Nailstudio geopend in Middelburg: 'Heus niet alleen voor nagelbijters' Vrienden van Seroos Balinese sferen in Koudekerke Limburgs uitzendbureau vestigt zich in Koudekerke PALLADIO OPVALLEND ANDERS Minet na verbouwing klaar voor volgende eeuw Boeken voor ziekenhuis Nagels en handen zijn achtergebleven gebied als het gaat om lichaamsverzorging. Daarom heeft de Middelburgse Margret Zweedijk in haar woonhuis in de Ghandistraat 'Nailstudio Sizzle' geopend. „In feite doe ik alles om na gels en handen te verfraaien", legt ze uit. Lengte Olie De broers Rob en Erik Minet hebben hun elek tronicazaak in de Middelburgse Segeerstraat verbouwd. „Zeker in deze branche moet je klaar zijn voor het begin van de volgende eeuw", vertelt Rob Minet. „Het is een snelle markt waarin ontwikkelingen elkaar snel op volgen. Nu we de zaak hebben gemoderni seerd zijn wij klaar voor de toekomst". Voetbalvereniging Serooskerke viert haar vijf tigjarig bestaan. Onder het motto 'Vriend van Seroos' vinden deze maand tal van jubileumac tiviteiten plaats. Het woord 'Vriend' staat daar bij volgens de voetballende dorpelingen voor Verdraagzaamheid, Respect, Integratie, Een heid, Nee tegen racisme en Duidelijkheid. 24 27 28 34 42 48 57 6' 71 74 Het Limburgse uitzendbureau A.U.V. is sinds kort ook op de Zeeuwse banenmarkt werk zaam. Een jaar geleden opende het uitzendbu reau haar deuren in Valkenburg aan de Geul. Met de opening van een kantoor in Zeeland hoopt de organisatie ook de rest van zuidelijk Nederland te kunnen bedienen. 0115-613641 of 0113-221116 de nieuwe collectie buitenmeubelen en accessoires van: tuin- serremeubelen WESTWAL 13 - GOES VOOR EXCLUSIEF WOONGENOT IN HUIS EN TUIN Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER 15 De kersverse onderneemster omschrijft zichzelf als 'all round nagelstyliste'. Ze ver volgt: „Mensen zien er, zeker wat betreft lichaamsverzor ging, vaak op en top uit. Voor het gezicht gaan ze naar een schoonheidsspecialist, voor het haar naar een kapper. Maar aan nagels en handen wordt vaak niet gedacht". Ten onrechte, vindt ze. „Want die lichaamsdelen zie je net zo goed als het gezicht en haar. Handen en nagels zijn net zo goed een visitekaartje voor de mens. Dat begint nu in de Randstad gelukkig steeds meer door te dringen". In de grote steden in Nederland zijn meer nagelstylisten aan het werk. „Maar ook hier in Zee land is het erg in opkomst". Zweedijk legt uit wat de mo gelijkheden in haar studio zijn. „Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het aanbren gen van nageltips. Dat zijn kunstnagels die je aanbrengt op de echte nagel". De nagel- tips zijn een uitkomst voor na gelbijters. „Je hebt geen idee hoeveel mensen er nagelbij ten. En welke problemen dat met zich mee kan brengen. Ik zei al, nagels zijn een visite kaartje. Ook nagelbijters zien dat. Vaak proberen die hun handen en nagels dan ook zo veel mogelijk te verbergen. Terwijl dat dus echt niet nodig is, want er is iets aan te doen". Zweedijk kan zelfs nagelbijters helpen bij het afleren van de vaak ongewenste gewoonte. „Doordat we de nageltip op de echte nagel plaatsen, kun je daar niet meer bij. En de kunstnagel is zó hard, dat er niet op te bijten valt. De na geltip blijft zo'n zes weken zit ten, terwijl de echte nagel er onder gewoon doorgroeit. Wanneer de tips eraf gaan, zijn de eigen nagels dus lekker op lengte". Maar kunstnagels worden niet alleen gedragen door nagel bijters. Margret Zweedijk: „Nee, ook mensen met gewo ne, gezonde nagels hebben er veel plezier van. Ikzelf heb lan- Margret Zweedijk: ...nagels en handen zijn visitekaartjes... FOTO JAAP WOLTERBEEK ge en sterke nagels, maar ik draag ook tips". Ze laat haar handen zien. Haar vingerna gels ogen inderdaad verras send natuurlijk en zijn met een opvallend wit randje afge werkt. „Dat is eigenlijk het nieuwste op het gebied van nagelstyling", licht ze toe. „Het heet French