Strandjutters in Zeeland IMieuw jeugd-muziekcorps Eerste Zeeuwse Minirit op Walcheren Restauratie Sint Jacobskerk voltooid Informatie van de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 VERVROEGDE AFSLUITING WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN BIJZONDER AANBOD gouden rijringen jk 72 karaat briljant 2)^ CL WOENSDAG 13 MEI 1998 JAARGANG 100 - NUMMER 20 De besturen van de Stichtingen Gehandicap tenbeleid op Walcheren, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland hebben acht 'strandjut ters' ter beschikking gekregen. De strandjut ters, rolstoelen speciaal gemaakt voor wan delingen op het strand en in recreatiegebie den, zijn betaald door de provincie Zeeland en CZ-groep Zorgverzekeringen. Het nieuwe jeugd-muziekcorps The Blue Spi rit Cadets uit Middelburg presenteerde zich tijdens Koninginnedag voor het eerst. De kin deren werkten twee jaar aan de voorbereidin gen voor dit allereerste straatconcert. Liefhebbers van kleinere auto's kunnen zondag 24 mei hun hart ophalen. Wie zelf de trotse ei genaar van een Mini is, kan dan meerijden in de eerste Minirit die in Zeeland gehouden wordt. Wie zo'n grappig ogend wagentje nog niet in zijn wagenpark heeft opgenomen, wordt misschien overtuigd na het nemen van een kijkje bij start- en finishpunt Hotel Arnevil- le in Middelburg. ...de Mini is van binnen juist ontzettend ruim... ...ik was gewend aan Mercedes en wilde niets anders rijden... ...we zijn met een doosje babbelaars naar de voorzitter van de Minicfub gegaan... ...bij de Edah in Vlissingen schieten we zo tussen de paaltjes door... PZC WEEKBLADEN Het heeft ruim een jaar, drie miljoen gulden en bijna vijftienduizend vrijwilligersuren ge kost, maar hij mag er dan ook wezen: de compleet gerestaureerde Sint Jacobskerk. Zaterdag wordt de voor het Vlissingse stads beeld zo bepalende kerk officieel heropend. Een week later kan het publiek een kijkje ne men in de historische kerk. Gotische spits Opera Open dag f45 .sinks per ring895,- 1 karaat briljant (48 stuks per ring) 1560,- Juwelier X&NDERJMADEN klem:markt i mi ej'$r.issidqm moiismm WaLsimaipruineiiadej Vrijdag hioptmmé Een rolstoel op het strand: nu geen enkel probleem meer. FOTO CO C0PP00LSE Fini de Pauw, voorzitter van de adviesraad van de Zeeuw se Stichting voor Gehandi captenbeleid was erg blij met de rolstoelen: „Als een ken nis of familielid op een rol stoel is aangewezen, wordt het gezelschap nogal eens opgesplitst. Met de strand jutter kan iedereen naar Zeeland komen en van de zee genieten". De lokale en regionale werkgroepen overleggen binnenkort met Zeeuwse kustgemeenten en onderne mers omtrent de aanschaf van nog meer strandjutters. De belangstelling voor de strandrolstoel neemt steeds meer toe. groep lieten daarbij geva rieerd danswerk zien. Daar na werd, onder grote pu blieke belangstelling, een muzikale rondgang door het centrum van Middelburg gemaakt. Het corps bestaat uit twintig leden en het is de bedoeling dat het nog groter wordt. The Blue Spirit Cadets wer den opgericht om de grote toeloop van jonge leden bij Blue Spirit in te dammen. De leeftijd van de leden ligt tussen acht en veertien jaar. Instructie van de blaas- groep, het slagwerk en de showdansgroep wordt ge daan door ervaren leden uit het 'grote' corps. Zaterdag 23 mei staat het tweede op treden gepland. Dan ver leent het jeugdcorps haar medewerking aan een Uni- cef-optocht. The Blue Spirit Cadets. FOTO DICK STROO Met eigen instrumenten en twee muzieknummers op het in gloednieuwe uniformen Abdijplein. speelden de muzikanten De meisjes van de showdans- De Middelburgse Margret Zweedijk heeft on langs IMailstudio Sizzle geopend. Handen en nagels zijn visitekaartjes voor de mens", weet zij. In Koudekerke heeft zich onlangs het Limburgse uitzendbureau AUV gevestigd. Filiaalhouder John Pantekoek: „Ik weet waar ik over praat". Verder deze week: Minet na verbouwing klaar voor de volgende eeuw, voetbalvereniging Ser- ooskerke viert het vijftigjarig bestaan, Balinese sferen in Koudekerke, lekker puzzelen, handige van dag tot dag overzichten en nuttige informa tie van de overheid. Organisatoren van deze rit zijn Huib en Benthe Cornelisse, Jannie Traas en Pino Carnibel- la. Ze noemen zichzelf 'Mini- vrienden'. Huib Cornelisse licht zijn passie voor de Austin Mini toe. „Het hebben van een Mini is eigenlijk geen hobby. Je wordt verliefd op zo'n wa gentje en voor