Informatief Huisbezoek 75+ in Middelburg Zuid Lezersonderzoek Seniorenkrant Activiteiten INFORMATIE OP MAAT, INFORMATIEF NAAR TWEE KANTEN Meer bewegen voor ouderen (MBvO) niet alleen gymnastiek 612004 ANBO Verkeersopfriscursus Samen-actief Nieuwe koersbalgroep uvv- Clïenten- raad Rectificaties SPORTIEVE OUDEREN ZIJN GEZONDER Middelburg INGEZONDEN Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 9 14e JAARGANG NUMMER 75 Werkwijze Gespreksonderwerpen Vrijwilligers Voor lichaam en geest Van Bejaardengym- nastiek naar MBvO. Het belang van MBvO Bekendheid Informatie Uw mening MBvO Middelburg Toekomst Meldpunt Bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 14.00 uur Elke tijd is leef-tijd De Seniorenkrant is een uitgave van de Stichting Welzijn Ouderen, Middelburg, Molstraat 13, 4331 SM Middelburg Tel. (0118) 627537 Overzicht van de contactper sonen van de vrijwillige hulpdiensten voor ouderen in de wijken: 't Zand-Stro- menwijk: me vr. P.M. Den Hollander, tel. 626513. Magistraatwijk: mevr. N. Los, tel. 614398. Dauwen- daele: dhr. W. Kuijl, tel. 623918 en mevr. H. Hehakaya, tel. 626804. Nieuw Middel burg: dhr. A. v. Vrouwerf, tel. 626385. Griffioen I en II: mevr. P. Janse, tel. 637407 en mevr. A. v.d. Leer, tel. 614968. Telefooncirkels: Stromenwijk- 't Zand: mevr. R. Jongerius, tel. 637065, mevr. R. Davidse, tel. 629256. Klusjesdienst: St. Welzijn Ou deren, tel. 627537. Activiteitenwinkel: spreekuur bij de St. Welzijn Ouderen elke 1e woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 en op af spraak tel. 627537. Dinsdag 4 november, welkom middag voor nieuwe leden in de wijkpost Het Bastion, aan vang 14.00 uur. Dinsdag 9 december, viering van het 50-jarig bestaan van de ANBO in de Stadsschouw burg. Aanvang 14.00 uur. In de vorige senioren krant, het bewaarnummer, zijn een paar onjuistheden geslopen, die we hierbij graag willerr verbeteren: - Om fit te blijven sportgroep 50+, Sport hal Kruitmoleniaan, moet zijn sportclub 55+. - Spel Bingo Woelige Werf. Het aanvangsuur op de 3e donderdag van de maand is 14.00 uur, in plaats van 14.30 uur. Onze excuses voor beide foute vermeldingen. Tot 7 november is in de ruim ten op de begane grond van het SWOM-gebouw Molstraat 13 een expositie te bezichti gen van 19 leden van "Het Zeeuws Palet". De 38 werken in diverse technieken zijn te bewonderen op werkdagen van 10-16 uur. Vanaf 10 november 1996 tot 16 januari 1997 is er in dezelf de ruimten een solo-expositie van het Zeeuws Palet-lid Cor v.d. Poel. Hij toont penteke ningen en aquarellen met het thema: Zeeland. seniorenkrant De Stichting Welzijn Ouderen Middelburg (SWOM) gaat alle personen van 75 jaar en ouder uit Dauwendaele, de Magi straatwijk, Reijershove en de Erasmuswijk aanschrijven met de vraag of zij mee willen werken aan het Informatief Huisbezoek. De SWOM wil hiermee informatie op maat aanreiken aan alle 75-plussers over de vele regelingen en voorzieningen die er zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op deze manier hoopt de SWOM een betere afstemming te bewerkstelligen van vraag en behoefte aan de ene kant en aanbod van voorzie ningen aan de andere kant. Aanleiding voor deze informa tievoorziening is een onder zoek dat de Katholieke Univer siteit Brabant in 1995 uitvoer de onder ouderen. Hieruit viel te concluderen dat gesproken kan worden van een zeker 'niet-gebruik' van b.v. finan ciële regelingen (zoals de Bij zondere Bijstand), niet-ge bruik van mogelijkheden via de Wet Voorzieningen Gehan dicapten (WVG), maar ook niet-gebruik van allerlei thuis zorgvoorzieningen. Het wel gebruik maken van de be schikbare regelingen wordt bemoeilijkt door o.a. de ver schillende loketten van de in stellingen, de vele formulieren die moeten worden ingevuld, het ingewikkelde taalgebruik hiervan, het gevoel van tekort aan privacy