Nationale Stotterweek: 'Ik ben met de au-au-au... wagen' The Per is klaar voor het grote publiek NIEUW! GOES MARCA 3 9 Linda, Roos en Jessica zingen in Stadsdanszaal de Klerk parketvloeren AnneMareL e WOENSDAG 5 NOVEMBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 45 WEKELIJKS HUIS AAN HÜfè^ftGEHEEL WALCHEREN SALOON - DINER INPI5CHE AVOND ^Pêlburg Stotteren. Ruim vijf procent van de Nederlan ders krijgt er vroeger of later in zijn leven mee te maken. Waar het onvermogen om vloeiend te kunnen spreken precies door veroorzaakt wordt, weet eigenlijk niemand. „Eigenlijk is er sowieso weinig bekend over de medische kant van stotteren", vertelt logope- diste/stottertherapeute Mies Bezemer uit Mid delburg. Toch wil dat niet zeggen dat er niets aan is te doen. PZC WEEKBLADEN faam/vMÉWl^er seisplein 5 middelburg 8-62672 100 jaar'De Vlijt' PROFICIAT! Het aanbod van huur- en koopwoningen voor de regio Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland vindt u vanaf 14 november wekelijks op de vrijdag/zaterdagmorgen in de Voor meer informatie: Tel. (0118) 484316 of (0113) 273020 Fax (0118) 484392 AA A R VXC T ZEELANDHALLEN Alleen op donderdag 6 november Bij AAarca Mode Vlissingen van 9.00 uur tot 12.00 uur op de hele collectie FAMILY FASHION Zaterdag 15 november a.s. duffe t met 11 gerechten live music Voor info: Vlasmarkt 13 Middelburg 0118-629445 Het populaire zangtrio uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze worden bejubeld en aanbeden. Hysterische taferelen spelen zich af waar het drietal verschijnt. Dranghekken en bodyguards moeten de laaiend enthousiaste fans die om handtekeningen smeken op afstand houden. Babette van Veen, Guusje Neder- horst en Katja Schuurman treden vrijdag 14 november op in de Middelburgse Stadsdanszaal. Het uiterst populaire zangtrio is eigenlijk beter bekend on der de namen Linda, Roos en Jessica, hun alter ego uit de Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Vorig jaar scoorde het drietal een ongekende hit met het nummer Ademnood, afkom stig van de met platina be kroonde cd Het Album. Hierop brengen tien acteurs en actrices uit GTST hun mu zikale kwaliteiten ten gehore. Een paar maanden geleden brachten Linda, Roos en Jes sica een eigen cd uit, gepro duceerd door het uiterst suc cesvolle producersduo Jo- chdtn Fluitsma en Eric van Tijn. Opmerkelijk is dat de naam van Babette van Veen behalve als zangeres ook als componist en tekstschrijver voorkomt. Voor de gelegenheid heeft de Stadsdanszaal de gebruikelij ke leeftijdsgrens van achttien jaar voor één keer laten val len. Kaarten zijn verkrijgbaar in café Seventy Seven en bij de Stadsdanszaal. Volgende week (van 9 tot en met 15 november) wordt in heel Nederland de Nationale Stotterweek gehouden. Dat betekent vooral veel aandacht voor het spraakgebrek in de media. In Zeeland worden daarnaast ook voorlich tingsbijeenkomsten ge houden om ouders en leer krachten van met name jonge kinderen te informe ren over de mogelijkheden voor therapie. „Er bestaan nog steeds veel onduidelijkheden over stotte ren", weet Bezemer. „En zelfs huisartsen of andere verwij- zers weten vaak nog steeds niet goed wat ze met een stot terend kind aan moeten van gen. Wat je bijvoorbeeld vaak hoort is dat je vöór een kind zes jaar oud is, niets aan stot teren hoeft te doen. Maar dat is echt een misvatting". Stotteren ontstaat meestal vroeg in de jeugd. Bezemer: „Ergens ontstaat dan een soort zwakke schakel in het spreken. Wat die zwakke scha kel precies is, weten we niet. Maar we denken dat het te maken heeft met de coördina tie van spieren die nodig zijn bij het spreken. Of stotteren erfelijk bepaald is, is ook niet precies