6 B ASCO SJg'bïh™;9 Middelburg Zorgeloos wonen op Walcheren Vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting Vlissingen Woningstichting Walcheren Woningbouwvereniging L-* Middelburg JF 6 FAAM/VLISSINGER Woensdag 29 oktober 1997 Gaan en staan waar u wilt, een gevarieerd en ruim aanbod wat betreft lig ging, type en prijs, geen zin of tijd om te klussen, dat zijn maar enkele voor beelden waarom u uiteindelijk toch voor een huurwoning kiest. De woningcorporaties op Walcheren geven u die keus. Op deze pagina's vindt u het aanbod van vrijkomende huurwoningen bij de vier woningcorpo raties op Walcheren. Hebt u interesse in een van deze woningen? Lees dan vóór het invullen van de woonkeuzebon de onderstaande informatie door. Wat is? vrije sector Als een woning cot de vrije sector behoort betekent dit dat wie zich het eerst meldt het eerste kans maakt om deze woning toegewe zen te krijgen. Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing van toewijzing bij de corporatie. Het is bij deze woningen daarom berstandig om di rect contact op te nemen met de desbe treffende corporatie. starter U bent een starter als u een woning zoekt en daarbij géén zelfstandige woonruimte achter laat bij verhuizing. Dit is het geval als u: bij uw ouders woont, op kamers woont, inwonend bent óf door een relatiebreuk/scheiding zelf standige woonruimte zoekt. doorstromer U bent een doorstromer als u over een zelf standige woonruimte beschikt en deze vrij komt bij verhuizing. Dit is het geval als heel het huishouden waarvan u deel uitmaakt, de woning verlaat. bruto gezinsinkomen Uw bruto gezinsinkomen bestaat uit: alle maandinkomens van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Met uitzondering van de inkomens van inwonende kinderen, pleegkinderen of medebewoners jonger dan 18 jaar met een belastbaar inkomen van 9000,- of lager. Ook de rente die u ontvangt uit eigen vermogen behoort tot uw bruto gezinsinkomen. aantal personen Het aantal personen zijn alle personen waar mee u naar de nieuwe woning wilt verhuizen. woonpasnummer Het woonpasnummer is een persoonlijk num mer dat u automatisch ontvangt op het mo ment dat u een woonbon hebt ingevuld. Aan dit nummer zijn uw persoonlijke gegevens ver bonden, die u op de laatste woonbon hebt in gevuld. De spelregels Bij iedere advertentie staat naast informatie over de woning zelf, aangegeven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een woning in aanmerking te komen. selectievolgorde vrije sector 6 Als u belangstelling hebt voor een woning in de vrije sector, neem dan zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende eigenaar. Voor het aanbod in de vrije sector geldt im mers dat degene die zich het eerst meldt het eerste kans maakt om deze woning toegewe zen te krijgen. selectievolgorde starters doorstro mers Bij het aanbod voor: scarters->doorstromers geldt dat bij de selectie starters voorrang heb ben op doorstromers. Bij het aanbod voor: doorstromers-»starters geldt dat bij de selec tie doorstromers voorrang hebben op star ters Binnen de categorie starters is de leeftijd be palend. De oudste heeft voorrang. Binnen de categorie doorstromers is de woonduur bepa lend. Degene die het langste op zijn/haar hui dige adres woont heeft voorrang. uitzonderingen Als u over een urgentieverklaring beschikt op het moment dat u een woonbon invult, dan krijgt u voorrang bij de toewijzing in de cate gorie (starter of doorstromer) waartoe u be hoort. een urgentieverklaring Om medische of zeer dringende sociale rede nen kunt u een urgentieverklaring aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie Walche ren. Het aanvragen van een sociale urgentie is alleen mogelijk als u minimaal I jaar op Wal cheren woont. U kunt de Regionale Urgentiecommissie Wal cheren bereiken op maandag en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur en op dinsdag en vrij dag van 9.00 tot 10.00 uur via het telefoon nummer 01 18-684000 van de Stichting Thuis zorg Walcheren. werken in de regio U werkt op Walcheren of in het Sloegebied en woont er niet, dan krijgt u voorrang bij de woningtoewijzing op alle woningzoekenden die geen urgentieverklaring hebben. selectievolgorde garages Bij het aanbod aan garages geldt