'Sjoemelen is er niet meer Paul Krugerstraat gereed wenskaarten 1/2 PlUJS 500,- Lampsinshuis wordt maritiem museum Middelburgse Kerstmarkt: niet zo druk, wèl zo sfeervol "ZValc&enzi VERVROEGDE AFSLUITING faam vlissmger GRATIS WINKELEN Toen hij zijn bedrijf begon was er geen enkele financier bereid om hem geld te lenen. Nu, drie jaar later, komen de geldschieters terug op hun indertijd misschien toch te snel genomen be slissing. „Nu huur ik nog van de gemeente", vertelt autodemonteur Gerrit Netten. Hij wijst naar de grote loods die het middelpunt is van zijn bedrijf. „Maar als alles goed gaat ben ik nog voor het eind van het jaar eigenaar van de ze grond". PZC WEEKBLADEN faam er De Paul Krugerstraat, de doorgaande route van station naar centrum in Vlissingen, lag er vanaf het voorjaar stil en verlaten bij. De straat was nodig toe aan een opknapbeurt en om die re den niet toegankelijk voor verkeer. Vorige week reed er een stoomwals uit 1928 door de Paul Krugerstraat, ten teken dat de werkzaam heden eindelijk zijn geëindigd. GRATIS LAMINAAT Schouten Parket I (0113) 23 08 00 Kuitere en kappele, snikkere en sturkele HOT NEWS... li VERSCHOORE DE GEHELE KINDERCOLLECTIE forty five degrees JASSEN EN SWEATERS in de Segeersstraat, Middelburg voor maar liefst Kijk snel in deze krant! 3*2^} C WOENSDAG 17 DECEMBER 1997- m JAARGANG 99 - NUMMER 51 Het Lampsinshuis krijgt een nieuwe functie. FOTO JAAP WOi TERBEEK Met een genereus gebaar van de Stichting Maritieme Activitei ten de Ruyter kan het Vlissingse Lampsinshuis worden omge toverd tot een Zeeuws maritiem museum. De stichting koopt de panden aan de Nieuwendijk aan en geeft jaarlijks twee ton subsidie voor de exploitatie van het nieuwe museum. Het mu seum wordt ingericht door het Stedelijk Museum Vlissingen, dat gaat verzelfstandigen en met de opening van het maritiem museum verdwijnt. Al enige jaren zijn er in Vlis singen plannen met het mo numentale Lampsinshuis. Het pand is in 1641 gebouwd door reder Cornelis Lampsin, de werkgever van Michiel de Ruyter. Nadat Rijkswaterstaat het topmonument en de aan grenzende panden enkele ja ren geleden heeft afgestoten moest er een nieuwe functie voor de gebouwen worden gezocht. Het Stedelijk Muse um in Vlissingen kampt al eni ge jaren met ruimtegebrek en had wel oren naar het pand. Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A, Lammers-Van Otlerdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 FaamA/lissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 180.947 ex. Door het bureau Coopers en Lybrand is een studie uitge voerd naar de mogelijkheden om een maritiem museum in de panden te vestigen. Uit de ze studie bleek onder meer dat de jaarlijkse exploitatielas ten van het nieuwe museum ruim anderhalf miljoen gulden zouden bedragen. Het huidige Vlissingse museum komt rond met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente van iets meer dan drieëneenhalf ton. „Een maritiem museum, zoals Coopers en Lybrand het heeft gecalculeerd, was voor de ge meente niet haalbaar", vertelt wethouder L. Poppe-de Looff. „Er is daarna ook een haal baarheidsstudie uitgevoerd door Educaplan. Daar kwam uit dat het ook met een krap jaarlijkse budget van acht ton kan". De gemeenteraad be slist donderdag of het jaarlijk se budget van het museum kan worden verhoogd tot zes ton. De Stichting Maritieme Activiteiten de Ruyter levert de ontbrekende twee ton en stelt bovendien geld beschik baar voor de aankoop van de panden. „Wij staan garant voor het ontbrekende geld", vertelt G. Adan, voorzitter van de Stichting Maritieme Activi teiten de Ruyter. „We eisen dan wel dat het Stedelijk Mu seum verzelfstandigt en dat het nieuwe museum een ma ritiem karakter krijgt. De stich ting van G. Adan is de rechts opvolger van het voormalige internaat van het Maritiem In stituut de Ruyter. Het inter naat aan de Hogeweg in Vliss ingen is enkele jaren geleden verkocht en de stichting be heert de gelden die hiermee verdient zijn. Adan: „Wij sponsoren meer activiteiten en