PAUL KRUGERSTRAAT OFFICIEEL GEOPEND OMZETRECORD VISMIJN GEMEENTERAAD VERGADERT GEREGISTREERD PARTNERSCHAP (3) LOSSE STOEPTEGEL? VRAGENDERWIJS OPHALEN HUISVUIL IN KERSTWEEK ONDERZOEK NAAR RECHTMATIGHEID INLEVEREN WIJKWINKELS TWEE WEKEN GESLOTEN VERGADERING SPORTRAAD GEEN WEEKMARKT VRIJDAG 26 DECEMBER Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: Stafbureau Communicatie, stadhuis Vlissingen telefoon (01 18) 487335 TE WAAR EN WANNEER ZIJN WIJ BEREIKBAAR: EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER MEIJERS EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Woensdag 17 december 1997 FAAM/VLISSINGER 5 IN DE Met een opening is don derdag 11 december de volledig vernieuwde Paul Krugerstraat officieel in ge bruik genomen. De werk zaamheden in de Paul Kru- gerstraat en aan de Prins Hendrikweg werden on langs afgerond. Gadege slagen door een grote be woners en andere genodigden wijdde wet houder Meijers ae 'nieuwe' straat in op een oude stoomwals. Met de officiële opening van de straat kwam er een einde aan de werkzaamheden aan een der belangrijkste in- en uitvalswegen van Vlissingen. Het herinrich tingswerk en het vernieuwen van de riolering zorgen voor een be langrijke verbetering voor bewo ners en gebruikers. Na de overlast van de werken is een veiligere en betere straat ontstaan. Het resultaat van jaren lange inspanningen van bewo ners die uiteindelijk resulteerden in de beslissing van de gemeen- Wethouder Meijers verricht met het doorrijden van een lint vanaf een stoomwals de openingshande ling (foto: Ruben Oreel) teraad dit grote werk uit ren. te voe- OVERLAST Tijdens de werkzaamheden was de overlast van omrijdende bus sen groot in de woonstraten Gla- cisstraat-oost en Kasteelstraat oost. De aannemer heeft daarom huis-aan-huis een flesje Zuidafri- kaanse wijn laten bezorgen met het kaartje 'Excuses voor de overlast gedurende de werk zaamheden aan de Paul Kruger straat'. De bewoners van de Paul Krugerstraat ontvingen bij de of ficiële opening hetzelfde flesje wijn. De vismijn Vlissingen heeft dit jaar de hoogste omzet gerealiseerd die ooit in Zeeland is be haald. Ter gelegenheid daarvan werden schip per Piet Siereveld eh handelaar Koos Marte- ijn-Poppe - die met hun (ver) koop zorgden voor net bereiken van de mijlpaal - in de 'bloeme tjes' gezet. In de vismijn werd vrijdag 12 december door wethouder Meijers even stil gestaan bij de recordomzet van 65 mil joen gulden. Te midden van de vissers en handelaren die een bijdrage leverden, sneed hij daarbij een speciaal voor de 'recordhouders' bestemde taart aan. Voor het feestje werd zelfs heel eventjes ae verkoop stopgezet. Schipper Siereveld van de Ar- nemuiden 7 en vishandelaar Koos Marteijn-Poppe ontvin- uit hanaen van de wet ten houder Meijers 'bedeltjeskettinkje een gouden met een De bemanning van de Arne- muiden 7, vis sersschip van de gehuldigde Piet Siereveld (foto: Ruben Oreel) scholletje eraan. Schippers ontvingen per boot bovendien allemaal twee zilveren: bedel tjes en een taart. LEKKERBEKJES De hoge omzet is een gevolg van de hogere kiloprijzen (met name tong) waardoor de omzet in guldens veel hoger is dan vorig jaar. De bevolking werd zaterdag in de feestvreugde betrokken. Op het Beilamypark deelden de Verenk oreca Vlissin- niging gen en de Winkeliersvereni ging een paar honderd kilo lekkerbekjes en kibbeling uit gedeeld aan het aanwezige publiek. De gemeenteraad