GOES /Hl30 Peuters goed voor Dorpsraad Serooskerke koestert titel 'Kern met pit' Sfeervolle Midwinter Schouw '97 wenskaarten demente ouderen NIEUW!!! Les Grecs Kerstmarkt Veere GRATIS Nalatenschap Boutens geëxposeerd PEETERS MDGMOD TAFELKLEDEN ACTIE HOUTEN VLOEREN Schouten Parket WOENSDAG 26 NOVEMBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 48 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ZEELANDHALLEN ZONDAG NOVEMBER NOVEMBER ...je geeft het dorp als het ware een stuk van zijn eigen historie terug... ...Serooskerke zou in een nog sneller tempo ontaar den in een slaapdorp... ...men is hier afwachtend en kat uit de boom kijkend, maar toch ook heel gastvrij en open... nu met gratis parket of kurk voor de slaapkamers De psychogeriatrische patiënten van verpleeg huis 't Gasthuis in Middelburg ontvangen vanaf 1 januari een tweede peutergroep. Gebleken is namelijk dat de peuters een positieve invloed hebben op de dementerende bewoners. Ook voor de peuters blijkt het een leuke ervaring te zijn. Die reageren - aldus pr-functionaris Arend de Jonge van de overkoepelende SVRZ - spon taan en onbevangen. Griekse UVE-MUZIEK zaterdag 6 december met bij: SHLONBKI FOTO VERSCHOORE Serooskerke is een echte kern met pit. Dat vindt in elk geval de jury van de Koninklijke Ne- derlandsche Heidemaatschappij, die jaarlijks een wedstrijd organiseert voor bewonersgroe- pen die eigenhandig hun leefomgeving verbe teren. In november en december ontvangen 148 bewonersgroepen in Nederland hun predi kaat Kern met Pit. In Serooskerke is dat de plaatselijke dorpsraad. De Grote Kerk vormt het sfeervolle decor voor de Zeeuwse Kerstmarkt 1997 in Veere. Van 10 tot en met 13 december staat de - verwarmde - kerk in het teken van winterdecoraties, zelfge- goten kaarsen, originele Zeeuwse culinaire ge rechten en, niet op de laatste plaats, het aan staande kerstfeest. PZC WEEKBLADEN faam/in»Ütfger Werk en exemplaren uit de verzameling van de in Middelburg geboren en in Den Haag overle den schrijver P.C. Boutens staat centraal tijdens een expositie in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Tevens is er een catalogus ge maakt over de nalatenschap van de in 1943 overleden Zeeuw. De tentoonstelling is nog tot en met 10 januari te bekijken. ^GESCHENKEN^^ 100 x loo69,- 130 x 13098,- Leverbaar in alle WEDGWOOD DECORS Middelburg, Nieuwe Burg 8 Tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26 Tel. 411477 mm 9.00 TOT 17.00 uur 10.00 TOT 17.00 uur DE GtZElUGSTE ROMMELMARKT VAN NEDERLAND KRAAMVERHUUR 0164-257521 INFO 0164-235916 Aad Everaers is secretaris van de Serooskerkse dorpsraad en één van de trekkers van de tentoonstelling Seroos '66-'96, die de directe aanleiding vormt voor het predikaat Kern met Pit. Hij ziet de prijs - een bedrag van duizend gulden en de kans op nog eens vijftien honderd gulden - vooral als opsteker voor het werk dat de dorpsraad doet voor de inwo ners van de oude plattelands kern. Everaers legt uit wat de bedoeling was van de ten toonstelling. „Serooskerke werd per 1 januari dit jaar in gelijfd bij de nieuwe platte land gemeente Veere, die uit dertien kernen bestaat. Zo'n samenvoeging gaat altijd ge paard met de nodige span ning. Serooskerke weet dat uit ervaring, omdat we vóór de nieuwe platteland gemeente al dertig jaar deel uitmaakten van de oude gemeente Veere. En juist die periode van dertig jaar geeft dan weer een mooi overzicht van de veranderin gen in een dorp". De wedstrijd Kern met Pit kent het predikaat toe aan groepen die hun eigen leefomgeving zelf verbeteren. In dat opzicht vormt Serooskerke een beetje een uitzondering. „Nee, de tentoonstelling heeft in mate rieel opzicht natuurlijk weinig toegevoegd", geeft Everaers toe. „Maar het gaat hier