verenigingen op het ge bied van maritieme zaken. Dit museum past ook precies bin nen onze doelstellingen". Er wordt nu een nieuwe stich ting opgericht die het toekom stige museum gaat beheren. De panden worden nog voor het einde van 1997 aange kocht waarna de restauratie en renovatie kan beginnen. Het nieuwe museum moet naar verwachting in 2000 klaar zijn. Het Stedelijk Muse um verhuist dan naar de Nieu wendijk en de panden aan het Bellamypark worden afgesto ten. Netten werkt al sinds zijn ze vende jaar in de autobranche. „Als kind trok ik rond met een woonwagen. Ik werkte toen al tussen de auto's en eigenlijk was dat de mooiste tijd van mijn leven", herinnert Netten zich. De sluiting van woonwa genkamp De Windhoek in Vlissingen maakte een eind aan dat bestaan. Netten be sloot voor zichzelf te begin nen, niet langer als sloper maar als respectabel demon- tagebedrijf. En zo slijten meer dan vijfhon derd auto's jaarlijks hun laat ste dagen in het Autodemon- tagebedrijf Netten. De wagens worden uit elkaar gehaald en de onderdelen worden op nieuw gebruikt of gerecycled. „Je kunt het vergelijken met een sloperij, maar dan milieu vriendelijk", legt Netten uit. ...vroeger sloegen we een auto gewoon plat... Oude auto's worden bij hem achtergelaten en de eigenaars krijgen een vrijwaringsbewijs van de Rijksdienst voor Weg verkeer mee. Dan begint het echte werk. „De auto's wor den op een veilige manier uit elkaar gehaald, waarbij geen materialen in het milieu ver dwijnen. Het glas gaat bij het glas en alle olie wordt opge vangen en netjes opgeslagen. Dat wordt weer allemaal als grondstof gebruikt door de in dustrie. Dit is het enige erken de bedrijf in Vlissingen waar van de klant er zeker van kan zijn dat zijn oude wagen op een fatsoenlijke manier wordt afgevoerd", verzekert Netten. In Nettens jeugd had nog nooit iemand van milieu-eisen gehoord. „Vroeger sloegen we een auto gewoon plat en dan werd hij opgeladen op een vrachtwagen. Nu worden de wagens helemaal gede monteerd op een veilige en milieuvriendelijke manier. Elk onderdeel krijgt zijn eigen plekje tot het opgehaald wordt door de overkoepelen de organisatie Autorecycling Nederland. En denk maar niet dat daar nog iets te sjoemelen valt". ...als er iets niet in de haak is krijg ik geen cent. Dan wil je wel opletten dat alles goed gebeurt... Het bedrijf van Netten is ge bonden aan de strengste mi lieuvoorschriften. Van iedere auto is bijvoorbeeld bekend hoeveel olie er in zit en hoe veel glas er vrij komt als de wagen wordt gesloopt. „Als die geschatte hoeveelheden niet kloppen met de werkelijk heid gaat het feest niet door", vertelt Gerrit. „Ik krijg voor el ke uit elkaar gehaalde auto tweehonderdvijftig gulden, maar als er iets niet in de haak is krijg ik geen cent. Dan wil je Vader Gerrit (links) en zoon Dirk Netten van Autodemontagebedrijf Netten. FOTO JAAP WOLTERBEEK wel opletten dat alles goed gebeurt". Jaarlijks wordt zijn bedrijf grondig geïnspecteerd door Autorecycling Neder land. „Er wordt dan niet al leen gelet op de milieuvoor schriften maar bijvoorbeeld ook of ik een calamiteitenplan heb, of er toilet aanwezig is en of alle veiligheidseisen in acht worden genomen". Een com puter houdt precies bij welke materialen er bij de sloop van de wagens vrijkomen. Elke li ter olie of kilo rubber wordt geregistreerd. Het werken op de computer heeft Netten zichzelf aangeleerd. „Als je me tien jaar geleden had ge zegd dat ik nog eens zo'n ding op mijn bureau zou krijgen, dan had ik je voor gek ver klaard", vertelt hij. „Omdat we met de woonwagen nooit op één plaats bleven was school er niet bij. Ik heb het me helemaal zelf aangeleerd". Hij is niet anders gewend. Ook zijn bedrijf bouwde hij eigen handig op. „Vanaf het bouw klaar maken van de grond tot aan de inrichting van de loods: er is geen aannemer op het terrein geweest". ...het zal er .wel mee te maken hebben dat ik in een woonwagen kamp woonde... Ook de financiering was voor eigen rekening. Toen Netten zijn plannen voor een autode