Mn Melancholie en romantiek Storm op komst Punk met kerstmis Dubbel hardcore Historische orgels geboekt Kerstconcert Oratoriumvereniging met Myra Kroese Wintertentoonstelling Zeeuwse Kunstkring Net zwanger? IN MIDDEN ZEELAND De Nijmeegse band Nighthawks at the Diner speelt vrijdag 19 december in Café 't Schutters hof in Middelburg. Als Nederlands bekendste vertolkers van het werk van Tom Waits oogstte de Nighthawks veel bekendheid bij de liefheb bers van dit genre. Wethouder Strous opent vrijdag 19 de cember de wintertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. Het thema is 'Interieur en design'. In de Vleeshal zul len meubels en designobjecten een re latie aangaan met beelden, schilderij en, grafiek en foto's. De gedachte hier achter is dat een kunstwerk in huis de woning een ziel geeft. Met dit uit gangspunt is een aantal vormgevers van binnen en buiten de provincie uit genodigd om samen te werken met le den van de Zeeuwse Kunstkring. De in de Vleeshal geëxposeerde werken zijn speciaal vervaardigd voor deze ten toonstelling. Het werk is onderver deeld in vier groepen: antiek, functio nele meubels, toegepaste vormgeving en hedendaags design. De metal/hardcore formaties Ni Hao en Wolfs head treden zaterdag 20 december op in De Piek in Vlissingen. Vrijdag 19 december betre den enkele beginnende bands het Vlissingse podium. Beide avonden is de zaal vanaf 21 uur geopend. De Vlissingse Oratoriumvereniging treedt za terdag 20 december op met de internationaal befaamde alt-mezzo Myra Kroese. Tijdens dit jaarlijkse kerstconcert voert de vereniging - sa men met het Randstedelijk Begeledingsorkest - stukken van Handel en Wolfgang Mozart uit. Het kerstconcert wordt dit jaar voor het laatst gehouden in de Rooms-Katholieke kerk van de Onze Lieve Vrouwe Parochie aan de Singel in Vlissingen. Het is de bedoeling dat het kerst concert van de Vlissingse Oratoriumvereniging vanaf volgend jaar in de gerestaureerde Sint Jacobskerk plaats zal vinden. Middeleeuwen Messiah In de Oostkerk in Mid delburg wordt zater dag 20 december het tweede deel van de encyclopedie 'Het his torische orgel in Ne derland' gepresen teerd. Commissaris van de Koningin W.T. van Gelder neemt het eerste exemplaar in ontvangst. De ency clopedie wordt uitge geven door de Stich ting Nationaal Insti tuut voor de Orgel kunst. Woensdag 17 december 1997 FAAM/VLISSINGER 11 mmm ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en posters. Geopend na tel. af spraak 0118-603469. DOMBURG Apparthotel Bommeljé, Heren straat 24, Han Koster, schilderijen. GOES Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kun stenaars, diverse werken. Galerie Van den Berge, Wijn gaardstraat 3, Mare Nagtzaam, te keningen (t/m 20 december). Safian Art Studio, Stikkerstraat 28, Ashot Safian, olieverfschilde rijen. Geopend na telefonische af spraak 0113-232592. Verpleeghuis Ter Valcke, Valckeslotlaan 200, Riet van der Sluis, aquarellen van speelgoed beren. Stadskantoor, Oostsingel 2, leerlingen van Jaqueline van Tri rum, diverse werken. Galerie-Atelier De Kaai, Turfka- de 7, Lia Wieles,1 Vlindervrij'. GRIJPSKERKE Imkerij Poppendamme, Pop- pendamseweg 3, expositie: 'Ap pels en peren' en 'Winterplezier'. KAMPERLAND Restaurant Papillon, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarel len en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTE NDIJKE Galerie llona. Dorpsstraat 23-25, llona Schmit, naïeve schilderijen. Geopend za. van 14-17 uur. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlas- markt 7-9, Maurice en Saskia Göth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Eleanor Winters; kalligrafie quilt collage. Marion Stoffels; kalligra fie. Galerie Dauvillier, L. Noord straat 56, Gera Dauvillier, schilde rijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Grootmede 66, tel. 0118-616323, staaltouwplastieken en staal- steenobjecten, geopend na tel. af spraak. Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Jo ke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Galerie Spitsbergen, Korendijk 46, Jaap Heuvingh, beelden. