperingen om te peilen wat er bij de Middelburgse bevolking leeft, in een "expertmee ting" hebben deskundigen met el kaar gedebatteerd over de lijn die Middelburg naar de toekomst uit moet zetten. Daarnaast is een projectgroep be staande uit mensen van BVR. des kundigen van verschillende vakdis ciplines en ambtenaren hard aan het werk gegaan om een integrale ana lyse samen te stellen. Een stuur groep bestaande uit collegeleden en professor Riek Bakker geeft onder leiding van burgemeester Spahr van der Hoek sturing aan de verrichtin gen van de projectgroep. De analyse leidt naar een aantal scenario's: één bepaald uitgangs punt wordt lol in het extreme door getrokken. zodat een denkbeeldig en volstrekt onrealistisch Middel burg ontstaat. Wat gebeurt er bij voorbeeld als we geen werkgele genheid voor onze kinderen aan trekken. als we alleen maar dure huizen bouwen of van Middelburg één groot pretpark maken? Uit der gelijke beelden worden de kansen en bedreigingen voor de stad duide lijk: er komen zaken boven water die anders misschien niet eens be sproken zouden worden. Zo wordt een goede afweging van het eind advies mogelijk gemaakt. Maar zo ver is het nog niet. Eerst wordt op 19 en 20 mei de tweede ronde stadsdebatten gehouden over de toekomst van Middelburg. Lei draad bij de discussie vormen de drie denkbeeldige toekomstmodel len voor Middelburg, de scenario's. De debatten zijn openbaar en wor den gehouden in het stadhuis. Ze worden geleid door Hilde Blank en Leen Verbeek van BVR, die de aan wezigen zullen uitdagen tot een pit tige discussie. Een discussie, die door gebruikmaking van de scena rio's concreter zal zijn dan in de eerste ronde. Een aantal mensen wordt persoon lijk uitgenodigd om bij deze bijeen komsten mee te komen praten. Dat neemt niet weg dat alle belangstel lenden ook van harte welkom zijn. ook wie niet aan de eerste ronde heeft meegedaan. Alle bijeenkom sten zijn openbaar! Behoort u niet tot de doelgroep die op dat moment aan het woord is, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. Er zullen formulieren klaar liggen voor diegenen die liever schriftelijk hun mening uiten. Het secretariaat voor het project Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 wordt uitgevoerd door hel Bureau Ontwikkeling Middelburg, me vrouw Thea van Beveren. Koestraat 28. telefoon 651575 (10.00 - 12.00 uur). De openbare debatten worden in het stadhuis gehouden voor mensen uit het bedrijfsleven: dinsdag 19 mei van 13.30 tot 15.00 uur; voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties: dinsdag 19 mei van 15.30 lot 17.00 uur; voor de raadsfracties: dinsdag 19 mei van 20.00 tot 22.00 uur; voor de jongeren: woensdag 20 mei van 10.30 tot 12.00 uur; voor de ambtenaren: woensdag 20 mei van 13.30 tot 15.00 uur; voor "lokaal deskundigen": woensdag 20 mei van 15.30 tot 17.00 uur; voor de inwoners van de gemeente Middelburg: woensdag 20 mei van 20.00 lot 22.00 uur. Aanstaande maandag 18 mei verga dert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. U kunt deze vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune, die be reikbaar is via de toren op de hoek Lange Noordstraat/Markt. Bent u moeilijk ter been. neemt u dan van tevoren contact op met de bodes van het stadhuis, telefoon 675403. De agenda en andere stuk ken liggen ter inzage bij sectie Communicatie. Gesproken wordt over de volgende voorstellen: 1. Beëdiging raadslid drs. A.H. Rots. 2. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de raad dei- gemeente Middclbura d.d. 20 april 1998. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Faam-pagina over heel Walche ren. 5. Verkoop Herengracht 48 aan de Stichting Arduin. 6. Vaststelling voorbereidingsbe- sluiten. 7. Bedenkingen bouwplan Nieu- wenhoven. 8. Bijdrage zorgcomponent com plex 60 huurwoningen Veldzigt. 9. Wijziging Algemene Subsidie verordening Welzijn (ASVW). 10. Afhandeling subsidieverzoeken Cliëntenbond 1997 en 1998. 11Vaststelling Verordening Marktwezen Middelburg. 12. Subsidie-aanvraag 1998 Zeeuwse Volksuniversiteit. 13. Benoemingen in bestuur van de Stichting Stadsschouwburg en Concertzalen Middelburg. 