Atfltiftlftniiimbllltiril, GEMEENTE MIDDELBURG nwi Aanslag waterschap Singelgebied te Arnemuiden «UlllMlIl Folders over wijkbeheer Meterkaart ontvangen? Commissies in november Burgemeester ontmoet inwoners Arnemuiden Kaartjes concert Week 44 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatiefolders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450. Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Wedstrijd "Zuinig Stoken" OUDEREN unie5v PARTIJEN AOV/Unie 55+ PvdA Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 5 Politiek over gemeentebegroting - vervolg D66 In de begroting en het meerjarenbe- leidsplan staan heel veel onderwer pen. Er is slechts ruimte om er en kele van te belichten. D66 vindt dat mensen in welke situatie dan ook geaccepteerd en gerespecteerd moe ten worden. Mensen moeten in staat zijn voluit deel te nemen aan de sa menleving. Een actieve samenle ving is open en solidair. D66 wil van verzorging voor de mensen naar participatie, mensen willen kansen, geen uitkering. Mensen die aangewezen zijn op een uitkering moeten beter ondersteund worden. Volgens D66 kan er veel verbeterd worden aan de toeganke lijkheid en de overzichtelijkheid van regelingen en tegemoetkomin gen. D66 pleit al jaren voor meer betrok kenheid van de mensen bij het be stuur. Er zijn de reeds openbare ver gaderingen met spreekrecht, de wijktafels, de spreekuren van B&W. Gezien het positieve resul taat van het jeugddebat vindt D66 de tijd rijp voor het instellen van een jongerenplatform, wanneer dit succesvol blijkt, kan overgegaan worden tot het instellen van een ou derenplatform. Het college stelt voor te komen tot een projectmatige aanpak. Reeds bestaande plannen worden integraal aangepakt, dit juicht D66 toe. We missen echter een financiële onder bouwing, een tijdpad en een priori teitenstelling in deze. D66 wil dat in het kader van deze integrale pro jectmatige aanpak er een city-mar ketingplan wordt opgesteld, dit plan zal zowel voor Middelburg apart dan wel voor het Stadsgewest kun nen worden gemaakt. We moeten niet vergeten dat beide steden el kaar kunnen aanvullen. Voorspraak i.p.v. inspraak. De overheid con fronteert mensen vaak achteraf met al praktisch vaststaande besluiten. D66 stelt voor open-plan-vorming in te voeren. Hierbij worden men sen vanaf het begin bij alle voorne mens en strategische keuzen betrok ken. Hiermee creëert men een draagvlak en voorkomt een lange reeks van bezwaarschriften. D66 wil de vele vormen van infrast ructuur een impuls geven. De wegeninfrastructuur. Er liggen de mobiliteitsstudies en het school- routeonderzoek. Er ontbreekt nog steeds een totaaloverzicht, zodat niet duidelijk kan worden aangege ven hoe de infrastructuur voor alle weggebruikers moet worden verbe terd. D66 wil dat voor de wegge bruikers en dan met name voor fiet sers en voetgangers verbeterde rou tes worden aangelegd. De infrastructuur van de binnen stad. Reeds vele plannen passeer den, maar in 1998 wordt de Markt heringericht, evenals later het kern winkelgebied. Dit laatste zal qua in richting een logische aansluiting op de Markt moeten zijn, waarbij niet alleen de acht van Middelburg aan dacht krijgt, maar ook het daaraan grenzende gebied. De economische infrastructuur. De economie groeit niet vanzelf sprekend, investeren in economie is investeren in mensen. De economi sche zelfstandigheid moet gestimu leerd worden, door mensen te acti veren terug te keren op de arbeids markt. Om bedrijven en mensen te interesseren zich hier te vestigen, zal men aan acquisitie moeten doen en zich moeten presenteren op beurzen zoals de Contacta. Ook hier geldt weer dat Vlissingen en Middelburg elkaar kunnen aanvul len. De bebouwingsinfrastructuur. Er wordt hard gewerkt aan het behalen van de VINEX-doelstelling. D66 vindt dat