komt, morgen, donderdag 18 de cember, bijeen voor de maandelijkse vergadering. De raadsvergadering be gint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is open baar en u kunt deze bijwo nen vanaf de publieke tri bune. De agenda en de te behandelen voorstellen vindt u in de gemeentelijke informatiehoelcen in de wijkwinkels en in het stad huis bij de stafafdeling Communicatie (achter de De te behandelen onder werpen staan in het kort hierna. ALGEMEEN BESTUUR 1 .Vervanging c.a. in (besloten) vergaderingen vaste commis sies van advies; wijziging ver ordening. 2.Krediet vervanging materieel sectie Beplantingen. 3.Herbenoeming leder* commis sie tot ondersteuning van het sociaal cultureel werk in Vliss ingen (commissie S.C.W.). ECONOMISCHE ZAKEN 1.Benoeming leden Algemeen en Dagelijks Bestuur Haven schap 2.Bioscoop Spuikom. 3. Verkoop grond Buitenhaven (Autodemontagebedrijf Net ten). 4.Verkoop grondprijzen per 1-1- 1998. ONDERWIJS 1 .Gemeenschappelijke regeling regionaal onderwijsbeleid Walcheren. CULTUUR EN RECREATIE 1 .Exploitatie 1996 Sportfondsen Vlissingen. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 .Beleidsplan Abw, loaw en lo- az 1998; Beleidsverslag Abw, loaw en loaz 1 996. VOLKSGEZONDHEID 1.Krediet renovatie aula Noor derbegraafplaats. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 1 .Voorbereidingsbesluit bestem mingsplan Baskensburg II, ge deelte Koudekerkseweg/Sloe- weg. 2.Voorbereidingsbesluit Bloe- menlaan, gedeelte Bloemen- laan 28. 3.Voorbereidingsbesluit Bonedij- ke, gedeelte Koudekerseweg (nrs. 106 t/m 124). 4.Voorbereidingsbesluit Wester- scheldemond. 5.Verkoop en herontwikkeling vesti- v.m. Willem lll-kazerne. Bezwaarschriften tegen ging gemeentelijk voorkeurs recht o.g.v. de Wet voorkeurs recht gemeenten. 7.Bestemming perceel grond hoek Gravestraat/Korestraat. 8.Verdeling van de middelen voor de stadsvernieuwing voor 1998. 9.Vrijstelling ex art. 19 WRO t.b.v. bouwplan bioscoop Spuikom. FINANCIERING EN ALGEME NE DEKKINGSMIDDELEN 1 .Verordening tot wijziging van de Legesverordening Vlissin gen 1997. 2.14e t/m 19 ging 1997. Door de kerstdagen en de daaruit voortvloeiende be perkte dienstverlening van de gemeente, wort het huisvuil in de week van 22 tot en met 26 december in sommige gevallen op een andere dag opgehaald. De veranderingen in het op- haalschema van de sectie Afvalverwijdering zijn ook terug te vinden op Maxi maal Teletekst en op een dit weekeinde huis-aan- huis te verspreiden 'be- waarblad'. In Paauwenburg wordt het afval net als normaal opgehaald. Voor de kerstweek is dit dus maandag 22 december. Voor het Middengebied (tussen Iri- slaan/Hermesweg en Roosevelt- laan/Paul Krugerstraat) en de Binnenstad/Scheldebuurt en Bou levard verandert er dinsdag 23 december eveneens niets. De zelfde dag wordt er echter ook' in Rosenburg het restafval opge haald. In Rosenburg moet dus dinsdag 23 december (in plaats van donderdag) de grijze bak buiten. In Oost-Souburg wordt het restaf val gewoon op woensdg meege nomen. Vanwege de eerste kerst dag schuift de ophaaldag van Bossenburgh, Papegaaienburg, Hofwijk, westerzicht en West- Souburg ook naar woensdag 24 december. Het restafval van het Middenge bied (tussen de Irislaan/Van Woelderenlaan en de Singel/Sloeweg) wordt op haald op maandag 29 cember. ïe- Het ophaalschema voor de laatste week van het jaar vindt u samen met een vol ledige schema over de