wanneer men zich bij een loket vervoegt en de onbekendheid met de regelin gen. De financiële situatie is van invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid. Wanneer men onvoldoende geld kan besteden aan zelfont plooiing en het onderhouden van sociale contacten, dan zijn er meer gezondheidsklachten dan wanneer er wel voldoen de geld is. Wanneer mensen gedurende lange tijd tot de economische onderkant van onze samenleving behoren, wordt het effect op het licha melijk en geestelijk functione ren groter. De SWOM heeft op basis van een project dat de SWO Ede in het voorjaar van 1996 al daar uitvoerde, voor de vorm 'Huisbezoek' gekozen. Wan neer alles volgens de plan ning verloopt ontvangen alle zelfstandig wonende ouderen inclusief de bewoners van aanleunwoningen van 75 jaar en ouder begin 1998 een schrijven, waarin hen ge vraagd wordt mee te werken aan het Informatief Huisbe zoek. Daarna gaan speciaal voor dit doel opgeleide vrij willigers, in het bezit van een legitimatiebewijs, op pad om te vragen wie belangstelling heeft voor een bezoek. Men sen die geen belangstelling tonen worden niet meer bena derd. Met degenen die een huisbezoek op prijs stellen wordt een afspraak gemaakt. Tijdens het Informatief Huis bezoek, dat zo'n anderhalf uur in beslag kan nemen, wordt aan de hand van een vragen lijst nagegaan welke informa tie en adviezen van belang kunnen zijn. Wanneer de ou dere dat wil, kan er ook be middeld worden bij het ver krijgen van de gewenste hulp. De privacy is uiteraard ge waarborgd. Het Informatief Huisbezoek is informatief naar twee kanten: 'door het persoonlijk contact met de ondervraagde kan de ze op zijn/haar beurt ook infor matie geven aan de vragen steller over allerlei zaken rondom wonen, zorg en wel zijn. Met deze informatie kan wellicht een nieuw beleid in gang gezet worden om het le ven in zuidelijk Middelburg zo aangenaam mogelijk te laten zijn. De vragenlijst, waarmee de vrijwilliger is uitgerust, bevat 9 onderwerpen. Aan de hand hiervan kan het gesprek plaatsvinden, maar dit is geen must. De onderwerpen zijn wonen, vervoer, veiligheid, sociale contacten, tijdsbeste ding, huishoudelijke redzaam heid, gezondheid, financiën en diversen. Bij al deze onder werpen kan de vrijwilliger in formatie op maat geven. Het informatief Huisbezoek sluit nauw aan bij de voorlich ting die de Gemeente Middel burg gaat geven aan de socia le minima, omdat ook binnen die groep een 'niet-gebruik' van allerlei regelingen en voorzieningen valt te consta teren. De SWOM zal wat betreft de voorlichting aan de vrijwilli gers samenwerken met de Gemeente Middelburg, waar mee ook gedurende de loop van het project Informatief Huisbezoek zal worden over legd. Verder wordt het project ondersteund door een klank bordgroep, waarin o.a. de Ge meente Middelburg, de Alge mene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en leden van de werkgroep welzijn ouderen zuidelijk Middelburg zitting hebben. Ook de Stichting Thuiszorg Walcheren heeft haar deskundigheid ter onder steuning toegezegd. Voor de uitvoering van het In formatief Huisbezoek zijn on geveer 20 vrijwilligers nodig. Van een vrijwilliger wordt ver wacht dat hij/zij affiniteit heeft met ouderen en een eenvou dige verslaglegging kan ma ken. De vrijwilliger krijgt voor af een intensieve training, zo dat deze goed geïnformeerd op pad kan gaan. Ook gedu rende de looptijd van het pro ject wordt de vrijwilliger bege leid. De SWOM hoopt dat zoveel mogelijk ouderen aan het In formatief Huisbezoek zullen meewerken. Wanneer het pro ject goede resultaten oplevert zal het uitgebreid worden naar andere wijken in Middel burg. Meer informatie over dit pro ject is verkrijgbaar bij Margot Piscaer van de Stichting Wel zijn Ouderen Middelburg, tel. 627537. Nog nooit tevoren heeft bewegen als sport