14. Verzamelvoorstel tot het wijzi gen van de begroting 1998. Foto: Ruben Oreel Naast Deltaphot aan de Nieuwe Kleverskerkseweg op Amestein gaat een spiksplinternieuwe hal verrijzen van "M-5 ligfietsen en handbikes", het bedrijf van een van Middelburgs bekendste inwoners Bram Moens. Zijn bedrijf, dat fiet sen ontwerpt, assembleert en pro duceert, is te klein geworden en is nu verspreid over twee locaties. Voor een dergelijk complex product en met de toename van het aantal modellen en het aantal bestelde fietsen is een grotere ruimte hard nodig. "Voor mij is belangrijk dat we daar naast een prima fietspad zitten. Het ontwerp heb ik gemaakt samen met mijn neef Raimond de Hulle, aankomend stedenbouwkun dige. Bij het ontwerp van het pand is veel aandacht besteed aan "duur zaam bouwen": voor een zuinig energiegebruik is het pand zuid waarts gericht met veel glas, het is zwaar geïsoleerd en het hemelwater wordt gezuiverd via een rietfilter." Bram Moens is" van oorsprong kun stenaar. opgeleid aan de kunstaca demie, en ook een beetje uitvinder. Er staan veel fiets-wapenfeiten op zijn naam. Zo is hij houder van het wcreidduurrecord geweest, heeft hij vorig jaar de honderd kilometer sneller dan iemand ooit afgelegd op de ligfiets ("In 1 uur en 23 minuten, sneller dan de intercity van Middel burg naar Rotterdam!"), hij won de 540-kilometer-non-stop in Trond- heim, Noorwegen, en kreeg in 1997 een prijs voor "De fiets van het jaar". "In Icite is de ligfiets al hon derd jaar oud. Hij bestaat even lang als de klapschaats, maar die is in middels erkend in de professionele sport. De ligfiets nog steeds niet. Vergeleken met een gewone fiets is de ligfiets veiliger, je valt op als een roze olifant in een kudde; hij is comfortabeler zoals een kuipstoel lekkerder zit dan een barkruk en sneller: met dezelfde energie ga je 30 lot 40% harder." Behalve ligfiet sen produceert Bram Moens ook handbikes: fietsen voor minderva- liden. In het najaar, als zijn bedrijf 15 jaar bestaat, hoopt Bram Moens de nieuwe hal te openen. Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei én op vrijdag 22 mei zijn de ge meentelijke kantoren gesloten. Op maandag 25 mei staan de gemeente-me dewerkers weer voor u klaar. De weekmarkt op het Damplein wordt vol gende week op woensdag gehouden. Morgen, 14 mei wordt een asfaltdeklaag aangebracht op het wegdek van de Dauwendaelseweg en de Segeersweg. Op 15 mei krijgt de Doeleweg in Ar nemuiden vanaf de bebouwde kom tot de spoorwegovergang een asfaltdek laag. Op deze dagen is er op de genoemde wegen geen verkeer mogelijk. Op maandag 11 mei 1998 zijn de herbestratings werkzaamheden van de Kerklaan in Sint Laurens gestart. Begonnen wordt met het vervangen in openbare grond van rioolaansluitingen. Het betreft aansluitingen van gres- buizen. Deze worden vervangen door PVC buizen. Ook de kolkaansluitin- gen worden vervangen. De werken worden uitgevoerd volgens het plan dat op de informatiebijeenkomst van 23 februari 1998 getoond is. Het straatwerk zal in drie fases uitgevoerd worden. Begonnen wordt aan de zijde van de Van Citlersstraat. De bestratingswerken zullen ongeveer tien weken duren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal de straat voor het verkeer moeten worden afgesloten. Komende vrijdag 15 mei wordt de Beatrixbrug officieel opengesteld voor het verkeer. Dit knooppunt tussen Rotterdamse en Rouaansekaai is dri,e maanden lang gestremd geweest omdat et- een nieuwe brug aangelegd moest worden. De oude brug was te smal en had een te geringe aslast, waar door hij niet meer geschikt was voor zwaar verkeer. De niewe brug is veilig en comfor tabel: hij is twee keer zo breed en er zijn gescheiden banen voor au to's, fietsers en voetgangers. De burg is op vrijdag 1 mei onder grote publieke belangstelling op een drijvende bok en enkele sleep en duwboten door de Buitenhaven naar zijn bestemming vervoerd vanaf een overslagplaats aan de Kleverskerkseweg. Het gevaarte weegt 130 ton en is gemaakt door Konstruktiebedrijf Foto: Ruben Oreel Hillebrand uit Middelburg. De brug bestaat uit zes delen van 15 bij 6 meter. Het stalen geraamte is 31 meter lang en 15 meter breed. Op de foto ziet u hoe de oude gemet selde landhoofden worden aange past aan de nieuwe breedte van de brug.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 3