Groen licht voor gemeentehuis Veere Walcheren krijgt dierenambulance SINT-NICOLAASACTIE SEROOSKERKE Sfeervolle Midwinter Schouw '97 rl0 wenskaarten ~n GRATIS Aankomst Sinterklaas De verloren zeune Kinderschilderijen in museum msgc WOENSDAG 19 NOVEMBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 47 Nieuw in onze collectie: AUSTRALIAN LANGE BROEKEN SWEATERS DIVERSE PAKKEN KINDERPAKKEN WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHER De raadsleden van de gemeente Veere hebben groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Dat komt bij Domburg. Vorige week verleende de gemeenteraad kre diet voor het bouwplan waarmee zo'n zeven tien miljoen gulden is gemoeid. Het nieuwe ge bouw wordt opgetrokken in een sobere en doelmatige stijl. „Geheel in overeenstemming met de Walcherse mentaliteit", verklaart wet houder J. Houmes van Veere. ...niet het geografisch middelpunt, wel een uitstekende stek... ..die extra kosten haal je er vanzelf weer uit... ...het is een geliefde plek voor Walcherse stelletjes... PZC WEEKBLADEN faam/< Walcheren krijgt binnenkort de beschikking over de eerste dierenambulance van Zeeland. Gerrit van Dijk, die al eerder dierenambulance centrales opstartte in IJmuiden, Harlingen en de Achterhoek, hoopt al in januari te kunnen beginnen met rijden. Recht Vrije tijd Sceptisch Jan Zwemer heeft een vorige keer uit de doe ken gedaan hoe de west-Nederlandse taalfami lie, waar het Zeeuws toe behoort, in elkaar steekt. Misschien dat het leuk is om er wat voorbeelden uit andere westelijke dialecten bij te halen. Dat kan heel goed, omdat Joh. Win kler aan het eind van de vorige eeuw een 'Ne- derduitsch Dialecticon' heeft samengesteld, met daarin 186 dialectvertalingen van de Gelijkenis van de verloren zoon. FOTO VERSCHOORE O j 7"/ Paspoortstraat 22-24 Oost-Souburg Tel. (0118) 466102 Dè sportzaak van Oost-Souburg! Ook is de nieuwe collectie schoenen binnen. Op de dag af een jaar nadat de verkiezingen voor de nieu we gemeente Veere werden gehouden is afgelopen don derdag het geld beschikbaar gesteld om het nieuwe Veere van een eigen gemeentehuis te voorzien. Tijdens de fusiebesprekingen die aan de herindeling vooraf gingen konden de bestuur ders van de verschillende plaatsen het niet met elkaar eens worden over de plaats waar het nieuwe gemeente huis gebouwd moest worden. Aankomst Sinterklaas in Middelburg. FOTO JAAP WOLTERBEEK Onder luid gejuich kwam afgelopen zaterdag Sin terklaas aan. Muziek korpsen speelden 'Zie ginds komt...' enzovoorts en de jeugd had goed ge oefend op het aloude re pertoire. Na een rond gang door de stad, voel den Sint en Piet zich 'weer helemaal thuis' in het koude landje. De schimmel had goed ge traind, zodat groot en klein diezelfde avond vol verwachting hun schoen(tje) zetten. De winkeliers hebben met het oog op pakjesavond allerlei acties in petto. „Er is toen overeengekomen om het besluit door de nieu we gemeente te laten ne men", vertelt wethouder J. Houmes van openbare wer ken, beheer en onderhoud en milieu. „Het ging toen tussen Serooskerke en Grijpskerke, maar uiteindelijk is het geen van beide plaatsen gewor den". De gemeente Veere maakte een nieuwe inventari satie van geschikte locaties en de keus is op Domburg geval len. „Het is niet het geografisch middelpunt van het eiland maar wel een uitstekende plek. Zeker in de zomermaanden is de bevolkingsdichtheid hier erg hoog en ook toeristen met een vakantiewoning op Wal cheren hebben met de ge meente te maken". Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis is een speciaal team van de gemeente Veere in de weer om het hele traject van het moment dat de eerste paal de grond in gaat tot aan de oplevering voor te berei den. Een eerste ontwerp is ge maakt door B D architecten uit Leiden. Houmes: „De ar chitect heeft het ontwerp in grote lijnen klaar. Nu wordt er gewerkt aan de exacte indeling van de ruim tes. We hebben eerst een inventa risatie gemaakt van welke ruimtes we nodig hebben en die worden nu op de tekening ingevuld". Om een voorbeeldfunctie voor de burgerij te vormen is de gemeente nu nog bezig met een kredietvoorstel om een extra budget te krijgen om het gebouw zo energie zuinig mogelijk te maken. „Dat is nog niet zo eenvou dig", verduidelijkt wethouder Houmes. „Het gebouw heeft verschil lende vleugels en het is dan niet zo simpel om de stook kosten te drukken. Maar met het extra geld moet het te doen zijn, die kosten haal je er vanzelf weer uit". De bouw van het gemeente huis in Domburg begint naar Wethouder J. Houmes: „Het nieuwe gemeentehuis moet in 1999 klaar zijn". FOTO JAAP WOLTERBEEK verwachting na de bouwvak vakantie van 1998. Eind 1999 moet het gebouw klaar zijn en kan de gemeente haar intrek nemen. „Het moet allemaal vrij snel gaan", is Houmes van me ning. „De verschillende diensten van de gemeente Veere zijn nu verspreid over verschillen de locaties, dat werkt erg on praktisch. We hebben voor de ze weg gekozen en bijvoor beeld niet zoals de gemeente Schouwen-Duiveland een noodoplossing met een tijde lijk gebouw. Dat neemt natuurlijk ook een boel extra kosten met zich mee". Als het nieuwe gebouw klaar is kunnen de oude gemeente huizen worden verkocht. Al leen het monumentale stad huis van Veere blijft in het be zit van de gemeente. Het is een geliefde plek voor Walcherse stelletjes om elkaar het ja-woord te geven. Overigens komt in het nieuwe gemeentehuis ook een trouw zaal. Houmes: „Met dat ge bouw kunnen we voorlopig weer vooruit. In ieder geval tot de volgende herinde ling...". Kinderen laten kennismaken met kunst. Dat was het achterliggen de idee bij de kinderschilderwedstrijd die het Domburgse Marie Tak van Poortvlietmuseum in de herfstvakantie hield. Vorige week werden de door de kinderen geschilderde kunstwerken samenge voegd tot een heuse expositie. Ook kregen de winnaars er hun prijzen uitgereikt door burgemeester van Veere A.C. de Bruijn. Via de lagere scholen op Walche ren werden de kinderen uitgeno digd om mee te doen. Zo'n twee honderd kinderen van zes tot twaalf jaar kwamen uiteindelijk naar De Parel in Domburg om tij dens een speciale dag in de herfstvakantie een schilderij te maken over Domburg. De jury bestond uit twee kunstenaars, een marketing-adviseur, een vormgever en een bestuurslid van het Domburgse museum. Chantal van de Guchte won de eerste prijs, Anne Minderhoud de tweede en Maayke Versluis de derde. Eline Corné wist met haar inzending de jury te overtui gen van het belang van een vier de prijs. Aanmoedingsprijzen waren er voor Chiel Versluis, Ma rieke de Ridder en Kasper Boon stra. E.C. Heyse-Van Schage is bestuurslid van het Marie Tak van Poortvlietmuseum. Ze ver telt: „We waren eigenlijk op zoek naar een manier om kinderen te interesseren voor kunst en mu sea. We merken namelijk dat het aantal kinderen dat een museum bezoekt steeds verder afneemt. En dat is jammer. De schilderijen die hier hangen zijn prachtig, er hangen ware kunstwerken tus sen. Dat belooft wat voor de toe komst. Het is in elk geval onze bedoeling om ook volgend jaar weer een kinderschilderwedstrijd te organiseren". In een echt museum je eigen schilderij bekijken. FOTO JAAP WOLTERBEEK Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. tel. (0118) 484000 FaanWIissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Van Dijk rijdt op dit moment met twee wagens in het Friese Harlingen, maar komt eind van deze maand in Vlissingen wonen. „Dan neem ik in