VEERE I 1997: 375: Inbouwcombinatie oven-gaskookplaat Inbouwcombinatie oven-keramische- kookplaat Inbouwcombinatie oven-keramische- kookplaat "li"" GEMEENTE I ■Bi VERBETER UW EIGEN HUIS MET SUBSIDIE BOUWPLANNEN E N VERGUNNINGEN RAADSVERGADERING WESTKAPELLE: INZAMELING ONDERGRONDS GLADHEIDS- BESTRIJDING RECONSTRUCTIE FIETSPAD MIDDELBURGSEWEG PAS VERSCHENEN I Inductie kookplaat O O _o O Gaskookplaten van Zanussi IF2, Keramische kookplaten (MPOOV/V Geïntegreerde vaatwasser Geïntegreerde vaatwasser Originele inbouw magnetrons AAGTEKERKE, BIGGEKERKE, DOMBURG, GAPINGE, GRIJPSKERKE, KOUDEKERKE, MELISKERKE, OOSTKAPELLE, SEROOSKERKE, VEERE, VROUWENPOLDER, WESTKAPELLE, ZOUTELANDE Onze prijzen zijn zo laag dat we bij diverse apparaten geen merk mogen noemen... \WOO\N Volledig geïntegreerde vaatwasser m DeNardi roestvrijstaal Italian Design L EXTRA VERGADERING RAADSCOMMISSIE NU OF NOOIT nu slechts van 2249,- Whirlpool 5 JAAR KWAL1TEITS GARANTIE van 2275.- Enorme Keus: werkelijk alle grote en minder grote inbouw merken zijn bij Budget Plan aanwezig o.a.: ATAG, AEG, ARISTON, BOSCH, BAUKNECHT, CANDY, DE LONGHI ETNA, FRIGIDAIRE, EIECTROLUX, KUPPERSBUSCH, LIEBHERR, INDESIT, SCHOLTÈS, SMEG, SIEMENS, NEFF, ZANUSSI, SHARP, PIERRE ROBUN, JUNO, WHIRLPOOL, ITHO, PELGRIM, BLANCO, REGINOX, FRANKE. Keukensin én aanbouwapparatuur Maandag gesloten Van dinsdag t/m zaterdag Donderdagavond koopavond nu slechts roestvrijstalen schouwkap 90cm (700 m3) roestvrijstalen achterwand 90 x 65 cm roestvrijstalen oven/kookplaat OVEN IS OOK IN GAS LEVERBAAR Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 11 pend van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is op donderdag geopend tot 19.00 uur en telefonisch bereikbaar op nummer 565560 Sociale zaken alleen 's morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur. TELEFOON EN FAX Centrale nummer 555444 Fax 553025 Klachtenlijn afval beheer en onderhoud 597697 Milieuklachtennummer Zeeland 41 2323 POSTADRES Postbus I. 4370 AA Koudekerke 1- R Tweewekelijkse informatierubriek van de gemeente Veere Nr. 16 De gemeente Veere ffeeft een nieuwe subsi dieregeling voor het verbeteren van eigen woningen. U kunt alleen subsidie krijgen voor verbetering van eigen, permanent bewoonde woningen in de kernen. Voor de verbetering van bijvoorbeeld zomerhuizen, tweede woningen, huurwoningen en woningen in het buitengebied wordt dus geen subsidie gege ven. Omdat de middelen voor de stads-en dorpsvernieuwing beperkter zijn geworden, wordt alleen nog casco-herstel gesubsi dieerd. Andere subsidievoorwaarden zijn onder andere dat de woning vóór I954 is gebouwd en de kosten van de verbeteringen minimaal /.5.000,bedragen. Omdat de subsidie gericht is op casco-herstel verdient het de voorkeur de verbeteringen door een erkend aannemersbedrijf te laten uitvoeren. Zelfwerkzaamheid is echter ook mogelijk indien een aanvaardbaar kwaliteitsniveau wordt bereikt. Loonkosten worden bij zelfwerkzaamheid niet als subsidiabele kosten aangemerkt. De subsidie bedraagt 40% van de aanvaardbare kosten met een maximum van /.15.000,-. De subsidie geldt voor: verbeteren fundering; herstel gevels en dragende binnenmuren; herstel vloerconstructies; herstel dakconstructies; regen werend maken buitenmuren; herstel electrische installatie; vervangen trap. Van het voor dit jaar gereserveerde budget voor woningverbetering is op dit moment nog geld beschikbaar. Belangrijk is dat de subsi die-aanvraag moet wor den ingediend vóórdat met de werkzaamheden wordt begonnen. Het verdient de voor keur dat u al vóór het indienen van de aanvraag met de gemeente con tact