en recreatie zo in de belangstelling gestaan als in onze tijd. Wanneer je om je heen kijkt, kom je ze overal tegen. In de stad of even daarbui ten, langs het strand, de duinen of in de bossen. Wandelend, fietsend, 'joggend' of op de rollerskates. Tal van mensen, van jong tot oud, zijn dagelijks bezig op één of andere manier hun lichamelijke conditie op pijl te houden of te verbeteren. Sport clubs komen ruimte te kort om aan de huidige behoefte aan beweging te voldoen. Kortom, bewegen is 'in', want regelma tig aan sport doen is goed voor de gezondheid. En gezondheid is een groot goed. Daarbij is het een uitstekende manier om met anderen in contact te komen en je te ont spannen. Dus niet alleen het lichaam is ermee gebaat, ook voor de geest is het gezond. Het is dan ook geen modever schijnsel, waarover we hier spreken. In een tijd, waarin veel zwaar werk uit handen is genomen door moderne tech nieken en waarin het autoge bruik niet meer is weg te den ken, wordt men zich steeds meer bewust dat doelgericht bewegen een pure noodzaak is. Gezondheid heeft geen vaste betekenis, leder mens ervaart dat op zijn eigen wijze. Vast staat echter, dat de betekenis duidelijker wordt naarmate de leeftijd voortschrijdt. Immers, de ouder wordende mens krijgt onherroepelijk te maken met de beperkingen van zijn fysieke mogelijkheden. Ge brek aan beweging leidt dan ook meestal tot een snellere veroudering en hulpbehoe vendheid. De ontwikkeling van Meer Be wegen voor Ouderen (MBvO) is echter al zo'n dertig jaar ge leden van start gegaan. Aan vankelijk kwam in diverse plaatsen in ons land in min of meer georganiseerde vorm Bejaardengymnastiek van de grond. Voor ouderen moest worden 'gezorgd' en het was van belang dat hun lichaam zo lang mogelijk werkzaamhe den kon verrichten, die nood zakelijk waren voor het dage lijks leven. Bejaardengymnas tiek was niet bedoeld om er plezier in te hebben. De spie ren en gewrichten moesten worden geoefend. Met de komst van MBvO in de beginjaren zeventig werd na drukkelijk gekozen voor een ander uitgangspunt. Er moes ten bewegingsactiviteiten worden aangeboden, die de ouderen aanspraken, waarin zij zich zowel lichamelijk als geestelijk prettig konden voe len en zich konden ontwikke len. Werd bij Bejaardengym nastiek de gezelligheid als een leuk bijverschijnsel gezien, in de nieuwe zienswijze kreeg het sociale gebeuren bij de sport- en spelactiviteiten een belangrijke plaats. Immers, in die situaties leerde men bij uitstek de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van die van anderen kennen en daarmee om te gaan. Wat heb je aan een sterk en lenig lichaam als je het niet goed weet te gebruiken? En hoe re ageer je, wanneer de moge lijkheden van een mededeel nemer duidelijk anders zijn? Het reactievermogen, de vaar digheid om met deze omstan digheden om te kunnen gaan, konden in deze nieuwe aan pak uitstekend worden ge traind. Genieten van het spel, van je eigen lichaam, werd een belangrijk doel op zich. Om deze doelen te verwerke lijken diende het aanbod aan activiteiten drastisch te wor- Enige tijd geleden werd een onderzoek gehouden naar uw mening over de Senioren krant. Sandra Lentjes van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Bra bant ging begin dit jaar van start met het verzamelen van gegevens. Er werden enquête formulieren uitgedeeld in de Molstraat, in de wijkpost Het Bastion en in Nieuw- en St. Joosland. Daarnaast is er een straatenquête gehouden in het centrum van Middelburg. Van de ondervraagden op straat kende bijna iedereen de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg. De meesten van hen kenden ook de Senioren krant. Slechts enkelen die de krant kennen, lezen hem niet. Zij hebben geen behoefte aan informatie speciaal voor ou deren. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan de Seniorenkrant regelmatig te lezen. De lezers zijn tevre den over de krant en geven hem een dikke voldoende, een 7,6. Er werd ook gevraagd over welke onderwerpen men graag informatie wil. Hierbij scoren huisvesting en gezond heidszorg erg hoog. De topper is echter openbaar vervoer. Een aantal ouderen vindt dat men al meer dan genoeg in formatie krijgt en heeft geen behoefte aan een aanvulling. Er kon natuurlijk maar een klein gedeelte van de Middel burgse ouderen naar hun me ning worden gevraagd. Als u niet bent geïnterviewd, maar toch graag uw mening over de krant wilt geven, belt u dan even met de Stichting Welzijn Ouderen, tel. 627537. Met na me uw oordeel over de vorm geving en de leesbaarheid van de Seniorenkrant willen wij graag weten. Ook ander commentaar is yan harte wel kom. De redactie staat overigens al tijd open voor suggesties over de inhoud van de Senioren krant. Onlangs werd gepubliceerd dat de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg (SWOM) in samenwerking met Vèilig Verkeer Ne derland in de maand november een verkeersopfriscursus voor voetgangers, fietsers en automobilisten vanaf 55 jaar organi seert. Deze cursus was direct na het bekend worden ervan al volgeboekt. Daarom werd besloten de cursus in januari te her halen, ook dan weer in het gebouw van de SWOM, Molstraat 13. Ook deze tweede cursus zal bestaan uit een vijftal bijeen komsten. Bezitters van een rijbewijs kunnen meedoen aan een rijvaardigheidstoets. De kosten voor deze tweede cursus zullen ook nu weer inclusief rijtoets 35,- bedragen; zonder deze toets zijn de kosten 25,-. U kunt zich voor de januari-cursus nu al opgeven bij de SWOM, Molstraat 73, 4331 SM Middelburg, tel. 627537. De groep 50 plussers 'Samen-actief' zoekt ondernemende vrou wen en mannen om in klein of groter groepsverband, in geza menlijk overleg, activiteiten te organiseren die men liever niet alleen doet. Die activiteiten kunnen bestaan uit wandel- en fietstochten; dagtrips per trein, bus of auto; vakantiereizen; het bezoeken van theater, concerten of exposities; gezamenlijk beoefenen van liefhebberijen, enzovoort. Deelname aan Samen-actief stelt u in staat uw kennissenkring uit te breiden. Geïnteresseerden worden uitgenodigd eens te komen praten op de eerste en derde donderdag van de maand om 19.30 uur in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg, Mol straat 13. U kunt ook bellen naar mevr. Stoltenkamp, tel. 643035 of mevr. v.d Luijster, tel. 616904. Koersbal is een leuke sport. Het lijkt op jeu de boules, maar wordt gespeeld op een lange mat met een bal die aan de ene kant zwaarder is dan aan de andere kant. Koersbal wordt ge speeld in groepsverband. Het spel kan tot op hoge leeftijd ge speeld worden; dat is de reden dat er in de koersbalgroepen bij na geen verloop zit. Het maximum aantal spelers per groep is 12 a 13. Er zijn 2 koersbalgroepen in de Molstraat: op woensdagmiddag en op vrijdagochtend. Beide groepen zijn vol, zij kunnen geen nieuwe spelers meer aannemen. Als er genoeg belangstellenden zijn zou er een nieuwe groep gestart kunnen worden, op maandagochtend of maandagmid- da9- Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg, tel. 627537. den uitgebreid. Waar het voorheen louter gymnastiek oefeningen waren, is er nu sprake van een breed scala van activiteiten. Volksdansen, sporten die voor ouderen con ditioneel verantwoord zijn, zo als koersbal, diverse zwemac- tiviteiten, bewegingslessen waaronder ook diverse inspanning- en ontspannings trainingen zoals Yoga en T'ai Chi werden daarin opgeno men. Aan de basis van al die activiteiten lag en ligt steeds het streven naar een meer ge zond en fit bestaan. Conditie verbetering, waarbij de bloed somloop, de ademhaling en beweeglijkheid worden gesti muleerd, komt de fysieke zelf redzaamheid ten