Dijkvak bij Borssele krijgt zwaardere bekleding Toiletten op parkeerterreinen DE VLIJT LINNEN GOEDKOPER KAN NIET! l\log 400 lozers afvalwater gezocht! KATOENEN ZOMERDEKBED mm? (sfë wmmm mm i]©©% 0# De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden LANGE VORSTSTRAAT 60 GOES 0113-233796 KORTE DELFT 4 MIDDELBURG 0118-633830 «'F" ptton Dream". lachten. Anti-allergisch óèn. Nu extra voordelig 2-persoons van Lits-jumeaux van voor Extra lange maten. 1-persoons va-n 4-63*,- voor Lits-jumeaux van 4-63% voor 18 FAAM/VLISSINGER Woensdag 13 mei 1998 aterstand Verschillende malen hebben wij in deze rubriek geschreven over de meldingsplicht 'voor lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. De door de regering vastgestelde Algemene maatregel van bestuur Wvo huishoudelijk afvalwater stelt dat deze lozingen vóór l maart I998 bij het waterschap moesten zijn gemeld. Toch zijn er naar schatting in het gebied van Zeeuwse Eilanden nog bijna vierhonderd lozers die nog niet aan hun verplichting hebben voldaan. Vandaar deze oproep: stuur uw meldingsformulier alsnog zo spoedig mogelijk in! Bent u het formulier 'kwijt, vraag dan een nieuw exemplaar aan bij de afdeling Vergunningen van het waterschap, telefoon (0113)241355 of 241224. De regering heeft in de eerder genoemde Algemene maatregel van bestuur het niet melden strafbaar gesteld! Zeven parkeerterreinen op Walcheren zijn eigendom van het waterschap. De meeste ervan liggen aan de kust of er vlak bij. Het waterschap beheert, onderhoudt en exploiteert de terreinen zelf. Ook besteedt het aandacht aan het uitvoeren van verbeteringen en het verhogen van de kwaliteit. Met het oog op het laatste is het idee ontstaan om de parkeerterreinen 's zomers van toiletten te voorzien. De gemeente Veere bleek met dezelfde plan nen rond te lopen voor twee van haar eigen terreinen. Overleg tussen beide instanties leidde tot het besluit om geza menlijk en in eerste instantie bij wijze van proef, toiletcabines te plaatsen op de negen parkeerterreinen in kwestie. Het gaat om de waterschapsterreinen aan de Galgeweg en Strandweg in Koudekerke, Valkenisseweg in Biggekerke, Randduin- weg en Duinweg in Oostkapelle en Oranjezon en Fort den Haakweg in Vrouwepolder. De gemeentelijke terreinen liggen aan de j. Tooropstraat in Domburg en de Verlengde Dishoekseweg nabij Biggekerke. De toiletten zijn vorige week geplaatst en blijven tot 1 oktober staan. Het gebruik is gratis. Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Plet Heinstraat 77, 4461 GL Goes telefoon (0113)241000 telefax (0113)227528 Vorige week is begonnen met het ver vangen van de steenbekleding van de zeedijk langs de Westerschelde tussen het gemaal Van Borssele en de Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland. Dat is nodig, want eind 1996 bleek dat met name dijken die bekleed zijn met betonblokken, bij extreem zwaar weer schade kunnen oplopen. Onderzoek wees uit, dat de in het verleden gebruikte betonblokken te licht zijn. sen dijkversterkingsactiviteiten aan de gang. Speciaal team inmiddels is bekend dat het nog tot 2013 duurt voor alle te zwakke steenbekledin gen zijn vervangen. Rijkswaterstaat heeft daarom een speciaal team medewerkers vrijgemaakt om de werkzaamheden in Zeeland te coördineren: het projectbureau Zeeweringen. Zij werken nauw samen met aanvragen bij het projectbureau Zeewerin gen, dat gehuisvest is in het hoofdkantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden in Goes, telefoon (0113)241370 of bij de afdeling Communicatie van het water schap. ilKM Waterstand is de informatierubriek van het waterschap Zeeuwse Eilan den. Elke maand kunt u deze ru briek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Commu nicatie: Mariette van Gorkum (eind- red.) (0113-241209) of Karen Kroese (0113-241368). Landelijk Hoewel grote delen van de Westerschelde- en de Oosterscheldedijken een betonnen bekleding hebben, kun je niet spreken van een typisch Zeeuws pro bleem: bij de IJsselmeerdijken en de afsluitdijk is de situatie niet anders. Minister Jorritsma vond de kwestie ernstig genoeg om direct tot actie over te gaan. Zij besloot, vooruitlopend op een landelij ke inventarisatie, vast in Zeeland te laten beginnen met het versterken van de zwakste dijkgedeelten. Op 2 april 1997 voegde zij de daad bij het woord door zelf de eerste blokken te vervangen van de zeedijk aan de Borsselepolder. Diezelfde zomer is tussen de Ellewouts- dijkpolder en het gemaal Van Borssele 4 km dijk voorzien van nieuwe, zware betonzuilen. Dit jaar komt daar nog eens 2,3 km in westelijke richting bij. Ook in Zeeuws-Vlaanderen zijn op diverse plaat- de waterschappen, die de beheerders van de dijken zijn en dus de problematiek als geen ander kennen. Het versterken van het dijkvak Borssele- West wordt uitgevoerd door de aanne merscombinatie Hakkers-Werkendam bv, Van den Herik Kust- en Oeverwerken bv en Zincon Dekker bv. De aanneemsom is 7.056.000,—. Verder levert Rijkswater staat nog betonzuilen voor een waarde van 1.737.500,--. Bij elkaar kost dit stukje dijkversterking dus bijna 8.800.000,— exclusief btw. Overigens slokt alleen de aankoop van de nieuwe steenbekleding al zo'n 65% van het bedrag op. De directievoering en het toe zicht op het werk doen Rijkswaterstaat en waterschap Zeeuwse Eilanden gezamen lijk. Meer informatie over het project Zeeweringen is te vinden in de zojuist verschenen folder. U kunt een exemplaar tëKsXHtXsXel J'yQ - SUPERSTUNT Lino Lux

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 18