niet lukraak in ieder leeg gebied gebouwd kan worden, er zullen in de gemeente voldoende groene ruimtes moeten blijven voor o.a. recreatieve en agrarische doel einden. De culturele infrastructuur. Zie de stad als cultureel centrum waar nieuwe initiatieven de ruimte krij gen en waar culturele netwerken tot stand komen. In een regio als Zee land kan dit betekenen dat de steden elkaar aanvullen qua voorzieningen. Om mensen voldoende gelegenheid te geven zelf cultuur te beoefenen zal hierop zeker niet bezuinigd wor den. Een goede huisvesting is van belang, zeker voor het MIKV en de popmusici. D66 vindt dat de locale lasten niet onnodig mogen worden verhoogd, de OZB slechts met het inflatieper centage. Om de dekking rond te krijgen van grote projecten zoals b.v. de bouw van een nieuw Stads kantoor mag de burger niet zwaar der wordt belast. Veel taken worden van het rijk overgedaan naar de gemeente, de centralisatie. Dit betekent dat de ge meente meer beleidsvrijheid heeft, maar vaak een beperktere financiële vrijheid. Toch willen we de juiste beslissingen nemen, dit kan niet zonder de inbreng van u. de inwo ner van Middelburg, daarom is con tact tussen burger en bestuur heel belangrijk en D66 staat hiervoor open. De fractie bestaat uit: Diny Goedegebuure. tel. 636201 en Leo de Kraker, tel. 650707. Wijkbeheergroep?, Integrale Aan pak?, WijkOnderhoudsPloeg?: een nieuwe werksoort brengt ook nieu we begrippen met zich mee. Zo ook met de introductie van het wijkbe heer in Middelburg. Mocht u niet meer wijs weten uit allerlei begrip pen, functionarissen en overlegvor men. dan is er nu een handige fol der verkrijgbaar die mogelijk ophel dering kan brengen. Deze folder "Begrippenlijst Wijkbeheer Mid delburg" is verkrijgbaar op de WOP's in Middelburg of bij de sec tie Communicatie van de Gemeente Middelburg. Ook zijn daar folders verkrijgbaar over de Wijkonder- steuningspunten in Middelburg. Er staat in, waar ze te vinden zijn, wie er spreekuur houdt en wat ze voor u kunnen betekenen. De derde folder die gratis te verkrijgen valt gaat over het aanvragen van spekche- ques. U weet wel: de Gemeente Middelburg beloont opmerkelijke initiatieven van haar bewoners met een spekcheque. Hoe en waar je een spekcheque kunt aanvragen en wel ke spelregels geldig zijn: het staat alemaal te lezen in de folder "Spek- cheques in Middelburg". Iinformatie: H. Vergeer, coördinator wijkbeheer: 0118-634611 "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tij delijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag tussen 8.45 en 9.30 uur wor den besteld. U kunt hiervoor bel len met nummer 0118-638570. Het bezorgen gebeurt ook op de ze dag. Menu van 3 november tol en met 9 november maandag stoofpotje, andijvie, aardappelen dinsdag dunne plakken rundvlees, spinazie, aardappelen woensdag omelet, champignonvulling, ge mengde groente, aardappelen donderdag hutspot, blokjes rundvlees vrijdag gepaneerde visfilet, wortelen, ge stampte aardappelen zaterdag bami goreng zondag wat de pot schaft Vorige week ontving u de nieuwe gemeentelijke meterkaart voor gas/elektriciteit/water. Zo niet, bel dan de gemeente: (0118-675242)! Dan kunt u de kaart nog net op tijd binnen hebben vóór de start van de landelijke gasbespaaractie "Zuinig Stoken" op 2 november, waar de kaart op aansluit. Neem komende zondagavond 2/11 of maandagochtend 3/11 voor het eerst uw meterstanden weer op en vul die in op uw meterkaart. Het beste werkt het als u daarvoor elke week op een vast tijdstip neemt. Een week later noteert u uw meter- standen opnieuw (op 9/11 resp. 10/11), op uw vaste gekozen opna me-moment. Dan weet u uw week- verbruik over de eerste week: het aantal m3 of kWh dat er die week bij zal zijn gekomen. Het verschil is makkelijk te bepalen. Doordat u de tabellen van onderaf