bekend. Ik denk zelf van wel, omdat ik merk dat in sommige families stotteren echt heel veel voorkomt. Dat kan dan geen toeval zijn". ...stotteren is eigenlijk alles wat je doet om niet te stotteren... Het niet vloeiend kunnen spreken, zoals Bezemer stotte ren omschrijft, is overigens niet alleen te wijten aan een zwakke coördinatie van de spraakspieren. „Nee. Stotte ren is eigenlijk een combinatie van een aantal factoren. Want met het stotteren ontstaat te gelijkertijd een soort angst om te stotteren. Die angst zorgt ervoor dat je bepaalde moei lijke woorden gaat omzeilen of zelfs helemaal je mond niet meer open wil doen. Wie bij voorbeeld de 'k' niet uit kan spreken, gaat vaak extra druk achter de klank leggen. Maar je kunt je voorstellen dat hoe meer je probeert de klank uit je mond te persen, hoe moei lijker het wordt om die ook werkelijk uit te spreken. De druk om vloeiend te spreken wordt dan heel hoog, wat het stotteren verergert. Iemand verwoordde het eens heel mooi: 'stotteren is eigenlijk al les wat je doet om niet te stot teren'. Zo heb je bijvoorbeeld mensen die consequent moei lijke klanken uit de weg gaan". Anderen maken er op deze manier echt een potje van. Proberen moeilijke woorden te omzeilen maar bouwen dan ook nog eens grammaticaal gezien een onmogelijke zin. En ook dat bevordert de durf om te spreken niet". ...de angst voor het stotteren werkt het spraakgebrek eigen lijk alleen maar meer in de hand... Bezemer heeft kinderen vanaf drie jaar in haar praktijk. „Ja, gelukkig zie je steeds jongere kinderen op therapie komen. Vroeger werd vaak gezegd dat spraakontwikkeling eigenlijk al voltooid. Therapie is vanaf die leeftijd ook heel moeilijk". ...het herhalen van hele woorden duidt niet op stotteren maar is een normaal gegeven bij kinderen... Wanneer een kind begint met stotteren, corrigeren de ou ders het veelal. „Daardoor on- staat de angst voor het stotte ren, die het spraakgebrek ei genlijk alleen maar in de hand werkt. En juist daar kun je op jonge leeftijd iets tegen doen. Mies Bezemer in een sessie met twee jeugdige cliënten. Ze geeft een voorbeeld. „Ie mand die zegt: 'ik ben met de au-au-au.. wagen'. Sommigen zijn echt heel bedreven in het vinden van zulke synoniemen en vooral bij kinderen is dat heel knap Ma»r het helpt niet, want meestal zie je na verloop van tijd dat dan het stotteren overgaat op andere klanken. je niets hoeft te doen aan het stotteren voor een kind zes tot acht jaar oud is. Maar daar zijn we toch echt op terug ge komen. Stotteren ontstaat zodra een kind zinnetjes gaat zeg gem Bij losse woordjes is er vaak nog niet veel van te merken. Maar zodra een kind acht, negen jaar oud is, is de FOTO JAAP WOLTERBEEK Met die hele jonge kinderen doen we bijvoorbeeld rollen spelletjes, waarin ik een stot- tertje heb. Zo kun je laten zien dat het helemaal niet erg is als er iets hapert in de zin. Bouwen aan zelfvertrouwen is echt heel belangrijk". Voor ou ders is het moeilijk om stotte ren al op jonge leeftijd te Ie- Het gaat de Walcherse band The Per voor de wind. Een welge slaagd eerste optreden buiten de provincie, een sponsorcon tract dat voorziet in een reeks optredens in Middelburg, een vaste kern fans die de band achterna reist en last but not least definitieve plannen voor een digitale schijf: The Per is klaar voor het grote publiek. Afgelopen zondag trad het zestal op in het Utrechtse rockcafé Stairway to Heaven, vooral bekend door eigenaar/ radiopresentator Henk West broek. Een bus met vijfenveer tig fans reisde met het zestal mee. „Zenuwachtig? Nee, he lemaal niet", beweert zanger Olof Sinke. Ook de andere Per-leden (bassist Richard van Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. den