vandervalk degroot bv Yerseke Provincie Zeeland Statencommissies Chauffeur/operator (m/v) MILIEU TECHNIEK GEEF EMFYSEEMPATIENTEN MEER LUCHT Astma S3 Fonds Dienstregeling PSD iOfficiële Mededelingen reinigingsdiensten en advisering Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 In beroep Luchtvaart Vergaderingen van commissies uit Provinciale Staten zijn openbaar. Wie geïnteresseerd is kan gewoon naar binnen lopen. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van het zogeheten spreekrecht. Vaak is dat aan het begin van de vergadering. De provinciale kantoren zijn gesloten van 25 december 1997 tot 5 januari 1998. Verkeer en Vervoer Verkeersmaatregelen Langeweg nabij Arnemuiden (ged. prov. weg N665) Milieu Bodemverontreiniging Oude Vlissingseweg 7 Middelburg Ontwerp-vergunningen Elf Atochem Vlissingen bv Landmarkt Gevraagd wordt: Geboden wordt: Düsseldorf Köln Parijs Londen f49,00 pp f49,00 pp f69,00 pp v.a. f 65,00 pp INFO EN BOEKINGEN BIJ: AMZ Goes Kreukelmarkt 2 a 0113-227600 AMZ Vlissingen C. Buskenstraat 149 0118-419710 T.b.v. milieutoepassing: Speciale drainage van HPE of PP HPE of PP leidingen HPE kolken - putten - goten HDPE folie voor bassins en opslag van verontreinigde stoffen Olie-afscheiders Vetafscheiders Slibvangputten 1-30 m3 Septictanks Pompgemalen Bc Burg, tmerpen WEEKMENU ZONDAGS GESLOTEN AFHAAL EN BEZORGSERVICE Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 13 Abdij Nieuws Sinds vorige week varen de Provinciale Stoomboot diensten (PSD) in Zeeland op werkdagen met een aange paste dienstregeling. De veranderingen op de lijn Kruiningen-Perkpolder zijn het grootst, want daar is alleen de Prinses Juliana in bedrijf. De tweede boot - de Prins Willem- Alexander moest vorige week dinsdag uit de vaart worden genomen om het asbest dat in het schip is verwerkt, te kunnen saneren. Doorvaren zou gevaar voor de gezondheid van de bemanning en de passagiers opleveren. De reserveboot - de Prinses Christina - is ook niet beschikbaar. Zij ligt in het dok voor de periodieke onderhouds beurt. Overigens wordt ervan uitgegaan dat aan boord van deze veerboot net zoveefasbest is verwerkt als in de Prins Willem- Alexander. Kruiningen-Perkpolder Op yverkdagen vertrekt de boot vanaf Kruiningen nu op de tijden: 3.20,4.10, 5.00,6.00,6.40, 7.20, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 en 23.05 uur. De vertrektijden vanaf Perkpolder zijn: 3.45, 4.35, 5.30, 6.20, 7.00, 7.40, 8.30, 9.30, 10.30, 11.20, 12.00, 12.40, 13.30, 14.30, 15.30, 16.20, 17.00, 17.40, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 en 23.30 uur. Vlissingen-Breskens Op de lijn Vlissingen-Breskens is in de vroege ochtend een extra boot ingezet: vertrek Vlissingen 3.50 en vertrek Breskens 4.20 uur. De dienstregeling wordt daar verder volgens het boekje ge varen. Door het ongemak moet rekening worden gehouden met wacht tijden. Het laat zich aanzien dat deze situatie een aantal weken zal duren. In de weekeinden blijft de gewone dienstregeling van kracht. Dinsdag 18 november, 16.00 uur, komt de adviescommissie bezwaarschriften bijeen om de bezwaren van een inwoner van Westdorpe te vernemen. De man heeft geen vergunning gekregen een aantal bomen te kappen op een perceel grond dat hij pacht. De Westdorper is uitgenodigd een toelichting te geven op zijn be zwaar. Hij vindt dat de bomen" weg moeten omdat ze het zicht op het verkeer wegnemen bij het verlaten van het perceel. De zitting van de adviescommis sie is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. De commissie 28 Luchtvaartwet vergadert vrijdag 14 november, aanvang 10.15 uur. De bijeen komst is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Onderwerpen die op de agenda staan zijn: toelichting op de -3BKL notitie (vaktaal over het verlagen van de normen voor de zones rond het vliegveld waarbinnen niet zonder