«hit GEMEENTE MIDDELBURG Minui Agenda gemeenteraad Waar wordt gestrooid bij gladheid? Bouwplan Nieuwenhoven Cliëntenraad Sociale Zaken Avond over vrijwilligers Werkzaamheden Noordweg vertraagd kinderopvang Nieuwe verordening Nu ook gemeente-informatie op Maximaal Text vanaf pagina 830 HOOFD FIETSROUTES Week 46 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatiefolders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450. Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. UW In deze straten wordt gestrooid(hoofdroute): Woensdag 12 november1997 FAAM/VLISSINGER L Aanstaande maandag 17 novem ber vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. U kunt deze vergadering bijwo nen vanaf de publieke tribune, die bereikbaar is via de toren op de hoek Lange Noordstraat/- Markt. Bent u moeilijk ter been. neemt u dan van te voren contact op met de bodes van het stadhuis, telefoon 675403. De agenda en andere stuk ken liggen ter inzage bij sectie Communicatie. Gesproken wordt over de volgende voorstellen: 1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de raad der gemeente Middelburg d.d. 20 oktober 1997. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Intrekking besluit d.d. 8 sep tember jl. inzake bouw garages Eduard Vetermanstraat en ne men nieuw besluit. 3a. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van aanschaf huur- woon wagen. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tij delijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bel len met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op de ze dag. Menu van 17 lol en met 23 november maandag stamppot andijvie met rookworst dinsdag rundergehakt, crèmespinazie. aard appelen woensdag rundersaucijsjes, rode bieten, aard appelen donderdag gegrilde kippepoot. gemengde groente, aardappelpuree vrijdag witlofschotel met ham-kaassaus. aardappelen zaterdag macaronischotel zondag wat de pot schaft 4. 5. 6. Verzamelvoorstel tot het wijzi gen van de begroting 1997. Vaststelling exploitatie-opzet "Elzenlaan-Beukenlaan" en be schikbaarstelling krediet. Vaststelling sluiten. voorbercidingsbe- 7. Behandeling zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan Buitengebied. 8. Vierde serie wijzigingen van de bouwverordening. 9. Bouwplan Elzenlaan. 10. Jaarrekening Bomme van de Broeckefonds 1996-1997. 11. Beschikbaarstellen van een kre diet van 100.000.- voor de huisvesting van de sectie par keerbeheer. 12. Herbenoeming in bestuur van de Stichting De Godshuizen te Middelburg. 13. Begroting 1998 Maatschappe lijke Zorg Walcheren. 14. Communicatiemedewerker in tegratietraject archieven. 15. Plaatsvervangend lid algemeen bestuur recreatieschap Veerse Meer. 16. Wijziging bijlage V Verorde ning voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middel burg. 17. Vaststellen budget, programma en overzicht huisvestingsvoor zieningen 1998. De werkzaamheden aan de Noord- weg tussen de Brigdamseweg en Brigdamme worden door onvoor ziene omstandigheden drie weken opgeschort. Door een storing in het bakproces kunnen de gele stenen dikformaat die nodig zijn voor de bestrating van de rijbaan pas na 21 november geleverd worden. Er wordt alles in het werk gesteld om toch vóór Kerstmis klaar te zijn. Foto: E. Engel. Aan de hand van de modelverorde ning van de Vereniging Nederland se Gemeenten is een nieuwe veror dening Kinderopvang Middelburg opgesteld. In vergelijk met de huidige Middel burgse verordening is er in deze nieuwe verordening sprake van aanscherping en/of nieuwe regelge ving ten aanzien van: - controle op de naleving van de verordening: - groepsgrootte per functionaris; - verhouding tussen gastouderbu reaus, gastouders en ouders/ver zorgers; - informatieplicht van houders naar ouders en verzorgers over: - te voeren beleid. - klachtenbehandeling, - regeling van inspraak, - contact met ouders/verzorgers De verordening houdt rekening met de nieuwste vormen van kinderop vang. Dus ook bemiddelingsbu reaus voor bijvoorbeeld thuisop- vang vallen nu onder de werking van de verordening. De verordening wordt op 22 de cember 1997 ter vaststelling voor gelegd aan de gemeenteraad. Daar aan voorafgaand worden eventuele opmerkingen van instellingen en organisaties die zich nu met kinder opvang in onze gemeente bezig houden verzameld. De conceptver ordening is samengesteld in overleg met de gemeenten Vlissingen en Veere. Het resultaat hiervan is dat de verordeningen Kinderopvang op