Rust en ruimte in Seisveste Boek 'In veilige haven' over onderduikers in Colijnsplaat Geallieerde fotoverkenning en bombardementen in beeld Schelde leidt het beste op Kom naar het Seminar digitale fotografie Culinaire maaltijd in bruine kroeg FOTO VERSCHOORE Seminar digitale fotografie Net zwanger? Restauratie begraafplaats verloopt voorspoedig Historisch Vrouwenpolder gebundeld Peuter wint kleurwedstrijd VERVOLG VAN VOORPAGINA ...als je denkt dat je iets niet kunt kun je er beter niet aan beginnen... Kouwe Muller verhuisd Renault en afval Toon's Rijwielshop Vijfde Nederlandse bakker Sinterklaasactie Fotomagazine voor jongeren Hunkemoller en kerstkaarten Een boek dat nog maar eens duidelijk maakt hoe vreselijk de gevolgen kunnen zijn van ras sen- en vreemdelingehaat Zo zou in de noten dop het net verschenen boekje 'In veilige ha ven' met als ondertitel 'Joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944' van Gert Groenleer om schreven kunnen worden. Het ADZ (Adminis tratief Dienstencentrum Zeeland) tekent voor de uitgave die kortgeleden officieel werd over handigd. Vier koks serveren dinsdag 18 november de stamgasten van café Seventy Seven in Middel burg een culinaire maaltijd. Eén van hen is Mi chel Louws. Hij vertelt: „Eigenlijk is het alle maal begonnen met een grap". De restauratie van de Portugees-lsraelitische begraafplaats in Middelburg verloopt voor spoedig. Naar verwachting worden de herstel werkzaamheden binnen enkele maanden afge rond. De restauratie was mogelijk na bijdragen van de gemeente Middelburg en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voorafgaande aan de landing van de Geallieer de troepen om Walcheren te bevrijden, werden de Duitse batterijen gebombardeerd en de dij ken van Walcheren gebroken om het eiland on der water te zetten. De landingstroepen leden echter zware verliezen, omdat de Geallieerde legerleiding deze operatie te weinig prioriteit hadden gegeven. Onnodig, omdat fotoverken ningsvliegtuigen de Duitse posities tot in de tails in kaart hadden gebracht. Leerlingen in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie uit de regio Midden-Zeeland hebben de Koninklijke Schelde Groep gekozen tot op leidingsbedrijf van het jaar. De prijs voor de beste leerling van het jaar werd toegekend aan René van der Linde. Stef Abrahamse ontving de prijs voor de beste praktijkopleider. Een visuele wandeling door het Vrouwenpolder van voor de tweede wereldoorlog. Dat is in het kort de in houd van het boek 'Vrouwenpolder in vroeger tijden', dat onlangs uitkwam bij Uitgeverij Deboektant. Sa mensteller Cor Joziasse zocht ongeveer negentig fo to's uit die een mooi tijdsbeeld geven van het Wal cherse kustdorp. Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 19 Het publiek dat op zijn optre dens afkomt is inderdaad be hoorlijk gemêleerd. „De optre dens zijn twee en een half uur durende shows. Met een live orkest en een live koor. Een concert moet perfect zijn. Ik wil mensen zoveel mogelijk geven. Dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Bovendien houd ik ervan om altijd een paar verrassingen in een optreden te verwerken. Nee, ik verklap niets. Kom zelf maar kijken in de Zeelandhal len. Over het algemeen zijn de concerten één groot feest". Bauer heeft - ondanks zijn be scheidenheid - geen hekel aan de aandacht rond zijn per soon. „Hier in Nederland is dat echt geen probleem. Ik stap nog altijd zo een patat zaak binnen. Als mensen een handtekening willen, kunnen ze die krijgen. Ik vind het al heel wat dat ze de moeite ne men om me daarom te vra gen. Gelukkig heb je in dit land geen poespas met body guards enzo nodig. Want dat zou ik wel erg vinden". Kaarten voor het concert van Frans Bauer in de Zeelandhal len zijn verkrijgbaar via de Zeeuwse Theater Stichting. Aannemingsbedrijf Kouwe-Muller is verhuisd naar de Gilde- weg in Vlissingen. Zowel kantoor als werkplaats zijn gevestigd in het nieuwe onderkomen. Voorheen werkte Kouwe-Muller vanuit meerdere locaties. Alle Renault-dealers in Nederland hebben kortgeleden een compleet afvalverzorgingssysteem gepresenteerd. De impor teur van het Franse merk heeft daarvoor een samenwerkings