wet mmm Provincie Zeeland Archeologie in Zeeland gesloten van 24 december 1997 tot en met 2 januari 1998 22 december 1997 tot en met 2 januari 1998 gesloten van 23 december 1997 tot en met 2 januari 1998 KORTING Maar dan wel: Oriqineel en Echt Ol\U^ 'i]lVl Zeeuwse Milieuprijs mm SBB mmmmmsBsmsmmsm Vanaf 5 januari kunt u ons voor afspraken weer bellen tussen 9-12 uur op ons centrale nummer 0113-249408 (voor Zeeuwsch-Vlaanderen 0115-612130). Sluiting kantoren Nieuwjaars receptie Officiële Mededelingen mm Milieu Beschikking Engelhard Terneuzen BV Saneringsplan Klein Vlaanderen 91-97 Middelburg Saneringsplan Maasstraat/ Westerscheldestraat Middelburg ADVERTEREN DOET VERKOPEN KONINGSTRAAT 9 GOES TEL. 0113-227101 De stoel. Woensdag 17 december 1997 FAAM/VLISSINGER 9 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Abdij Nieuws Aj/sjcjc ier&f inleeft en 4icp tvMenkt over 4c problematiek, '{■jnmceb jó bcch freefof tof op ten fantastisch feed idee' \ketnen wwrfnec je fan weer die 11 W i-1 \Milicnprjs km winnen? TccHJj will H \\AM wmu Tb De Commissie Milieu uit Pro vinciale Staten heeft het ini tiatief genomen een milieu- prijs in te stellen. Kunstwerken, geld en oorkon des zijn verbonden aan het winnen van deze prijs. Doel Het doel van de Milieuprijs is het stimuleren van milieuvriendelijke landbouw, het ontwikkelen van nieuwe of vernieuwende en milieu- besparende technieken en manie ren van werken en het uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn over natuur en milieu. Meedingen Meedingen kan iedereen en elke organisatie (school, vrijwilligers, buurthuis, jeugdvereniging of bedrijf) die in 1997 een project, hoe groot of klein dan ook, heeft afgerond waardoor: energie of chemische stoffen minder of milieuvriendelijker worden gebruikt; of waardoor mensen zich meer bewust zijn geworden over hun woon- en werkomgeving wat betreft natuur en milieu en hier door milieuvriendelijker zijn gaan leven. Uniek kunstwerk De Milieuprijs kent drie prijzen. De eerste prijs bestaat uit een uniek kunstwerk, gemaakt door een Zeeuwse kunstenaar uit herge bruikte of milieuvriendelijke mate rialen en een geldprijs van 4.000,-. De tweede prijs is een geldbedrag van 2.500,- en een oorkonde. Aan de derde prijs is een bedrag verbonden van 1.000,- en een oorkonde. Ook alle genomineerden krijgen een oorkonde als beloning voor hun inzet. Jury Een jury beoordeelt welk project een van de prijzen in de wacht sleept. De jury bestaat uit drie leden uit de statencommissie milieu en drie deskundigen. Over het oordeel van de jury is geen correspondentie mogelijk. Beoordeling De jury toetst de ingezonden pro jecten aan de doelstelling van de prijs. Verder speelt ook een rol of een project ook door anderen is uit te voeren. De voorkeur van de jury gaat vooral uit naar projecten waar binnen is samengewerkt met meerdere particulieren of organi saties. Het is niet nodig om te voldoen aan alle criteria om mee te dingen naar de prijs. De kans op een prijs neemt natuurlijk wel toe naarmate er meer criteria op het project toepasbaar zijn. Indienen De projecten moeten voor 15 september 1998 op een deel nameformulier zijn ingediend bij de provincie Zeeland, t.a.v. dhr. ir. F.C. Roose, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Een deelnameformulier is verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 0118 - 631400. Daar is ook een brochure (inclusief deel nameformulier) verkrijgbaar over de Zeeuwse Milieuprijs. Woensdag 24 december, 16.00 uur, sluit de provincie de deuren van haar kantoren. De bestuur ders en ambtenaren keren na de jaarwisseling weer terug op hun werkplek. Maandag 5 januari, 09.00 uur, is iedereen weer be reikbaar en gaan de kantoren open voor het publiek. Dat geldt niet voor het informatie centrum van de provincie. Om vlot te kunnen inventariseren gaat dit centrum dinsdag 6 januari, 09.30 uur, open. De belangstelling voor archeologie in Zeeland neemt de laatste jaren toe. In verenigingsverband zijn veel