goede. Maar ook de ervaring dat je meer kunt presteren, dan waartoe je jezelf in staat achtte werkt zeer positief. De zintuigen worden bij het beoefenen van spel- en bewegingsactiviteiten gestimuleerd. Daarnaast leert men wat recreëren werkelijk betekent, namelijk de kunst om na inspanning ook te kun nen ontspannen. Bewegen maakt iets wakker in je lichaam, en dat is vaak een prettige ervaring. Niet in de laatste plaats mag de 'sociale' functie worden genoemd. MB vO houdt nadrukkelijk een be wegingsactiviteit in groeps verband in. Mensen zijn op andere mensen aangewezen, ieder met zijn eigen mogelijk heden en beperkingen. Van groot belang is dat men in zo'n situatie in staat is allerlei spanningen, problemen en gevoelens van onbehagen, op zijn minst tijdelijk, los te kun nen laten. Het mag duidelijk zijn dat het MBvO een belang rijke rol kan spelen in de ge zondheid en het welbevinden van de deelnemende oudere. Was het Bewegen voor Oude ren in Middelburg voorheen een taak van de Stichting Thuiszorg, waarvoor de Stich ting Welzijn Ouderen Middel burg (SWOM) facilitaire dien sten verleende, sinds 1 sep tember 1997 is déze activiteit in zijn geheel overgedragen aan de SWOM. In de diverse wijkcentra in Middelburg, Nieuw- en St.Joosland en Ar- nemuiden vinden op grote schaal diverse activiteiten plaats. Er is een breed scala aan be wegingslessen, waaronder Aerobics, en oosterse ont spanningsoefeningen zoals Yoga en T'ai Chi. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan Volksdan sen en Stijl- en Square-dan sen. Diverse sport- en spelac tiviteiten, zang en toneel zijn erin vertegenwoordigd. Een volledige opgave van de acti viteiten is te vinden in het Be waarnummer van de Senio renkrant van Augustus 1997. In een gesprek met het echt paar Verstraate uit Middel burg blijkt duidelijk welk be lang gehecht mag worden aan deelname aan MBvO Zij doen al twaalf jaar mee aan de bewegingslessen. Mijnheer is inmiddels 83 jaar en zijn echtgenote wordt bin nenkort 75. Voordien deden zij nooit aan enige sport in geor ganiseerd verband. In hun werkzame bestaan als mid denstanders was daarvoor nauwelijks enige ruimte. Op de wat overbodige vraag wat hun stimuleert tot die activi teiten, volgt een opsomming van allerlei sport- en spelbe- zigheden, waarmee zij zich als ouderen intensief bezighou den. Uit die feiten blijkt duide lijk welke plaats het MBvO in neemt. Ouderen zijn zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak van sportactiviteiten voor het behouden van een zo lang mogelijk zelfstandig be staan. Een groot voordeel vin den zij, dat de kosten van deelname in het algemeen dusdanig laag zijn, dat dit geen drempel hoeft te vor men. Als voornaamste doel vinden zij het in beweging 'zijn' en 'blijven'. Maar ook de sociale contacten met andere deelnemers worden hoog ge waardeerd. Als klacht willen zij nog wel kwijt dat er van ge meentelijke zijde te weinig ge schikte ruimtes voor Bewegen voor Ouderen beschikbaar zijn. Momenteel telt de SWOM zo'n 145 deelnemers aan be wegingsactiviteiten. Velen van hen zijn al op hoge leeftijd. De oudste deelneemster is de ne gentig jaar al gepasseerd. De bewegingslessen staan onder leiding van vijf gediplomeerde docenten, gespecialiseerd in het MBvO. De vraag dringt zich op of het MBvO in de toekomst nog wel bestaansrecht zal hebben. Landelijk gezien stijgt het aan tal deelnemers nog steeds, de behoefte bij ouderen aan be weging is nog steeds groeien de. In de tachtiger jaren steeg de belangstelling voor spor tieve bezigheden enorm, met name in de leeftijdsgroep van 35 tot 45 jaar. Deze mensen behoren binnen afzienbare tijd tot de nieuwe groep oude ren, (uitgaande van een leef tijdsgrens van 55 jaar en ou der). Deze mensen hebben hun plaats wel gevonden, waar het gaat om sport en bewe gen. Daar tegenover