meer mag worden ge bouwd); behandeling van klachten over onder meer laagvliegen, af wijken van voorgeschreven route en paraspringen. De agenda van de vergadering en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Mid delburg. Het 'spreekrecht voor het publiek' aan het begin van een commissievergadering is in feite de laatste mogelijkheid voor 'de burger' om zijn of haar mening te geven over een onderwerp dat op de agenda staat. In een statencommissie zijn alle fracties vertegenwoordigd van de politieke partijen die een zetel in Provinciale Staten (PS) hebben. De meeste onderwerpen komen een paar weken later wederom aan bod, maar dan in de plenaire vergadering (alle Statenleden zijn er) van Provinciale Staten: daar worden de uiteindelijke besluiten genomen. De Statenvergadering is ook openbaar, maar alleen Statenleden mogen daar wat zeggen. Welzijn De statencommissie Welzijn komt maandag 17 november, aanvang 09.30 uur bijeen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: aanpassing verordening monumentensubsidies Zeeland; regiovisie zorg; brieven van Gede puteerde Staten (GS) over de ont- werpnota provinciaal cultuurbeleid en het onderzoek Latente zorgbe hoefte in Zeeland; financiering Biologisch Museum; beleidsplan 1999 - 2001 en jaarplan 1998 jeugdhulpverlening Zeeland; fondsvorming ontwikkelings samenwerking en subsidieverzoe werkplaatsen Walcheren en ZMF- project Duurzame Landbouw; wijziging gemeenschappelijke regeling Veerse Meer. Ruimtelijke Ordening De vergadering van de Sta tencommissie Ruimtelijke Orde ning, vrijdag 21 november aan vang 9.30 uur, gaat over: ont werp Woningbouwprogramma 1997-2006; aanvulling op de nota over de rondweg Serooskerke; kabinetsstandpunt VERM-discus- sie (uitbreiding haven Rotterdam en/ of mogelijkheden elders benutten); garantieverklaring Groenfondslening 1997; meer- jarensubsidie Stichting Zeeuwse schaapskudde; subsidie agrarisch natuurbeheer; 2e bestuursrappor- tage 1997 en de 19e en 20e wijziging begroting provincie 1997. De commissie vergadert op het adres: Het Groene Woud 1 in Middelburg. Milieu In de statencommissie Milieu, vrijdag 21 november 1997, aanvang 14.00 uur, Het Groene Woud 1 in Middelburg, komen de volgende onderwerpen aan bod: presentatie milieuverkenningen; budgetfinanciering ZMF; notitie Stand van zaken gemeentelijke rioleringsplannen; financiering uitwerking rijksnota Milieu en economie; structurele prioriteit groene stroom; 2e bestuursrap- portage en 19e en 20e wijziging begroting provincie 1997. Tenzij anders vermeld, zijn de vergaderingen van de staten commissies in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's van de vergaderin- gen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Woningbouwprogramma in commissie. ken; 2e bestuursrapportage 1997 en 19e en 20e wijziging begroting provincie 1997. Waterstaat en verkeer De commissie Waterstaat en Ve rkeer vergadert maandag 17 no vember, aanvang 13.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: tarieven PSD 1998; flankerend beleid PSD in verband met naderende opheffing; rapport Kansen voor regiodistributie in Zeeland; aanpak onveiligheid verkeer op Thoolse brug; notitie scheepslift Zandkreekdam; rapportage fiets/voetveer Vlissin gen-Breskens; nieuwsbrieven Duurzaam Veilig Verkeer West Zeeuwsch-Vlaanderen; verorde ning op de waterkering Noord- Brabant 1997; 19e en 20e wijzi ging begroting provincie 1997; uitbreiding formatie Decentralisa tie verkeer en vervoer; rapport meerjarenprogramma Infrastruc tuur Zeeland 1998 - 2002; be stuursovereenkomst De Ruit in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; notitie renovatie Zeelandbrug. Economie De statencommissie voor Eco nomie bespreekt woensdag 19 november, aanvang 15.30 uur, de volgende onderwerpen: subsidie Zevibel voor het tijdelijk in dienst nemen van een bioloog; financie