Berg, co-zanger Tonny Hooftman, drummer Angelo Noziglia en gitarist Matthijs Appner) zien er bij het vertrek uit Middelburg onbewogen uit. Het is yoor het eerst dat de band een optreden doet bui ten de provincie. De ogen van manager Monique van den Berg schitteren wanneer ze uitlegt hoe de band aan een optreden in het gerenom meerde rockcafé van West broek is gekomen. „Dit loopt eigenlijk al vanaf april, toen ik een keer in Stairway to He aven was. Weet je dat ze daar zelfs een speciaal spreekuur hebben voor bands die er wil len optreden? We zijn, na Blpf, de tweede Zeeuwse band die er een concert geeft. Dat zegt toch wel wat", vindt ze. Wanneer dé bus in Utrecht aankomt spelen de zenuwen bij de band toch op. Stairway to Heaven is een rockkroeg in de sfeer van de internationale hardrockcafé's, met gitaren van idolen aan de muren en daarnaast een prachtig podi um voor beginnende bands. Een grote verrassing is de kleedkamer. Westbroek weet niet alleen hoe hij een kroeg moet opzetten, hij weet ook hoe hij zijn gasten moet ont vangen. „Heb je dat bad al ge zien?", klinkt het van alle kan ten. Voor een aanstormende band uit Zeeland zijn het tweepersoonsbad en de dou che in de kleedkamer een on gekende luxe. „Ongelooflijk. Wij zijn vaak al blij wanneer er een verwarmde kleedkamer is". Het optreden begint om vier uur. De band krijgt een uur de The Per. tijd om te laten zien wat hij kan. En dat lukt. Niet alleen het meegereisde publiek, waaronder familie, vrienden en bekenden, is enthousiast. Ook de aanwezige Utrechters worden 'platgespeeld'. Marie- ken van Ewijk, verantwoorde lijk voor de programmering in het café, spreekt lovende woorden en zegt toe dat The Per volgend jaar terug mag komen. Een daverend succes. Terug in de bus praat de band over het optreden en de toe komstplannen. Zanger Olof Sinke: „Een muzikaal hoogte punt voor ons, dit optreden. We hadden vrijdag voor het laatst geoefend en toen ging het eigenlijk heel slecht. Maar dit was echt te gek". Per staat eigenlijk voor Project Emotions in a Row, een naam die in augustus 1995 ont stond. Sinke: „We waren toen nog met z'n drieën. Matthijs, Tonny en ik. Een gitarist met twee lead-zangers. Dat is ei genlijk onze basis. Pas daarna zijn we op zoek gegaan naar meer bandleden. Het was oor spronkelijk helemaal niet onze bedoeling om een echte band te vormen. We hadden een project met een afsluitend op treden waarvan geluidopna men gemaakt zouden worden. Ter afsluiting van het project. Zo zagen we het toen". Het eerste optreden van The Per was in café Tramzicht in Domburg. Zes weken later volgde de cd-presentatie van het optreden in Tramzicht. „Vervolgens zijn we zo'n beet je allemaal op reis gegaan", vult Tonny Hooftman aan. „Olof en ik naar Zuid-Afrika, toenmalige bassist Pieter Kop- mels naar Californië, Matthijs naar Indonesië en Angelo naar Chili. Maar we hebben toen wel gesproken over doorgaan wanneer we alle maal weer terug zouden zijn". In april 1996 was het zover. De bandleden zochten elkaar weer op en gingen serieus aan de slag. Bassist Pieter Kopmels had andere activitei ten en werd vervangen door Richard van den Berg, en zo ontstond The Per in de huidi ge bezetting. Vorig jaar was de band veel te vinden in - op nieuw - het Domburgse café Tramzicht. Sponsoring was hiervoor de reden. Sinke: „We konden toen een PA-systeem kopen op kosten van Tram zicht. In ruil daarvoor traden we gedurende het seizoen daar in totaal twaalf keer op". Het zestal heeft onlangs overi gens opnieuw een sponsor contract af weten te sluiten, dit keer met Martin Priem en Rob van Poepele. Zij zijn de eigenaars van een nog te ope nen café op de