staat echter, dat uit recent onder zoek is gebleken, dat ca 65% van de mensen boven de 50 jaar geen of niet regelmatig sport beoefent. Voor de leef tijdsgroep vanaf 70 jaar ligt dit percentage op ruim 80%. Diverse activiteiten: o.a. tafeltje dekje vriendschappelijk huisbezoek handwerken ziekenhuiswerk luisterlezen bridge-soos Inlichtingen De Boog, Heren gracht 52, dinsdag- en woens dagmiddag, tel. 638570, secre taris: 601971 vrijwillige thuiszorg Middelburg In deze rubriek is het woord aan onze lezers Een aantal jaren geleden was bovengenoemde titel het on derwerp van een serie ge sprekken, die in groepjes ge voerd werden en waarbij alle aspecten van de derde leeftijd besproken werden; er was toen veel belangstelling voor deze huiskamerbijeenkomsten waarbij iedereen zijn mening kon geven. Daarna heeft de Stichting Wel zijnswerk voor Ouderen sa men met enige gemeente raadsleden van Middelburg eveneens de oudere mensen tot uitspraken aangezet in een serie groepsgesprekken, geti teld :'Wat vindt u er zelf van". Ook hierbij wisten ouderen zich goed te weren. Weer later is er vanuit het Welzijnswerk voor Ouderen een poging gedaan opnieuw de oudere mens te activeren door Bezinningsbijeenkom sten te organiseren. Jammer genoeg was hiervoor weinig belangstelling, zodat deze bij eenkomsten niet door gingen. Er is enorm veel veranderd na de 2e Wereldoorlog, wat voor ons vaak onbegrijpelijk is. Met 50 a 55 jaar behoor je reeds tot de senioren; je kunt dan al lid worden van een ouderen bond, maar ook met 60 jaar kan een vrouw met kunst- en vliegwerk nog een baby krij gen, hoe is het mogelijk! Weinig ouderen hebben zicht op de hedendaagse techniek, zoals bijvoorbeeld computers, fax, e-mail, enz. Ondanks vele veranderingen in de levens sfeer is het m.i. belangrijk om 'bij' te blijven door bijvoor beeld dagelijks kennis te ne men van wat er rondom ons gebeurt (krant, t.v., radio, enz.). Algemeen wordt be weerd dat ouderen achter de geraniums zitten te suffen. Is dat zo? Laten wij zorgen dat wij op de hoogte blijven van de veranderingen in onze sa menleving, ook al zijn velen van ons ziekelijk of gehandi capt, wij kunnen gelukkig nog nadenken. Helaas zijn er ook oudere mensen die verstandelijk ach teruit gaan, vergeetachtig worden en niet meer het ver mogen hebben conclusies te trekken. Ook deze mensen zijn onze medeburgers en verdie nen zeker op gelijkwaardig ni veau nog aandacht, zowel thuis als in verzorgings-/ver- pleeghuizen. Zij hebben dan wel minder denkvermogen, het gevoel is nog volledig aanwezig. Het is ons aller plicht om deze mensen niet te vergeten; een vriendelijk woord doet vaak wonderen en ineens is er oog-contact en wordt er iets terug gezegd. Ook degenen die liever geen aandacht of bezoek willen hebben, moeten wij respecte ren. Laten wij bedenken wat voor alle mensen geldt: elke tijd is leef-tijd en de tijd dat wij nog leven dient zo positief mogelijk be-leefd te worden. E.J. Biondina Tot grote vreugde van zowel de Gemeente Middelburg als de leden van de raad is sinds half juli 1997 de Cliëntenraad gevestigd in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen aan de Molstraat 13. Voor heen hield deze raad zitting in het tuinhuis van het oude schoolgebouw aan de Latijnse Schoolstraat. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van sociale zaken van de gemeen te Middelburg. Zij doet dat door overleg te voeren met de afdeling Sociale Zaken, door bemiddeling en eventueel door verwijzing. De cliëntenraad is 2 dagen per week aanwezig: op maandag en donderdag. Van 10.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur kunt u dan in de Molstraat te recht. U kunt het best het ge bouw vanaf de achterkant bin nengaan, de Cliëntenraad heeft een kamer vlak achter deze ingang.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 9