Manicure en is op dit moment echt heel erg 'in'. Je hoeft er trouwens geen valse nagels voor te hebben, dit kan ik ook op ech te nagels". Want naast het aanbrengen van nageltips, geeft Margret Zweedijk ook 'gewone' mani curebehandelingen. „De meeste mensen in mijn vak vinden dat niet het leukste werk", lacht ze. „Maar voor mij geldt dat eigenlijk niet. Ik zie het juist als een uitdaging om van echte, natuurlijke na gels een mooi stukje werk te maken". Bij een manicurebe handeling worden de nagels in model geveild, gepolijst en verzorgd met heerlijk geuren de oliën. „Daarna kun je ze lakken. Daarvoor breng ik al tijd eerst een basislaag aan, gevolgd door de kleur. Tot slot gaat er een hele harde toplaag op die lang meegaat. Zo heb je dus ook langer plezier van van de lak". De mogelijkheden op het ge bied van nagelverfraaiing zijn legio. Een nagelpiercing? Mar gret Zweedijk draait haar hand er niet voor om. Ze laat een sieraad zien dat qua uiter lijk inderdaad een kleine broer van de navelpiercing zou kun nen zijn en vertelt: „Die zet je eigenlijk alleen op kunstna gels, hoor. Het kan natuurlijk wel op echte nagels, maar je beschadigt ze dan. Ik zou het persoonlijk dus niet aanraden. Trouwens, de meeste mensen doen zoiets alleen als ze een feestje ofzoiets hebben. Dan is het toch prettig als je het er ook weer af kunt krijgen". Zeven maanden zijn Rob en Erik Minet bezig geweest met de verbouwing van de winkel. Minet: „Omdat we gewoon open zijn gebleven heeft het allemaal wat langer geduurd". De zaak is met zo'n dertig vierkante meter vergroot zo dat de sortering van EP Minet beter tot zijn recht komt. „We hebben een gedeelte van het magazijn bij de zaak ge voegd", doet Rob Minet uit de doeken. „Daar showen we nu de nieuwe collectie verlich ting. Door wat interne ver schuivingen hebben we ook in de rest van de zaak meer ruimte om de apparatuur be ter tot z'n recht te laten ko men". Behalve een nieuwe collectie verlichting heeft EP Minet ook een bredere sortering witgoed als wasmachines en vaatwas sers, televisies en audio appa ratuur. Minet: „In de audio hebben we nu ook de wat duurdere merken als Bose en TEAC". Niet alleen voor ge- luids- en beeldapparatuur kunnen klanten bij EP Minet terecht. De zaak verkoopt elek tronica in de ruimste zin van het woord. Zelfs elektrische barbecues en complete zon nebanken ontbreken niet in de zaak. Sinds zes jaar zijn de gebroe ders Minet aangesloten bij in kooporganisatie Electronic Partners. Minet: „Het is louter een inkooporganisatie. We ko pen samen in zodat we scher pere prijzen kunnen voeren. Verder zijn we gewoon hele maal zelfstandig". Na de winkel gaan Rob en Erik Minet ook de werkplaats on der handen nemen. „Dat moet ook allemaal wat moderner worden", vertelt Minet. „Want service blijft bij ons op num mer één staan. En in een modernere werk plaats kunnen we beter repa raties voor onze klanten uit voeren". De Serooskerkse voetbalver eniging kan terugkijken op een glansrijk verleden. De ja ren zeventig worden door het bestuur gezien als 'de gouden jaren zeventig', waarin pro moties en bekersuccessen ge haald werden. Meer recent zijn de jaren negentig, waarin het winnen van de districtsbe ker van de KNVB en de deel name in de hoogste klasse van de zaterdagamateurs als hoogtepunten aan te merken waren. De laatste jaren kwam vv Serooskerke een beetje in het slop. Lang zal dat echter niet duren, voorspelt het be stuur. De talentvolle jeugdaf deling is immers de grootste van de gemeente Veere. De feestelijkheden beginnen 16 mei met een receptie en feest avond in verenigingsgebouw De Zandput. De Gerrie Müh- ren Voetbalclinic doet het dorp 23 mei aan om er een demonstratietraining te geven aan de jeugd. Daarna zijn er twee voetbal wedstrijden te bezoeken: het 'Aduard-elftal' (seizoen 1977/ 1978) tegen een elftal van Arnuimuiden uit dezelfde tijd. Vervolgens is er een