GEMEENTE MIDDELBURG CDA GROEN Week 44 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatiefolders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450. Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. CDA Groen Links VVD RPF/GPV SGP 4 FAAM/VLISSINGER Woensdag 29 oktober 1997 nilimai/k imkiiitlAuHML De politiek over de gemeentebegroting 1998 Het CDA wil de komende begro tingsperiode de nadruk leggen .op kwaliteit en een zorgvuldig gebruik van mensen en middelen. Wij kie zen "kwaliteit" als centraal thema om in de toekomst een optimale en duurzame bijdrage aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Middelburg te bieden. Samen zijn we verantwoordelijk voor een leef bare en open samenleving, waarin we zorg en aandacht hebben voor elkaar. Het CDA wil vanuit het Evangelie deze "waardenvolle" sa menlevingsvorm bereiken. Communicatie Een goed contact tussen burgers en overheid is heel belangrijk. De stem van iedere Middelburger moet ge hoord worden en daarom is betrok kenheid bij het bestuur een positieve zaak. Het CDA is dan ook verheugd dat het college in gesprek is gegaan met de mensen in de wijken en ker nen. De burgerparticipatie was een groot succes. Het CDA wil dat deze vorm van overleg tussen burgers en het college in het vervolg blijft be staan en dat daarnaast nog andere wegen worden bewandeld om het broodnodige contact te laten plaats vinden. Orde en Veiligheid Ook nu weer pleit het CDA voor meer politie op straat. Het gevoel van veiligheid is een noodzaak die aan de basis ligt van het bestaan. Wij zijn blij dat de stadswachten meer en beter ingezet worden, maar wij vinden dat met name in het weekend, wanneer zich de meeste kansen op conflicten en onveilige si tuaties voordoen, de politie dichtbij moet zijn, aanspreekbaar en op straat. Met zorg ziet het CDA de ontwikkelingen in het drugsbeleid. We konden de vorige keer nog men den dat gelukkig één koffieshop ge sloten was, inmiddels is deze weer open. tot onze grote ergernis. De problemen omtrent de overlast en het drugsbeleid zullen ons in de ko mende begrotingsperiode ertoe brengen het gedoogbeleid nog eens kritisch onder de loep te nemen. Uiteindelijk wil het CDA alle kof fieshops dicht hebben. Het belang van de gezondheid van de jeugd staat daarbij voorop. Tevens telt daarbij hel probleem van de overlast rondom deze koffieshops. Ondanks strakke bepalingen van het gedoog beleid. blijkt dat in de praktijk de regels niet gehandhaafd kunnen worden. Voorlichting over alcohol en drugs is dan ook een terugkeren de taak van zowel scholen als van de ouders zelf. Het CDA doet met nadruk een beroep op de verant woordelijkheden die ouders daarin hebben. Ruimtelijke Ordening Op dit moment is Middelburg bezig met een inhaalrace op het gebied van de woningbouw. Dat is een pri ma ontwikkeling en het was hard nodig, maar hel CDA wil wel verder kijken dan de aanstaande woning projecten; we willen nu al het vizier richten op de decennia na het jaar 2000. Hel CDA wil daartoe en prin cipiële discussie aangaan over de vraag waar wc met ons beleid op de ruimtelijke ordening naar toe moe ten. Wat moet de visie van Middel burg zijn gedurende de komende de cennia over de plaats van de komen de stadsuitbreidingen? Hoe moet de leefbaarheid in Middelburg en de kernen optimaal worden? Het CDA wil met veel zorgvuldigheid omgaan met het opvullen van de openvallen de plaatsen in de stad. Overleg met en informatie aan de omwonenden vinden wij van het grootste belang. Hierin komt de communicatie met de burger weer naar voren. Wij wil len een hoge kwaliteit voor de wo ningbouw en de woonomgeving, zo wel wat betreft nieuwbouwprojecten als bij renovatie. Met nadruk wil het CDA aandacht voor goede sociale woningbouw. Kwaliteit moet daarbij het kernwoord zijn. Verkeer en Vervoer Het besluit van de regering om de aanleg van de N57 uit te stellen, is een lelijke streep door de rekening. Voor Middelburg is dit niet te tole reren omdat veel van de belangrijke projecten die uitgevoerd moeten worden, afhankelijk zijn van de be tere verbindingen die de N57 zou bieden en tevens van de noodzake lijke herstructurering van gronden. Uiteraard laten wij het er niet bij zit ten. Heel de raad, van groen tot paars, luidt de noodklok. De slogan "N 57 moet, afspraak afspraak" wordt door iedereen gedragen en ook het CDA schakelt zijn netwer ken in om de N57 nog vóór het jaar 2000 te bereiken. Onderwijs Het CDA wil de komende begro tingsperiode een aanvang gemaakt zien met het verbeteren van de 011- derwijshuisvesting. Zowel voor het voortgezet onderwijs als voor het basisonderwijs bestaan er grote pro blemen voor de scholen die over di verse locaties verspreid zijn. Onder wijskundig is het geen goede zaak, maar uiteraard is de efficiency in dit geval ook ver te zoeken. Voordat met een herschikking van de gebou wen begonnen wordt, zullen de on verantwoorde. bouwvallige noodlo- kalen van het CSW, die al jarenlang op de nominatie staan om afgebro ken te worden, vervangen moeten worden door nieuwbouw. Sociale Zaken