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgeiaar, gemengde technieken. Hotel Arnevilie, Buitenrust straat 22, Ria Ruedisueli, beelden. Depot, 't Zanddorp 68, Willem Pastoor en Raf Verjans, sieraden. Galerie 'T', Turfkaai 25-27, Lies Arnold; bronzen. Annemieke Al berts; schilderijen. Metro S, Kuiperspoort 22, Linda Hoen, installatie. De Kapper, Korte Geere 10, Alexander Rodin, schilderijen. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, 'Goes rond 1900', tentoonstelling van prentbrief kaarten en foto's (t/m 20 decem ber). Stichting Welzijn Ouderen, Molstraat 13, Cor van der Poel, aquarellen, olieverf en penteke ningen. Galerie Icon, Wagenaarstraat 16, 'Van alfabet tot zondags school', verkoopexpositie van kin derboeken, kindertijdschriften, schoolboekjes en oud speelgoed. Galerie De Vier Gemeten, Kousteensedijk 16, 'Veerse joffers gasten'. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, 'Daar is niet één die eenzaam gaat als ik...', uit de na latenschap van P.C. Boutens. Galerie Het Gouden Briefke, Gortstraat 32-34, Brenda Prins; hoeden, tassen en keramiek. Ger- rie Bueters; handgeweven kle ding. Angelique Heijlfgers; hand- bedrukte kleding. Hanneke Pau- men; sieraden en schalen. Betty de Groot-Lahnstein; keramiek. Ans Brughuis; zijden feestkleding. Rabobank, Lange Geere 3, Aja Snelleman, aquarellen en pastel krijt. ABN-AMRO Bank, Markt 7, J.W. Oosterhoff, aquarellen. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, Riet Kruitbosch, ten toonstelling kerstgroepen. Zeeuws Museum, Abdij, 'Saudara', portretten en (levens)verhalen van oudere Mo- lukkers. Brooymans van de Gruiter Diezijn, Langeviele 29, Anda van Riet en Karina Leijnse, 'Dresscode bekend' foto's en interviews over straatmode. NEELTJEJANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Framew ork Invitation. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Mammoeten te rug in Zeeland'. B>Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Naar de haaien', tentoonstelling. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, N. Filius-Westerbeke; driedimen sionale lijstjes. Geopend tijdens kantooruren. Watertoren, Marenne Weiten; keramische werken. Jeroen Bu- ser; ruimtelijk schilderij. Remco Boender; installatie 'Until further notice'. Ab van Hanegem; schilde rijen. André Groothuizen; installa tie. VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vond sten in Vee re'. VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, levende reptielen, amfibieën en in sekten, dagelijks geopend van 14-17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dubbeldekkersveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische pro motie (beeld van Zeeland als va kantieland). Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans. Arsenaaltheater, Arsenaalplein 7, Ludmila Kalmaeva, tekeningen en grafiek. Galerie Hannelore Meijaard, Hendrikstraat 8, Lotti van der Gaag; tekeningen en gouaches. Corneille; sculpturen en zeefdruk ken. Lidy Hoewaer; tapijten. Ro ger Raveel; litho's. Picasso; teke ningen. Herman Brood; litho's en tekeningen. Bellamy 19, Bellamypark 19, Ro nald van Dokkum, installatie bin- nen-buiten 'She loves carrots very much'. Theo van Doesburgcentrum, Brouwenaarstraat 2, 'Zeeuwen kieken 't Zuiden', foto's uit Afrika, Azië en Latijns Amerika (t/m 19 december). Notariskantoor Sauer Oonk, Badhuisstraat 181, Anne mieke van de Woestijne, 'China in kleur' foto's, schilderijen, werken op papier en meegebrachte voor werpen uit China. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WISSENKERKE Galerie De Praktijk, Voorstraat 15, Eindejaarsexpositie, terugblik van het werk dat te zien is ge weest in de afgelopen periode en enige nieuwe kunstwerken. Geo pend vr. en za. van 13-18 uur. WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. Galerie De Hoekweide, Naza reth 4, Wim Vaarzon Morel, aqua rellen en schilderijen. DONDERDAG 18 DECEMBER Abdijplein, Middelburg; Bei aardconcert, 12 uur. Hervormde Kerk, Seroosker- ke; Zangvereniging 'Een in geest en streven' en muziekvereniging EMM, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Adèle Bloemendaal, 'Adè- le's comeback nr. 1', 20 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; Alex Roeka, 'Een zee van onrust', 20.15 uur. VRIJDAG 19 DECEMBER Stadsschouwburg, Middel burg; Theatergroep Maccus, 'Ag nes en Axel, een droomspel', 19 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Kerstconcert ZWN-Man- nenkoor, 20 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; Mare Scheepmaker, 'Struisvogel onthoofd' 20.15 uur. De Piek, Vlissingen; Try-out van diverse beginnende bands, 21 uur. Stadsdanszaal, Middelburg; Replay, 23 uur. ZA TER DA G 20 DECEMBER Geerteskerk, Kloetinge; Kerst concert Brassband Excelsior en jongerenkoor l'Esprit, 19.30 uur. Rooms Katholiekekerk, Vliss ingen; Kerstconcert Vlissingse Oratorium Vereniging, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Sea Sound Singers en Coastline Chorus, 20 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; Contraband, 20.30 uur. Podium 't Beest, Goes; Zee slagfestival III: Shit 4 Brains, Silly Putty, ATP, Planet Beep en Tre mor, 21 uur. Razzmatazz, Oost-Souburg; J.W. Roy and the One Night Band, 21 uur. De Piek, Vlissingen; Wolfshead en Ni Hao, 22 uur. Rock Café Gommert, Vlissin gen; The Mighty Jackals, 22 uur. ZONDAG 21 DECEMBER Arsenaaltheater, Vlissingen; Kerstconcert Wolga Kozakken Koor, 15 uur. The Duke, Middelburg; The Bright Side of Live, 15 uur. Rooms Katholieke Kerk, Vliss ingen; Vocaal Ensemble Elanco- re, 15.30 uur. Panta Rhei, Vlissingen; The Dogs, 17 uur. DINSDAG 23 DECEMBER Grote Kerk, Goes; Carilloncon- cert door Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. Midgard, Middelburg; Jamses sie, 20 uur. Nieuwe Kerk, Middelburg; Kerstconcert Kamerkoor van de Smol'niy Kathedraal, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Peter Adriaanse, 'De avond voor kerst', 20.15 uur. DONDERDAG 18 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Seven Years in Tibet' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 20 uur. 't Beest Goes, 'Engelchen' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Gordel van Smaragd' 20.30 uur. VRIJDAG 19 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 19 en 21.45 uur. 't Beest Goes, 'Engelchen' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Few of us' 19.30 uur. 'Gor del van Smaragd' 22 uur. ZATERDAG 20 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'To morrow Never Dies' 14 uur. 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 14 en 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Selma en Johanna' 14 uur. 'Gordel van Smaragd' 19.30 uur. 'Few of us' 22 uur. ZONDAG 21 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'To morrow Never Dies' 14 uur. 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 14 en 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Selma en Johanna' 14 uur. 'Gordel van Smaragd' 20.30 uur. MAANDAG 22 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'To morrow Never Dies' 14 uur. 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 14 en 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Selma en Johanna' 14 uur. 'Few of us' 20.30 uur. DINSDAG 23 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'To morrow Never Dies' 14 uur. 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 14 en 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 20 uur. 't Beest Goes, 'Trois vies et une seul mort' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Selma en Johanna' 14 uur. 'Gordel van Smaragd' 20.30 uur. WOENSDAG 24 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Tomor row Never Dies' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Spice- world The Movie' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'To morrow Never Dies' 14 uur. 'Seven Years in Tibet' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Home Alone 3' 14 en 19 uur. 