wedstrijd van vv Serooskerke tegen een team van oud-internationals. Welke oud-internationals 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ,3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 r29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 53 54 56 56 58 59 60 61 62 63 1 64 65 66 68 69 70 72 73 V Omschrijving horizontaal: 1.reptielen 6.reinigingsmiddel 12.uitvoeren 14.vreemd 15.voor zetsel 17.drukte 20.grootspraak 22.familielid 23.onder 25.groen te 26.familïelid 27.verharde huid 28.paradijs 30.idem (afk.) 31.verdieping 33.ik (lat.) 34.geldbedrag 36.zuivelproduct 38.zui- ver gewicht 40.hoofddeksel 41.zangstem 43.vorderen 46.kubie ke meter 49.schildersgerei 51.bijbels persoon 52.slot 54.rund 55.levensonderhoud 57.begaafd wezen 59.hoenderproduct 60.profeet 62.troetelwoord 64.pony 65.nette vrouw 67.smal 68.deel van het lichaam 69.lied 71.insecteneter 73.eetketeltje 74.koekdoos Omschrijving verticaal: l.met de vuist bewerken 2.levenslucht 3.gevangenis 4.persoon- lijk voornaamwoord 5.hemels wezen 7.hardvochtig 8.water in ons land 9.drinkgelegenheid 10.licht breekbaar 11.islamitisch vasten 13.lofdicht 16.afwas 18.jong zoogdier 19.naam van ope ragebouw 21.oase 23.hap 24.broedplaats 27.streven naar ont plooiing van het ik 29.beroep 32.boom 35.maalwerktuig 37.plaats in Gelderland 39.loot 42.zeer binnenkort 44.soort luxe brood 45.plantenfamilie 46.bij elkaar 47.watervogel 48.toom 50.deel van een kachel 53.part 56.hennepproduct 58.uitge bouwd venster 61.Turkse titel 63.ton 64.rustig 66.lof 68.per soonlijk voornaamwoord 70.Frans persoonlijk voornaamwoord 72.bordspel Er ontstaat de naam van een provincie wanneer u de letters uit de hokjes met de volgende nummers in de juiste volgorde plaatst: 3.6.32.48.53.58.66. De oplossing van de puzzel die stond in de Faam/Vlissin- geryan woensdag 6 mei luidt: Noord-Holland. deelnemen aan deze wed strijd, was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet be kend. Vrijdag 29 mei is er een feest avond voor de jeugd. Een dag later speelt het succeselftal uit de jaren '82 en '83 tegen Hoek, terwijl het elftal uit '87 en '88 de strijd opneemt tegen Zwart-Wit '28. Ook de elftallen van Hoek en Zwart-Wit '28 spelen in de formaties van destijds. Ook aan de oud-leden is ge dacht. Voor hen is er 30 mei een reünie. Tevens is er dan in het clubhuis van vv Seroos kerke een fototentoonstelling ingericht. De hele maand zijn er verder jubileum-jeugdtoernooien. De jeugd, verdeeld over 6 leef tijdscategorieën, speelt niet alleen tegen elkaar. Bij iedere categorie wordt minstens één selectieteam gevoegd dat be staat uit spelers van de overi ge zes verenigingen uit de ge meente Veere. Aziatisch Specialiteiten Restaurant Oriental Garden uit Koudekerke houdt zaterdag 23 mei een Balinese avond. Liefhebber van de Oosterse cultuur kunnen er niet alleen terecht voor een diner met origineel Balinese gerechten, de zintuigen worden ook ge prikkeld door Indonesische zang en optredens van Ni Wayan Sukerti, één van de beroemdste Balinese danseressen ter wereld. Verder is er, in samenwer king met de Stichting Soci aal Cultureel Instituut Indo nesië, een expositie inge richt in het restaurant. De tentoonstelling bestaat uit schilderijen van de Balinese kunstenares Diany Asmina Sinung en van Bianca Tan- gande uit Den Bosch. Het muzikale gedeelte van de avond wordt verzorgd door Ronny Flohr en zijn band, afkomstig uit Breda. Zij spelen Indische liedjes waarop kan worden ge danst. Oriental Garden laat regelmatig van zich horen door middel van dit soort avonden. Eerder al organiseerde Ar thur Priem, eigenaar van het specialiteiten restau rant, een avond over de Kei zerlijke Keuken van China en een avond over de Thai se keuken en cultuur. De Balinese avond begint 23 mei om 18.30 uur. Wie zeker wil zijn van een plaatsje, kan het best even reserveren. De kinderafdeling van Zie kenhuis Walcheren in