Walcheren in de toekomst vrijwel gelijk zijn. De nieuwe concept-ver ordening Kinderopvang is in te zien bij de sectie communicatie. A Achter de Houttuinen Akkerlaan (tot Dode- weg) Arnestraat Armeniaans Schuit- vlot K Bachlensteene Balans Banckertplein Banckertstraat Bernhardstraat. Prins (Arnemuiden) Beatrixstraat, Prinses (Arnemuiden) Beatrixbrug Begraafplaats Berkenlaan Bierkaai B reestraat B reeweg Blauwedijk oprit parkeergarage) Burg, Korte Bossschaartsweg (tot Oost-Souburg) C Churchill-iaan, Sir Winston Clasinastraat D Dam Damplein Dauwendaelselaan Delft, Korte Dokstraat (Arnemuiden) Dwarskaai E Europalaan G Gerbrandylaan Gortstraat Grevelingenstraat Groene Woud, Het Groenmarkt H Hackstraat. Burge meester Hakewill-Smithlaan, Generaal Haven, Nieuwe Herengracht Hof van Tange (par keerterrein) Hofplein Hout kaai J Julianalaan, Koningin (Arnemuiden) K Kal verstraat (toegangsweg parkeer garage) Kanaalweg Keetweg (onder/bo ven) Kerklaan (Arnemui den) Kinderdijk Klein Vlaanderen Kleverskerkseweg (tot Arnebrug) Ar- nestein 1 Koebrug Koepoortlaan Koestraat KoninginnelaaiAKo- ningsbrug Korenbloemlaan Korendijk Korteweg Koudekerkseweg Krommeweele Kruisweg Kruitmolenlaan L Laan der Verenigde Naties Langebeekstraat, Bur gemeester Langevielcbuitenbrug Langevielesingel Langevieleweg Lauwereyszstraat, Adriaan Londensekaai Looierssingel Loskade M Maasstraat Maisbaaigebied (oprit ten parkeerkelders) Markt Markstraat Middengat Moerstraat, dr. v.d. Molendijk (op- en af ritten) Molenwater Molenzicht Molenweg (Arnemui den) Molstraat Nassaulaan N Nederstraat Nieuwelandseweg (Arnemuiden) Nieuwstraat (Arne muiden) Nieuwstraat Noordpoortplein Noordsingel Noorstraat (Arnemui den) Noordstraat, Lange en Korte O Olmenlaan Oosterscheldestraat Oosterse, Nieuwe Oude Havenstraat Oude Rijksweg (tot gemeentegrens) P Pieterstraat, Sint Plein 1940 Poelendaelesingel Poelendaeleweg R Rademacherstraat (Arnemuiden) Regentenlaan Rijksweg, Oude Rooseveltlaan, Presi dent RoozenburglaanVRot- terdamsekaai Rouaansekaai Ruyterstraat, De S Schorerstraat Schuttershof (Arne muiden) Schroeweg Seisbrug Seisdam Seisplein Seissingel Singel (Arnemuiden) Sint Laurens, dorp Spinhuisweg Spoorstraat Sportlaan Stadhuisstraat Statenlaan Stationsstraat Stromen weg T Torentrans Toren weg Arnestein II Tuindorp Turfkaai V Vcersegat (Arnemuiden) Veerseweg (tot Gem. grens) Veerstraat Vlasmarkt Vlissingsesingel Vlissingseweg, Nieu we (ventweg v/a Braakmanstr. (Gem.grens) Vlissingseweg, Oude (tot Amnestylaan) Volderijlaagte Vrijlandstraat W Wagenaarstraat Walensingel Walstraat Wesldijkstraat Westerscheldestraat Z Zandstraat Zuidsingcl Zuidwal A Alemanstraat, F.G. Arondeusstraat, Wil lem B Baan straat (met fiets pad naar Langcviele- buitenbrug) Bastion (voetpaden) Beddewijkstraat Buitenruststraat D Delft, Lange Doeleweg (tot spoor wegovergang) Driellaan, Arie van E Edelstenenbuurt (fietspaden) Elzenlaan (fietspad) Erasmuspad G Griffioenpad Groenewoud, Het K Kanaalweg Klein Vlaanderen Koudekerkseweg L Laan der verenigde Naties Langeviele M Meiveldpad N Nieuwlandseweg (incl. op- en afritten) Noordweg (v/a Ger brandylaan tot Sint Laurens gedeelte fietspad bij Brigdam me) NS-Station (voorzijde achterzijde) NS-Stationsplein (Arnemuiden) O Oosterselageweg Overloper P Parelwegje Poelendaelesingel Poelendaeleweg Pottenbakkerssinael R Reijersweg Rooseveltlaan, President S Sandberglaan Schroeweg Schuiffelstraat Segeerssingel (richting Buitenrust- straat) Seisbuitenbrug Seisstraat Seissingel Seisweg Statenlaan Stommesweg, Laurens Stromenweg T Torenweg V Veerseweg Vlissingsbolwerk Vlissingsestraat brug Vlissingseweg, Nieu we (parallelweg, Poelendaeleweg tot Heinstraat, Piet) Vlissingseweg, Oude (incl. 5x toegangspa den Erasmuswijk) Volderijlaagte In Klarenbeek wordt voor het terrein van twee tuinbouwbedrij ven bij de Nieuwenhovenseweg een bouwplan voorbereid. Over dit plan wordt een informa tieavond voor omwonenden ge houden onder voorzitterschap van wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer P.M. Bruinooge op maan dag 24 november 1997, 19.30 uur Burgerzaal in het stadhuis. Het plan omvat de bouw van 60 woningen in jaren dertig stijl op grote kavels, 400-1000 nr. Vrij staande woningen en twee-onder- een-kapwoningen. verschillende ty pen. Prijsklasse van ƒ365.000.