VAN DE SEKSUEEL GEWELD GEMEENTE VLISSINGEN NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER GEMEENTE MIDDELBURG VE MIDDELBURG I VLISSINGEN VEERE Zwijg niet, praat erover Giro 18181 17 INFORMATIE OVERHEID WET MILIEUBEHEER Ter inzagelegging ontwerp- vergunningen Aanvragen en ontwerp besluiten Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat bij hen een aanvraag om vergun ning in het kader van de Wet milieubeheer is ingediend door: /.Tuincentrum Verstraten en Walhout B.V. te Middelburg voor een tuincentrum en hoveniersbe drijf gelegen op het perceel Veerseweg 124a te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nrs. 41 en 42. De aanvraag betreft een zogenoemde revisievergunning; 2.Mieras B.V. te Arnemuiden voor het veranderen van de inrichting gelegen op het perceel Keetweg 11 te Arnemuiden, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie O, nrs. 2112, 2173, 2190 en 2191. De verandering betreft de opslag van kokkelschelpen. Inzage De aanvragen, de ontwerp-beslui- ten, die gericht zijn op vergun ningverlening onder voorwaarden, en andere relevante stukken lig gen vanaf heden elke werkdag tij dens kantooruren en op donder dagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage op de afde ling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. De ter inzage- legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beslui ten op de aanvragen. Inzage op donderdagavond dient van te voren telefonisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aange vraagd tel. nr. (0118) 61 52 41. Desgevraagd wordt er door de afdeling Milieuzaken een monde linge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Bedenkingen In de periode van 14 mei tot 11 juni 1998 kunnen gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp- vergunningen schriftelijk door een ieder bij het college worden inge diend. Indien behoefte bestaat aan een gedachtewisseling over de ontwerp-vergunningen kan daar om telefonisch worden verzocht. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld aanwezig te zijn, kunnen mondeling bedenkingen worden ingediend. De persoonlijke gegevens van degene die beden kingen heeft ingediend worden, indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunningen kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men rede lijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. AANWIJZING BIJZONDERE DAGEN IN VERBAND MET JAZZ-FESTIVAL (GELUID- HINDERBEPALINGEN) Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij vrijdag 29, zaterdag 30 en zon dag 31 mei 1998 hebben aange wezen als "bijzondere dagen" ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg. Tijdens deze dagen zijn de voor schriften ter beperking van geluid en trillinghinder niet van toepas sing. Deze dagen zijn als zodanig aangewezen ten behoeve van diverse activiteiten die in het kader van het jaarlijkse Jazz-festi- val worden georganiseerd. Op vrijdag 29 mei 1998 wordt de traditionele kroegentocht gehou den. In de deelnemende horeca bedrijven wordt dan levende muziek ten gehore gebracht. Verder zal op de aangewezen dagen op diverse plaatsen in de binnenstad, op de openbare weg, levende muziek ten gehore wor den gebracht Hierdoor kunnen de geluidsnormen van de Wet milieu beheer en de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg worden overschreden waardoor geluidhinder kan optre den. Voorzover thans bekend zul len de volgende horeca-bedrijven aan de "Kroegentocht" deelne men: Hart van Middelburg (Zusterstraat); Bar American (Plein 1940); De Geere (Langeviele); De Herberg (Pottenmarkt); Brooklyn (Markt); Seventy Seven (Markt); Electro (Markt); De Tympaan (Markt); De Bommel (Markt); Miller Time (Vlasmarkt); La Pampa's (Vlasmarkt); The Duke (Vlasmarkt); De Mug (Vlasmarkt); Stadscafé (Markt); Desafinado (Koorkerkstraat); Rock Desert (Damplein); Solo (Damplein); De Tropen (Damplein). BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Briljant 13; - het aanbouwen van een bijkeu ken op het perceel Klaverakker 45 te Arnemuiden. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 21 april tot en met 29 april 1998 zijn de volgen de vergunningen verleend en/of is met de volgende meldingen inge stemd: - het vergroten van een dakkapel op het perceel Prinsenhove 130; - het vervangen van de berging op het perceel Jacob Catsstraat 60; - het vergroten van de keuken op het perceel Veerseweg 10; - het aanbouwen van een berging op het perceel Scheldepoortstraat 19; - het verbouwen van de gevel en de begane grond van het pand Langeviele 26-34 - het bouwen van een garage/berging/carport op het perceel Van Kleffenslaan 1; - het maken van een dakopbouw op het perceel Pr. Beatrixstraat 66; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel G. de Pagterstraat 15; - het bouwen van een bloemen kas op het perceel Nadorstweg 13; - het bouwen van een schuurtje op het perceel Breeweg 11D; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Obsidiaan 8; - het vernieuwen/uitbreiden van een dakkapel op het perceel Nieuwenhovenseweg 10; - het bouwen van een schuur op het perceel Arnestraat I; - het uitbreiden van de woning op het perceel Biesbosstraat 31; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel M.H. Boassonlaan 15; - het bouwen van een schuur op het perceel Van Cittersstraat 66. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWPLAN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van de artikel 4, lid 1 (bouwen op kleinere afstand van perceel grens), artikel 4, lid 9 (verruiming van het max. oppervlak aan bijge bouwen) en artikel 16 (het vergro ten van de diepte van de bouw- strook) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Veersepoort voor het bouwen van woningen aan de evengenummerde percelen aan de A. Pouwerstraat. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 15 mei 1998 gedurende 2 weken (tot en met 29 mei 1998) voor iedere belanghebbende ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders heb ben besloten het parkeren te ver bieden op een bij het perceel Rentmeesterlaan 31 gelegen par keervak, behalve voor de invalide waarvoor het parkeervak is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuurs recht tot 25 juni 1998 bij burge meester en wethouders bezwaar maken door het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd bezwaarschrift. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van arti kel 8:81 van voornoemde wet, de President van de Arrondissements rechtbank verzoeken een voorlopi ge voorziening te treffen. U dient dit verzoek te richten aan de President van de Arrondissements rechtbank te Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het volledige verkeersbesluit ligt bij de sectie Interne en Juridische Zaken van de dienst Stadsbeheer, Vlissingsestraat 21 te Middelburg ter inzage. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de FaamlVlissinger van van daag en op Maximaal Text pagina 830. GEMEENTE POSTBUS 1 4370 AA KOUDEKERKE TEL. 0118 -555 444 FAX0118 -553 025 BOUWI SLOOPAANVRAGEN. (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet Aanvragen om bouw-/sloopver gunning zijn ingekomen voor: Aagtekerke - het verbouwen van een woning en zomerwoning St Jan ten Heereweg I; Grijpskerke - het plaatsen van een nieuw dak op de schuur/stal Mariekerkseweg 29; Meliskerke - het bouwen van een bedrijven- verzamelgebouw Rapenburgweg; - het bouwen van een woning met garage Blauwpoortseweg I; Oostkapelle - het uitbreiden van een woning Domburgseweg 62; Westkapelle - het uitbreiden van een woning Boekhoutstraat 1. Zoutelande - het bouwen van een zwembad Boulevard 24/26 Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-/sloopver gunning géén bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE (BOUW)VER- GUNNINGENIMELDINGEN. In de periode van I tlm 1 mei 1998 zijn de volgende vergun ningen verleend en/of is met de volgende meldingen ingestemd. Domburg - het bouwen van een zomerwo ning E. van Dishoeckstraat 2; Grijpskerke - het bouwen van een bijkeuken Keijzerstraat 3; - het bouwen van een serre dr. S.R. Beertastraat 5; - het slopen van een opberg- loodsje Loodhol 6; Koudekerke - het plaatsen van een tuinhuisje Dommelrode 20; Meliskerke - het bouwen van een woning met garage J. Vaderstraat 24; Westkapelle - het slopen van asbesthoudende plafonds en c.v.-ketels Molenwal 68; Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken. De termijn van het indienen van bezwaren vangt aan op de dag na verzen ding van de vergunning aan de aanvrager. Een bezwaarschrift moet schrifte lijk bij burgemeester en wethou ders van de gemeente Veere wor den ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij mevrouw LM. Louwerse, afdeling Bouwen en Wonen, sector Grondgebied, Gapingseweg la te Serooskerke op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en (behalve op vrijdag) van 14.00 tot 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0118 597635. OPHALEN HUISVUIL EN GROF VUIL In verband met Hemelvaartsdag worden de routes voor het opha len van huisvuil en grof vuil gewij zigd. De route voor het ledigen van de duobakken in Veere, Gapinge, Grijpskerke, Meliskerke en Serooskerke buitengebied wordt i.p.v. donderdag 21 mei op zaterdag 23 mei a.s. gereden. De route voor het ophalen van het grof vuil in Westkapelle, Domburg en Oostkapelle wordt i.p.v. donderdag 21 mei op woensdag 20 mei a.s. gereden. Vergeet niet dat door een andere volgorde van de routes het kan zijn dat de ophaaldienst veel eer der of later dan normaal langs komt. Zet uw duobak en grof vuil op tijd buiten: vanaf 7.00 uur. Heeft u vragen dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur contact opnemen met de informatielijn, tel.nr.: 0118 - 597 691. VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES Alle vergaderingen vinden plaats in het bestuurscentrum Dorpsplein 28 te Koudekerke. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, verzoek ik u dit vooraf kenbaar te maken, verzoek wij u dit vooraf kenbaar te maken aan de secretarissen van de commis sies. U kunt deze vinden in de gemeentegids. Commissie Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Monumentenzorg en Milieu donderdag 14 mei 1998 om 19.30 uur Voorstel horen indieners zienswij zen ontwerp-bestemmingsplan 'Uitbreiding Hof Domburg'. Het rapport verkennend onder zoek naar de toekomstige metho de van inzameling voor huishou delijk afval en tot het besluiten tot Europese aanbesteding. Terugbrengen van de frequentie van de inzameling van grofvuil naar eens per maand, met ingang van I juli 1998 en de inwoners door voorlichting van deze wijzi ging op de hoogte te brengen. Intentieverklaring Gemeentelijke Interne Milieuzorg. Restauratie-uitvoeringsprogramma monumenten 1998 tot en met 2003. Advies aan de Staatssecretaris van O.C. W. over de aanwijzing van het koetshuis van buiten plaats Moesbosch als beschermd monument. Advies aan de Staatssecretaris van O.C. W. over de aanwijzing van buitenplaats Berkenbosch als beschermd monument Advies aan de Staatssecretaris van O.C. W. over de aanwijzing van de restanten van de vroeg middeleeuwse ringwalburg te Domburg als beschermd archeolo gisch monument Aankoop van het complex "The Game" te Domburg voor de bouw van 8 woningen in de sociale huursector. Afwijzen van een verzoek om een bijdrage uit het stads- en dorps vernieuwingsfonds. Voorbereidingsbesluit voor het uit breiden van een garage en het verkopen van een gedeelte grond bij perceel Duinstraat 22 te Domburg. Voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het aan de Rapenburgseweg te Meliskerke gelegen perceel sectie F. nr. 721 voor het realiseren van bedrijfsge bouwen op een bedrijfsterrein. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Langedam 31-33 te Zoutelande. Adviesaanvraag over een bij het Ministerie van O.C. W. inge diend bezwaarschrift tegen de aanwijzing van een pand in Grijpskerke als beschermd monu ment. Commissie Openbare werken komt te vervallen. Commissie Economische Zaken en Recreatie en Toerisme dinsdag 19 mei 1998 om 16.00 uur 4. Vaststellen van de verordening toeristenbelasting 1999 en de verordening watertoeristenbelas ting 1999. 5. Voorstellen over (en in verband met) de toekomstige bestem ming van het Polderhuis (Zuidstraat 154-156) te Westkapelle Commissie Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Sport/Volksgezondheid en Cultuur dinsdag, 19 mei 1998, om 19.30 uur Agendapunt 1 is een gecombi neerde vergadering met de Commissie Openbare Werken. 4. Wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Veere. 5. Beschikking over reserves t.b.v. investeringen materiële instandhouding openbare scholen. 6. Voorstel om alle scholen in de gemeente Veere met ingang van schooljaar 1998/1999 de mogelijkheid te bieden te schoolzwemmen. I. Nota Accommodatiebeleid sport- en welzijnsaccommoda- ties. (Gecombineerd met de Commissie Openbare Werken.) 8. Begroting 1999 van de Zeeuwse Muziekschool. 9. Honoreren van vier verzoe ken vanuit onderbestedings- gelden Wet Voorzieningen Gehandicapten en één ver zoek af te wijzen. 10. Jaarrekening 1997 GGD en het voorlopig niet instemmen met de begroting 1999 GGD. II. Subsidieverzoek Bridgeclub Zoutelande. 12. Bijdrage aan het Zijdemuseum Grijpskerke. Commissie Algemeen Bestuur en Financien woensdag 20 mei 1998 om 19.30 uur 4. Vaststellen van de verordenin gen toeristen- en watertoeris tenbelasting. 5. Nota accommodatiebeleid sport- en welzijnsaccommoda- ties. 6. Bouw 8 sociale huurwoningen "The Game" te Domburg. I. Diverse verzoeken beschik baarstellen onderbestedings- gelden WVG. 8. Aanpassen algemene grond- uitgiftevoorwaarden. 9. Vaststellen 6e begrotingswijzi ging 1998. 10.. Voorstel inzake wijzigen fre quentie inzamelfrequentie grof vuil.. II. Voorstel tot vaststelling van het rapport verkennend onderzoek naar de toekom stige methode van inzameling voor het huishoudelijk afva- len besluiten tot (europese) aanbesteding. 