overeenkomst gesloten met afval inzamelaar Van Gansewinkel. Bij de uitvoering van de integrale afval behandeling staan mi lieuvriendelijk oplossingen voorop, zo meldt de importeur. I Toon's Rijwielshop in Papegaaienburg in Vlissingen viert dit jaar zijn derde lustrum. Vandaag (woensdag 12 november) is het precies vijftien jaar geleden dat de zaak werd geopend. Toon's Rijwielshop heeft voor zijn jubileum een aantal aanbie dingen in petto. Bakker Leo Voshol van Bakkerij Grent in Vlissingen is vijfde geworden bij het Nederlands kampioenschap. Voshol deed mee in de categorie brood en banket. Foto Verschoore in Vlissingen heeft voor jonge foto-enthou siasten een gratis fotomagazine klaarliggen. Het magazine heet 'Ben ik in beeld' en staat vol met allerlei tips om nog beter te kunnen fotograferen. In het magazine wordt ook een oproep ge daan aan de jongeren om mee te doen aan een grote nationale fotowedstrijd die is georganiseerd in samenwerking met het Bureau Voorlichting Foto Film Video. Alle informatie voor deel name staat in het gratis foto magazine. Te koop: 26 luxueuze appartementen. Deze maand begint Kiewiet Schutting met de verkoop van ap partementen in Seisveste. Deze wijk ligt aan de noordwestelijke rand van Middelburg: op loopaf stand van het centrum en vlakbij de Seissingel. Het project is een initiatief van de Woningbouwvereniging Middelburg en de Walcherse Bouwunie en speelt in op het tekort aan luxueuze koopappartementen in de regio. Archi tect van het project is T. Tuinhof van architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft. Hij was ook verantwoorde lijk voor de appartementen die*'in 1995 op Seisveste ge bouwd zijn. Daarnaast ontwikkelt Tuinhof het plan voor het nabijgelegen woonzorgcentrum Hof Ter Veste. In het Middelburgse Hotel Arneville houdt Stef Pluim woensdag 19 november een seminar digitale foto grafie. De organisatie van de avond is in handen van Foto Verschoore. Stef Pluim is product specialist van Sony Nederland. „Digitale fotografie is het ont wikkel- en afdrukwerk van morgen", stelt Verschoore. Koppelingen met de compu ter, internet en de snelheid van het printen van de afbeel dingen zijn de sleutelwoor den. Verschoore is druk bezig zich te specialiseren in de di gitale fotografie. Zo is er bin nen het bedrijf een persoon aangesteld die zich bezig houdt met de jongste ontwik kelingen op dit gebied. Tijdens het seminar wordt uit de doe ken gedaan welke digitale op lossingen marktleider Sony te bieden heeft. EEN KLEINE MOEITE VOOR ZO N GROOT GELUK Bel voor meer informatie of aanmelding gratis 0800-022 80 70, of je informatrice: Mevr. P. Minnaar tel. 0118-61 15 47 Mevr. L. de Jong tel. 0113-22 08 90 Woensdag 19 november houden wij In samenwerking met Sony een uniek seminar over het thema "Digitale fotografie". U wordt door Sony specialist Stef Pluim uitvoerig geïnformeerd over de onbeperkte mogelijkheden van o.a. deze afgebeelde unieke nieuwe digitale camera van Sony. Frans Bauer heeft inmiddels ook een eigen fanclub. Die telt duizenden leden en nog steeds melden zo'n honderd fans zich per week aan om ook lid te worden. Zijn groep bewonderaars is groot, weet Bauer. „Maar ik heb niet zo zeer een bepaalde doel groep", vertelt hij. „Ik heb pu bliek van drie tot tachtig jaar oud. Ik kan niet zeggen dat ik voor een bepaald type mens zing. Ik zing voor iedereen". terugkeerden. Wat velen niet weten is dat in 1942 alle Jo den uit Zeeland weg moesten, de mensen moesten zich ves tigen in Amsterdam. Ook de familie Polak volgde het bevel op. Maar een zakenrelatie van vader Mozes Polak, de lom pen- en metaal handelaar Kees Groenleer uit Colijns plaat, trok zich het lot aan van de Polakken. Toen in juli 1942 de eerste transporten van Jo den uit Amsterdam naar ver- In Veilige haven behandelt hoe de Duitse bezetter de Jo denvervolging in 1942 nog grimmiger aanpakte. De Jo den waren vanaf dat moment hun leven niet meer zeker. Ve len probeerden een goed heenkomen te zoeken. Zo ook de Joodse familie Polak in Middelburg. Al in 1940 had het gezin de bui zien hangen en vluchtte naar Frankrijk. Maar de pas was hen afgesne den zodat ze in datzelfde jaar