opneemt. Op die manier kunt u optimaal worden voor gelicht over de subsidiemogelijkheden. Daarvoor kunt u bellen met de afdeling Bouwen Wonen van de sector Grondgebied, Gapingseweg la, Serooskerke, R.Dekker (tel:597637) of C.Maas (tel:597633). Heeft u bouwplannen en wilt u weten of u daar een vergunning voor nodig heeft? Hieronder wordt een aantal zaken op een rijtje gezet. Voor infor matie over (ver)bouwen kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Wonen. Om te (ver) bouwen heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Er kan sprake zijn van 3 categorien: bouwvergunningplichtig, meldingplichtig en vergunningvrij. Om te weten in welke cate gorie een bouwplan valt en of dit plan een kans van slagen maakt is het verstandig om eerst een zogenaamd vooroverleg in te die nen. REDACTIE: Voorlichting Veere Postbus I, 4370 AA Koudekerke, telefoon 555416 of 555417 copyright Logo; gemeente Veere Het plan wordt dan voorgelegd aan de wel standscommissie of monumentencommissie wanneer het een monument of het (ver)bou- wen in de kern Veer betreft, (coordinator is de heer T.W.J. Elenbaas, tel 597638) en wordt getoetst aan het bestemmingsplan (Mw. L.M. Louwerse, tel. 597635) Op basis van deze beoordelingen wordt bepaald of het bouwplan vergunningvrij, meldingplichtig of vergunningplichtig is en of er misschien planologische procedures gevolgd moeten worden. Afwerking van de bouwvergunnin gen, bouwtechnische beoordelingen, meldin gen, uitzetten, controle heiwerk, wapenings controle en verder bouwtoezicht, afhanke lijk van het bouwadres: Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Zoutelande C.J.Z.T. Rewijk-Labruyère, mevrouw 59764I tel Veere de heer T.W.J. Elenbaas, tel 597638 Aagtekerke, Gapinge, Grijpskerke, Serooskerke, Vrouwenpolder, Westkapelie de heer L.J. Hendrikse, tel 597639 Domburg, Oostkapelle de heer P.J. Kruyk, tel 597640 Formulieren voor een vooroverleg en aan vraagformulieren bouwvergunningen/meldin gen zijn op de afdeling bouwen en wonen verkrijgbaar. Door een efficientere werkwij ze kan vanaf nu volstaan worden met het indienen van een vooroveleg in tweevoud en de bouwvergunning in drievoud. De openbare vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op donder dag 13 november I997, om 13.30 uur in Koudekerke, Dorpsplein 28. De stuk ken liggen ter inzage bij Voorlichting, Dorpsplein 28, Koudekerke en ook op alle andere locaties. Agenda Ambtsgebed 1. Opening 2. Notulen van de raadsvergadering van 16 oktober 1997 3. Ingekomen stukken. 4. Aanschaf van meubilair voor de openbare basisschool De Lichtboei te Westkapelie 5. Voorbereidingsbesluit voor de op het perceel Grindweg 6 te Westkapelie aanwezige wachtruimte voor de Hooizolder. 6. Aankoop van twee schaftwagens. 7. Aanschaf van persluchtflessen, pie pers, helmen en een persluchtcom pressor voor de vrijwillige brand weer 8. Gemeentebegroting voor 1998 en de meerjarenbegroting 1998-2001. 9. Belastingen voor I998. 10.Ie Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1998. I I.Kredietvoorstel voor aanbestedings- gereedmaken gemeentehuis. 12. Rondvraag. 13.Sluiting. Ambtsgebed. Ze staan er. Langs de Zuidstraat bij de N.H.-kerk. Drie bakken met een inhoud van 4 m3 elk voor textiel, blik en glas (wit bont). Aan de burgers en bezoekers van Westkapelie zou ik zeggen: vullen maar. Het milieu en uw portemonnee zijn ermee gediend. De portemonnee? Jazeker! Glas en blik hebben als grondstof waarde. De opbrengst wordt verrekend met de afvoerkos ten. Glas en blik in de grijze bak betekenen forse stortkosten, die weer terug te vinden zijn op de nota reinigingsrechten. Textiel wordt opgehaald door een vrachtwagen van de stichting KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) uit Den Haag. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Stichting KICI sorteert en verkoopt de kleding. De opbrengst gaat naar goede doelen in bin nen- en buitenland. Schoenen (aaneengebon den graag) en leren tassen zijn ook welkom. De kle ding gaarne in gesloten plastic zakken aanbieden. De gladheidsbestrijding in het wintersei zoen 1997/1998 wordt op hoofdlijnen dezelfde manier uitgevoerd als het vorige winterseizoen Alle doorgaande routes in de dorpen en kernen worden door de Provincie of het Waterschap gestrooid (en zo- nodig sneeuwvrij gemaakt). De overige busroutes, de wijkontsluitingswegen en de specifieke secundaire routes worden door de afde ling beheer en onderhoud gestrooid (en zonodig sneeuwvrij gemaakt). De gladheidsbestrijding op de fietsroutes wordt uitgevoerd in combinatie met het werk op de doorgaande routes. In de woonstraten, wordt aanvankelijk niet gestrooid en wordt de sneeuw niet ver wijderd. Voor de bereikbaarheid van de kerken, scholen, peuterspeelplaatsen, artsen, winkels, bushaltes enz. wordt zo goed mogelijk gezorgd. Zelf kunt u het trottoir (rabat-)gedeelte bij uw perceelnatuurlijk ook sneeuwvrij maken! Het Waterschap Zeeuwse Eilanden voert in de periode van woensdag 12 november tot en met dinsdag 25 november reconstructiewerkzaamhe den uit aan het fietspad langs de Middelburgseweg. Tijdens deze werk zaamheden zijn de wegen gesloten voor het doorgaande verkeer. De rijbaan kan alleen worden gebruikt door (brom)fiet- sers en bestemmingsverkeer. In de folderrekken op de verschillende loca ties van de gemeente liggen voor u folders met informatie over uiteenlopende onder werpen, betreffende de gemeente, de provin cie of de landelijke overheid. Ze zijn gratis. Pas verschenen zijn: - Milieu- en diervriendelijke voeding, uitgege ven door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; - Ben jij sterker dan drank? uitgegeven door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Zieketepreventie in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu. Maandag 24 november I997 om 19.30 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum te Koudekerk?, Dorpsplein 28. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, wordt u verzovht dit vooraf kenbaar te maken aan de secretaris van de commissie. Agendapunten: Spreekrecht 1. Voor-ontwerp bestemmingsplan 2e herzie ning Kom Domburg. 2. Bespreken Beleidsvisie bestemmingsplan Buitengebied Budget-Plan; het grootste assortiment en... de laagste prijzen van Nederland! Onder en boven- warmte, grill, 4 pits gaskookplaat LEVERBAAR IN WIT OF ZWART van 1675.- NU OF NOOIT Ms t i> 4 Hi-light kookzones restwarmte indicatie hete lucht grill onder/boven- warmte in RVS van 2870.- Onder en boven- warmte, grill, 4 pits gaskookplaat LEVERBAAR IN ZWART 797: VAN BEKEND MERK 5 jaar kwaliteitsgarantie van 3695, IN WIT OF ZWART E3 reeds vanaf gi'ii,itri;.ii.i.iii-Aquashop, 5 programma's enz. 7 programma's, meerdere tem peraturen enz. 997 RVS-front, ECO, 4-program- ma's, 2 temperaturen Inclusief inbouwraam, 850 watt, digitaal in wit of zwart Magdalenastraat 4 G°ES 731594 Tel Ol 13 - 221899 - Fax 0113 - 231594 tussen Grote Markt en Beestenmarkt Ruime parkeerplaats op nog geen 40 mete^ van 10.00 uur tot 17.30 uur van 18.30 uur tot 21.00 uur Tel. Hoofdkantoor 0180-430167 warmhoud lade, draaispit, electrische oven/dubbele ruit, onder/bovenwarm- te, grill, 5-pits gaskookplaat, vonkont- steking. 2997.-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 11