- tot 675.000,-. Er komen 3 volwaardi ge ontsluitingen: 2 via Nieuwenho venseweg, 1 via verlengen Generaal Eisenhowerlaan. Het gaat hier om de percelen van de tuinbouwbedrijven E)e Boks en Ma- rinissen. De eigenaren van de be drijven hebben zelf het initiatief ge nomen om te komen tot bedrijfsver- plaatsing c.q. bedrijfsbeëindiging. Het is derhalve een particuliere ont wikkeling in eerste instantie door de beide eigenaren, in combinatie met Van Garderen Dekker Pro jectontwikkeling B.V. en Proverko Bouwgroep B.V. De huidige be stemmingen volgens bestemmings plan Klarenbeek lib zijn: "Land bouw, veeteelt, tuingrond" en "Groenvoorzieningen". Het bouw plan is dus in strijd met deze be stemmingen. de bouwvergunning kan niet zonder meer verleend wor den. Eerst moet het bestemmings plan worden aangepast. De raad heeft in vergadering van 20 oktober 1997 een voorbereidingsbesluit ge nomen ten behoeve van dit plan. (Deze voorbereidingshandeling vormt de basis voor de planologi sche procedure). Als het definitieve plan gereed is zal het 2 weken ter visie liggen, daarover zal tijdig be richt worden gegeven. In de gemeente Middelburg is een Cliëntenraad ge vestigd. Wat is het doel van een Cliëntenraad? De Cliëntenraad is opgericht met het doel de belangen van de cliënten van Sociale Zaken te behartigen. Dat kan door overleg met bijvoorbeeld medewerkers van Sociale Zaken. Zo kunnen zaken verbeterd worden. Maar het kan vooral ook door de cliënten te informe ren, voor te lichten. Wie zitten er in de Cliëntenraad? In de Cliëntenraad zitten alleen mensen die zelf ook een uitkering hebben. Zij weten dus precies waar U het over heeft als U met problemen of vragen bij hen komt. De Cliëntenraad heeft een spreekuur: Leden van de Cliëntenraad zijn aanwezig op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze uren zijn zij telefonisch bereikbaar op nummer 0118-614299. Het adres is: Molstraat 13 (in gang Spuistraat) U kunt ook schrijven: Cliëntenraad Middelburg. Post bus 593. 4330 AN Middelburg. In de gemeente Middelburg wordt een nota Vrijwilligersbe- leid voorbereid. De nota is het re sultaat van een enquête, gehou den onder de instellingen die vrij willigers inzetten. Uit reacties blijkt dat er behoefte bestaat aan gelegenheid om mee te praten over de nota Vrijwilligersbeleid. Daarom wordt onder leiding van wethouder mevrouw J.C. van Dijk- Sturm een ingelaste inspraak avond gehouden over het vrijwil ligersbeleid vanavond woensdag 12 november om 20.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Een exemplaar van de vrijwilligers- meerd. nota is gratis op te halen bij de sec tie Communicatie, Stadhuisstraat 2. Vragen over de nota kunt u stellen aan medewerkers van de sectie W.V.C., telefoon 675676 of 675675. De gemeente organiseert ook een informatiemarkt met diver se evenementen op 6 december a.s. Daarover wordt u nog geïnfor- In Middelburg wordt gladheid (behalve die op trottoirs) bestre den door de mensen van de afde ling Stadsreiniging. Zij gaan 's nachts of 's morgens in alle vroegte ai op pad. Dat gebeurt volgens een vast plan. Begonnen wordt altijd met de busroutes en de hoofd- en doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Bij het berijdbaar maken van de hoofd- en doorgaande wegen wor den de belangrijkste fietspaden ui teraard niet vergeten. Een overzicht van die stralen en fietspaden staat hieronder. Overdag zullen bij gladheid boven dien straten rond bushaltes, openba re gebouwen en 'zebrapaden' sneeuw en ijsvrij worden gemaakt. In de overige, niet-genoemde stra ten wordt dus niet onmiddellijk ge strooid. Melden Het optreden van gladheid kan men melden aan de Stadsreiniging. Deze sectie is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 675322. Buiten deze uren kan de gladheid gemeld worden bij de politie (tele foonnummer 633333). Dat is ook het 'aangewezen' nummer in het weekeinde en op erkende feestda gen. De politie licht dan de leider van de strooiploeg in. die mensen en mate rieel kan inzetten. Eventueel neemt hij eerst contact op met het KNMI over de toestand van het weer. De gemeente strooit als het (te) glad is. Andere wegbeheerders strooien als gladheid wordt ver wacht. van tevoren. Dat is echter erg kostbaar en vraagt om speciaal materiaal. De gemeente Middelburg heeft twee rijwielpadstrooiers en drie rij baanstrooiers. Zij strooien met keu kenzout, dat ongeschikt is gemaakt voor consumptie: vandaar de roze kleur. Het complete "draaiboek gladheidbestrijding" ligt bij de sectie Communicatie ter inzage. Foto: J. Sinke.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 5