invult, staat het grootste getal (meest recente meter opname) steeds bovenaan. Vergelijk dat dan met uw streefverbruik voor de eerste week, dat u uit de stookta- bel afleest. Kijk of u heeft bespaard en bepaal hoeveel. De stooktabel voor de eerste week (met week- nummer 45) vindt u, van 10/11 tot 16/11, op NOS-Teletekst, pagina 516, deelpagina Zeeland. "De Scheldebode" plaatst die stooktabel voor de eerste week op 12/11. Voor gas kunt u ook uw totale werkelijke verbruik sinds 2/1 1 invullen in ko lom 4. (Deze week is die waarde gelijk aan de onderste waarde uit kolom 2). Uw totale streefverbruik sinds 2/11 (kolom 5 van meter kaart) komt deze week nog overeen met hel onderste getal uit kolom 3. U kunt de waarden voor kolom 5 steeds aflezen uit de stooktabel (laatste kolom daarvan). U ontvangt eind oktober de aanslag "omslag gebouwd" van het waterschap Zeeuwse Eilanden. In de informatie bij deze aanslag wordt gesproken over de mogelijkheid om bezwaar te maken. Bezwaar tegen de getaxeerde waarde van uw eigendom is echter niet meer mogelijk. De aanslag "OMSLAG GEBOUWD" is namelijk gebaseerd op de waarde van uw eigendom zoals die reeds is vastgesteld door de gemeente in hel ka der van de wet WOZ. Deze beschikking is door de gemeente Middelburg reeds op 15 mei 1997 verzonden. Binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking kon u bezwaar maken tegen de hoogte van de getaxeerde waarde van uw eigendom. Heeft u reeds gebruik gemaakt van deze moge lijkheid hoeft u niet meer te reageren. Indien u in het gelijk gesteld wordt zal ook de aanslag omslag gebouwd worden aangepast. Heeft u er geen ge bruik van gemaakt is dit ook niet meer mogelijk! U kunt pas weer bezwaar maken na 4 jaar bij de volgende hertaxatie. m/ SAMENWERKENDE N Voor de tweede keer dit jaar behan delen we in de Gemeenteraad een begroting, ditmaal voor het volgend jaar. We zullen een paar zaken be commentariëren: ook in 1998 zul len alle gemeentelijke heffingen en belastingen weer stijgen, de afval stoffenheffing zelfs met 9.5%! He laas is er nog steeds geen sprake van de door ons gewenste verfij ning naar 2, 3, 4, of meerpersoons- huishoudens, een bejaard echtpaar betaalt nog steeds evenveel als een gezin met meerdere opgroeiende kinderen! Volgens de Unie van Wa terschappen is aanslag naar aantal bewoners wel mogelijk, wij blijven dus vragen om het opheffen van de ze onbillijkheid. Ook bij de heffing rioolrechten is sprake van een on billijkheid: zijn die I m3 méér ver bruiken dan 250 m3 moeten drie maal zoveel gaan betalen, bij vol gende verdubbelingen van verbruik is dat steeds slechts tweemaal zo veel. Een eerlijker "staffeling" moet (budgettair neutraal!) mogelijk zijn. Ook de onroerende zaakbelasting stijgt in 1998 en wel met het infla tiepercentage. De samenwerkende ouderenpartijen AOV/Unie 55+ hebben dit jaar een motie ingediend om de komende 3 jaar de te betalen bedragen niet te laten stijgen aan gezien in het lopende jaar praktisch iedereen met een aanzienlijke ver hoging werd geconfronteerd als ge volg van de hertaxatie van de wo ningen, ook de huurders. Deze motie kreeg helaas geen meerder heid zodat iedereen weer meer moet gaan betalen. Ook aan armoedebestrijding wordt veel te weinig gedaan. Op de val reep is de kwijtscheldingsnorm met 1% verhoogd, als gevolg van de enorme weerstand tegen het voor nemen in 1998 in het geheel geen verhoging toe te passen. Positief is wel. dat er een project komt voor intensivering van het minima-be- leid. Binnen een jaar zullen alle mi nima, die tot de risicogroep beho ren, thuis bezocht worden, tenmin ste als daflr vrijwilligers voor ge vonden kunnen worden. Dat er op de WVG-gelden 500.000.