misschien ook meer om educatieve be wustwording met betrekking tot de woonomgeving. Je geeft het dorp als het ware een stuk van zijn eigen histo rie terug". De tentoonstelling bestond uit vijftien foto panelen. „Acht daarvan heb ik zelf gevuld met foto's. Over veranderin gen in het straatbeeld en be langrijke gebeurtenissen in het dorp", legt Everaers uit. „Twee panelen gingen over het verenigingsleven, drie over de kerken en nog twee over de christelijke basis school die hier nog steeds is". Ook werd ingegaan op het ontstaan van de dorpsraad, halverwege de jaren tachtig. „Eigenlijk ontstond de raad vanuit de bevolking", verhaalt Everaers de geschiedenis. „De provincie had destijds een heel ander kleine-kernen-be- leid dan tegenwoordig en vond het belangrijk dat sport- voorzieningen, winkels, ge zondheidszorg et cetera in de dorpen aanwezig bleven. Om daarvoor te zorgen werd het dorpsplan verzonnen. Seroos kerke kreeg, als grootste van de vier kernen waar Veere toen uit bestond, de primeur. Het dorpsplan was een soort actiepunten programma. De bevolking was sceptisch. Er waren wel hele mooie belof ten gedaan door de overheid, maar er heerste een houding van 'nu moeten we wel in de gaten houden dat die ook na gekomen worden'. Vanuit die sceptische houding is de dorpsraad ontstaan". Tegenwoordig is het over heidsbeleid rond kleine ker nen danig veranderd. „Waar de overheid vroeger riep dat alle voorzieningen in het dorp moesten blijven, wordt nu ge zegd dat alles geconcentreerd moet worden, 't Klinkt ook wel mooi, alle winkels naar Mid delburg. 't Is hier per slot van rekening niet ver vandaan. Maar er zijn ook mensen die geen auto voor de deur heb ben staan. Of ouderen die slecht ter been zijn en het toch al steeds schaarser wordende openbaar vervoer niet meer zien zitten. Serooskerke heeft nu nog één grote supermarkt. Als die ermee ophoudt heb ben we hier echt een enorm probleem. Serooskerke'zou in een nog sneller tempo ontaar den in een slaapdorp". Die tendens is er volgens Evera ers toch al. „Door het dorps plan kregen we indertijd een bedrijventerreintje. Maar in het Streekplan Zeeland zegt de provincie duidelijk dat ze niet overal kleine bedrijventer- reintjes wil. Beter is de con centratie op het Sloegebied of in Middelburg, bij Arnestein". Maar het beetje werkgelegen heid dat je hebt, raak je zo wel kwijt. Woningbouw, ook zo'n voorbeeld. Er mag niets bijge bouwd worden op de dorpen. Alsof er een grote rode cirkel om het dorp is getrokken en er gezegd wordt: daar moet je binnen blijven. Maar dat bete- kent dat je je natuurlijke aan was ook kwijt bent. Eerst jaag je je jongeren naar de Rand stad omdat hier geen oplei dingen zijn en als je dan het geluk hebt dat ze na de studie terugkomen, kunnen ze alleen in een nieuwbouwwijk in Mid delburg of Vlissingen gaan wonen. Ik moest laatst iets wegbrengen in de Middel burgse wijk Dauwendaele. Vreselijk vond ik dat. Alles overal hetzelfde. Als ik jonge re was ging ik daar ook met een spuitbus rondlopen". Serooskerke is met zijn acht tienhonderd inwoners nog steeds een agrarisch getint fo rensendorp. „Maar met een sterke regionale functie", ver telt Everaers. „We hebben hier voorzieningen waar ze in Grijpskerke of Gapinge alleen maar van kunnen dromen". Zo beschikken de inwoners van Serooskerke naast de al genoemde supermarkt over een zwembad, een vereni gingsgebouw, verschillende winkels, een benzinepomp, banken, een basisschool en natuurlijk de molen. „Een toe ristische attractie van for maat", zegt Everaers. „Want als de middenstand hier het van de plaatselijke bevolking moest hebben, was morgen alles failliet. De klandizie be staat voor een groot deel ook uit mensen uit omringende dorpen. En gelukkig hebben we nog