12. Uitbreiden garage Duinstraat 22 te Domburg en verkoop grond. 13. Kredieten ten behoeve van investeringen materiële instandhouding openbare scholen. 14. Wijziging gemeenschappelijke regeling ADZ. 15. Krediet voor de aanschaf (adem)helmen voor uitruk- post Westkapelle. 16. Krediet voor de van alarmont vangers diverse uitrukposten van de vrijwillige brandweer Veere. 11. Vaststellen verordening met het oog op het instellen van de programmaraad op grond van Mediawet 18. Financiële stukken stuurgroep samenwerking openbare vei ligheid. 19. Jaarrekening 1997 en begro ting 1999 GGD Zeeland. 20. Voorstel om alle scholen in de gemeente Veere met ingang van schooljaar 1997/1998 de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan schoolzwemmen. 21. Begroting 1999 Zeeuwse Muziekschool. 22. Startnotitie integraal veilig heidsbeleid. 23. Nota handhaving en toezicht en bestedingsvoorstel budget handhaving/toezicht 1998. 24. Intentieverklaring Gemeentelijke Interne Milieuzorg (GIM) 25. Notitie inzake discussie APV. 26. Rapportage werkgroep Polderhuis Westkapelle. Koudekerke, 13 mei 1998 Burgemeester en wethouders van Veere. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het bouwen van een schutting Gravestraat 44 - het bouwen van een balkon Molenstraat 81 - het verbouwen van het pand (v.m. Willem III kazerne) tot functies als kunstuitleen, ate liers, kamers theater en kan toorruimten Oranjestraat 8 - het verbouwen van winkelruim te en bovenwoning Badhuisstraat 119- 121 - het bouwen van een overkap ping Zandweg 40 - het bouwen van een serre Zandweg 3 - het bouwen van een serre en het plaatsen van een dakkapel Abeelseweg Oost 1 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. EERSTVOLGENDE VERGADERINGEN VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE: 11 juni en 9 juli 1998. Uw plan moet tenminste 2 dagen voor de vergaderdatum bij bouw en woningtoezicht ingediend zijn. Vlissingen, 6 mei 1998 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen) Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informa tiepagina 'In den blauw geruiten kiel' van FaamlVlissinger' van vandaag en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal TV. HOORZITTING COMMIS SIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN De voorzitter van de Commissie bezwaar- en beroepschriften Vlissingen maakt bekend dat op maandag 18 mei 1998 een open bare hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Vlissingen. Behandeld worden de bezwaren van: 19.30 bezwaar van mevrouw C.van de Wege-Meerman tegen het besluit van 11 februari 1998 inzake het weigeren van een bouwvergunning en gedogen van het volbouwen van de erven beho rende bij het asielzoekerscentrum Dix (Dr Ottestraat 105-107); de thans bebouwde situatie zal bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan Scheldestraat in planologische zin als maximaal toegestane bebouwing worden opgenomen; 19.50 bezwaar van F. Meijer tegen het besluit van B&W van 6 februari 1998 inzake het stellen van nadere eisen op grond van de Wet milieubeheer aan café De Concurrent, Groenewoud 10; omdat dit bezwaar niet binnen zes weken is ingediend gaat het in eerste aanleg om de vraag of betrokkene ontvankelijk is in zijn bezwaar; 20.10 bezwaar van bouwbedrijf Lievense te Domburg tegen het weigeren door B&W d.d. 2 april 1998 van een bouwvergunning voor het aanbrengen van drie dakkapellen op het pand Spuistraat 61; 20.30 bezwaar van de Vereniging De Apostolische Kas te Vlissingen tegen het besluit van B&W d.d. 22 juni 1993 inzake het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alsmede een bouwvergunning voor het uitbrei den van een horeca-inrichting in het pand Wolstraat 25-2 7. De bezwaarschriftenen alle ver der op deze zaak betrekking heb bende stukken liggen de week voor de hoorzitting ter inzage in het gemeentehuis, stafbureau Bestuur (kamer 118a - Ie verdie ping). U kunt zich met vragen over de procedure wenden tot de secretaris, de heer F.H. Kuijper, telefoon 0118-487438. Als het uit eigen vrije wil gebeurt is vrijen vaak lekker opwindend. Bij seksueel geweld word je alleen maar gebruikt. Iedereen kan slachtoffer worden: meisje, jongen, vrouw, man, jong en oud. In 80 procent van de gevallen is de dader een bekende. Dat kan hei moeilijk maken ervoor uil te komen. Verzwijgen kan echter tot allerlei langdurige psychische en fysieke klachten leiden, praat erover! Vraag tijdig hulp. Postbus 5103, 3502JC Utrecht. Telefoon (030) 297 11 97

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 17