ieder geval één van die twee ambu lances mee", vertelt hij. „Mis schien zelfs wel allebei, want op dit moment ziet het er niet naar uit dat er hier iemand is die de boel van me over wil nemen. Tsja, en dan is het jammer voor Harlingen, maar in dat geval komen allebei de wagens naar Vlissingen. Be gin december heb ik een ge sprek met de Vlissingse wet houder Poppe-De Looff, die meer over het project wil we ten. En verder ben ik op dit moment bezig om contact te zoeken met asiels en dieren artsen. Want van die contac ten moet je het uiteindelijk hebben", weet Van Dijk uit er varing. Samen met zijn dochter runt sinds vijfjaar de Stichting Die renambulance in Harlingen. Vader Gerrit rijdt de ambulan ce, dochter Natasja zit achter de telefoon en coördineert de ritten. Ook zijn vrouw is bij de stichting betrokken: „Die re gelt het financiële gedeelte". De Stichting Dierenambulance Noord-West-Friesland, zoals de stichting van Van Dijk nu nog heet, verzorgt en vervoert gewonde huisdieren. Ook overleden dieren kunnen wor den vervoerd. „Elk dier heeft recht op hulp", verklaart Van Dijk beslist. „Of het nu om een aangereden zwerfkat gaat of om een wilde zwaan met pseudopest. Dat is nu een maal het beginsel van alle die renambulances in Nederland. Elk dier heeft recht op hulp. Als je dat niet onderschrijft kun je geen lid worden van de Federatie van Dierenambulan ces in Nederland".De kosten van de ritten worden in princi pe door huisdierenbezitters zelf betaald. „Maar als het bij voorbeeld om een zwerfdier gaat, komen de kosten voor rekening van de dierenbe scherming. Maar dierenartsen rekenen ook lang niet altijd al hun kosten als het om zwerf dieren gaat. Daarom is het zo belangrijk om goede contac ten met instanties op te bou wen", weet Van Dijk. Behalve naar goede contacten is Van Dijk naarstig op zoek naar vrijwilligers. „Een ander beginsel van de federatie is dat je zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, be reikbaar en beschikbaar moet zijn. En dat kun je, zeker met twee wagens, niet in je eentje aan. In Harlingen zijn op dit moment tien vrijwilligers bij ons aangesloten. Zoiets hoop ik in Vlissingen ook op te kun nen bouwen". Aspirant-vrij willigers moeten overigens wel aan een paar criteria vol doen. „Op de eerste plaats moeten ze natuurlijk veel vrije tijd hebben. En ze moeten be reid zijn om een cursus te vol gen. Een speciaal rijbewijs is voor de ambulances niet no dig", laat Van Dijk weten. Maar het allerbelangrijkst is toch wel dat vrijwilligers niet bang zijn voor dieren. „Een gewonde hond kan namelijk heel erg agressief zijn. En een wilde zwaan is gewoonweg le vensgevaarlijk. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe je met zo'n dier om moet gaan". De Walcherse dierenasiels in Middelburg en Vlissingen staan overigens vrij sceptisch tegenover de komst van een dierenambulance. Al twee keer werd in de regio gepro beerd een dierenambulance aan het rijden te krijgen. De Vlissingse asielbeheerder Wil van Rijn: „Natuurlijk, ik ben in principe vöör dierenambulan ces. Maar ik denk dat er hier gewoon weinig werk te doen is. Als er nu een hond wordt aangereden dan bellen ze ons. En dan gaan we erheen om zo'n dier op te halen. Maar nu ik er zo over denk, dat is nog niet gebeurt dit jaar.Vijf jaar geleden is er een mevrouw in Vlissingen ook bezig geweest om een dierenambulance op te starten. Maar de investe ringskosten waren gewoon weg te hoog". Ook in Middel burg is al eens zo'n initiatief geweest. Middelburgse asiel beheerder Corry Quist: „We zijn er zelf wel eens mee bezig geweest en hebben toen brief jes opgehangen bij dierenart sen om te kijken hoeveel men sen met vervoersproblemen hadden. Maar er kwam zo weinig respons