een camping, waardoor de toeristische pijler steeds be langrijker wordt". De Serooskerkse dorpsraad is een vereniging. „Daardoor zijn we politiek neutraal. De gemeente wil dat liever niet. Die ziet graag een gekozen dorpsraad. Maar wij kiezen voor de structuur van de ware roeping, niet voor die van het automatisme. We zijn hier niet geïnteresseerd in beloften, pa pieren en bureaucratie. Dat is uitholling van de democratie. Mensen moeten juist grip kunnen houden op hun eigen woonomgeving. Als de leden het nu ergens niet mee eens zijn komt er een ledenvergadering en die kan het bestuur terugfluiten. Niets geen automatisme van vier jaar zitten en dan weer verkie zingen", beweert Everaers stellig. Zowel de populariteit als de effectiviteit van de dorpsraad is af te lezen aan het aantal leden, vertelt Evera ers. „Want de mensen hier betalen echt geen contributie voor iets dat niet werkt. Op dit moment zijn er 250 leden. Of adressen, is misschien beter gezegd. En dat is toch ruim éénderde van het totale aantal adressen in Serooskerke. En dat wordt ei genlijk alleen maar meer door de nog grotere afstand tot het nieuwe gemeentebestuur". De dorpsraad heeft ook al en kele successen op zijn naam staan. Zo werd er onlangs een basketbal pleintje ingericht voor de jeugd en heeft de ge meente Veere inmiddels toe gezegd dat er binnenkort een zee container bij het pleintje geplaatst wordt om de jonge ren tegen regen te bescher men. Aad Everaers is overigens zelf geen geboren Serooskerke- naar. „Nee, ik ben geboren in Stavenisse. Via West-Sou burg, Leiden, Amsterdam en allerlei andere omzwervingen ben ik hier in november 1988 terecht gekomen. Maar ik kan niet klagen over de acceptatie hier in het dorp. Men is hier weliswaar afwachtend en kat uit de boom kijkend, maar toch ook heel gastvrij en open. Bovendien, in zo'n klei ne gemeenschap kennen ze je snel genoeg". Ook Everaers vindt Serooskerke een kern met pit. „Zeker. We hebben een heel gezond verenigings leven, een hechte onderlinge band tussen de bewoners. Het is hier geen anonieme wijk waar mensen elkaar niets te zeggen hebben. We hebben goede voorzieningen en zijn ons ervan bewust dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan, zonder schade aan te brengen. Want wat kapot is krijg je niet meer terug". Nog noo'rt eerder vertoond! DE HELFT VAN DE HELFT Laminaat 10 jaar garantie per m* 11. 59,- Prijs is ongelegd, inci. BTW specialist In hards vlo.ran Uvingstoneweg 9 A goes Bel voor een afspraak om wachten te voorkomen (0113) 23 08 00 IEDERE AVOND KOOPAVOND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK Twee keer per maand bezoekt een groep peuters van de peu terspeelzaal Kinderbolwerk in Middelburg de dementerende ouderen. Tijdens die bezoeken wordt een aantal activiteiten gehouden. Vrij spelen, zingen, plakken en kleuren, iets lekkers eten en drinken zijn activiteiten die beide groepen leuk vinden, het is een beknopte versie - zo verwoordt de pr-functionaris dat - van een programma op de peuterspeelzaal, dat tevens is afgestemd op de belevings wereld van de deelnemende bewoners. In het eerste project doen vijftien bewoners mee. Een peuterleidster, een activi teitenbegeleidster en een zie kenverzorgende couchen de beide groepen. Het peuterpro ject wordt gehouden in het ka der van een onderzoek dat de directie ouderenbeleid van WVS instelde. Daaruit blijkt - Gravenstraat 6, Middelburg Tel.: 0118-613022 Reserveren gewenst Een vijfeneenhalf meter hoog houten skelet tussen autowrakken nodig voorbijgangers aan het Vlissingse Bellamypark uit om een kijkje te nemen bij de expositie van beeldend kunste naar Ronald van Dokkum. Kinderkledingzaak Kids Middelburg heeft flink uitgebreid. Naast de eigen Kids kledinglijn wor