montagebedrijf bekend maak te was er geen enkele bank die hem geld wilde lenen. „Het zal er wel iets mee te maken hebben dat ik in een woonwagenkamp woonde", vermoedt Netten. „Maar dat zegt natuurlijk niemand hard op. En toch, ik heb niet echt te klagen. De gemeente heeft me bijvoorbeeld goed geholpen toen ik hier begon". Nu willen geldschieters wel met Netten in zee. Het autode montagebedrijf heeft zijn be staansrecht bewezen en als ook de gemeente akkoord gaat, kan de voormalige slo per zich nog dit jaar eigenaar van de grond noemen. „De bankdirecteur is bij me op be zoek geweest en ik heb hem precies laten zien hoe wij hier werken. Dat heeft hem blijk baar aangesproken en ik krijg hu een lening. Ik sta er ook niet meer alleen voor, want mijn zoon Dirk is net van school en komt nu bij me wer ken". Netten verwacht dat zijn zoon het bedrijf ooit van hem overneemt. „Hij doet het vast net zo goed als ik. Of mis schien zelfs wel beter", besluit hij hoopvol. Er was geen sneeuw, maar dat was dan ook alles dat er aan ontbrak. De Markt in Mid delburg stond dit weekeinde helemaal in het teken van het naderende lichtfeest tijdens de Kerstmarkt Middelburg 1997. En alhoewel het grote publiek misschien een beetje 'kerstmarkt-moe' is, gaven de mensen die kou en wind wèl trotseerden, zich helemaal over aan de heersende kerst sfeer. De Markt was voor de gele genheid ingericht met specia le houten stalletjes, van waar uit marktkooplieden hun wa ren aanprezen. Kerstmannen liepen rond met grappige wa gentjes om mandarijnen, war me chocomel en bonnen uit te delen. Bezoekers konden bij inlevering van zo'n bon tegen Kerstdecoraties kopen om ook thuis een echte feestdagen sfeer te creëren. FOTO JAAP WOLTERBEEK een lage prijs een traditionele kerstlekkernij kopen. De amandelstaven wisselden, net als voorgaande jaren, dan ook massaal van hand. De Vlissingse Paul Krugerstraat is er met name voor fietsers een stuk veiliger op geworden. FOTO JAAP WOLTERBEEK De herinrichting is een gevolg van een rapport dat de ge meente in 1993 liet maken naar aanleiding van klachten uit de buurt. Inmiddels zijn de fietspaden vrij komen te lig gen. Om het gemotoriseerde verkeer af te remmen zijn bo vendien bij nagenoeg alle kruisingen met dwarsstraten drempels neergelegd. De Paul Krugerstraat is overigens nog niet helemaal klaar: volgend voorjaar komt er nog een top laag asfalt over de weg. Die kan in verband met de kou 's winters niet gelegd worden. De drempels zijn na het aan brengen van die laatste laag minder hoog dan nu. Behalve de Paul Krugerstraat zijn ook de werkzaamheden aan de Prins Hendrikweg (in het verlengde van de Paul Krugerstraat) afgerond. Hier heeft een onoverzichtelijke kruising het veld moeten rui men voor een meer duidelijke verkeerssituatie. Tussen de kerststallen van de marktkooplieden hadden or ganisatoren Stichting Evene menten Middelburg (SEM) en Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) een grote tent geplaatst waar in de Middelburgse onderne mers zitting namen. Hier von den ook de muziek-optredens plaats, waar even bijgekomen kon worden van alle drukte. Aan de Kerstmarkt deden rond de veertig ambulante handelaren (marktkooplieden) deel. In de tent zaten boven dien nog eens zo'n vijfender tig Middelburgse onderne mers. De organisatie van het evenement verliep overigens niet helemaal vlekkeloos. De gemeente had SEM en CVAH in eerste instantie toegezegd dat de Kerstmarkt op het Ab dijplein zou plaatsvinden. Dit in verband met de herinrich ting van de Markt, die in no vember zou beginnen. De aanvangsdatum van de werk zaamheden is echter verlaat, waardoor op het laatste mo ment toch besloten werd de Kerstmarkt net als andere ja ren op het plein voor het Stadhuis te houden. van topkwaliteit bij aankoop van een parketvloer. "evenveel m' gratis mmm specialist In harde vloeren Livingstoneweg 9 A Goes Bet voor een afspraak om wachten te voorkomen IEDERE AVOND KOOPAVOND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK De Vlissingse Oratoriumvereniging