nietigingskampen begon, be woog Groenleer de bevriende familie om maar zo snel mo gelijk te ontsnappen uit Am sterdam. Met vervalste per soonsbewijzen reisde het ge zin naar Rotterdam. Daar werd het opgepikt door schipper Engelvaart die de familie naar Colijnsplaat vervoerde. Overi gens geen sinecure, want Zee land was spergebied en alleen Zeeuwse schippers mochten er stevig gecontroleerd vaten. Het werd een enerverende tijd. Verraad lag voortdurend op de loer en het samenleven van twee gezinnen met vols trekt andere achtergrond in een betrekkelijk kleine woning bracht - bijna logisch - span ningen met zich mee. Een ver gelijk met de verhalen van An ne Frank is in dit boek snel ge maakt. Maar met de Polakken liep het goed af. Twee jaar duurde het samenwonen dat Hij vervolgt: „We komen alle maal regelmatig in Seventy. Dan heb je het natuurlijk als koks onder elkaar best wel eens over je werk. De rest van de gasten zei op een gegeven moment: 'nou, laat nu maar eens zien wat je kan'. En zo is het idee ontstaan". Twee jaar geleden vergastte het kwartet de vaste cafébe zoekers al op een zeven gan gen menu. „Een culinair menu, want we willen juist iets op tafel zetten dat je nor maal gesproken niet zo snel tegenkomt", zegt Louws. „Wat we dit jaar precies op de menukaart zetten wil ik nog niet bekend maken, maar in één van de gerechten is bij voorbeeld kangaroevlees ver werkt. En wat exotische vis. Zulke dingen eet je normaal gesproken nooit". Hayo Duinkerken werkt bij Seventy Seven en vindt het een prachtig idee. „Seventy staat natuurlijk bekend als een bruine kroeg. Dus de meeste mensen dachten de vorige keer dan ook dat het bij een sjiek sateetje zou blijven. De verwachtingen zijn dit keer hoger". Overigens blijft het café tijdens de culinaire maal tijd gewoon open. Het is de tweede keer dat de vier koks (Michel Louws van Visüüs De Bakêête, Remco van Schijndel van de Boeka nier, Marco Adriaanse van de Bourgondiër en Edwin Joosse van Duinoord) samenwerken om tot een culinair menu te komen. Hayo Duinkerken (voor) van Seventy Seven en kok Michel Louws: ...iets op tafel zetten dat je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt in een restaurant... FOTO JAAP WOLTERBEEK De oude grafzerken op de be- De begraafplaats is één van graafplaats worden geconser veerd en waar nodig gerestau reerd. Aan de achterzijde van de ste nen wordt een betonnen plaat bevestigd die de eeuwenoude graven de noodzakelijke ste vigheid moet geven. De begraafplaats was van 1655 tot 1721 in gebruik bij de Portugese Joden die in Mid delburg al voor 1600 een veili ge haven hadden gevonden. de oudste kerkhoven van Ne derland en de enige tastbare herinnering aan de Portugees- Joodse gemeenschap die in de Gouden Eeuw een belang rijke rol in Middelburg speel de. De Stichting Synagoge Mid delburg benaderde vorig jaar een aantal fondsen om aan de begraafplaats een passend hekwerk en bronzen toe gangsdeuren toe te voegen. Beeldend kunstenaar A. Drielsma uit Maastricht kreeg de opdracht de deuren te ver vaardigen. Drielsma maakte ook de bronzen deuren in de Sint Servaes in Maastricht en die van de Middelburgse sy nagoge. Daarnaast maakte hij andere werken, die voor een deel ook internationaal bekendheid ge nieten. Zo werd het Nederlands mo nument in Mauthausen on langs door Prins Bernhard onthuld. Zijn bronzen plastiek voor de Rose Garden in Jeruzalem werd onthuld in aanwezigheid van Koningin Beatrix. De bronzen deuren voor de be graafplaats zijn volgens plan volgend voorjaar gereed. den. Honderdduizenden van deze foto's worden in Enge land en Amerika nog steeds in archieven bewaard. Historicus Paul Crucq uit Middelburg is door dit materiaal gefasci neerd geraakt en het resultaat van zijn speurwerk legde hij vast in 'Walcheren 1943-1944, fotoverkenning en bombarde menten'. De auteur legt daarin uit hoe en waarom de foto's werden gemaakt en beschrijft vervol gens chronologisch de lucht- strijd om Walcheren in het brede kader van de Geallieer de strategie. Om Walcheren in te nemen werd Operatie Infatuate uitge voerd. Deze was onderdeel van het plan om de Scheldemond vrij te maken, waardoor de haven van Antwerpen in