VAN DE Jli BOHA P0ELZICHT veF™ GARAGES, BERGINGEN SCHUTTINGEN, PAARDENSTALLEN ENZ. INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTE VLISSINGEN TE HUUR Ééngezinswoningen ^BC Vastgoedbeheer Deze bus past zeker in uw straatje. GEMEENTE MIDDELBURG MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE HEINKENSZAND Wesdorp Groep ADVERTEREN DOET VERKOPEN HET RODE KRUIS: VOOR DE LICHTPUNTJES Caravancentrum GEBRUIKTE CARAVANS BEL: (0113) 56 37 72 Hypotheekactie I I I Nieuwe verhuisbus, gratis van Hypotheek Service. Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 17 INFORMATIE OVERHEID llillivii/lillillliilMÉklèviiélillllilliMlK. h TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN Burgemeester en wethouders maken de volgende tijdelijke ver keersmaatregelen bekend. 1.De J.P. Boreelstraat wordt in verband met herinrichting van de straat, van 13 november tot en met 12 december of zoveel langer als noodzakelijk dan wel zoveel korter als mogelijk, afge sloten voor alle verkeer uitge zonderd voetgangers. De bereikbaarheid van de J.P. van de Brandestraat en Pieter Boddaerstraat wordt via omlei dingsborden aangeduid. 2. Op Dam-zuidzijde is een toege stane maximumsnelheid van 20 km/h vastgesteld om de tril- lingsoverlast van vrachtverkeer te beperken. Deze maatregel zal van kracht zijn tot aan het moment dat de Beatrixbrug is vervangen (omstreeks juni I998). De volledige verkeersbesluiten lig gen van 13 november tot en met 24 december 1997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten bezwaarmaken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Indien u bij ons een bezwaar schrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs recht de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg verzoeken een voorlo pige voorziening te treffen, als u meent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist Het verzoek hiertoe moet worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffie recht geheven; dit bedraagt 2 I 0,voor natuurlijke personen en 420,voor andere dan natuurlijke personen. VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het heringe richte gebied Kerkstraat/- KerkpleinlAchter de Kerk te Nieuw en Sint Joosland zal wor den aangeduid als 30 km/h-zone en als parkeerverbodszone. De toegestane maximumsnelheid is dan 30 km/h en parkeren is alleen toegestaan in de vakken. Het volledige verkeersbesluit ligt van 13 november tot en met 24 december 1997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaarmaken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Het bezwaarschrift moet onder tekend zijn en ten minste bevat ten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het bouwen van een berging en een dakkapel op het perceel Zusterstraat 3 7; - het plaatsen van een dakkapel op de woning Jacob Catsstraat 40; - het bouwen van een warmte krachtinstallatie op het perceel Poelendaelesingel 10; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Nieuwe Vlissingseweg 602 (een gewij zigd bouwplan is ingediend op een reeds eerder ontvangen bouwaanvraag); - het uitbreiden en verbouwen van de "Klimopschool" op het perceel Grevelingenstraat 10 (een gewijzigd bouwplan is ingediend op een reeds eerder ontvangen bouwaanvraag); - het uitbreiden van de woning op het perceel Oosterscheldestraat 185; - het veranderen van de voorge- vel op het perceel Klein Vlaanderen 71; - het plaatsen van een raamko zijn en het wijzigen van een berging in kantoor op het per ceel Sint Pieterstraat 2 7; - het bouwen van een garage op het perceel Oranje Nassaustraat 13. Eventuele bezwaren tegen bouw- aanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 2 7 tot en met 31 oktober I997 zijn de volgende vergunningen verleend en/of zijn met de volgende meldingen inge stemd: - het bouwen van een woning met garage op het perceel M.H. Boassonlaan 7; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tuindorp 13; - het vervangen van een tuinber- ging op het perceel Noordweg 380; - het wijzigen van een verleende bouwvergunning voor het bou wen van een serre op het per ceel Stadhuisstraat 13; - het maken van een stoep met kelderluiken op het perceel Molenwater 31; - het verbouwen van een kan toor, het maken van archief ruimte en een fietsenstalling op het perceel Koudekerkseweg 131. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. VRIJSTELLING EX. ARTIKEL 19 WRO De burgemeester van Middelburg brengt ter openbare kennis dat bij het college van burgemeester en wethouders van die gemeente ■is ingekomen een verzoek van Maatschappelijke Zorg Walcheren om medewerking voor de aanleg van een invaliden-par keerplaats tegenover het perceel Smaragd 9 te Middelburg ten behoeve van de bewoonster van genoemd perceel. Het verzoek is in strijd met het ter plaatse vigerende bestem mingsplan "Dauwendaele II". Het verzoek voldoet wel aan de in voorbereiding zijnde herziening van genoemd plan, ten behoeve waarvan de raad der gemeente Middelburg op 20 oktober 1997 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. In dit kader dient een gedeelte van de bestemming "groenvoorzieningen" gewijzigd te worden in "verkeersdoeleinden". Op grond hiervan overwegen bur gemeester en wethouders vrijstel ling te verlenen, waartoe artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijk heid opent Voordat zij over het verlenen van vrijstelling een beslissing nemen, ligt het verzoek van Maatschappelijke Zorg Walcheren met ingang van 14 november 1997 gedurende 2 weken (dus tot en met 27 november 1997) voor een ieder ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. Gedurende genoemde periode kan een ieder schriftelijk zijn of haar bedenkin gen bij genoemd college indienen. BOUWPLANNEN - vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat bouwplannen zijn ontvangen die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmings plan (art 18a en 19 WRO) en/of waar voor het desbetreffende gebied een voorbereidingsbesluit van kracht is (art 50, lid 5 WW). Het gaat om: - het bouwen van een garage op het perceel Adelaarstraat 74; - het uitbreiden van de woning op het perceel Oosterscheldestraat 185; - het plaatsen van een tuinhuis je/berging voor het perceel Pres. Kennedylaan I (art. 18a). Zij willen positief beslissen op de aanvraag. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 5 van de Woningwet en artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken dit mogelijk. Voordat zij dat doen liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 14 november 1997 twee weken (dus tot en met 27 november 1997) ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij hen indienen. VERHOGING HUURTARIEVEN Met ingang van I januari 1998 zullen de huurtarieven voor het gebruik van de gemeentelijke panden worden verhoogd met 2,6%. Dit percentage is gelijk aan de toename van het prijsindexcij fer voor de gezinsconsumptie over de afgelopen 12 maanden. De betreffende huurders zullen hierover afzonderlijk door de afdeling accommodaties van de dienst Stadsbeheer schriftelijk worden geïnformeerd. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van van daag en Maximaal Text pagina 830. G E M E E N T E POSTBUS 1 TEL. 0118 -555 444 4370 AA KOUDEKERKE FAX 0118 -553 025 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur De afdeling burgerzaken is iedere donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur De afdeling Sociale Zaken is alleen 's morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur Bestemmingsplan Uitbreiding Biggekerke Wij maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 12 november 1997 geduren de vier weken voor iedereen tij dens openingstijden ter inzage ligt, het ontwerp bestemmings plan Uitbreiding Biggekerke. bij de afdeling Bouwen en Wonen, Gapingseweg I a te Serooskerke en bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke. Dit ontwerp voorziet in de uitbrei ding van de woonbebouwing aan de noordzijde van de kern Biggekerke. In het plan kunnen gefaseerd circa 2 7 woningen wor den gebouwd. Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze over dit ont werp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Veere, Postbus 14370 AA te Koudekerke. Aanvraag monumentenvergunning Wij maken bekend dat bij hen is binnengekomen de aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 voor het slopen van de schuur op het per ceel Poppendamseweg 6 te Grijpskerke. Deze aanvraag ligt vanaf heden gedurende 14 dagen voor ieder een tijdens openingstijden ter inzage bij de'afdeling Bouwen en Wonen, Gapingseweg la te Serooskerke. Gedurende bovengenoemde ter mijn kan iedereen eventuele zienswijzen schriftelijk indienen bij ons college. BOUWISLOOP- AANVRAGEN. (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: Aagte kerke - uitbreiden woning Aagtekerkseweg 2 Koudekerke - plaatsen carport Ruyterstraat 25; Oostkapelle - uitbreiden zomerhuis Oosterpark 96a; Zoutelande - bouwen serre Duinweg I 7 Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvragen om een bouw-lsloop- vergunning geen bezwaarschrift ingediend kan worden. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE (BOUW)VER- GUNNINGEN/MELDINGEN. In de periode 31 oktober tlm 6 november 1997 zijn de volgende vergunningen verleend en/of is met de volgende meldingen inge stemd: Biggekerke - uitbreiden woning Koudekerkseweg 19; Koudekerke - plaatsen tuinhuisje Evertsenstraat 6; Meliskerke - uitbreiden machineberging Kaasboerweg I; Veere - bouwen berging Veerseweg 35; - verbouwen/uitbreiden woning Wagenaarstraat 28; - verbouwen woning/schuur Zanddijkseweg 12; Vrouwenpolder - bouwen resp. verbouwen bij keuken en garage Kon. Julianalaan 8; - gedeeltelijk vernieuwen en ver groten woning Schoolstraat 21 Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binden 6 weken. De termijn van het indienen van bezwaren vangt aan op de dag na verzen ding van de vergunning aan de aanvrager. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Veere worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemoti veerd. U kunt hierover, tijdens openings tijden, mondelinge informatie krijgen bij mevrouw LM. Louwerse, afdeling bouwen en wonen, Gapingseweg I a te Serooskerke, telefonisch bereik baar onder nummer 0118- 597635. WET MILIEUBEHEER Melding Besluit Brood-of banket bakkerijen Langstraat I te Zoutelande Wij maken bekend dat een mel ding op grond van het Besluit Brood-of banketbakkerijen ■Akkerbouwbedrijven milieubeheer is ingediend voor de inrichting Langstraat I te Zoutelande. De melding betreft het uitbreiden of wijzigen van de brood-of banket bakkerij danwel van de daarin gebezigde werkwijze. De melding en de daarop betrek king hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 14 november 1997 tot en met vrijdag 12 december 1997 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage op de afde ling milieu, locatie Serooskerke, Gapingseweg I a en bij de afde ling voorlichting, locatie Koudekerke, Dorpsplein 28, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur en ook 's avonds na afspraak (tel.0118-597616). OPENBARE VOORBEREI DINGSPROCEDURE Reglement verkeersregels en ver keerstekens Wij willen voor de kern Oostkapelle een verkeersbesluit als bedoeld het Reglement ver keersregels en verkeerstekens vaststellen. Het besluit houdt in het vastleggen van alle in het ver leden aangebrachte verkeerste kens. Bij de samenstelling van het besluit is rekening gehouden met een stroomlijning en unifor mering van de onderscheidene verkeerstekens, in combinatie met een sanering van onnodig en overbodig geplaatste verkeersbor den. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Inspraakverordening ligt het con cept-besluit voor iedere belang hebbende 4 weken ter inzage. De stukken liggen tijdens ope ningstijden ter inzage bij: Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke en op de Markt I te Domburg; de Dorpsstraat 3 te Meliskerke; de Markt 95 te Westkapelle en Gapingseweg I a te Serooskerke. Iedere belanghebbende kan zijn zienswijze over het concept besluit kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij ons college van Veere Postbus I te 4370 AA Koudekerke. U kunt uw mening ook mondeling geven. Daartoe kunt u een afspraak maken met de heer R. Waverijn van de afdeling Algemene en Economische Zaken, tel 565570. De inspraak reacties worden betrokken bij het nemen van het definitieve ver keersbesluit Koudekerke, 12 november 1997 Burgemeester en wethouders van Veere BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het bouwen van een tunnelkas Jacoba van Beierenweg 52 - het bouwen van een zitbank Groen van Prinstererlaan - het bouwen van een speelhuisje Spaarnestraat 40 - het uitbreiden van de woning Koudekerkseweg 59 - het bouwen van vier woningen Loudonstraat 40 t/m 46 - het bouwen van een serre Haydnlaan 12 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het slopen van asbestonderde- len Oosterhavenweg 10 - het bouwen van een berging Reggestraat 43 - het bouwen van een schutting Buteuxstraat 26 Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders. KAPVERGUNNING Wij maken bekend dat er een aanvraag om een kapvergunning (ingevolge art. 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlissingen) is ontvangen van: de heer P.J.de Groot Zuiderzeestraat 48, Oost- Souburg, voor het verwijderen van een honingboom in uw tuin. We zijn voornemens deze ver gunning te verlenen. Nadere informatie over de kapaanvragen kunt u verkrijgen bij de sector Beheer, sectie Beplantingen, Vredehoflaan 50, telefoon 487373. Vlissingen, 12 november 1997 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG VLISS INGEN Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informa tiepagina 'In den blauw geruiten kiel' in de Faam/Vlissinger' van vandaag en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal TV. beton BEZOEK ONS SHOWPARK MET RUIM 20 MODELLEN Levering en plaatsing door heel Nederland De Huufkes 42 (Industrieterrein Eeneind II) 5674 TM Nuenen Bel voor gratis kleurenbrochure met prijslijst TEL. (040) 283 91 06 FAX (040) 283 92 73 IEuromarkt 12, 4334 ER Middelburg Tel. 0118-65 46 54, Fax 0118 -65 46 55 Rustig gelegen ééngezinswoningen aan de Merelhof 3 en 5. Indeling: hal, toilet, Z-vormige woonkamer met half open keuken, berging/bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche en 2e toilet. 2e verd.: open zolder. Huurprijs vanaf 749,05 per maand excl. 10,60 voorschot servicekosten per maand. Inlichtingen en verhuur: Uw woning verkopen??? U wilt uw woning verkopen of U bent op zoek naar een andere woonruimte??????? Wij willen u graag vrijblijvend informeren over onze actieve bemiddeling en de diverse mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Bel nu: Orisant makelaardij 0118-641500 voor meer informatie. Rouaansekaai 15 Postbus 48 4330 AA Middelburg Telefoon: (01 18) 641500 Fax: (01 18) 624601 E-mail: orisant@zeelandnet.nl Het Nederlandse Rode Kruis off. dealer van KNAUS en BEYERLAND Verrijn Stuartweg 4 (Industrieterrein de Poel 1). Goes. Telefoon 0113-223277 SNEL EN BETAALBAAR Prefab betonelementen zijn perfect afgewerkt met vlak grijze buiten kant, houtmotief of steenmotief. Ook dubbelwandige bouw: met degelijke rabatdelen Jarenlang plezier voor vlijmscherpe prijzen. Ook zelfbouwpakketten leverbaar. Onverschilligheid, discriminatie, ge weld. Het Rode Kruis laat zien dat het ook anders kan. Het steekt de handen uit de mouwen en probeert een positieve bijdrage te leveren. Of het nu gaat om mensen die ten gevolge van een ramp of conflict contact met familie verloren hebben of verdreven zijn van huis en haard. Of dat het gaat om mensen die be hoefte hebben aan een gewillig oor of een helpende hand bij het aankleden of die alleen op vakantie kunnen als er verzorging geregeld is. Het Rode Kruis is er en het helpt. We kunnen niet zonder, geen minuuHh 10 jaar v.a. 15 jaar v.a. 20 jaar v.a. Voor nieuwbouw gelden nog lagere tarieven! bel voor meer informatie: 0118-651120

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 17