vrijwilligers actief. Ook de politiek laat zich niet onbetuigd en komt steeds meer op voor het behoud van het culturele erfgoed. Om eens op een rijtje te zet ten wat er zoal gebeurt op het terrein van de archeologie in Zeeland heeft de provincie een Nieuwsbrief Archeologie laten verschijnen. Het gaat om nummer 1. Met andere woor den, er komen er meer. Die zijn bedoeld om de ontwikke lingen en geplande activiteiten te volgen en daarover een breed publiek te informeren. Gratis Wie de Nieuwsbrief Archeologie wil hebben kan een exemplaar afhalen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Mid delburg. Telefonisch bestellen kan ook: 0118 - 631400. De nieuws brief is gratis. Een (gratis) abon nement nemen kan natuurlijk ook. Veel werk Bij archeologie'komt heel wat kij ken: graven, onderzoek in bodem of papier, schrijven en beschrij ven, reconstrueren, archiveren en conserveren zijn een greep uit de activiteiten. Het vaak nauwgezette werk gebeurt door professionals en talrijke vrijwilligers. Professionele organisaties zijn bijvoorbeeld het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Beide instanties werken nauwgezet sa men. Het depot is gespecialiseerd in het registreren, conserveren, bewaren en documenteren van archeologische voorwerpen en vondsten in Zeeland. Niet alles komt uit de grond bij opgravin gen. Er zijn ook particulieren die waardevolle voorwerpen bezitten en schenken aan het Provinciaal Depot. Al het archeologische werk zou welhaast niet te doen zijn zonder de inzet van talrijke vrijwilligers. Veel van hen zijn lid van de Archeologische Werkge- I meenschap voor Nederland (AWN). Valkenisse Zo werkte de afdeling Zeeland van de AWN in Valkenisse mee aan de uitbreiding in noordelijke richting van het meetsysteem en aan het inmeten en tekenen van de recent blootgespoelde resten van huizen. Hierdoor kon de overzichtskaart van het verdronken dorp Vaike- nisse weer wat worden uitge breid. Tijdens het schoonmaken van de fundamenten werd een kleine beerput aangetroffen, die behal ve wat scherven, resten van houten borden en botmateriaal een gave grape bevatte. Helaas moest worden vastgesteld dat schatgravers de waterput van het kasteel hadden ontdekt en ge leegd. De diepte van de put be droeg anderhalve meter. De door snede was 1,32 (binnenzijde) en 1,60 meter (buitenzijde). Door de ontdekking van de tweede toren van het kasteel van Valkenisse lijkt de binnenplaats nu grotendeels bloot te liggen. Het woongedeelte bevindt zich ver moedelijk nog onder het slik. De plattegrond van het kasteel, voor zover nu bekend, doet een vier kant of rechthoekig gebouw ver moeden. AWN De Archeologische Werkgemeen schap Nederland is de grootste landelijke organisatie voor ama teur-archeologen. De AWN omvat niet alle amateurs. Veel histori sche kringen en heemkunde- verenigingen met een archeo logische werkgroep zijn lokaal actief, maar hebben geen be hoefte aan een nauwere samen werking met een landelijke vere niging. Pogingen om hierin veran deringen aan te brengen, hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De amateur heeft in de loop der jaren een vaste plaats in het geheel van archeologische activiteiten ver worven en de AWN neemt in de Nederlandse archeologie een be langrijke en onmisbare plaats in. Westerheem Het tweemaandelijkse tijdschrift Westerheem neemt een aparte plaats in bij de AWN. Het is het belangrijkste visitekaartje van de vereniging. De artikelen worden door zowel mensen uit de vak wereld als door amateurs ge schreven en met aandacht gele zen. Het tijdschrift is niet in de vrije verkoop verkrijgbaar; het lidmaatschap van de AWN geeft automatisch recht op een abon nement. Wel ligt Westerheem ter inzage in de grotere bibliotheken. De inhoud bestaat onder meer uit vondstbeschrijvingen, archeolo gisch nieuws, literatuurbespre king- en signalement, reacties van lezers, tentoonstellingsladder, lezingen, veldwerkcursussen, themadagen, afdelingsnieuws en evenementen. X): Grape, rood aardewerk, 3 geprononceerde ribbels, klauwpoten, afkomstig uit ronde beerput 2, Achter het Hofplein 20. Zaterdag 10 januari houdt het provinciaal bestuur haar traditio nele nieuwjaarsreceptie. Wie samen met onder meer Commis saris van de Koningin en de gede puteerden het glas wil heffen op het nieuwe jaar is vanaf 16.00 uur welkom in het statencomplex van het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg. De receptie duurt tot 18.00 uur. 