meentelijke dienstver! ning in ae periode van 25 december tot en met 4 ja nuari in de 'In den blauw geruiten kiel' van 24 de cember. De cliënten van de sectie Sociale Zaken met een uit kering moeten elke maand het zogenaamde 'rechtma- tigheidsonderzoeksformu- lier' (ROF) inleveren. Deze maand moet dit op maan dag 22 december. Wanneer de gemeente het ROF niet op tijd ontvangt stopt de bet aling automatisch. Herstel kan een paar weken duren en voor schotten kunnen in de tussentijd niet worden gegeven. Hebt u het ROF niet op tija ontvangen? Vul dan snel een nieuw formulier in bij de sectie Sociale Zaken (Dok ter Gallandatsfraat 1 Op tijd inleveren van het recht- matigneidsonderzoeksformulier kan een boel narigheid voorko men! De vijf wijkwinkels die de gemeente Vlissingen kent zijn in de twee 'kerstwe ken' (22 december tot en met 4 januari) gesloten. Vanaf maandag 5 januari staan de vijf wi|kbemidde- laars u echter weer net als afgelopen jaar van dierfst bij uw vragen en proble men. Elke wijk in Vlissingen heeft sinds januari 1995 een zoge naamde 'wijkwinkel'. In het ka der van de wijkaanpak werd vanaf dat tijdstip de gemeentelijk informatiehoek gekoppeld aan het wiikbemiddelingsKantoor. U vindt ae wijkwinkels op de vol gende plaatsen: Centrum, Wolstraat 75 (Open bare bibliotheek), tel. 417307. Wijkbemiddelaar: Nelly de Wij ze; Middengebied, Hogeweg 88, tel. 417399, Wijkbemiddelaar: Ed de Held; Paauwenburg, Alexander Go- gelweg 59 (wijkcentrum 'Open Hof'), tel. 462098. Wijkbemiddelaar: Josje van Veen; Groot-Lammerenburg, Linde- ijerlaan 8 (sociaal-cultureel cen trum 'Het Bolwerk'), tel. 462097. Wijkbemiddelaar: Ricky Kersten; Oost-Souburg/Ritthem, Ka naalstraat 58 (Bibliotheek), tel. 462568. Wijkbemiddelaar: Rob Manie. begrotingswijzi- Deze week vergadert de volgende bestuurscommis sie: SPORTRAAD Donderdag 18 december, 15.30 uur, stadhuis. De vergadering baar. is open- De vergaderstukken kun nen worden bekeken in de gemeentelijke informatie- hoeken. Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen telefoon: 0118-487000, fax: 0118-410218 stadhuis: ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur. sectie Bur do tot 19.0 lerzaken: ma t/m wo en vr 08.30 - 15.00 uur, uur. Kas: ma t/m vr: 08.30- 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur sectie Sociale zaken: (Dokier Gallandatstraat 1): ma t/m vr: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur telefonisch spreekuur: ma t/m vr: 09.00- 10.00 uur. secties Wegen en Afvalverwijdering (Edisonweg 9): ma t/m vr: 07.30 12.00 uur, en 13.00 - 16.00 uur. secties Beplantingen en Accommodaties (Vredehoflaan 50): ma t/m vr: 08,00- 16.30 uur. Voor meer informatie zie de gemeentegids "Kijk op Vlissingen" en Maximaal TV, feletekstpag. 810 Wie zijn relatie met zijn le venspartner formeel wil regelen, heeft hiervoor naar verwachting vanaf 1 januari een extra mogelijk heid: het geregistreerd partnerschap. De nieuwe samenlevingsvorm (naast het huwelijk en het samen levingscontract) is nage noeg gelijkwaardig aan het huwelijk. In een drietal artikelen zult op deze pa gina de komende weken worden geïnformeerd over de nieuwe vorm van sa menleven. Deze week de beëindiging van het gere gistreerd partnerschap en de rechten en plichten die dat met zich mee brengt. istreerd partnerschap voor paren die niet Het gere is bedoel willen of niet kunnen - omdat ze van hetzelfde geslacht zijn - trou