Vlis- singen heeft vorige week een boekenpakket gekre gen van de VSB bank. De boeken werden overhan digd door Zeeuws voor- leeskampioene Sanne Spekhorst. Het pakket bestaat uit vijftig boeken van de tien meest ge lezen kinderboekenschrijvers. De VSB bank sponsort de Na tionale Voorleeswedstrijd en schenkt jaarlijks boeken aan instellingen. Meestal gaat het dan om kinderafdelingen in ziekenhuizen. Sanne Spekhorst is de Zeeuw se voorleeskampioen. Zij ver tegenwoordigt de kustprovin cie 27 mei tijdens de Nationa le Voorleesdag in Utrecht. De wedstrijd voorlezen is een in- tiatief van de Stichting Lezen en erop gericht om het lezen bij kinderen te bevorderen. Het kantoor aan de Middel burgsestraat in Koudekerke wordt geleid door John Pante koek. De kersverse filiaalhou der van het advies- en uit zendbureau A.U.V. werkte voorheen als personeelsfunc tionaris in het bedrijfsleven. „Ik weet dus waar ik over praat", verduidelijkt Pante koek. „Het bureau is gespeciali seerd in de technische sector, hetgeen overigens niet wi zeggen dat we op andere vak gebieden niet actief zijn". Het kantoor is bewust in Kou dekerke gevestigd. Centraal (advertentie) Airco? ga niet over één nacht ij§ Schakel nü de ZVU in voor een airconditioning die bij uw bedrijf past. Deskundigheid in advies, installatie en onderhoud. Bel voor een koele offerte: gelegen tussen Vlissingen en Middelburg. „We willen ons niet alleen onderscheiden door de kwaliteit die wij te bieden hebben", doet Pante koek uit de doeken. „Maar ook de locatie van ons kantoor speelt daarin een rol. We had den ons ook als 'een van de uitzendbureau's' kunnen vesti gen in Middelburg of Vlissin gen maar dat hebben we juist niet gedaan". Behalve de diensten die men bij van een uitzendbureau ge woon is houdt A.U.V. B.V. zich bezig met het geven van ad viezen op het gebied van per soneelsbeleid voor de wat kleinere bedrijven. Pantekoek: „Grote bedrijven hebben een eigen personeelschef in dienst. Bij de kleinere bedrijven is dat niet het geval en wij adviseren hen op het gebied van perso neelsbeleid. Ik denk daarbij aan werving, selectie en out placement. Wij kijken wat voor de opdrachtgever de beste oplossing is". Het kan toor is sinds 1 april geopend en heeft inmiddels al een aar dige klantenkring weten op te bouwen. „Zoiets moet natuur lijk groeien", is Pantekoek van mening. „We werken nu aan onze naamsbekendheid. Het balle tje moet nog gaan rollen. De eerste opdrachten hebben we naar tevredenheid uitgevoerd en ik denk dat voornamelijk de mond op mond reclame die daaruit voortvloeit belang rijk voor ons is". Zeeuwse Verwarmings Unie B.V. John Pantekoek van het nieuwe uitzendbureau A.U.V. B.V. in Koudekerke. FOTO JAAP WOLTERBEEK Liga voor volwassenen Speciaal voor volwassenen is er nu een Liga met de naam Grany. Grany is een verantwoorde koek die juist bij volwasse nen in de smaak valt: lekker, boordevol stukjes fruit en muesli. Bovendien bevat Grany belangrijke voedingsstoffen als koolhy draten, vetten en vezels in de juiste verhouding. Als extraatje is ijzer toegevoegd. Erop uit in Zeeland Vraagt u zich ook af waarom al die toeristen elk jaar weer te rugkomen? Dan wordt het tijd om eens een kijkje te nemen in de nieuwe VVV-gids Zeeland. Hierin staat een uitgebreid aanbod van suggesties voor uitstap jes en vrijetijdsbesteding in de provincie. Want of het nu gaat om het plannen van een uitstapje met familie die naar Zeeland komt, een verjaardagspartijtje voor de kinderen of een sportie ve middag met vrienden, de mogelijkheden zijn legio. De gids is verkrijgbaar in het Nederlands en Duits en te koop bij alle VVV's en ANWB-kantoren in Nederland. Sfeer in huis Voor het verfraaien van muren en wanden wordt steeds meer kleur gebruikt in plaats van wit. Kleur verlevendigt het interieur en geeft het een heel ander aanzien. Histor springt hierop in door het uitbrengen van een kl,eurrijk