den er nu ook merkkleding en kinderstoffen verkocht. De Middelburgse weekmarkt verhuist pas in ja nuari naar het Damplein. De verplaatsing is noodzakelijk in verband met de voorgenomen herinrichting van de Markt. Verder deze week: Hollandse winter in Willem's Winkel, Christmas fair Poppendamme, het Vlis singse Loodsenkoor brengt vierde cd uit, nutti ge informatie van overheden en handige van dag tot dag overzichten. Op vrijdag 28 november van 14.00 tot 21.00 uur, zaterdag 29 en zondag 30 november van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang 5,00 per persoon, per dag, inclusief par keren en plattegrond, kinderen tot 12 jaar gratis. SLOT MOERMOND - RENESSE JUUR Fotoservice 'Bij Ontwikfc*!*n 4 AWruKk*n Minimal* ord*r 20 stuks Warskoartan van *«9©n nagabei Klokstr. 7 Goes Walstr. 109-111 Vlissingen Lange Delft 115 (nieuw adres) Middelburg Steenstr. 14 Hulst Noordstr. 6 Temeuien Dam 5 Zierikzee Bredaseweg 26 Etten-Leur Peuters hebben een positieve invloed op dementerende ou deren. FOTO JAAP WOLTERBEEK ook in de praktijk - dat peuters een positieve invloed hebben op dementerende ouderen. Ze uiten dat - aldus De Jonge - door lachen en blijde gezich ten. In het tweede project zul len eveneens tegen de tien kin deren meedoen. Aad Everaers: „Wij kiezen voor de structuur van de ware roeping, niet voor die van het auto matisme". FOTO JAAP WOLTERBEEK Muis en Leeuw zingen liedjes in de Grote Kerk. Ook culturele manifestaties en exposities maken deel uit van het programma. Zo is er dage lijks een literair programma waarin Zeeuwse schrijvers niet alleen voorlezen uit eigen werk maar ook boeken signe ren. Woensdag (10 december) is er, tijdens een speciale kin dermiddag, een optreden van Rein en Trijn, die de voorstel ling 'Roodkapje en de boze wolf' brengen. Vrijdagmiddag kan de jeugd opnieuw terecht in de kerk voor een liedjesprogramma van Muis en Leeuw. Donder dagmiddag is gereserveerd voor senioren met optredens van het Souburgs Mannen koor en de voorstelling 'Zeeuws Plat' van Jilles de Puut. Woensdagavond treedt het NaDa NaGa Didgeridoo Ensemble op, een dag later gevolgd door twee optredens van jeugdorkest Accordeola. Vrijdagavond is het de beurt aan het Zeeuws Vocaal En semble. Zaterdag zijn er op tredens van muzikanten van Arduin. Naast muziek en literatuur is er aandacht voor mode. Dage lijks zijn er Kerst Mode Gala voorstellingen, waarin voor aanstaande Zeeuwse modeza ken gala- en cocktailkleding presenteren die zij geschikt achten voor het Kerstfeest. Overigens is het complete programma van de Veerse Kerstmarkt te vinden op Inter net (http://www.opus.nl). wss Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC. Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/VHssinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. In de zomer van 1996 werd de toch al aanzienlijke collectie van P.C. Boutens in de Zeeuw se Bibliotheek verrijkt met een groot aantal boeken uit de na latenschap van deze bekende Zeeuwse schrijver. Met geld van de gemeente Middelburg, de provincie, het Anjerfonds en de Maurits van Kattendijke- stichting konden de boeken van deze in 1870 in Middel burg geboren auteur worden aangeschaft. De collectie be vatte niet alleen fraai gebon den eigen werk van Boutens, maar ook boeken van ande ren, vaak voorzien van op drachten zoals van Thomas Mann. Recentelijk kon de bibliotheek nog een aantal exemplaren kopen. Het bedrijf Abilis Cem- sto en een particulier maakten dat mogelijk. Het betreft onder meer een zeer bijzonder exemplaar van de Beatrijs uit 1908. Conservator Ronald Rijkse, een van de samenstellers van de tentoonstelling, met achter zich een portret van PC. Boutens. FOTO JAAP WOLTERBEEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1