- gekort gaat worden is een hele slechte zaak: De eerste jaren is er weliswaar geld overgehouden, dat in een speciaal fonds is gestort, maar het college zegt zelf dat waar schijnlijk al dit jaar het omslagpunt bereikt wordt. De ervaring in ande re steden laat zien welke tekorten er daaraan kunnen gaan optreden (Enschede dit jaar 4 miljoen!). Op 13 oktober is in de desbetreffen de commissie het uiteindelijke plan voor de vernieuwing van de Markt besproken. Dit onderdeel van een totaalplan voor de verbetering van het kernwinkelgebied wordt door de gemeente bekostigd, de onderne mers zullen voor 34% van de rest worden aangeslagen. Hiervoor is een overeenkomst tussen de ge meente en de ondernemers nodig. De fractie AOV/Unie 55+ is van mening dat voordat dit zgn. "con venant" gesloten is er. niet met de vernieuwing van de Markt be gonnen moet worden!!! Op 6 oktober kwam het college op eens met een plan om woningen te gaan bouwen in de Maïsbaai op de plaats waarvan men zeil' in de be groting zegt: "die plaats is gereser veerd voor een bovenwijkse voor ziening"!! De belanghebbenden en omwonen den zijn niet gehoord of zelfs maar ingelicht, door een college dat zich erop beroept de communicatie met de burgers te willen verbeteren. Stijlloos! Wij zijn verheugd dat het door ons bepleite herstel van de kademuren eindelijk wordt aange pakt. helaas worden de werkzaam heden in 10 in plaats van in 7 jaar voltooid terwijl hel college zelf stelt dat dit grotere kosten met zich mee kan brengen. Maar er moet geld vrijgemaakt worden voor de presti- ge-objecten... De Samenwerkende Ouderenpartij en vagen zich af of al die projecten de draagkracht van de stad niet te boven gaan. Echte kostenramingen zijn nog niet bekend en iedereen weet dat die ramingen nog wei eens behoorlijk overschreven worden. De voorbeelden overal in het land zijn iedereen bekend! Over het parkeerbeleid bereiken ons ook veel klachten. Er zou afge lopen zomer over gepraat worden, maar dal is uitgesteld naar einde dit jaar. AOV/Unie 55+ zullen zeker vragen om een tweede (goedkope) vergunning voor houders. Ook een vergunning op huisnummer, in plaats van op kenteken, zou voor velen een verbetering zijn. Dagver gunningen moeten nu gehaald wor den in een straat waar je niet mag parkeren hetgeen ook niet erg klantvriendelijk is. De parkeerwachten zouden ook wel wat soepeler mogen optreden, wij zullen het college daarom verzoe ken. Wat betreft de fietsroutes moet het ons van het hart dat er nog niet veel verbetering in zicht is (Banckert- plein, Pottenbakkerssingel). Over de bereikbaarheid, met het openbaar vervoer, van een eventu eel te bouwen zwembad tussen Vlissingen en Middelburg in. is nog niets bekend, maar als dat zwem bad er komt moet het openbaar ver voer wel erg goed geregeld wor den!! De AOV/Unie 55+ fractie zal con structief oppositie voeren om zo veel mogelijk praktische zaken van algemeen belang te realiseren. Wij zijn er voor de ouderen van NU en inde TOEKOMST... De Koninklijke Oratorium vereni ging "Tot oefening en uitspanning" brengt op zaterdag 8 november om 20.00 uur in de Concert- en Ge hoorzaal en concert ter gelegenheid van het afscheid van dirigent Jo Ivens, die 33 jaar lang met het koor repeteerde en dirigeerde. Dankzij het Bomme van de Broec- kefonds kunnen gegadigden voor deze uitvoering plaatskaarten krij gen tegen een zeer kleine prijs (10 cent). Deze kaarten worden ver kocht donderdag 6 november van 9.00 tot 16.00 uur (gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur) bij de Dienst Maatschappelijke Zaken aan de Simpelhuisstraat. Nu in de herfst van 1997 is het clan eindelijk zover, de omvorming van het Singelgebied Arnemuiden is een feit. Ook het kampje voor de herten is grondig opgeknapt. Er is een nieuw hekwerk geplaatst, een prachtige schuur is gerealiseerd en een vijver is aangelegd in het kampje zelf. Sedert enkele weken lopen er in het kamp een paar