assortiment muur- en plafondverven voor binnen en buiten. De Latex Colour Collection, zoals de serie genoemd wordt, is ver krijgbaar in 2,5 liter verpakking en uitermate geschikt voor de coratietechnieken, gemakkelijk verwerkbaar, extra dekkend, licht reinigbaar en waterverdunbaar. Roem van Yerseke Roem van Yerseke is het eerste mosselbedrijf dat een zoge naamd HACCP-certificaat heeft gekregen van de Rijksdienst voor Vee en Vlees. Dit gebeurde tijdens de European Seafood Exposition, de groot ste Europese visbeurs die onlangs werd gehouden in Brussel. Bedrijven die een HACCP-certificaat ontvangen moeten aan een groot aantal voorwaarden op het gebied van de kwaliteitszorg voldoen. Zo is het hele productieproces tot in detail beschreven en daar bij is vastgelegd welke risico's zich op welk punt voordoen. Bo vendien werd bekeken welke procedures Roem van Yerseke hanteert om die risico's uit te sluiten. VZV in het nieuw De Vlissingse zaalvoetbalverenging VZV is in het nieuw gesto ken door sponsor Edwin Verstraete/RVS uit Vlissingen en hotel De Tien Torens uit Zoutelande. Zowel het eerste als het tweede team spelen in de nieuwe tenues. Beide teams promoveerden dit seizoen naar respectievelijk de tweede klasse Walcheren en de vierde klasse Vlissingen. Op de foto staan vlnr: sponsor E. Verstraete, J. Hilberdink, A. Vroomen, E. van Hengst, D. Hilber- dink. Zittend vlnr: W. Maas, C. Verstraete, G.J. Visser, W. van Hengst en R. v. Geersdaele. Een nieuw tenue voor VZV Vrouwelijkheden op internet Een website uitsluitend voor meisjes en vrouwen, met alleen informatie die hén aangaat. Zoals allerlei intieme vragen en antwoorden over menstruatie. Of adressen van organisaties die kunnen helpen met andere persoonlijke onderwerpen. Dat is de bedoeling van de eigen website van maandverbandmerk Libresse. De site is toeganke lijk via http:Wwww.libresse.nl Directie Meeüs A.A.M. de Schwartz is vorige maand benoemd tot statutair di recteur van Meeüs Makelaars. Hij is belast met de algemene lei ding over alle vestigingen van de woningmakelaardij. Dat zijn er inmiddels twaalf. De nieuwe directeur heeft laten weten aandacht te gaan beste den aan de organisatie-structuur, uniformering, externe presen tatie, acquisitie, ontwikkeling van de nieuwbouwsector en kwa liteitsbewaking. advertentie iCHtfl: John Minet van EP Minet. FOTO JAAP WOLTERBEEK Alle vitaminen voor taan in één glas. Glaasje vitaminen Groente en fruit bevatten vitaminen en zijn daardoor onmisbaar voor een goede gezondheid. Toch komen veel mensen niet toe aan het eten van tweehonderd gram groente en twee stuks fruit per dag. Riedel ontwikkelde daarom vruchtensap waarin alle nodi ge vitaminen in terug te vinden zijn. Het gaat daarbij niet alleen om vitami ne C, maar ook om provitamine A1, B, B2, B3, B5, B6, E en H. Coolbest Vita- Day, zoals het product heet, wordt ge koeld aangeboden in de supermarkt. Zo blijft de vruchtendrank ook langer vers. Bestrijding clusterhoofdpijn Clusterhoofdpijn, ook wel het syndroom van Horton genoemd, is een relatief onbekende aan doening. Toch hebben van iedere tienduizend mensen er maar liefst vier last van. Aan de hand van symptonen is cluster hoofdpijn gemakkelijk te herkennen. De patiënt wordt op min of meer vaste tijden gekweld door ondraaglijke pijnen aan de linker- of rechterzijde van het hoofd. Achter het oog komt in hoog tempo een borende pijn opzet ten. Het oog wordt rood en traant en ook de neus Inademen van medische zuurstof gaat lopen. De hoofdpijn kan verlichting brengen. wordt veroorzaakt door bloedvaten in het hoofd. Het inademen van honderd procent medische zuurstof kan verlichting brengen. Medische zuurstof wordt vergoed door ziektekostenverzekeraars. Een brochure over het fenomeen clusterhoofdpijn is te bestellen bij de NVMP, postbus 50, 7037 ZG in Beek (0316 - 532 013).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 15