'Hercules' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Tomorrow Never Dies' 20 uur. ZATERDAG 20 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Hercu les' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Hercules' 14 uur. ZONDAG 21 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Hercu les' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Hercules' 14 uur. MAANDAG 22 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Hercu les' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Hercules' 14 uur. DINSDAG 23 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, "Hercu les' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Hercules' 14 uur. WOENSDAG 24 DECEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Hercu les' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Hercules' 14 uur. Na de eerste grotere presenta tie van eigen werk, tijdens het Midzomerblues Festival 1995 in Wijchen, kwam de band los van haar inspiratiebron. Nighthawks at the Diner leent zich voor uiteenlopende po dia. Niet alleen kroegen maar ook jazz-, blues- en popfesti vals. In november 1995 stond de band in Noorwegen op de planken en in februari 1996 waren zij in hfet theater te be luisteren als voorprogramma van Jules Deelder. In februari van dit jaar presenteerde de band hun eerste cd 'Fool's Tango'. Nighthawks at the Di ner bestaat uit barpianist Rood, wiens vocale prestaties terecht met het stemgeluid van Tom Waits worden verge leken. Saxofoniste Marieke van Zutphen speelde met ver schillende bands en muzikan ten waaronder Hans Dulfer en Claudio Roditi. Haar fills en improvisaties zijn inmiddels een handelsmerk van de Nighthawks geworden. De Hot-Club-de-France stijl van Django Reinhardt is duidelijk herkenbaar in het gitaarspel van Frans de Kleer. De bas wordt gehanteerd door Bob Wisselink, die ondermeer in verschillende jazz-combo's van zich liet horen. Vanaf juni 1995 zet hij bij de Nighthawks een weergaloos fundament neer op de double bass. EEN KLEINE MOEITE VOOR ZO N GROOT GELUK Rel voor meer informatie of aanmelding gratis 0800-022 80 70, of je informatrice: Mevr. P. Minnaar tel. 0118-61 15 47 Mevr. L. de Jong tel. 0113-22 08 90 Swindle. FOTO BERT VAN LEERDAM Bar American in Middelburg heeft geen boodschap aan de sfeervolle kerstmuziek van André Rieu, Marco Borsa- to en Frans Bauer. Het café pakt dinsdag 23 december uit met een paar stevige punkbands om de kerstdagen te vieren. Onder het motto 'loud blaring Xmas punkrockparty' spelen er vanaf 20 uur vier Zeeuwse bands. De punkrockparty wordt ge opend door de band Proba tion, die voor de allereerste keer hun kunnen aan het pu bliek laten horen. De band wordt gevolgd door Anarchy uit Kruiningen waarna het de beurt is aan Swindle. Deze Walcherse punkrockband rondde onlangs de opnames voor haar debuut-cd af. De di gitale schijf komt vermoede lijk eind januari op de markt. De punkrockparty wordt afge sloten door de Firma Hope loos uit Middelburg. De Zeeuwse metalforma- tie Tremor presenteert zaterdag 20 december haar eerste cd, getiteld 'A Storm is Brewing'. De presentatie is een onder deel van het Zeeslag fes tival in Podium 't Beest in Goes. De band speelt atmosferische metal in de stijl van The Gather ing, Orphanage en Wit hin Temptation. Hun CD heeft inmiddels verschillende lovende re censies gekregen in de bladen Mindview en IMoot. Tremor vormt de slotact op het Zeeslag festival. De andere optredende bands en acts zijn: Shit 4 Brains, A.T.P., Silly Putty en Planet Beep. Aanvang Zeeslag festival 21.00 uur. Tremor. FOTO CO COPPOOLSE De alt-mezzo Myra Kroese zingt 20 december met de Vlissing se Oratoriumvereniging. gebracht zijn de 'Messiah' vèn de Duitse componist Georg Friedrich Handel (1685-1759) en 'Vesperae Solennes De Confesssore' van de Oosten rijker Wolfgang Amadeus Mo zart (1756-1791). Het concert begint om 20.00 uur. Toe gangskaarten zijn aan de deur verkrijgbaar. Ni Hao. FOTO MARCO MAAS De Zeeuwse oratorium vereni gingen hebben het in finan cieel opzicht niet gemakkelijk, en het ziet er naar uit dat hier niet snel verandering in zal komen. Aan belangstellenden die bij het koor