sneeuwganzen (een soort die in liet wild 's winters wel eens als dwaalgast wordt waargenomen tussen hier overwinterende ganz.cn), en een paar brand- ganzen (een soort die in Zeeland 's winters in grote getale voorkomt). Tevens zijn enigszins als attractie ("vreemde vogels in de bijt") twee nandoes aangekocht. Deze struis vogelachtige soort komt van oorsprong voor op de pampa's in Zuid-Amerika maar voelt zich ook in Ar nemuiden best tluiis. De damherten zijn inmiddels ook gearriveerd (3 hinden en 1 bok) zodat het geheel redelijk compleet is. Inlichtingen bij H. ten Klooster van de afdeling Groenbeheer, tel.: 0118-675312. Foto's: Johan Sinke PvdA De start van liet nieuwe college van B en W Terugblikkend op de eerste maan den van het nieuwe bewind in Mid delburg, constateert de PvdA-fractie dat het nieuwe college voortvarend van start is gegaan. Er is een suc cesvolle toernec "Burgerparticipa tie" gehouden, die voor herhaling vatbaar is. Ook het jeugddebat was een goed initiatie. Er is eindelijk een knoop doorgehakt over de her inrichting van de Markt, er wordt fors tempo gemaakt met de woning bouw. er is een goede tijdelijke op lossing gevonden voor het jonge rencentrum Midgard, onderwijsza ken zijn goed op orde en het func tioneren van de sociale dienst wordt verbeterd. Een goede start is echter nog geen garantie voor een succesvolle totale reis. Daar moet de begroting voor 1998 de aanzet voor geven. Middelburg in de toekomst Er zijn verschillende plannen om Middelburg een stevige plaats in de toekomst te geven. Woningbouw, aantrekken van werk door middel van aantrekkelijke locaties voor be drijven en kantoren, sociaal-culture le voorzieningen en goede scholen. Dan is het nodig om een toekomst- schets te maken van dat nieuwe Middelburg: waar gaan we de nieu we voorzieningen bouwen en hoe moet het er uit zien? Daarom dient de gemeente iemand met visie op de toekomst deze schets te laten maken. Met het stationsgebied als trekker en de N57 als voorwaarde. Want de aanleg van het aquaduct mag niet uitgesteld worden! De ontwikkeling van de Mortierpol der als nieuwe bedrijvenlocatie on dersteunen we. Het is een goede zaak dat alvast geld gereserveerd wordt voor een nieuw theater. Sociaal gezicht Een sociaal gezicht hoort bij een bedrijvige stad. Daarom dient er voortdurend aandacht te zijn voor de burgers met minimum-inkomens en net daarboven. Deze burgers die nen kwijtschelding te krijgen van gemeentelijke heffingen. Daarom is het goed, dat in 1998 deze moge lijkheden verruimd worden door het kwijtscheldingspercentage te verho gen. Zodat bijvoorbeeld ook inwo ners met een AOW-uitkering met pensioen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Het is een goed idee van het college om burgers die recht hebben op uit keringen en andere voorzieningen actief op te zoeken. Uiteindelijk dient nagestreefd te worden, dat rechthebbenden automatisch kwijt schelding krijgen. Het nieuwe stadskan toor De kosten van het nieuwe stadskantoor blijken aan zienlijk hoger uit te val len dan voorzien. We vin den nog steeds dat dit stadskantoor er moet komen en wel in het Sta tionsgebied, waar het een belangrij ke impuls kan geven aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Er dient echter kritisch gekeken te worden naar de totale kosten van het gemeentelijk apparatuur, nu de lasten van het nieuwe kantoor ande re wensen belemmert. Zo'n kritisch onderzoek kun je het beste door ie mand van buiten laten doen. Gemeentelijke tarieven De PvdA handhaaft haar standpunt over de Onroerende Zaak Belasting: de totaal-inkomsten voor de ge meente blijven gelijk, behoudens een inflatie-correctie. Daardoor konden de tarieven omlaag. Een kritische evaluatie van de effecten in 1997 is nodig, met name wat be treft de effecten voor huurders. Indien blijkt dat