je het weet heb je het virus te pakken", weet hij uit ervaring. Het klinkt voor niet-Minibezit- ters wat vreemd in de oren. Het wagentje is per slot van rekening wel èrg klein, niet waar? De Minivrienden reage ren onthutst op zo'n opmer king. Cornelisse: „Welnee. De eerste Mini is juist gemaakt met de opdracht: maak nu eens een kleine auto voor gro te mensen. Ik weet het, je ziet het aan de buitenkant nauwe- lijks, maar een Mini is van bin nen juist ontzettend ruim. Er is beenruimte genoeg, en par keerproblemen heb je er so wieso niet mee". Hij pakt een naslagwerk en pluist dat uit. „Kijk, hier staat het. De Engelse Lord Snow- don gaf, ten tijde van de Suez- crisis, toen brandstof een pro bleem dreigde te worden, op- dracht om een ruime, kleine auto te maken. En zo kwam de eerste Austin Mini in 1959 op de Markt". Opvallend aan deze Austin Mi ni was - behalve zijn formaat èn uiterlijk - de dwarsge- plaatste motor. En nog steeds is de dwarsmotor het handels merk van het grappige auto- tje. Dat overigens nog steeds geproduceerd wordt, weet Pi no Carnibella. Hij vertelt: „Veel mensen denken dat de Mini niet meer gemaakt wordt. Maar dat is niet waar. In Nederland is nog één im porteur die nieuwe Mini's ver koopt: Ben van Leeuwen uit Alphen aan de Rijn. In Enge land worden ze gewoon nog gemaakt". Carnibella en zijn vriendin Jannie Traas zijn de trotse ei genaars van maar liefst zes Mini's. Bij dit paar is dan ook echt van 'Minigekte' te spre ken. Jannie Traas over haar vriend: „Toen ik hem pas leer de kennen vond ik dat echt ook heel raar. Ik was gewend aan Mercedes en wilde ook echt niets anders rijden. Maar nu ben ik zelf ook helemaal weg van de Mini. Je kunt per slot van rekening beter mee doen dan tegenspreken. Trou wens, het rijdt fantastisch. Heb je wel eens in een Mini gereden? Nee? Want hij rijdt écht super". Vriend Pino be aamt dat onmiddellijk. „Door dat 'ie zo klein en laag is kun je gigantisch snel door de bocht. Trouwens, parkeren is ook leuk. Bij de Edah in Vlis- singen schieten we zo tussen de paaltjes door. Vroeger kon dat ook bij de Markt in Middel burg, maar dat hebben ze al eens in de krant gezet en sindsdien controleren ze daar beter. Want het mag natuurlijk niet", lacht hij. De Minirit is een gezamenlijk idee van het viertal. Regelma tig rijden ze naar plaatsen el ders in het land waar zo'n tocht gehouden wordt. Huib Cornelisse: „Je krijgt dan een landkaart waarop een route staat uitgestip peld en een aantal foto's mee. Op gemar keerde plekken op de kaart kun je binnen een straal van vijftig meter een foto herkennen. Je krijgt een bepaal de tijd wanneer je weer bin nen moet zijn en wie dan de meeste foto's heeft herkend, heeft gewonnen". Zelf herinnert hij zich de eer ste keer dat hij meedeed nog heel goed. „Ja, dat was bijna een echtscheiding", weet hij nog. Gelukkig kunnen hij en zijn vrouw Benthe allebei la chen bij de herinnering. „Ru zie gehad, joh! Ik wilde na tuurlijk alles zelf doen, rijden èn kaartlezen èn kijken of ik een foto kon herkennen. Dat gaat dus niet, dat heb ben we in middels ge leerd. Nee, het beste is om zo'n rit met minimaal twee personen te doen. De één rijdt, de ander leest kaart en kijkt uit naar herkenningspunten op de fo to's. Beter is nog om het met drie mensen te doen". Het idee om eens een Minirit in Zeeland te houden kwam van de beide koppels. „De meeste Miniritten worden in Utrecht en omgeving gehou den. Maar wij wilden nu ook eens graag Zeeland laten zien". Daarom nam het viertal con tact op met de Mini Seven Club Nederland. Jannie Traas: „We zijn met een doosje bo- terbabbelaars naar de voorzit ter gegaan. Die vonden het een hartstikke goed idee om ook in Zeeland een rit te orga niseren. Maar dat moesten we dan wel zelf doen". Zo gezegd, zo gedaan. De Zeeuwse Minivrienden zetten een rit uit, namen foto's die zelfs voor op Walcheren opge groeide mensen nauwelijks te herkennen zijn en maakten posters die met het Mini club blad door heel Nederland ver spreid werden. Jannie Traas: „De route loopt nu eigenlijk voornamelijk langs de Wal- cherse kust. Maar we zijn ze ker van plan om dit vaker te doen. De rest van Zeeland is per slot van rekening ook heel erg mooi. En het blijft natuur lijk even afwachten hoeveel mensen er echt op af komen". Mini-bezitters die graag mee willen rijden, kunnen zich zon dag 24 mei om 12 uur melden bij startpunt Hotel Arneville in