willen komen zingen ontbreekt het de Vlis- singers niet, maar door het steeds verder afkalven van de provinciale subsidies komen onder andere de mogelijkhe den om professionele solisten uit te nodigen in gevaar. De recente concept-cultuurno ta ('Boven het maaiveld') van de provincie belooft, in de woorden van de voorzitter van de Vlissingse Oratorium Vereniging, Gerrit Burger, niet veel goeds. Dit jaar heeft het Vlissingse koor in elk geval nog het Randstedelijk Begelei dingsorkest kunnen inhuren. Het in 1984 opgerichte orkest bestaat uit professionele mu sici, en heeft zich geheel ge specialiseerd in het begelei den van koren en solisten. Alt-mezzo Myra Kroese maakt al sinds 1983 deel uit van het Nederlands Kamerkoor, waar mee ze werk zingt uit de mid deleeuwen, maar ook modern repertoire. Met het Neder lands kamerkoor heeft zij in middels toernees door de Ver enigde Staten, Japan en Zwit serland gemaakt. Hieke Meppelink zong in 1985 haar eerste Mattaus Passion met het Bachkoor Holland en het Concertgebouw Kameror kest. Haar repertoire omvat de werk van de 16e tot en met de 20e eeuw, met een prominen te plaats voor Barok en de Weense klassieken. De tenor Patrick Henckens studeerde Schoolmuziek en Directie aan het Maastrichts Conservatori um, toen hij aan een zangop leiding bij Mya Besselink be gon. Tijdens zijn studie, zong hij reeds in opera's van Pucci ni, Rossini en Britten. In 1995 won hij zowel de tweede- als de publieksprijs tijdens het Christina Deutekom Concours. De bas-bariton Frans Kokkel mans studeerde eveneens bij Mya Besselink aan het Maas trichts Conservatorium. Na zijn studie werkte hij 6 jaar aan het Stadttheater van Aken, om vervolgens onder andere als freelance-zanger door Nederland en Duitsland te gaan reizen. Sinds 1987 is hij werkzaam als hoofdvakdo cent solozang aan het Maast richtse Conservatorium. De directie is in handen van de vaste dirigent van de Vlis singse Oratorium Vereniging, Henk J. Harinck. Na het beha len van het Staatsdiploma koordirectie in 1980, werd hij dirigent bij het Vlissingse koor en is daar zodoende al 17 jaar werkzaam. De organist is Tijn van Eijk, die al jaren een ver trouwde begeleider is bij de Vlissingse Oratorium Vereni ging. Hij was 30 jaar lang do cent aan het Brabants Conser vatorium en gaf vele concer ten in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij nog als clavecinist verbonden aan het Brabants Kamerorkest en het Arion-ensemble. De werken die op 20 decem ber ten gehore zullen worden Het tweede deel van de twaalfdelige publicatie over het orgelbezit in Nederland omvat, samen met deel drie en vier, de periode 1725-1815. Naast een historische, techni sche en kunsthistorische be schrijving van de orgels, be vat deel twee een inleidend artikel van de hand van dr. Gert Oost. Tijdens de bijeen komst in de Oostkerk houdt prof.dr. Aalt Kooiman een in leiding met als titel 'Het histo rische orgel en de improvisa tiekunst'. Daarnaast bespeelt organist Bram Beekman het De Rijckere-orgel van de Oost kerk. Met de uitgave van de ency clopedie wil de Stichting Na- De Walcherse band Wolfs head werd september vorig jaar opgericht en trad niet lang daarna al op in De Piek, waar nog jonge bands onder de vlag 'The Kids Are Allright' podiumervaring op kunnen doen. Deze zomer nam de band de demo 'Open Mind' op. Ni Hao is na hun optreden op hardrockfestival Dynamo Open Air een rijzende ster noemen in de wereld van de hardcore en metal. De band werd in 1993 opgericht in Waalwijk. Het viertal deelde het podium met bands als NRA, DRI en Sick of it All. Verder is de groep te horen op een aantal verzamel cd's en in eigen be heer uitgebrachte cd 'Progress'. Dit jaar bracht DSFA Records van de Vlissinger Anthony van de Berg de mini-cd 'Full- born' uit. tionaal Instituut voor de Or gelkunst een beeld geven van het Nederlandse orgelbestand van 1479 tot ongeveer 1971. De bijeenkomst in de Oostkerk begint om 14.30 uur. De deu ren van de kerk zijn vanaf 14 uur geopend.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 19