op dat we er maar mee gestopt zijn". Ook voor het Middelburgse asiel bleken de investerings kosten te hoog. „Maar omdat deze man al ingerichte wa gens heeft, ligt het voor hem misschien anders. En we zijn er natuurlijk absoluut niet op tegen". Toch ziet Van Dijk de toekomst zonnig in. „Het is voor ons een uitdaging om in Zeeland een dierenambulance op po ten te zetten. Maar we zijn graag met dieren bezig en hebben er in elk geval heel veel zin in", besluit hij. Gerrit van Dijk voor de ambulance die vanaf januari over Zeeuwse bodem moet gaan rijden. FOTO JAAP WOLTERBEEK De bekende organisten Martin Mans en Peter Wildeman bespelen zaterdag (22 november) maar liefst twee orgels in de Middelburgse Koorkerk. Behalve het hoofdorgel wordt ook een Domus orgel gebruikt tijdens het optreden. Beddenspecialist De Vlijt heeft een eeuwfeestje te vieren. De onderneming werd honderd jaar geleden opgericht door Gerhard Meijering. Inmiddels zwaaien zijn achter kleinkinderen Marjan en Mark Witkam er de scepter. Voor elk wat wils in de Thaise keuken. Dit weekend staat Aziatisch restau rant Oriental Gar den in Koudekerks helemaal in het te ken van Thailand. Thaise danseressen bereiden en serve ren gerechten uit hun geboorteland. Verder deze week: vijftien jaar Toon's Rijwielshop in Vliss ingen, nieuwe zwemdiploma's. Muis en Leeuw in een nieu we Sinterklaasvoorstelling, informatie van overheden en handige van dag tot dag overzichten. De eerste zin van die Gelijke nis luidt in het Walchers als volgt: D'r was 's een man en die ao twi zeuns. Een stukje verder naar het zui den, in Brugge klinkt de twee de zin zo: De oedsten (oud sten) was nogaol brave, maor den joenksten was een niet- deug van d' eeste klasse. En de derde zin in het Pope- rings: De joenksten zei an z'n vaoder: „Vaoder, gee me 't part van 't goed da me toe komt". En de vaoder deelden ulder 't goed. Ook in noord-Frankrijk heeft Winkler de gelijkenis in dialect laten vertalen, onder meer in het Duinkerks: En de joenk sten stak de centen up (op), 'êêle vérre, en ie depanseer- den aol zien geld mee prullen uut te steken. Zoals Jan Zwemer al schreef, is in de kustdialecten van Hol land ook veel bekends terug te vinden. Vooral het dialect van Oostvoorne en omgeving zou je een verloren zeune van het Zeeuws kunnen noemen: Toen die alles opgemaekt had, kwiem d'r 'n grööte hongers nood in dat land en ie kreeg gebrek. Het Schevenings re kent men, samen met onder meer Katwijks, Noordwijks en Egmonds, tot het zogenaamde strand- of kust-Hollands: En toe ging die nae 'n burger mens van dat land en die stierdede 'm nae z'n wei om z'n varrekens te 'oeie. Het Zandvoorts is ook strand- Hollands: Maer daer wiert ie niet veul beter van zodat ie wel mit de varkes had wulle mee ete; maer dat mocht niet van z'n baes. En tot slot het half Friese, half 'strand-Hol- landse' Texels: Toen begon ie over huus te prakkesere en ie seide in sien eige: 'Wat 'n boel knechts bij mien vader hewwe olies wat 'Hui hartje begeert en ik lij hier honger dat ik swart wor. Het antwoord op de vraag waar het Walcherse het meest mee gemeen heeft, mag u zelf geven. Marco Evenhuis Op vrijdag 28 november van 11.00 tot 21.00 uur, zaterdag 29 en zondag 30 november van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang 5,00 per persoon, per dag, inclusief parkeren en plattegrond, kinderen tot 12 jaar gratis. SLOT MOERMOND - RENESSE lUUR Fotoservice •&l Ontwieken Afdrukken Mtnimele order 20 »tuk» Wenskoorten van eigen negatief LKIokstr. 7 Goes Walstr. 109-1 I I Vlissingen Lange Delft 115 (nieuw adres) Middelburg Steenstr. 14 Hulst Noordstr. 6 Temeuzen Dam 5 Zicrikzee Bredaseweg 26 Etten-Leur I

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1