dat huurders van een woning van de desbetreffende wo ningcorporatie voorrang hebben op niet-huur- ders. Vervolgens is de woonduur bepalend. Degene met de langste woonduur gaat voor. Tenzij er een garagezoekende reageert die bo ven of naast de garage een woning huurt van de desbetreffende corporatie. Dan gaat dege ne die erboven woont voor op degene met de langste woonduur en degene die er naast woont Daarna gaat degene die er naast woont voor op degene met de langste woon duur. Zorg ervoor dat u op de woonbon uw woonduur invult. Huursubsidie Als uw financiële situatie (bruto gezinsinko men en vermogen) onvoldoende is om de huurprijs van de woning op te brengen, hebt u recht op huursubsidie. In het algemeen geldt dat er per maand maximaal 380,- aan huur subsidie wordt verstrekt De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw inkomen en leef tijd in relatie tot de huurprijs. Bepalend voor het huursubsidiebedrag is het inkomen van I996. De huurprijsgrens voor woningzoeken den met een minimuminkomen is in overleg met de gemeente(n) bepaald op 755,-. Als u in aanmerking komt voor huursubsidie wordt dit bij de woningtoewijzing met u be sproken. Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar zonder kinderen hebben alleen recht op huursubsidie als zij een woning betrekken met een huurprijs van maximaal 575,- per maand. Aanmelding Hebt u interesse voor een woning in de vrije sector neem dan zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende eigenaar. Hebt u interesse voor een woning die niet tot de vrije sector behoort, dan gaat u als volgt te werk. U vult de woonkeuzebon in. U kunt maximaal op drie woningen reageren die niet tot de vrije sector behoren. Als u niet over een woonpasnummer beschikt, dan ontvangt u dit nummer automatisch voordat de volgende uitgave van de woonkrant verschijnt. Als u over een woonpasnummer beschikt, hoeft u het onderste gedeelte van de woonbon niet meer in te vullen, tenzij er wat is veranderd. Verantwoording Als u voor de woning in aanmerking komt, wordt u schriftelijk uitgenodigd voor een ge sprek. Als u géén bericht ontvangt, bent u niet geselecteerd als kandidaat. U kunt dan weer reageren op het woningaanbod dat over 14 dagen in dit blad verschijnt. Bij iedere woningcorporatie kunt u inzien aan welk criterium de kandidaat voldeed aan wie de woning is verhuurd. Vragen of meer informatie Hebt u een vraag of hebt u behoefte aan meer informatie neem dan nu contact op met de woningcorporatie van uw keuze. De mede werkers staan uw graag te woord. Zij zijn des kundig op het gebied van de verhuur en kun nen u onder andere informatie geven over de woningen, de huurprijs, de toewijzing, indivi duele huursubsidie. En ook over de wijze waarop u uw kansen kunt vergroten. postadres: Postbus 227 4380 AE Vlissingen bezoekadres: Hermesweg 13 Vlissingen ma t/m do van 8.00 tot 12.00 uur/ 13.00 tot 17.00 uur, op vr van 8.00 tot 11.45 uur telefoon: 0118-427700 ma t/m vrvan 8.30 tot 9.30 uur faxnummer: 0118-411177 postadres: Postbus 24 4380 AA Vlissingen bezoekadres: Keldermanstraat 64 Vlissingen ma t/m do van 8.00 tot 12.00 uur/ 13.00 tot 15.00 uur, op vr van 8.00 tot 11.30 uur telefoon: 0118-415620 ma t/m vr van 8.30 tot 10.00 uur faxnummer 0118-419767 postadres: Postbus 1093, 4388 ZH Oost-Souburg bezoekadres: Burchtstraat 48 Oost-Souburg ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur - 13.30 tot 15.30 uur, op vr van 9.00 - 12.00 uur telefoon: 0118-461718 ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur, op vr van 9.00 - 12.00 uur faxnummer: 0118-471690 postadres: Postbus 7120 4330 GC Middelburg bezoekadres: Buitenruststraat 235 Middelburg ma t/m do van 9.00 tot 13.30, op vr van 9.00 tot 12.00 uur, overige tijden op afspraak telefoon: ma t/m do van 9.00 tot 13.30 uur, op vr van 9.00 tot 12.00 uur: rayon I 0118-691717 rayon 2 rayon 3 Oil 8-691737 rayon 4 faxnummer: 0118-691791 01I8-69I727 01I8-69I747 Binnenstad, Klarenbeek, Nieuw Middelburg Middelburg Een afwisselend gebied met verschillende wijken met ieder een duidelijk eigen gezicht. De sfeervolle binnenstad ken merkt zich door het monu mentale karakter afgewisseld met verrassende nieuwbouw op uitstekende locaties. De karakteristieke vooroorlogse