deze effecten on aanvaardbaar nadelig zijn, moeten de tarieven nog verder omlaag. De afvalstoffenheffing dient als principe te kennen: "groen gedrag loont". Daarom stellen we voor een deel van de gemeente als proefge bied te hanteren voor "betalen per gewicht". De lastendruk voor Mid delburgers wordt onder andere be paald door het principe van kosten dekkende tarieven. Indien dit de pan uit rijst dient dit principe ter discussie gesteld te worden. De 100-gulden-maatregel van de rege ring biedt enige verlichting, maar met name voor de inwoners van Ar nemuiden is het wrang om als eer ste resultaat van de herindeling ge confronteerd te worden met nieuwe en hogere lasten. Vliegveld Het college is van mening dat er een verharde baan aangelegd moet worden op Zeeland Airport. Dit is aantrekkelijk voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. De PvdA is van mening dat deze economische belangen strijdig zijn met de belan gen van milieu en recreatie. En de laatste belangen wegen voor ons zwaarder. Een verharde baan voor zakenvluchten is alleen aanvaard baar indien het hinderlijke recre atie-vliegen aanzienlijk wordt gere duceerd. Parkeerbeleid Het nieuwe parkeerbeleid moet in 1998 worden geëvalueerd. Pas dan kunnen we vaststellen of een nieu we parkeergarage op de plek van "De Schakel" nodig is. Het kan na tuurlijk niet zo zijn, dat we de au to's weer de binnenstad binnen ha len, terwijl de andere parkeergara ges niet gevuld zijn. En: de N57 moet! Afspraak is af spraak! In de komende periode vergaderen de commissies op de volgende da gen: Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Finan ciën, dinsdag 4 november om 19.30 uur. Secretaris is mevrouw C. E. Vermast, telefoon 675289. Onder meer wordt behandeld (on der voorbehoud): Bestemmingsplan Buitengebied, bouwplan Elzen laan/Beukenlaan voorbereidi ngsbe- sluiten. Commissie Welzijn, Personeelsza ken en Milieu, woensdag 5 novem ber om 19.30 uur. Secretaris is me vrouw J. P. de Nooijer, telefoon 675531. Onder meer wordt behandeld (on der voorbehoud): Veiligheid speel- voorzieningen, vrijwilligernota, be groting '98, Maatschappelijke Zorg Walcheren. Commissie Onderwijs, Sport en Infrastructuur, donderdag 6 no vember om 19.30 uur. Secretaris is de heer J. A. W. de Wolf. telefoon 675304. Commissie Sociale Zaken, Econo mische Zaken en Cultuur, maan dag 10 november om 19.30 uur. Se cretaris is mevrouw J. P. de Nooijer, telefoon 675531. Commissie Algemene en Bestuur lijke Zaken, dinsdag 11 november om 19.30 uur. Secretaris is me vrouw A. C. Beije, telefoon 675434. Bovenstaande vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis, tenzij anders vermeld. De agenda en andere stukken zijn vanaf vier dagen vóór de vergade ring in te zien bij de sectie Commu nicatie en bij de commissiesecreta ris. Spreekrecht kunt u aanvragen bij de commissiesecretaris. De gemeenteraad vergadert op maandag 17 november om 19.30 uur. Op woensdag 5 november zal de burgemeester, de heer mr. Spahr van der Hoek, Arnemuiden bezoeken. Op initiatief van de wijktafel Arnemuiden zal de burgemeester, die ook wijkwethouder van Arnemuiden is, een bezoek brengen aan de nieuwste loot van de Gemeente Middelburg. De wijktafel heeft een interessant pro gramma samengesteld. Zo zullen enkele beziens- en wetenswaardigheden bezocht worden. De inwoners van Arnemuiden krijgen uiteraard ook de kans om kennis te komen maken. De wijktafel nodigt u allen uit om op 5 november tuissen 19.00 uur en 20.00 uur van de gelegenheid gebruik te maken om. informeel, kennis te maken met de heer Spahr van der Hoek. Voor deze ontmoeting zijn we te gast in de foyer van het Dorpshuis de Ar- ne. Het spreekt voor zich dat wij u met koffie of een drankje zullen begroe ten. mimi

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 5