wen. Zij kunnen vanaf 1 januari hun verbintenis formeel maken op een manier die vrijwel over eenkomt met het huwelijk. Om dat geregistreerd partnerschap net als het huwelijk wettelijk ge- Beëindiging van het geregi streerd part nerschap via de rechter is gelijk aan de echtscheidings procedure (foto: Ruben Oreel) regeld wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het samenlevings contract), zijn daardoor aspec ten als rechten en plichten ten opzichte van elkaar, het uiteen gaan etc. vastgelegd. BEËINDIGING Het geregistreerd partnerschap eindigt als een van de partners overlijdt. Daarnaast kan hef ein digen doordat een van de óf bei de partners de registratie onge daan willen maken. Dit kan met onderling goedvinden buiten de rechter om of door beëindiging via een uitspraak van de rechter. Als de partners het eens zijn, kunnen zij het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Een advocaat of notaris moet een overeenkomst opstellen waarin zaken als de verdeling van bezittingen, ali mentatie, woonruimte, verreke ning van pensioenrechten etc. geregeld zijn. Pas als de overeenkomst is inge schreven bij de burgerlijke stand (binnen drie maanden) eindigt het geregistreerd partnerschap. De beëindiging via de rechter is gelijk aan de echtscheidingspro cedure. Het verzoek kan door één van de partners aan de rechter worden gedaan. Pas als de beslissing van de rechter bij de burgerlijke stand is ingeschre ven, eindigt het geregistreerd partnerschap. RECHTEN EN PLICHTEN Na beëindiging blijven er voor de partners toch plichten. Als het partnerschap eindigt heeft de fi nancieel draagkrachtige partner een alimentatieplicht ten opzich te van de andere partner. Af spraken hierover staan in de overeenkomst of worden ge maakt bij de rechter. De verevening van de pensioen rechten vindt plaats volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Voor meer informatie kunt u terecht op de sectie Bur gerzaken op het stadhuis, telefoon 487278. U kunt daar ook de brochure 'Het geregistreerd partner schap' krijgen. VISMIJN Als wethouder van onder meer visserij ben ik bij zonder blij met de hoog ste omzet aller tijden in dit jaar behaald door de Vlissingse vismijn. Op 5 december j.l. bereikte de vismijn de omzet van 65 miljoen gulden. Waar schijnlijk zal 1997 een re cordopbrengst van om en natbij de 70 miljoen gul den geven. Dit resultaat is te danken aan redelijk goede vangsten. Maar vooral aan de uitstekende ondernemerszin van de Vlissingse en Arnemuidse vissers en de hogere prij zen die voor de aange voerde vis wordt betaald. De Vlissingse vismijn is in Zeeland niet alleen de grootste, maar ook de oudst bestaande Zeeuwse vismijn. Al in 1672 be stond er een @10:'Ordon- nantie op het verkoopen en afslaen van den visch'. @9:Dit is de oudst ge schreven verordening die we hebben kunnen terug vinden. Wel is een be kend feit dat in 1444 Phi lips van Bourgondië de stad Vlissingen de zoge noemde 'haringtol' ver leende. Van de ontvangen geiden werden de ha vens, kaaien, brug- en paalhoofden onderhou den. Vlissingen is dus al ruim 500 jaar een belang rijk aaniandingspunt voor vis. Afgelopen zaterdag deel de de gemeente, in sa- menwerking met de Vlis singse winkeliersvereniging en de horeca, op het Beila mypark een paar hon derd kilo leklcerbekjes en gebakken kibbeling uit. De vis vond aretig aftrek onder het talloze winke lend publiek. PAUL KRUGERSTRAAT