VUURWERKPRIJZEN mÊkmm Stedelijk Museum koopt miniatuur De Ruyter-beeld aan SSSSN öttflè bij Auto Poppe Walcheren Denktank werkt aan toeristisch Walcheren 20-40-40% 3-^ Kijk snel op pagina 18 1 WOENSDAG 24 DECEMBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 52 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ^ODELB^j Het was 'n donkere novemberdag. Toen ik d'eerste kerstboom zag. In de adventskrans werd een kaars ontstoken. De duisternis door 't licht gebroken. Kerstmis nadert. Koren zingen met luide stem van 't Goddelijk Kind in Bethlehem. Geef door het licht. Laat niemand op ons wachten mens voor 'n andere mens te zijn. De ware Kerst gedachte. Liduin Serrarens PZC WEEKBLADEN f aam/jfkÉsamer Het Stedelijk Museum in Vlissingen heeft de hand weten te leggen op een bijzonder beeldje van zeeheld Michiel de Ruyter. Het gaat om een kleine bronzen versie van het standbeeld dat sinds anderhalve eeuw de kop van de boule vard markeert. Maker van de beelden is Louis Royer, één van de meest toonaangevende beeldhouwers uit de negentiende eeuw. Voorstudie Wintersurprice: The image you like for an amazing low price Details Namens alle medewerkers van de Faam/Vlissinger wensen wij u hele prettige kerstdagen faam WBSBHÊmmlémmm a®aisS*HWETOiSB8*®i tm-fmwwr "ar"' 111®"- Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 180.947 ex. Verschillende instanties die belang hebben bij het toerisme op Walcheren zijn bezig met de oprichting van een 'Innovatie Coöperatie Walcheren'. De nieu we organisatie moet een netwerk worden van on dernemers, bestuurders en professionals die zich in zetten voor een vitale en duurzame ontwikkeling van toeristisch-recreatief Walcheren. Het initiatief wordt financieel ondersteund door de Walcherse ge meenten, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese gemeenschap. De denktank die aan de slag is om de coöperatie op te richten heeft een budget tot haar beschikking van drie miljoen gul den. Omdat het toeristisch product Walcheren onder druk staat is het van belang dat productinnovaties op gang komen die de economische betekenis en de groei van werkgelegenheid op Walcheren stimule ren. De provincie Zeeland heeft Walcheren aangewezen als herstructureringsgebied wat wil zeggen dat er vernieuwende ontwikkelingen op gang moeten wor den gebracht om het toeristisch product Walcheren op te frissen. De initiatiefnemers zijn het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zeeland, de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere, de Ra- bobanken op Walcheren, de Europese gemeenschap en het VVV Vlissingen. De denktank die bestaat uit de initiatiefnemers is nu bezig met de oprichting van de Innovatie Coöpe ratie Walcheren. Deze organisatie gaat zich voorna melijk bezig houden met de ontwikkeling van het toerisme. Daarnaast wordt ook de verwevenheid met de land bouw, dienstverlening, industrie en logistiek niet uit de weg gegaan. In 1830 kwamen de Belgen in opstand tegen de Nederlandse overheersing. In korte tijd ont stond de nieuwe Belgische staat en de noordelijke Neder landen werden overspoeld door een golf van nationalis me. Men ging op zoek naar na tionale symbolen, waarbij te rug werd gegrepen naar de Gouden Eeuw. De belangrijkste representan ten uit die tijd waren Rem brandt en Michiel de Ruyter. In 1832 nam het Vlissings depar tement van de maatschappij tot 't nut van algemeen het ini tiatief tot de oprichting van een standbeeld van De Ruyter. In die tijd was dat een onge bruikelijke stap: de gewoonte om mensen te eren met een beeld was er toen nog niet. Al leen in Rotterdam stond een beeld van Erasmus. Het duurde bijna tien jaar voor de kleine afdeling het geld bij- elkaar had gebracht om het beeld te kunnen laten maken. Zij vonden de toen nog relatief onbekende Louis Royer bereid om de opdracht uit te voeren. Pottenmarkt 13, Middelburg 01 18-640773 Het gietijzeren beeld van Mi chiel Adriaanszoon de Ruyter werd in 1841 onthuld. Gelijktij dig met het grote beeld wer den ook twee kleine beeldjes in brons gegoten, mogelijk als voorstudie. In hetzelfde jaar brengt een Haagse firma in ko perwerken, de gebroeders La- rusco, een versie van 88 centi meter en een versie van 44 centimeter op de markt. De beeldjes zijn gedateerd op 1841 en gesigneerd door Roy er zelf. Na het gieten is het beeldje uitgebreid nabehan- deld. Hierdoor zijn veel meer details waar te nemen dan op het grote beeld op het Keizers- bolwerk. In de achttiende eeuw kwam de kunstnijverheid op. De beelden van Larusco kun nen gezien worden als één van de eerste voorbeelden. Het beeld symboliseert verder het begin van het plaatsen van al lerlei standbeelden in Neder land. Het Vlissingse beeld was het eerste grote standbeeld na Erasmus in Rotterdam en past in het opkomend nationalisme dat met name na 1830 ont stond. Daarmee heeft het gro te gietijzeren beeld en daar mee ook deze kleinere versie een scharnierfunctie in de cul tuurhistorische ontwikkeling op dit gebied. Na het realise ren van het beeld van De Ruy ter brak Royer door als beeld houwer en kreeg onder meer opdracht tot het maken van een beeld van Rembrandt, dat nu in Amsterdam op het Rem- brandtplein staat. Ook het beeld van Willem de Zwijger in Delft is van zijn hand. Royer werd directeur van de prestigi euze Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Amsterdam èn zo'n beetje de belangrijkste beeldhouwer van zijn eeuw. De kwaliteit van het beeldje was blijkbaar dusdanig dat op de eerste wereldtentoonstel ling in Londen (1851) deze, sa men met gelijksoortige beeld jes van Rembrandt en Willem de Zwijger, als Nederlandse in zending getoond werd. Daar naast heeft het goed geconser veerde beeld een belangrijke documentaire functie. Het toont veel details, die niet meer zichtbaar zijn op het giet ijzeren exemplaar aan de bou levard van Vlissingen. Bij dit grote exemplaar zijn door weersinvloeden en onverant woord onderhoud (destructie ve technieken als zandstralen zijn bijvoorbeeld toegepast) veel details verloren. Boven dien is er een dikke laag verf op het beeld aangebracht, waardoor de resterende de tails nog verder wegvallen. Het beeldje dat het Stedelijk Muse um heeft aangekocht, was in bezit van een Friese familie in Steggerda. Het nu gepensio neerde echtpaar kreeg het beeldje op hun trouwdag van hun oom. Deze werd als een zonderling gezien omdat hij al lerlei koperen voorwerpen ver zamelde. Hij tikte het ergens in de jaren dertig op de kop. Het echtpaar heeft het beeldje vrij snel achter een schot wegge zet, waar het tientallen jaren onaangeroerd stond. Mede hierdoor is het beeldje nog in zeer goede staat. Het beeldje van Michiel de Ruyter is aan gekocht met bijdragen van de stichting Moermanpromotie, de vereniging Rembrandt en de vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum en ge meentearchief. Het beeldje is - op de grootte na - identiek aan het standbeeld op het Keizersboiwerk in Vlissingen. FOTO JAAP WOLTERBEEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1