gebruik kon worden genomen voor de be voorrading van de legers die oprukten in de richting van Duitsland. Het boek is rijk geïllustreerd met luchtfoto's en op een ex tra groot formaat, om ze goed tot hun recht te doen komen. Van iedere stad en elk dorp op Walcheren is tenminste één foto opgenomen en ook wordt in beeld gebracht de gehele kustlijn van het eiland, dat met de vele bunkers en ande re verdedigingswerken door de Duitsers in een fort was veranderd. Daarnaast zijn er ook foto's te zien, die schuin naar beneden zijn genomen, zoals een aan tal opnamen van de Sloedam, waarop de vele bomkraters goed te zien zijn. Ook doen in 'Walcheren 1943-1944' piloten en andere bemanningsleden persoonlijk verslag van lucht gevechten, fotoverkennings vluchten en bombardemen ten. Hieruit blijkt ook, hoe moeilijk sommigen het von den om dijken te bombarde ren. Zoals staartschutter Geoffrey Payne, die vertelt dat er 's morgens eerst een briefing was over de geplande aanval len op Walcheren en dat de bemanningen daarna direct naar de vliegtuigen gingen: „Gezien de aard van de aanval begon in mij rond deze tijd verontrust te voelen. Het onder water zetten van uitgestrekte gebieden op de zee veroverd land, wat jaren in beslag had genomen, en diepe betrokkenheid met de benarde toestand van de plaatselijke bevolking die reeds vijf jaren van ontberin gen had moeten doorstaan. Nog nooit eerder had ik dit ge voel gehad en ook nooit eer der hadden wij een aanval in Nederland uitgevoerd. Dit ge voel raakte ik kwijt toen ik in mijn geschuttoren klom". De inundatie van Walcheren gaf de Walcherse bevolking veel ongemakken en bij het bombardement op Westkapel- le vielen er vele slachtoffers. Onvermijdelijk, aldus Paul Crucq. Het was nodig voor de be voorrading van de Geallieerde legers en door hun offensief werd de oorlog bekort. Met dit doel zetten de deelnemers aan de Geallieerde landing ook hun eigen leven op het spel. regelmatig werd onderbroken als er gevaar dreigde. Mozes Polak keerde in november 1944 terug naar Middelburg waar hij de draad van zijn be drijf weer oppakte, namelijk handel in lompen en oud ijzer. Uit dankbaarheid schonk Po lak de Nederlands hervormde kerk in Colijnsplaat een nieu we kerkklok. De oude was im mers weg, gevorderd door de Duitsers. Het boekje is eenvoudig uitge voerd, telt 64 pagina's en voorzien van ruim honderd il lustraties. 'In veilige haven' kostf 14,95 in de boekhandel. De tweejarige Marie-Rosé uit Nieuw- en Sint Joosland heeft de kleurplaatwedstrijd 'Wat bakt bakker Beer' bij Banketbakkerij Bliek (winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg) gewonnen. De prijs die zij won, een reuzenbeer, was groter dan Marie-Rosé zelf en moest door haar ouders naar huis worden gedragen. je had geholpen. De Duitse batterijen richtten zich op de ondersteuningsschepen in plaats van de landingsvaartui gen en vier artilleriestellingen verstomden, toen ze zonder munitie kwamen te zitten. Al dus een van de opzienbarende conclusies van Paul Crucq in zijn zojuist verschenen boek 'Walcheren 1943-1944'. De schrijver breekt in zijn boek een lans voor degenen die het fotoverkenningswerk hebben verricht. Hij constateert dat in de regel de piloten van jachtvliegtui gen en de bemanningen van de bommenwerpers sterker tot de verbeelding spreken dan de piloten van de fotover kenningsvliegtuigen. Ze heb ben echter zeer belangrijk werk verricht en verdienen daarvoor de erkenning die hen toekomt. Om luchtaanvallen te kunnen plannen en uitvoeren, was het voor de legerleiding en de be manning van bommenwer pers noodzakelijk gedetailleer de informatie te hebben van de te bombarderen doelen en hun ligging. Er werden vanuit speciale fo toverkenningsvliegtuigen op namen gemaakt voorafgaande aan de bombardementen, om voor de bommenwerpers de doelen te kunnen bepalen. Maar ook tijdens en na de ac ties werd er gefotografeerd. Deze foto's dienden om het re sultaat van de aanval in beeld te brengen en nieuwe bom bardementen voor te berei- De Zeeuwse Verwarmings Unie repareert uw CV. Als het moet binnen een halve dag, overal in Zeeland! Bel: Terneuzen: 0115-613641 Goes: 0113-221116 De verkiezingen