Donderdag 11 december is de Paul Krugerstraat officieel in gebruik geno men. De weg heeft een metamorfose ondergaan. De riolering is vervangen, de weg opnieuw geprofi leerd en heringericht. Het resultaat is een straat waar het fiets- en auto verkeer gescheiden is en snelheidsremmers de snelheid van de auto's laag houden. Door al de ze veranderingen is voor de omwonenden de ge luidsoverlast sterk ver minderd. Bovendien vind ik het een prima zaak dat tegelijkertijd de Prins Hendrikweg en de Veer- havenweg met de bocht bij de Hogeschool Zee land gereconstrueerd en easfalteerd zijn. De vei- igheid en doorstroming van het verkeer is daar mee aanzienlijk verbe terd. In het voorjaar van 1998 wordt zowel de Paul Kru gerstraat als de Prins Hendrikweg van een to plaag voorzien. Als dat eenmaal gebeurd is heeft Vlissingen een 'juweel' van een weg erbij. Vanwege tweede kerstdag vindt De markt is verplaatst naar er op vrijdag 26 december geen weekmarkt plaats. dinsdag 23 december. Een hinderlijke losse stoepte gel? Een kapotte bank in de straat? Een scheve paal of prullen bak? Bel dan: Service Team Openbare Ruimte (SOR) van de ge meente: telefoon 48 74 64. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 16.30 uur. De SOR-ploeg her stelt het gebrek binnen 24 uur. Lukt dit niet, dan wordt u teruggebeld. We wonen sinds kort in Vlissingen en zijn op de hoogte van het gescheiden ophalen van huisvuil. Hoe gaat het met ophalen grof vuil? Sinds de invoering van het schei den van afval en de invoering van' de grijze en groene bak we ten sommige mensen niet meer wat te doen met het grof vuil. Ook is er verwarring wat nu ei genlijk onder grof vuil wordt ver staan. WAT IS GROF VUIL? Ijskasten, ledikanten, wasmachi nes, tafels, bankstellen (kortom: grote omvangrijke objecten) wor den gerekend tot het grof vuil. Ook afval van bijvoorbeeld de tuin dat netjes gebonden is in til bare en handzame bundels (max. 120 cm lang/breed en max. 25 kilo zwaar). HOE RAAKT U HET GROF VUIL KWIJT? Voor u is dat heel eenvoudig. U belt met de sectie Afvalverwijde ring, telefoon 487452 en er wordt met u een afspraak ge maakt op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald en hoe laat u het buiten moet zetten. Daar zijn geen kosten aan ver bonden. U kunt samen met het grof vuil geen zakken, dozen e.d. aan bieden. Hebt u meer afval dan dat in uw containers kan, dan hebt u extra vuil. Wilt u dit door de sectie Afvalverwijdering op laten halen dan kost dat fl. 35,25 per halve kubieke meter (=500 liter). Ook voor het opha len van dit vuil kunt u met de sec tie Afvalverwijdering bellen (tel. 4874521. Net als bij het grof vuil maakt men een afspraak met u over het ophaaltijdstip. Wilt u uw grof vuil op een tijd stip op laten halen buiten de door Afvalverwijdering aange boden tijden? Dan betaalt u net als bij te veel aangeboden grof vuil fl. 35,25 per halve kubieke meter. Voor meer informatie kunt u altijd bellen met de sectie Afvalverwijdering, telefoon 487452. In de rubriek Vragender wijs wordt wekelijks een veel aan het Starbureau Communicatie gestelde vraag beantwoord. Als u ook een vraag met betrek king tot gemeentelijke za ken heeft, kunt u deze schriftelijk of telefonisch stellen: aemeente Vlissin gen, Stafbureau Communi catie, Antwoordnummer 2, 4380 WB VLISSINGEN (postzegel niet nodig), tele foon 48 73 35. i||L

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 5