'éÊféÊÊÊÊÊËÊSÊÊÊMï De provinciale kantoren zijn gesloten van 25 december 1997 tot 5 januari 1998. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen van Engelhard Terneuzen B.V om een ontheffing voor de afzet van kaoline klei in de landbouw in de provincie Zeeland, welke een ge halte aan ca. 7% stikstof (ammo niumnitraat en natriumnitraat) bevat. Gedeputeerde Staten hebben de ontheffing verleend. De ontheffing ligt van 19 decem ber 1997 tot en met 29 januari 1998 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren en in centrale balie stadhuis Ter neuzen, Oostelijk Bolwerk 4, werkdagen van 10-15 uur en na telefonische afspraak (0115- 6422640) op donderdagavond van 19-22 uur. Het stadhuis Terneuzen is geslo ten op 25 en 26 december 1997 en 1 en 2 januari 1998. Vanaf 19 december 1997 tot en met 30 januari 1998 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt op 31 januari 1998 van kracht, tenzij overeenkomstig arti kel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage geleg de stukken kunt u zich wenden tot de heer A.J. Vos, tel 0118- 631733. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vastgesteld dat de bo demverontreiniging op de locatie Klein Vlaanderen 91-97 te Middel burg ernstig is en hebben het sa neringsplan (art. 39 Wet bodem bescherming) van de Stichting Uit voering Bodemsanering Amove- ring Tankstations te Rotterdam goedgekeurd. De beschikking ligt van 17 de cember 1997 tot en met 6 febru ari 1998 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Mid delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantoor uren, en in gemeentehuis Mid delburg, dienst stadsontwikke ling, afd. milieuzaken, werkda gen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118- 675241) op donderdagavond van 18-21 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 februari 1998 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben onderzoeksrapporten en een saneringsplan ontvangen van de Woningbouwvereniging Middel burg met betrekking tot de bod emverontreiniging op de locatie Maasstraat/Westerscheldestraat te Middelburg. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ernstig te beschouwen en het saneringsplan (artikel 39 Wet bodembescher ming) goed te keuren. De ontwerp-beschikking ligt van 17 december 1997 tot en met 23 januari 1998 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Mid delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantoor uren, en in gemeentehuis Mid delburg, dienst stadsontwikke ling, afd. milieuzaken, werkda gen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118- 675241) op donderdagavond van 18-21 uur. Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze op de aanvraag en de ontwerp-beschik king naar voren brengen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, postbus 165,4330 AD Middel burg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). '1 'iét;'/ I msmmsmmm CiomcciiNCluippL-liiU- Zoo Ui nd HET CONSULTATIEBUREAU VAN DE TBC-BESTRIJDING BIJ DE GGD VLISSINGEN IS DE MOBIELE RÖNTGEN-UNIT ZAL BUITEN BEDRIJF ZIJN VAN DE REIZIGERSADVIES- EN VACCINATIESPREEKUREN VAN DE GGD ZEELAND ZIJN 20-50% PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK m' langsiraai 2-4, Amemuiden, iel. 0118-601273 Geopend van maandag I m zateidag en vrijdagavond viervoetig rustpunt voor het culinair genoegen van elke dag, karakteristieke schoonheid van stijlvolle belijning gloedvolle verfijning van persoonlijke smaak. AWNers aan het werk in Valkenisse.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 15