maken onder deel uit van de landelijke cam pagne 'Met een leerling heb je goed gereedschap in handen'. Een initiatief van de sociale partners in de Metaal- en Elek trotechnische Industrie, met als doel het vakmanschap in de bedrijfstak te behouden en de instroom van jonge men sen te bevorderen. De bedrijfstak voorziet name lijk een groot tekort aan ge schoolde vakmensen en pro beert op deze manier scholie ren te interesseren voor een loopbaan hierin. Daartoe be staat een tweejarige beroeps opleiding. Gedurende deze periode krijgen leerlingen een arbeidsovereenkomst en vol gens zij hun opleiding op een bedrijfsschool van een onder neming of in een Regionaal Opleidings Centrum. De afgelopen tijd vonden in verschillende regio's in Neder land soortgelijke verkiezingen plaats, eind november wordt uit deze regio-winaars het lan delijke opleidingsbedrijf van het jaar gekozen. het dan net opgerichte VVV een verzoek aan de gemeente om aansluiting op het water leidingnet. Het duurt dan nog twee jaar voor in advertenties gelezen kan worden dat alle gasten verblijven van water zijn voor zien. De foto wandeling in het boek wordt onderbroken door Maar de bombardementen uit te schakelen. De landing bij waren onvoldoende om de Westkapelle zou zelfs mislukt Duitse batterijen naar behoren zijn, als het toeval geen hand- Vlnr: beste leerling René van der Linde, prijsuitreiker ir. A. van der Ent, ir. P.E. Dénis (algemeen directeur scheepsnieuw- bouw van De Schelde) en Stef Abrahamse. Het boek maakt deel uit van een hele reeks met historische fotoboeken over Zeeuwse dor pen. Opvallend aan deze uit gave is de uitgebreide bege leidende tekst bij de beelden, die het werk ook voor niet- Vrouwenpoldenaars toeganke lijk maakt. De wandeling door historisch Vrouwenpolder be gint op de voormalige buiten plaats Elsenoort. Van de luxu euze inrichting van dat land schap is nagenoeg niets meer over. De restanten van wat vroeger een weelderige vijver was, wordt 's winters nog steeds gebruikt door schaats ende kinderen. Speciale aan dacht van samensteller Jo ziasse gaat uit naar de bewo ners van het kustdorp. Hoe er gewoond, geleefd en gewerkt werd is te zien op foto's van het alledaagse leven. Daarbij wordt duidelijk hoe het dorpje zich van agrarische gemeente langzaam ontwikkelt tot pen sion-badplaats. In 1932 doet een beeld van Eurotel, een zeer omstreden project in de jaren zestig. Eurotel, een zestien verdiepin gen hoge wolkenkrabber, zou het dorp een toeristische im puls moeten geven, maar de discussie die na de aankondi ging van de plannen losbarst te was zo fel dat uiteindelijk van de bouw ervan is afge zien. De tegenstanders kregen gelijk en Vrouwenpolder bleef zoals het was: een klein, lan delijk dorp aan de rand van Walcheren. Het boek Vrou wenpolder in Vroeger Tijden is verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. Vrouwenpolder in de tijd vöör de elektrische straatverlichting. O Ook dit jaar weer houdt de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland de Sinterklaasactie 'Maak je droom waar'. Ze doet dat door marsepeinen sinterklazen aan te bieden aan het be drijfsleven. Met de winst kan voor een groot aantal gehandicap ten een reis naar Disneyland wor den betaald. Ook kunnen bedrijven marsepeinen Sinterklazen kopen die worden verdeeld in ziekenhui zen, bejaardencentra en kinderdag verblijven voor kinderen met een verstandelijk handicap. Vorig jaar werden 35.000 Sinterklazen ver kocht. Zo'n vijftigduizend bedrijven hebben een brief gehad van de stichting met het verzoek mee te doen aan de actie. Van de opbrengst kan een ge handicapten een reis naar Disney land worden aangeboden. Om met nog meer kracht aids te be strijden hebben Hunkemoller en de Stichting Aids Fonds een cassette met kunstkaarten op de markt gebracht, het initiatief is een ver volg op de Week van de Lingerie van de Body fashion Promotion Neder land. De afbeeldingen op de kaarten zijn van toonaangevende kunstenaars en kunnen worden gebruikt als kerstkaart. De cassettes kunstkaarten. «Goes ■Vliiiingcn «Middelburg HulstTerneuzen Zicrikzee ■Enen-Leur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 19