wijk Nieuw Middelburg ademt een intieme sfeer. De wijk is kleinschalig en heeft een be sloten karakter. Klarenbeek is een moderne naoorlogse groene wijk. Burggang 20 Woongebied I Binnenstad Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220055 Vrije sector bovenwoning I slpkm Ie woonlaag Huurprijs: 467,48 Bijkomende kosten: 160,75 (incl.88,= Stook- en Watervoor schot 20,=) Beschikbaar: Direkt Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 40 Eigenaar: VWM, Rayon I Sportlaan 40 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220115 Starter -» doorstromer eengezinswoning 2 slpkm Huurprijs: 607.61 Bijkomende kosten: 14,45 Beschikbaar: 16-1 1-1997 Voorwaarden: Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: WVM, Rayon I Pr. Mauritsstraat 4 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220095 Starter doorstromer eengezinswoning 2 slpkm Huurprijs: 624.24 Bijkomende kosten: 14,45 Beschikbaar: 01-12-1997 Voorwaarden: Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: WVM, Rayon I Nassaulaan 103 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220075 Doorstromer starter etagewoning 3 slpkm I e woonlaag Huurprijs: 706,43 Bijkomende kosten: 58,20 (incl. 20,= Watervoorschot) Beschikbaar: 01-12-1997 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 30 Eigenaar: WVM, Rayon Magistraatwijk, Reijershove Middelburg Een overzichtelijke na-oorlogs ruim opgezet gebied met een duidelijk woonkarakter. Ideaal gelegen ten opzichte van de uitvalswegen van Mid delburg. In de Magistraatwijk vindt u ruime woningen vaak aan plantsoenen gelegen. Reijers hove is de jongste wijk. Alle voorzieningen zijn aanwezig. Baljuwlaan 14 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220267 Starter doorstromer senioren benedenwon 2slk Huurprijs: 546,21 Bijkomende kosten: 141,50 (incl. 100,= Stookvoorschot) Beschikbaar: medio november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 55 Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Eigenaar: WVM, Rayon 3 J. van Reigersbergstraat 85 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220407 Starter doorstromer etagewoning 3 slpkm 5e woonlaag Huurprijs: 616,98 Bijkomende kosten: 77,05 (incl./ 20,30 water) Beschikbaar: medio november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 P. Boddaertstraat 38 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220287 Vrije sector etagewoning 3 slpkm 2e woonlaag Huurprijs: 733,48 Bijkomende kosten: 28,75 Beschikbaar: begin november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Statenlaan 12 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220372 Starter doorstromer etagewoning 3 slpkm 3e woonlaag Huurprijs: 733,48 Bijkomende kosten: 28,75 Beschikbaar: begin januari Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Statenlaan 6 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220367 Vrije sector etagewoning 4 slpkm 3e woonlaag Huurprijs: 780,30 Bijkomende kosten: 28,75 Beschikbaar: begin november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Bruto gezinsinkomen: vanaf 2500,00 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Bagijnhof 3 Woongebied I Binnenstad Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220025 Starter doorstromer benedenwoning I slpkm Huurprijs: 468,18 Bijkomende kosten: 82,50 (incl. 70,= Stookvoorschot) Beschikbaar: 16-11-1997 Voorwaarden: Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: WVM, Rayon Jasmynstraat 5 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220045 Doorstromer -> starter eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 646,09 Bijkomende kosten: 14,45 Beschikbaar: 16-1 1-1997 Voorwaarden: Aantal personen: t/m 4 Eigenaar: WVM, Rayon I Torentrans 85 Woongebied 3 Reijershove, Middelburg Advertentienr.: 7220387 Starter -» doorstromer benedenwoning I slpkm Huurprijs: 545,17 Bijkomende kosten: 14,00 Beschikbaar: begin december Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Rentmeesterlaan 59 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220337 Vrije sector etagewoning 3 slpkm 5e woonlaag Huurprijs: 616,96 Bijkomende kosten: 77,05 (incl./ 20,30 water) Beschikbaar: per direct Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Radenhove 36 