Januari belangrijke maand voor waterschapsverkiezingen Ongezuiverd lozen kan niet meer Maaien sloten gereed Meldplicht voor 1 maart 1998 De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden 14 FAAM/VLISSINGER Woensdag 17 december 1997 Rond Sinterklaas heeft u Waterstand Verkiezingskrant ontvangen, waarin uitge breid beschreven staat hoe het zit met het verkiezingsstelsel van het waterschap en wat u moet doen als u uzelf of iemand anders kandidaat wilt stellen voor de alge mene vergadering. Tussen kerst en oud en nieuw verschijnt in de regionale dagbladen een paginagrote advertentie, waarin we alle zaken rond de kandidaatstelling offi cieel bekend maken. Bovendien zijn er begin januari nog twee voorlichtingsavon den, waarin alles nog eens uitgelegd wordt. Wanneer u zo'n avond wilt bezoe ken, vul dan de bon in en stuur hem vóór 2 januari I998 op naar waterschap Zeeuwse Eilanden, afdeling Communicatie, Antwoordnummer 443, 4460 VB Goes. De bijeenkomsten zijn op 5 en 6 januari in de grote vergaderzaal van het waterschaps kantoor in Goes, Piet Heinstraat 77, aanvang 19.30 uur. dinsdag 20 januari 1998 vanaf 9.00 tot 16.00 uur: kandidaatstellingsformulieren inleveren bij het hoofdkantoor, de districtskantoren in Middelburg en Zierikzee of het steunpunt in Sint Maartensdijk na 17.00 uur voorlopige uitslag kandi daatstelling - voor iedereen toegankelijk in het hoofdkantoor in Goes vrijdag 23 januari 1998: om 16.00 uur vaststelling definitieve kan didatenlijst - voor iedereen toegankelijk in het hoofdkantoor in Goes Wilt u een extra exemplaar van de Verkiezingskrant ontvangen of heeft u vra gen, bel dan met de afdeling Communi catie van het waterschap, telefoon I I lik •o I Ja, ik ben zeer geïnteresseerd in de kandidaatstelling voor de verkiezingen op 4 maart 1998. Graag kom ik naar de voorlich tingsavond voor aspirantbestuur ders voor de algemene vergade ring van waterschap Zeeuwse Eilanden. kom op*: 5 januari 6 januari s.v.p. aankruisen welke datum u kiest (01 13)241209. In verband met de feestda gen is het waterschapskantoor tussen 29 december en 5 januari gesloten. Overzicht data kandidaatstelling vanaf maandag 5 januari 1998 tussen 10.30 en 16.00 uur en vanaf dinsdag 6 januari elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur: kandidaatstellingsformulieren verkrijgbaar bij het hoofdkantoor in Goes Op een paar kleine stukjes na hebben alle waterlopen hun jaarlijkse maalbeuri weer gehad. Dit zogenaamde kleine onderhoud is noodzakelijk om een optimale afwate- Ij ring van hec gebied te verkrijgen. Óp Schouwen- DuivelanclSint Phiüpsland en Zuid-Beveland zijn de waterlopen met eigen mensen en materieel gemaaid. In Noord-Beveland, ïhoien en Walcheren ls,'.\ het werk uitbesteed aan derden. Ab Hanse, hoofd afdeling Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater; 'De top drukte ligt bij onze afdeling altijd tussen half augustus en eind oktober. Dan draaien onze machines in ploegendienst van licht toi donker of tijdens een zesdaagse werk week van 11 uur per dag. Ook de mede werkers werken in een ander werkrooster dan normaal. Dat moet ook wel. want er is 7000 kilometer sloot te maaien.' In het hele gebied gelden dezelfde richtlijnen voor het maaien, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk kostenbesparend te werken én een goed product te leveren, m Hanse:; 'Met een goed product bedoel ik. dat een goede door- en afvoer van het polderwater gewaarborgd is. Daarvoor moet de slootbodem en het onderste deel van het talud vrijgemaakt worden van begroeiing. Dat doen we in eerste Instan tie met de klepelmaaier, waar mógelijk in één maaigang. Maaikorven. een langza mere maaimethode. doen we na een zorgvuldige afweging van mogelijkheden.' Zowel