ring van het uitwerken van de Rijksnota milieu en economie; subsidie Breed Overleg Deltawa teren, project scholing sociale Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om verkeers maatregelen te treffen, in verband met de aanleg van een rotonde in de Langeweg, ter hoogte van km 50,450 nabij Arnemuiden. De Langeweg is een gedeelte van de provinciale weg N665, Nisse - Middelburg. Het betreft de volgende maatre gelen: a. regeling voorrang - het ver keer op de rotonde heeft voor rang; b. aanduiding verkeersplein - de rotonde is aangewezen als verkeersplein. Het besluit ligt vanaf 17 novem ber 1997 tot en met 8 januari 1998 tijdens kantooruren ter inzage bij Directie infrastruc tuur en vervoer te Middelburg, Abdij 6, kamer D 107. Nadere inlichtingen via telefoonnr. 0118- 631545. Belanghebbenden kunnen tot en met 8 januari 1998 tegen dit ver- keersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, postbus 524, 4330 AM Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de president van de Arrondis sementsrechtbank om een voorlo pige voorziening vragen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben onderzoeksrapporten en een plan van aanpak ontvangen van de gemeente Middelburg met betrekking tot de bodemverontrei niging op de locatie Oude Vlis singseweg 7 te Middelburg. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als niet ern stig te beschouwen. De ontwerp-beschikking ligt van 12 november tot en met 10 de cember 1997 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in gemeente huis Middelburg, dienst stads ontwikkeling, afd. milieu zaken, werkdagen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118-675241) op don derdagavond van 18-21 uur. Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze op de aanvraag en de ontwerp-beschik king naar voren brengen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middel burg, tel. 0118-631732. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw M. Ekkebus (tel. 0118-631732). Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen om een vergunning Wet Milieu beheer van Elf Atochem Vlisssin- gen B.V., Europaweg-Zuid te Vlissingen-Oost, voor het uitbrei den van de huidige productie capaciteit voor polymeerharsen met 12.000 ton per jaar tot 25.000 ton per jaar en het plaat sen van 2 luchtcom-pressoren in de organotin sectie. Tegelijkertijd is door Elf Atochem Vlissingen B.V. een tweetal aan vragen ingediend tot wijziging van een aan haar en aan Metablen Company B.V. verleende vergun ning Wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het lozen van afvalwater op de Westerschelde. Gedeputeerde Staten en de Minister van Verkeer en Water staat willen de vergunningen verle nen met voorschriften ter be scherming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 13 november tot en met 10 december 1997 ter inzage bij Rijkswaterstaat, directie Zee land (kamer 156), Koestraat 30, Middelburg, werkdagen van 9-12 en 13-16 uur, in gemeente huis Vlissingen, werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur en bij Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1Mid- I Welke mogelijkheden en onmoge lijkheden vloeien voort uit de veranderingen op het platteland van Zeeland. Wie daar over wil praten, ideeën of vragen heeft, kan donderdag 20 november vanaf 13.00 uur terecht in De Stenge in Heinkenszand. Medewerkers van onder meer het Bureau voor Toerisme Zeeland, Kamer van Koophandel, stands organisaties van ondernemers in de recreatie, provincie, Bouwwin- kel Zeeland, Balastingdienst, ministerie van Landbouw, Rabo bank, milieuorganisaties, plat forms voor plattelandsvernieuwing en de Deltan staan paraat om informatie te geven en te reageren op ideeën en plannen. delburg, werkdagen van 8-17 uur en desgewenst buiten kantoor uren (voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toe lichting en kopieën van ter inza ge gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. Provoost of dhr. Barkhuijsen (tel. 0118- 631769 of 631983). Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken op werkdagen ter inzage op ge noemde plaatsen en tijden, met uitzondering van de avonduren. Een ieder kan tot en met 11 de cember 1997 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp-ver- gunning Wet milieubeheer indie nen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkin gen tegen de ontwerp-vergunning Wet verontreiniging oppervlakte wateren dienen te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Bezoekers kunnen er met de meest uiteenlopende vragen en opmerkingen terecht: van de boerderij verkopen en rustig aan gaan doen tot bij wijze van spreke huizen bouwen in de boomgaard; en van het beginnen van een minicamping of toch maar liever een interactieve presentatie voor cultuurtoeristen uit Japan. Echte markt Creatieve plattelanders die er zelf hun producten en diensten aan de man willen brengen, kunnen ook nog een gratis plekje krijgen in de Stenge. Aanmelden hiervoor kan bij de heer Dortmans, tel 010 - 2122181. De toegang tot De Stenge is sowieso gratis. Waterstaat, maar te worden ge zonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Wie van gedachten wil wisselen over ontwerp-vergunning(en) kan tot en met 3 december 1997 tele fonisch een afspraak maken (0118-631769 of 631983). Bij de gedachtenwisseling wordt de aan vrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mon deling bedenkingen worden inge bracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen de ontwerp-vergun- ning(en), kunnen later beroep instellen. vandervalk degroot bv is gespecialiseerd in het uitvoeren van reinigings diensten ten behoeve van infrastructurele werken in Nederland, Engeland, België en Duitsland. Voor onze nieuwe vestiging te Vlissingen zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste medewerkers voor de functie van: - uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken. - geen 8 tot 5 mentaliteit. - opleiding op LBO-niveau of gelijkwaardig. - rijbewijs B/C alsmede het chauffeursdiploma CCV-B. - een verantwoordelijke baan bij een zeer gezonde onderneming. - een zeer alwisselende en allesomvattende functie in de reiniging. - een aantrekkelijk salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. - 24 verlofdagen en een premievrij pensioen. Als bovenstaande U aanspreekt, stuur dan binnen twee weken een sollicitatiebrief c.v. aan: vandervalk+degroot bv Industrieweg 83 5145 PD WAALWIJK Voor eventuele vragen kunt U tijdens kantoortijd bellen met dhr.H. van der Valk tel:0416-333555 bezoek ook onze website op internet: http://www.web2day.nl/business/valgro Kreeft 13 4401 NZ Yerseke Tel.: 0113-576006 Fax: 0113-573621 Achterweg 4 Biervliet Tel.: 0115-4820Q0 - - STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS "Restaurant Uiu gasturouin: 3na leegte Turfkaai 3.4331 JV Middelburg. Tel. 0118 - 624089 13 november t/m 19 oktober 1997 Goulasmoiet rijstƒ14,50 Vegetarische schotel (kaassoufk) 14,50 Kapucijnersschotels14,75 Stamppot wortelen met hachee 14,95 KiproUadc met gegratineerde courgettes 15,25 Gegrilde schouderkarbonadt J 15,75 Vlaams runderstoofpotje J 15,95 Gepocheerde kabeljauw met mosterdsaus19,50 Alle gerechten worden geserveerd met 2 soorten groenten en een salade gebakken aardappelen, puree of rijst SOEPEN VOORGERECHTEN Kippensoep5,75 Erwtensoep (kop)5,75 Erwtensoep (bord met garnituur)10,75 TOETJE VAN DE WEEK Warme kersen met ijs en slagroom6,50 Keuken dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur. Wilt U zeker zijn van uw schotel, bel ons dan even. - belegde broodjes van 12.00 tot 14.00 uur - maaltijden tussen 17.30 en 18.30 uur - andere tijden in overleg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 13