geeft zaterdag 20 december een kerstconcert met de internationaal befaamde Myra Kroese. Op het programma staan werken van Handel en Mozart. De Stadsdanszaal in Middelburg heeft nieuwe eigenaars gekregen. Vanaf januari heet de discotheek The Nighttrain. Met de nieuwe naam waait er ook een frisse wind door het horecabedrijf. Je haar laten knippen terwijl je over de Westerschelde tuurt. Dat kan bij Jacco en Patricia Kwekkeboom, die onlangs Jacco's Hairstyling openden aan de Vlissingse boulevard. Verder deze week: vismijn Vlissingen haalt record-omzet. Nieuwe Burg in kerstsfeer, melancholie en romantiek van The Nighthawks, Middelburger viert eeuwfeest, nuttige informatie van overheden en handige van dag tot dag overzichten. U heeft vast nooit gehoord van Dr A. de Jager, denk ik. De brave man schreef in de jaren 1870 twee dik ke delen over 'frequenta tieven'. Samen vormden ze een woordenboek met alle werkwoorden „die zijn af geleid van al bestaande werkwoorden, namelijk door verlenging of verster king van de stam daar van". Het ging vooral om werkwoorden waar de let tergreep 'el' of 'er' toege voegd was, zoals 'kreuke len' (van: kreuken), 'kiepe ren' (van: kiepen) en 'krui melen' (van: kruimen). Die toevoeging maakte het oorspronkelijke, kortere werkwoord op een of an dere manier intensiever. Een droge opsomming van een hobbyist, zult u zeggen. Zeker, maar uit De Jagers woordenboek kunnen we toch heel wat aardige dingen over het Zeeuws leren. Bij 'kuite ren' staat bijvoorbeeld: 'Te Zoutelande is kuiteren gebrui kelijk voor het verzuimen der school.' Een eigen woord voor spijbelen dus! Verder leren we het een en ander over de ver houding tussen het Zeeuws en het Nederlands. De Jager schrijft: „In Zeeland is spette ren gangbaar voor spetten, spatten". Dat wil zeggen dat 'spetteren', dat nu algemeen Nederlands is, uit het Zeeuws afkomstig is. Andersom was 'kappelen' in de vorige eeuw een gewoon Nederlands woord voor schiften of strem men van melk. Nu is het al leen nog in delen van Zeeland bekend. Het Walcherse def- elen (met kleine stapjes lopen) zult u overigens tevergeefs bij De Jager zoeken: 'defelen' komt volgens mij van het Franse 'défiler', oftewel 'defi leren'. Denkt u maar aan het 'défilé' voor Soestdijk. Ook leren we uit het woorden boek nog iets over het Zeeuws dialect in haar ver houding tot andere talen. Snikkere' (prutsen, aan stukjes snijden) hoort bij het Engelse 'snig' (snijden, afkappen) en sturkele (stollen van vet) lijkt sprekend op woorden in het Engels, Thürings en Zwitsers. Maar, zult u zeggen, bestaan er ook echt Zeeuwse 'frequen tatieven' die niet in het Neder lands voorkomen? Ja, die zijn er. Wat dacht u van: vroetele (wroeten) en 'oekere (zich op houden, van 'hoeken' in het oudere Nederlands)! Rettette- le (van: ratelen) en kleddedde- re (van: kledderen) zijn ook zulke woorden, maar die heb ben bovendien het principe van de klanknabootsing. Jan Zwemer Op zaterdag 20 december gaat het nieuwe Texaanse restaurant "Beef Beans" (met take-away en fastfoods "howdy's") van start aan de Drees- straat 10 in Vlissingen. Wie dan bin nenloopt waant zich onmiddellijk in de cowboystaat Texas, geheel ontworpen en uitgevoerd door de decorbouwers van Joop van den Ende uit Aalsmeer, Alles in hout met originele cowboyta ferelen aan de muur en een heuse spiegelbar in het Saloongedeelte. Er is ruimte genoeg: ruim 50 mensen kun nen een plek aan tafel vinden. Als Twisters, Wedges en Wish-bone Ste aks je niets zeggen dan kan je dat nu eindelijk eens uitproberen. Klokstr. 7 Goes Walstr. I09-111 Vlissingen Lange Delft I IS (nieuw adresMiddelburg Steenstr. 14 Hulst Noordstr. 6 Terneuzen Dam 5 Zierikzee Bredaseweg 26 Etten-LeuJ JEANSSPECIAALZAAK BADHUISSTRAAT 105 VLISSINGEN 416993 In verband met kerst dient kopij voor de editie van woensdag 31/12 vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is dinsdag 23 dec., 10.00 uur advertenties is dinsdag 23 dec., 17.00 uur I2UUU j

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1