Middelburg. Daar is, zo'n vier uur later, ook de prijsuitreiking. Te winnen zijn een wisselbeker, beschik baar gesteld door Garage Touw, en een gewone beker. Daarnaast zijn er prijzen van de Mini Seven Club Neder land te winnen. (advertentie) Deze week: Volgende week stadsdebatten Beatrixbrug wordt opengesteld Nieuwbouw Middelburgs bedrijf Verslagen wijktafels Huib Cornelisse (links) en Pino Carnibella: ...voor je het weet heb je het Mini-virus te pakken... FOTO JAAP WOLTERBEEK sm Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vtissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 181.000ex. De restauratie van de Sint Jacobskerk kostte rond de drie miljoen gulden. Daarvan is één miljoen geschonken. Vorige week mocht een klei ne afvaardiging van de Vlis singse afdeling van de Rota ry al een blik werpen op de nieuwe inrichting van de kerk. Jaarlijks houdt de Rota ry een Najaarsconcert in de Sint Jacobskerk. De op brengst van het vorige Na jaarsconcert was gedeeltelijk bestemd voor de kerk. Vrijdag kreeg de kerkvoogdijraad een cheque van tienduizend gul den van de Vlissingse Rotary, bestemd als bijdrage voor de aanschaf van nieuwe stoelen. Tegelijk met de opening van aanstaande zaterdag komt het boek 'Zeven eeuwen Sint Ja cobskerk' uit bij Uitgeverij De Koperen Tuin in Goes. In het boek staat de geschiedenis van de Vlissingse kerk uitge breid beschreven. De Sint Ja cobskerk werd in de veertien de eeuw gebouwd op een groot kerkhof. Het is een tradi tioneel christelijke kerk, wat wil zeggen dat het koor naar het oosten (naar Jeruzalem) is gericht, terwijl de toren aan de westelijke kant van de kerk te vinden is. De toenmalige kerk was lang, smal en éénbeukig. Aan het begin van de zestien de eeuw werd de eenvoudige kap op de toren vervangen door een hoge gotische spits. Veel meer is eigenlijk niet be kend over die eerste eeuw van de Jacobskerk. Afbeeldingen ervan zijn pas voorhanden vanaf 1550. De rijke geschie denis van de kerk wordt in het boek door meerdere auteurs beschreven onder redactie van Ad Tramper en Wikky Pias-van Rijsoort. Het is ver krijgbaar bij de meeste boek handels in Zeeland. Zaterdag wordt de kerk offi cieel heropend. Het Zeeuws Orkest wijdt de kerk om 20.30 uur in met een bijzonder con cert. Onder leiding van Ernst van Tiel en in samenwerking met het Zeeuws Philharmonisch Koor en de inmiddels veelvul dig geprezen sopraan Miranda van Kralingen is er een pro- De restauratie van de kerk kostte behalve drie miljoen gulden ook vijftienduizend vrijwilligersuren. FOTO PETER BUTEIJN gramma met hoogtepunten uit beroemde opera's. Het concert in de Vlissingse Sint Jacobskerk is het eerste in een serie van drie optre dens. Voor de pauze presenteert het orkest onder andere de ouver ture La Gazza Ladra van Rossi ni, Casta Diva uit Norma van Bellini, Puccini's intermezzo uit Manon Lescaut en Un bel di verdremo uit Madame But terfly. Het Verdi-programma dat na de pauze gespeeld wordt, be vat onder meer uitvoeringen van de ouverture Nabuco, Sla venkoor Va, pensiero, sull'ali dorate uit Nabuco, Canzone del salice en Ave Maria uit Othello, het Zigeunerkoor uit 'II Trovatore', La Vergine delgli angeli uit La Forza del Destino en de Finale akte II uit Aïda. Kaarten voor het concert in de Sint Jacobskerk zijn verkrijg baar bij VVV/ANWB Vlissin gen. En wie niet dol is op opera, maar toch eens een kijkje wil nemen, kan zaterdag 23 mei terecht in de prachtige kerk. Van 10 tot 16 uur is de Sint Ja cobskerk open voor publiek. De kerkorganist Jos Vogel geeft die dag bovendien een kort orgel-recital. Een dag la ter is het eerste topconcert in de vernieuwde kerk. Het be faamde Canterbury Cathedral Choir zingt dan vanaf 15 uur. De leden van dit koor zijn al len tussen acht en dertien jaar oud. Ze worden begeleid door 0 Het befaamde Canterbury Cathedral Choir uit Engeland speelt zondag 24 mei in de vernieuwde kerk. twaalf Lay Clerks (professio nele mannenstemmen). Kaar ten voor dit concert zijn ver krijgbaar bij het kerkelijk bu reau in de Vlissingse Brande rijstraat, VVV Vlissingen en het kerkkantoor aan de Mid delburgse Simpelhuisstraat. (advertentie) In verband met Hemelvaartsdag dient kopij voor de editie van woensdag 20 mei vervroegd aangeleverd te worden Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 15 mei 08.00 uur advertenties is vrijdag 15 mei 12.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 1