1/2 Thuiszorg Walcheren: Melkertbaan is dè oplossing 'Simpel op Internet via City onLine' faam vlissinger wenskaarten I GRATIS Nieuwjaarsduik VERVROEGDE AFSLUITING ATIS" KOOPZONDAG Folk in Arsenaaltheater Majoraat in musical hoe anders hetzelfde is AMERIKAANS TOPMERK JEANS ACTIE HOUTEN VLOEREN [Schouten ParketI Ca® WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 99 - NUMMER 50 WOENSDAG 10 DECEMBER 1997 M GEHKLE KINDËKOOIXKCTIIÜ jpSEX M SWEATERS forty five degrees De door minister Melkert in het leven geroepen 'Melkertbaan' heeft veel kritiek te verdragen. De via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen banen zouden weinig vooruitzichten bieden, te laag betaald zijn en bovendien banen uit de regulie re arbeidsmarkt doen verdwijnen. Paul Peters is hoofd personeel en organisatie bij Thuiszorg Walcheren. Hij is het niet eens met deze verwij ten en vindt de Melkertbaan juist een ideale oplossing om werklozen aan de slag te krijgen. Thuiszorg Walcheren probeert dan ook zoveel mogelijk Melkertgeld naar zich toe te trekken. ...arbeid is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van mensen... ...in de praktijk blijkt dat het Arbeidsbureau niet over zoveel kandidaten beschikt... PZC WEEKBLADEN faam. Codewoord Huwelijken In verband met kerst dient kopij voor de editie van woensdag 24/12 vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 17/12 17.00 uur advertenties is donderdag 18/12 12.00 uur FOTO VERSCHOORE J forty five degrees JEANSSPECL1ALZAAK 49,95 P.STUK 2 VOOR ...betaling gaat vanaf het begin af aan gewoon via de CAO... (0113) 23 08 00 ...de regels zijn niet gemakkelijk te doorgron den; het zijn er zo veel... ZONDAG 14 DECEMBER J> L'ty .IEAjtfSSPl?CIA.ÜZAAK HUlSSriUVT 105 Yl.lSSINUl'.X 410993 tp d 0 Een balkangroep, die zaterdagavond optreedt in Vlissingen. Folklore uit Amerika, Ma rokko, Rusland, Spanje, de Baikanlanden en Zeeland. Dat zijn de krenten voor het Zeeuws Folk Festival zater dag 13 december in het Ar senaaltheater. Het festival wordt gehouden als afslui ting van het veertigjarig ju bileum van de Volksdans groep Vlissingen. Dit jaar werden drie dansfees ten georganiseerd ter ere van veertig jaar voetenwerk. De voorstelling zaterdag in Vliss ingen begint om 20 uur. Niet alleen in de zaal zijn er optredens, ook in het café van het Arsenaaltheater zijn afwis selend orkestjes te beluiste ren. Een klezmerorkest met Jiddisch muziek, Aquadrant brengt folkmuziek en Letnica vertolkt Balkanmuziek. Het festival wordt besloten met een dansavond die rond 22 uur aanvangt. Peters legt het principe van de Melkertbaan uit: „Kijk, uitke- ringsgelden zijn in principe 'dode' gelden. Er gebeurt na melijk niets mee dat ervoor zorgt dat mensen weer aan de slag kunnen. Het is geld van de overheid dat door ambtenaren wordt beheerd en verdeeld om er voor te zorgen dat iedereen eten kan kopen. Maar het wordt uitgegeven zonder dat er verder iets voor terugkomt. Melkert heeft eigenlijk ge woon gezegd: geef dat geld aan bedrijven en instellingen en laat mensen ervoor wer ken. Zo heeft hij als het ware voor een cultuuromslag gezorgd en dat 'dode' geld weer tot leven gebracht". Het voordeel van de Melkert baan is volgens Peters niet al leen dat uitkeringsgeld op een andere manier besteed wordt. „Als je vandaag de dag een uitkering en weinig werkerva ring hebt is de prognose som ber. De kans dat je ergens wordt aangenomen is klein. Daar naast is arbeid belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van mensen. Het gevoel dat je gewaar deerd wordt, dat je prestaties levert. Dat geeft zelfvertrouwen en maakt dat iemand beter func tioneert", weet hij. De gezondheidszorg is één van de branches die veel baat kunnen hebben bij het Mel kertgeld. Peters: „Melkert heeft geld be schikbaar gesteld om veertig duizend werklozen aan een baan te helpen in de zorgsec tor. Bij Thuiszorg Walcheren zijn op dit moment al vierentwin tig mensen aan het werk van dat geld. In september hebben we de toezegging gekregen dat er nog eens ruim dertig bijkun- nen". Die kunnen kiezen tussen ba nen als huishoudelijke hulp, licht administratief medewer ker of klusser bij een nog op te starten klussendienst van Thuiszorg Walcheren. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. De verdeling van de door Mel kertgeld gecreëerde banen ge beurt in principe door de ge meente, legt Peters verder uit. „Die hebben het dan weer uit Maurice de Hond was begin november gast in Vlissingen. Nu eens niet om kond te doen van de laatste analyse over een voorspelling van welke verkiezing dan ook, maar om zijn auto riteit in de strijd te werpen bij de introductie van het PZC-inter- net programma City onLine. Een bijzonder programma, oor deelde computerfreak en ex-scheidsrechter De Hond. Een pro gramma dat best gezien kan worden als toegevoegde waarde aan het enige ochtendblad van Zeeuwse makelij. Op City on Line kunnen Zeeuwen zich min of meer laten inschrijven als bewoner van het programma. De steden zijn Middelburg, Vlis singen, Goes en Terneuzen. Tanno van Waarde is aange steld om de internet-kar te trekken. Geen sinecure; want wat nieuw is, is vreemd en wat de boer niet kent lust'ie immers niet. „Dat valt eigen lijk reuze mee", verwoordt de projectleider zijn ervaringen. „Internet is natuurlijk niet nieuw. Veel mensen kennen het al. En City online is eigen lijk heel simpel, door praktisch iedereen te bedienen. Het is opvallend hoeveel mensen al een huis bewonen op dit nieu we systeem". Hij voegt er aan toe dat voor adverteerders een hele nieuwe wereld open gaat. „Adverteren op City on Line is interessant omdat de adverteerders een plaats krij gen tussen de eigen Zeeuwse klanten. Zonder al te veel ken nis van Internet en computers kunnen bedrijven al een heel leuke presentatie maken. Ondernemers die een beetje met de muis overweg kunnen, hebben in een mum van tijd een eigen site". Zijn het de bedrijven waar ge winkeld kan worden, de con sument kan zich als bewoner aanmelden. Van Waarde: „De nieuwkomer krijgt een invul- formulier waar naam en code woord moeten worden inge vuld. Vervolgens maakt de nieuwe bewoner zijn voorkeuren be kend. Hij kan kiezen uit allerlei gebieden. Citybewoners met dezelfde in teresses worden in één straat gezet, zodat ze meteen met el kaar kunnen communiceren. Op die manier ontstaan buurt jes met fans van dezelfde hob by. De interesses variëren enorm. Een bewoner kan zich trouwens ook aanmelden voor elektronische advertentie-post, maar de mogelijkheid bestaat ook om je daarvoor af te slui ten". Het belangrijkste voor deel van City onLine is echter - zo verhaalt Van Waarde ver volgens - dat de gebruiker ac tief mee kan doen aan het ma ken van zijn eigen Internet pa gina, in computerjargon heet dat site. Via een forumpagina en een commentaar-rubriek. Dat lijkt een beetje op de ru briek ingezonden brieven van kranten. Maar het verschil is dat de mening van de lezer meteen wordt geplaatst. Op vattingen die niet stroken met de wet, zoals racistisch of an dere kwetsende meningen, worden niet opgenomen. Op de forum pagina wordt ook dagelijks een stelling uit de actualiteit geponeerd. De bedoeling is dat daardoor een levendige digitale discussie ontstaat. Zeg maar een praat hoek". Chatten is een van de bekend ste mogelijkheden op Internet. Er zijn zelfs huwelijken uit ont staan en hele stevige vriend schapsbanden. Ook binnen City onLine kan heel persoonlijk worden ge communiceerd. En wie daar mee eenmaal aan de slag is gegaan - zo meent Van Waar de - heeft er een mogelijkheid bij om met anderen op een hedendaagse manier om te gaan. City onLine brengt ook nieuws. In beknopte vorm, want de digitale krant kan nooit de papieren krant ver vangen. Op City onLine ver schijnen actuele berichten in verkorte vorm. Wie meer wil weten over het nieuws van de dag moet gewoon een dag blad kopen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat Inter net is gebonden aan de com puter, terwijl een krant overal gelezen kan worden. Boven dien is het lastig om grote verhalen op het beeldscherm te voorschijn te halen. Korte en flitsende berichten zijn de nieuwskrenten die City onLine de gebruiker aanbiedt. Opvallend is overigens dat Ci ty onLine 'slechts' vier Zeeuw se steden heeft gehuisvest. Middelburg, Vlissingen, Goes en Terneuzen. „Maar daarmee Maurice de Hond (links) bij de officiële ingebruikname van Ci ty onLine Waarde. in Vlissingen, samen is de kous niet van Waarde. niet dat plaatsen geen af", verweert ,het betekent mensen in andere nieuws over hun omgeving kunnen vin den. Je zou bijvoorbeeld kun nen zeggen dat Terneuzen staat voor Zeeuws-Vlaanderen en Goes voor de Bevelanden. Schouwen wordt in de drie Midden-Zeeuwse steden mee genomen. Nee. Het is niet zo dat we andere steden buiten City onLine laten vallen. Inte gendeel. De informatie in de vier steden is nagenoeg voor heel Zeeland. En dat geldt ook voor de adverteerders", werft de projectleider van City on Line tot slot. City onLine wordt gemaakt in het PZC-ge- bouw in Vlissingen, als onder deel van een betrekkelijk nieuw initiatief van Wegener Arcade, het Nederlandse kran- met projectleider Tanno van TOTO JAAP WOLTERBEEK tenconcern waar de PZC on langs in werd opgenomen. Maurice de Hond is de beden ker van dit gebruiksvriendelij ke systeem. Ontwlkkolan Aldrukkao Mmimakt ord«r 20 «tuks aart«n van «4g«n negatie! Klokstr. 7 Goes Walstr. 109-111 Vlissingen Lange Delft 115 (nieuw adres) Middelburg PSteenstr. 14 Hulst Noordstr. 6 Terneuzen Dam 5 Zierikzee Bredaseweg 26 Etten-LeurJ BAIHUJISST1L4AT 105 VLISSINGEN 416993 De Musicalgroep van de Stichting Majoraat speelt zondag 14 december Hoezo Anders. Dat gebeurt in campus De Ruyter aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen, aanvang 15 uur. Een dag eerder vindt de try out plaats. Die begint om 14 uur. De Stich ting Majoraat heeft tot doel het vijftig plussers in de wijk Pau wenburg naar de zin te maken. Hoezo Anders behandelt feite lijk het relatieve van anders. Want enkele eeuwen geleden was het immers voor velen heel anders. Of was het mis schien feitelijk hetzelfde, wordt gevraagd in de musical. Toen mopperden boeren, bur-^ gers en buitenlui, notabelen en machthebbers immers ook op elkaar. Totdat ze elkaar konden gebruiken, dan was het dikke mik. En hoe anders is het nu? De musical ant woordt dat de wereld is ver anderd, maar de mensen niet. In het eerste deel laat de groep zien wat er zoal gebeurt als er hoog bezoek komt. le dereen slooft zich uit en zet zijn beste beentje voor als Na poleon op werkbezoek komt. Na de pauze komt de minister het stadje bezoeken. Er zijn in derdaad andere problemen aan de orde. Maar reageert de mens ineens anders anno nu? Paul Peters: Als je vandaag de dag een uitkering en weinig werkervaring hebt is de prognose somber". FOTO JAAP WOLTERBEEK besteed aan Sociale Dienst en Arbeidsbureau. Zij kunnen kandidaten voordragen voor een baan". De werkgever bepaalt vervol gens - net als in een reguliere sollicitatieprocedure - wie er aangenomen wordt. Peters: „Maar in de praktijk blijkt dat het Arbeidsbureau toch niet over zoveel kandida ten beschikt. Dat heeft te, ma ken met die cultuuromslag. Het Arbeidsbureau heeft bij voorbeeld niet veel vrouwen met kinderen tot vijf jaar in haar bestand zitten. Die hebben namelijk geen sol licitatieplicht wanneer zij een uitkering ontvangen en waren dus in de oude situatie niet zo interessant voor het Arbeids bureau. Maar juist die groep kan via dit geld wél prima aan het werk. Daarom zetten we nu zelf ook advertenties in de krant". Vori ge week zaterdag verscheen de eerste wervingsadvertentie in de PZC. „En daar hebben we tot nu toe al behoorlijk wat reacties op gehad". Het zetten van een eigen per soneelsadvertentie is overi gens geen indirect verwijt aan het Arbeidsbureau, maakt Pe ters duidelijk. „Ook dat