door het goede weer ais door een weloverwogen planning, waarin de knel punten van vorig jaar zijn verwerkt. Is het gelukt om vóór 15 november alle sloten vanaf de landzijde gemaaid te hebben. De andere sloten, voornamelijk wegsloten, zijn in ieder geval ruim voor de streefda tum van 20 december gereed. Ab Hanse: 'Er zijn wel enkele Wachten binnengeko men over het maaiwerk. Die waren vooral van esthetische aard- Natuurlijk is het min der moökals op sommige plaatsen een randje begroeiing aan de bovenkant van het talud blijft staan. Op de afwatering van de sloot heeft iter echter geen invloed en daarop is ons maaibeieid gebaseerd.' Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: Mariette van Gorkum (0113-241209) of Karen Kroese (0113-241368). Hoofdkantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden Postbus 114, 4460 AC Goes Plet Heinstraat 77, 4461 GL Goes telefoon (0113)241000 telefax (0113)227528 aterstand 'Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afval water' op l maart 1997 van kracht gewor den. Het besluit geldt voor huishoudens en bedrijven. Onder huishoudens worden ook woonschepen en vakantiewoningen gerekend. De uitwerking van het besluit is niet een voudig: de situatie van het rioleringsstelsel verschilt per gemeente en elke woning of bedrijf heeft een unieke positie ten opzich te van de riolering. Tussen nu en enkele jaren kan de afstand van het pand tot de dichtbijzijnde rioolbuis zijn veranderd: veel gemeenten werken aan de uitbreiding van hun riolering of hebbeii daar plannen voor gereed liggen. Sommige bewoners van het buitengebied hebben een septic tank. andere niet. Er zijn beperkte lozers (parti culiere huishoudens) en omvangrijke lozers (horecabedrijven, mini-campings e.d.). Kortom: het Lozingenbesluit is een regeling geworden vol maatwerk. Voor alle gebruikers van woningen of bedrijfspanden die rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen, geldt echter dezelfde verplichting: voor I maart I998 moet het pand zijn aangemeld bij water schap Zeeuwse Eilanden. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een meldingsformu lier. Nadat de melding retour is, bekijkt het waterschap of de lozing kan blijven zoals die is, of dat daar verandering in moet komen. In een aantal gevallen draagt het water schap bij in de aansluitkosten van een woning op de gemeentelijke riolering. De gemeente kan daan/oor bij het waterschap een aanvraag indienen. U kunt daarover bij uw gemeente informatie aanvragen. het aantal ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater in het gebied terugbren gen tot nul. Bewoners en eigenaren van panden die buiten het rioleringsstelsel val len, worden nu aangesproken om hun bij drage aan de sanering te leveren. Lozingenbesluit Na jarenlang intensief overleg tussen Rijk. provincies, gemeenten en waterschappen is besloten de vergunningplicht voor directe lozers te vervangen door een alge mene regeling, die toewerkt naar een totale stop van ongezuiverd lozen. De algemene regeling is onder de naam 'De vervuiler betaalt'. Dat motto is bekend sinds 1970. Toen stelde de regering de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) in werking. Na ruim 25 jaar Wvo kunnen we tevreden constateren dat het water in ons land een stuk is opgeknapt. Het einddoel is echter nog niet bereikt. Daarom komt nu, na de meest dringende grote maatregelen, de sanering van klei nere vervuilingsbronnen in beeld. Drie procent van alle woningen en bedrijven in ons land is niet aangesloten op de riole ring: in het gebied van Zeeuwse Eilanden wordt op ongeveer drieduizend plaatsen afvalwater op het oppervlaktewater geloosd. Voor 2005 wil Zeeuwse Eilanden

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 20