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220297 Doorstromer starter eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 688,51 Bijkomende kosten: 14,30 Beschikbaar: begin december Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 J.G. Schorerstraat 8 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220277 Doorstromer starter eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 754,30 Bijkomende kosten: 14,00 Beschikbaar: per direct Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Dauwendaele, Edelstenenbuurt Middelburg Een verzameling van wijken met ieder een totaal verschil lend karakter. Wie voor Dau wendaele kiest, kiest voor een ruime woning in een na-oor- logse wijk, overzichtelijk van opzet. Op steenworp afstand van het centraal station en de binnenstad. De Edelstenen- buurt is een intieme moderne buurt uit het begin van de ja ren 80. met een eigentijds/ei genwijs karakter. Alle voorzie ningen zijn aanwezig. Burggang 14 Woongebied I Binnenstad Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220035 Vrije sector senioren benedenwon I sik Huurprijs: 491,66 Bijkomende kosten: 160,75 (incl./ 88,= Stook- en Watervoor schot/ 20,=) Beschikbaar: direkt Bijzonderheden: leeftijd vanaf 55 jaar. Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 55 Eigenaar: WVM, Rayon I Kon. Emmastraat 12 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220065 Starter -» doorstromer eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 646,09 Bijkomende kosten: 14,45 Beschikbaar: 16-1 I -1997 Voorwaarden: Aantal personen: t/m 4 Eigenaar: WVM, Rayon I Baljuwlaan !0 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220257 Doorstromer -» starter senioren benedenwon 2sll< Huurprijs: 546,21 Bijkomende kosten: 141,50 (incl. 100,= Gasvoorschot) Beschikbaar: begin december Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 55 Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Eigenaar: WVM, Rayon 3 J van Reigersbergstraat 297 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220447 Vrije sector etagewoning 3 slpkm 9e woonlaag Huurprijs: 616,98 Bijkomende kosten: 77,05 (incl./ 20,30 water) Beschikbaar per direct Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Rentmeesterlaan 42 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220307 Starter -> doorstromer eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 703,80 Bijkomende kosten: 14,30 Beschikbaar: begin december Voorwaarden: Leeftijd: Ramstraat 14 Woongebied I Binnenstad Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220105 Starter doorstromer bovenwoning 2 slpkm I e woonlaag Huurprijs: 545,17 Bijkomende kosten: 109,50 (incl. 97,= Stookvoorschot) Beschikbaar: 16-1 1-1997 Voorwaarden: Bruto gezinsinkomen: t/m 3300,00 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: WVM, Rayon I Pr. Hendrikstraat 27 Woongebied I Nieuw Middelburg, Middelburg Advertentienr.: 7220085 Doorstromer starter eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: 646,09 Bijkomende kosten: 14,45 Beschikbaar: 01-12-1997 Voorwaarden: Aantal personen: t/m 5 Eigenaar: WVM, Rayon J. van Reigersbergstraat 157 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220427 Vrije sector etagewoning 3 slpkm I I e woonlaag Huurprijs: 616,96 Bijkomende kosten: 77,05 (incl./ 20,30 water) Beschikbaar: begin november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Rentmeesterlaan 197 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220347 Vrije sector etagewoning 3 slpkm 9e woonlaag Huurprijs: 616,98 Bijkomende kosten: 77,05 (incl./ 20,30 water) Beschikbaar: begin november Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 J.P. Boreelstraat 40 Woongebied 3 Magistraatwijk, Middelburg Advertentienr.: 7220467 Doorstromer -> starter etagewoning 3 slpkm 2e woonlaag Huurprijs: 733,48 Bijkomende kosten: 28,75 Beschikbaar: begin december Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Eigenaar: WVM, Rayon 3 Woongebied 1 Woongebied 2 Woongebied 4 Woongebied Woongebied I: Binnenstad Nieuw Middelburg Klarenbeek Woongebied 2: Griffioen 't Zand Stromenwijk Woongebied 3: Magistraatwijk Reijershove Woongebied 4: Dauwendaele Edelstenenbuurt

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 6