heeft weer te maken met die cul tuuromslag. Bestaande structuren moeten aangepast worden en daar is de gemeente hard mee bezig. Maar het heeft tijd nodig. De regels zijn ook niet gemakke lijk te doorgronden, het zijn er zoveel. Laatst wilde onze onderne mingsraad meer weten over Melkertbanen en alles wat daarmee samenhangt. Ie mand heeft toen naar de vak bond gebeld. Daar werd door verwezen naar het Arbeidsbu reau. Ook daar konden ze niet echt veel vertellen. Ja, dat ze con tact op moesten nemen met Paul Peters van Thuiszorg Walcheren, omdat die de pro cedures en regels wel goed kent. Zo kwamen ze toch weer terug bij mij". Wie bij Thuiszorg Walcheren als Melkertbaner aan de slag gaat, begint meestal als huis houdelijke hulp. „Betaling gaat vanaf het begin af aan gewoon via de CAO van de zorgsector. En het leu ke aan dat Melkertgeld is dat je er ook opleidingen van kunt betalen. Laatst hadden we een meneer die zijn rijbewijs no dig had. Ga maar halen. Iemand op kantoor die graag een Praktijk Diploma Boekhouden wilde hebben. Een cursus Thuishulp-A. Dat kan allemaal". Wie eenmaal een Melkertbaan in de zorgsector heeft, hoeft niet bang te zijn na een jaar weer werkloos op straat te staan. „Nee. Dat is nou juist één van die misverstanden die be staan rond de Melkertbaan. Dat je een tijdje aan het werk bent en dan uiteindelijk toch niets hebt. Kijk, er zijn ver schillende soorten Melkertba nen. Melkert I, Melkert II. Je hebt natuurlijk altijd aanlooppro blemen. Maar in de zorgsector is dat gewoon niet zo. Je komt hier binnen en krijgt een tijde lijk contract van een jaar. Met alle rechten en plichten die gewoon via de CAO gelden. Daarna krijg je, net als men sen die op een andere manier bij ons instromen, een aan stelling voor onbepaalde tijd. En voor de rest maakt het nie mand dan echt meer uit hoe je bij ons betaald wordt: door een reguliere baan van minis ter Borst of een gecreëerde baan van minister Melkert". nu met gratis parket of kurk voor de slaapkamers H Nog nooit eerder vertoond) DE HELFT VAN DE HELFT Laminaat. 10 jaar garantie per m' *1. 59,- Prijs is ongelegd, inci. BTW M specialist in hards vloeren MMB1 Livingstoneweg 9 A goes Bel voor een afspraak om wachten te voorkomen IEDERE AVOND KOOPAVOND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK Op donderdag 1 janu ari om 14.00 uur zal ter hoogte van de Vlissingse Boulevard Evertsen de twintig ste Nieuwjaarssnor- keltocht worden ge houden. Niet noe menswaardig gehin derd door de onge twijfeld ijzige kou en ander barre omstan digheden, zullen de deelnemers een par cours van 900 meter zwemmend afleggen. Los van hun snorkel uitrusting worden zij geacht zich zo origi neel mogelijk uit te dossen, het huiveren de publiek op de bou levard zodoende een fraai, of wellicht on gunstig tegen het panorama van passe rende zeeschepen en tuimelende potvissen afstekend beeld bie dend. Het organise rende duikteam 'Zee land' zorgt voor war me öf alcoholhouden de versterkingen en geestelijke bijstand voor de deelnemers en volgboten om eventuele Engeland vaarders terug te ha len. Lekker op een designstoel zitten en kijken naar hoe en waarom mensen zich kleden voor op straat en om uit te gaan. "Dresscode bekend" laat velen mode be kennen en wordt nu getoond bij Brooymans en De Gruiter Diezijn. v VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR Hij moest en zou zich zelfstandig vestigen. En nu heeft de 28-jarige Middelburger Dan ny de Smit het al 'knap voor elkaar. In opdracht maakt hij onder meer meubels. Het ZWN Mannenkoor - nu weer onder leiding van Riet Westerweel - staat klaar om een sfeervol kerst concert te geven. Ook het Middelburgs Kamerkoor heeft weer passende oude en hedendaagse muziek gerepeteerd en verzorgt een kerstconcert. Verder: voorlichting van overheden en instellingen, weekeind- en kerkdiensten en een agenda voor film en podium van dag tot dag.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1