Middelburgse Markt en helpen de nog jonge band aan een cd. The Per hoeft daarvoor geen muzikale consessies te doen. Olof Sin ke: „We krijgen van Priem en Van Poepele de opnamen van de cd bekostigd. In ruil daar voor doen we een stuk of tien optredens als het café straks klaar is. Martin was echt heel enthousiast over wat hij van ons kent. We mogen zelf we ten wat er straks op cd ver schijnt, zolang het natuurlijk maar binnen onze huidige stijl past". De bandleden zijn seri eus wanneer zij vertellen dat ze uit zijn op succes. „Dromen stuwen ons voort. We zijn er van overtuigd dat als je iets echt wil, het ook lukt. Kijk maar naar die cd, die gaan we nu toch ook uitbrengen. We doen alles in stappen". Tonny Hooftman legt uit wat de volgende stappen zijn: „Optredens in De Melkweg, Paradiso. Een keertje op Tor- hout/Werchter staan. Dat is toch het doel, je muziek delen met zoveel mogelijk mensen". l{Jij CA, I Éi MMA V# l namens De Vlijt Mode BV h/o Opril Grote Markt 11, Goes Opril Grote Markt 13, Goes Langeviele 11-13, Middelburg Het Andere Verlangen. Zo heet het homo en lesbisch filmfestival dat 14 november begint in het Middel burgse Schuttershoftheater en 't Beest in Goes. Middelburgse modelbouwers kunnen weer lekker aan de slag. Onlangs werd in de Gravenstraat namelijk speciaal voor hen een hobbyzaak geopend. Eigenaar John Visser: „Zelf heb ik er het geduld niet voor". Verder deze week: Rotary steunt midden-Java, Bassie en Adriaan in Vlissingen, punk en Belgische gitaarrock in De Piek, Sint Laurens in vroeger tijden, rijwielshop De Driehoek, La Boca Middelburg wordt De Schrans, praktische informatie van overheden en andere instanties en handige van dag tot dag overzichten. ren herkennen. „Veel kinderen spreken in een bepaalde pe riode niet echt vloeiend. De hersens werken sneller dan de spraak en om dat te compen seren wordt er vaak gehak keld. Waar je dan op kunt let ten is of kinderen hele woor den herhalen of juist moeite hebben met beginklanken. Het herhalen van hele woorden duidt namelijk niet op stotte ren, dat is een normaal gege ven bij kinderen", weet Beze mer uit ervaring. „Toch advi seren wij ouders om gewoon eens langs te komen voor een onderzoek als je denkt dat je kind stottert. Dat doe je per slot van rekening ook als je kind een lui oog heeft. Of als je denkt dat hij of zij niet goed hoort. Dus waarom niet als je denkt dat hij stottert?" Naast het leren herkennen van stot teren kunnen ouders en ande re opvoeders tijdens de voor- lichtingsbijeekomst in de Na tionale Stotterweek ook te we ten komen hoe zij zichzelf het beste op kunnen stellen te genover een stotterend kind. „Vooral geen druk op het kind leggen. Veel ouders hebben de neiging om tegen hun kind te zeggen dat het eerst goed na moet denken voor het iets zegt. Of om rustiger te praten. Maar daar ligt het probleem niet. En voor een kind wordt het er niet makkelijker op als ouders het constant verbete ren". ...voor een kind wordt het er niet makkelijker op als ouders het constant verbeteren... In Zeeland worden tijdens de stotterweek verschillende bij eenkomsten gehouden. In Middelburg is er donderdag 13 november één in Peuter speelzaal Meneer Koekepeer (Buitenhove 161), speciaal ge richt op jonge kinderen in de leeftijd vanaf twee jaar. Deze bijeenkomst begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Mies Bezemer: 0118- 638748. ZATERDAG NOVEMBER 9.00 TOT 17.00 uur ZONDAG NOVEMBER li 0.00 TOT 17.00 uur apfu KRAAMVERHUUR 0164-257521 INFO 0164-235916 PE GEZELLIGSTE ROAAMELAAARkT VAN NEDERLANP VROEGE VOGEL VOORDEELDAG 10% Walstraat 140, 4381 GS Vlissingen, Tel (0118) 430 950

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1