Het CDA wil dat de samenleving zorg en aandacht heeft voor de groe pen die het moeilijk hebben. Door het paarse kabinet is de kloof tussen arm en rijk groter geworden. Eén van de manieren waarop Middel burg probeert de nood van armlasti ge ouderen en uitkeringsgerechtig den te lenigen is de kwijtschelding snorm voor 1998 te verhogen tot 97%. Daar is het CDA gelukkig mee. De gemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in hel voeren van een actief kwijtscheldingsbelcid ten aanzien van gemeentelijke heffingen. Het CDA pleit ervoor de mensen die aan de onderkant van de samenleving verkeren met daadwer kelijke financiële lastenverlichting te helpen. Armoedebestrijding moet permanent op de agenda staan. Te vens wil het CDA dat moeders die van de bijstand gebruik maken, vrij stelling krijgen van de sollicitatie plicht, totdat hun kinderen twaalf jaar zijn. Zo kunnen zij zorg en aan dacht bieden aan hun kinderen. Ook het ouderenbeleid zal kritisch ge volgd moeten worden, omdat te snel de ouderen het kind van de rekening worden. Hun maatschappelijke inte gratie en hun sociale betrokkenheid moet gestimuleerd worden. Economische Zaken Als altijd pleit het CDA voor een krachtig beleid om de economische bedrijvigheid in Middelburg te sti muleren. Een goed contact met de bestaande bedrijven is daarvoor noodzakelijk, maar creativiteit en inventiviteit zijn onmisbaar om nieuw élan te geven aan het uitvoe ren van het wervingsbeleid. Middel burg zal in de komende decennia moeten groeien en een grote bedrij- venaanbod moeten krijgen om de werkgelegenheid op peil te houden. Dit is van wezenlijk belang voor de stad. Sport Zowel het CDA als de koningin in haar troonrede denken op gelijke wijze over het maatschappelijk nut en de noodzaak van sportbeoefe ning. Nu de mensen meer vrije tijd te besteden hebben en zelf een ac tieve bijdrage aan gezondheid, fit ness en conditie willen geven, zal de gemeente haast moeten maken met het optimaliseren van de sportcom plexen. Renovatie en herverdeling van de velden in het sportcomplex De Kruitmolen moeten met spoed uitgevoerd worden. En het zwembad is uiteraard ook nog altijd prioriteit nummer één. Maar ook hier geldt dat naar kwaliteit gestreefd moet worden. Binnenkort wordt het beleid voor het komend jaar vastgesteld. Wij zullen dan ons oordeel geven over de plan nen voor 1998. Tegelijkertijd spre ken we dan een oordeel uit over hoe we vinden dat het college van Burge meester en wethouders het doet. We vinden dat het college keurig op de winkel past. Daar is tot op heden niet erg veel op aan te merken. Dat bete kent ook dat we vinden dat er niet zo erg veel gebeurt. Het lijkt of men weinig inspiratie heeft om een duide lijk ander beeld neer te zetten als het vorig college. We denken dat het komt omdat de aandacht van de wet houders helemaal uitgaat naar de paar verschrikkelijk grote projecten die men wil realiseren. Het lijkt alsof men geen aandacht of tijd heeft voor de gewone aardse zaken. Op de on derwerpen als verkeer, milieu, soci aal beleid roept men wel hard. maar het gaat alleen maar om het zwem bad. het gemeentehuis bij het station, en nieuwe schouwburg en het aan leggen van de N57. Al deze projec ten zijn met elkaar zo vreselijk duur dat wij liever wat minder van deze projecten op de rails zien staan en er gewoon aandacht voor de inwoners van Middelburg zou zijn. Grote projecten: Een zwembad Nel als veel mensen vinden wij een paar van deze projecten ook belang rijk. Een nieuw zwembad moet er komen. Maar dan natuurlijk ook in het hart van Middelburg. Als we naar Vlissingen toe moeten om te zwem men, denken wij dat het moeilijker wordt voor kinderen en ouderen om van het zwembad gebruik te maken. Voorlopig zijn we met de plannen makerij nog verder bij een oplossing vandaan dan 3 jaar geleden. En 't kan nog wel een paar jaar duren voordat water stroomt in een nieuw zwembad. Een nieuw gemeentehuis GroenLinks denkt nog steeds dat het goedkoper zal zijn om bij het ge meentehuis een deel van een nieuw stadhuis neer te zetten dan dat alles nieuw gebouwd wordt. Bovendien, en dat is het belangrijkste argument, zijn we bang dat de binnenstad straks helemaal stil en ongezel lig wordt als er geen enkele in stelling en bedrijf meer in de binnen stad gevestigd zijn. Sociaal beleid Alle partijen hebben de kiezers meer aandacht voor de mensen met een uitkering of met een minimum inko men beloofd. Hel college doet hier niet erg haar best in. De mogelijkhe den voor kwijtschelding van ge meentelijke belastingen wordt bij lange na niet optimaal benut. De pro cedures zijn nog steeds lang en inge wikkeld en daar lijkt voorlopig nog geen verandering in te komen. Men beknibbelt bovendien vreselijk op de subsidies van instellingen die be langrijk zijn voor Middelburgers: Kinderopvang, wijkverenigingen, gehandicapten, etc. Het zelf ontwik kelen of steunen van nieuwe ideeën is er al helemaal niet bij. Deze keu zen moet men ook wel maken omdat men ervoor kiest om vooral veel geld aan de grote projecten te besteden. Het lijkt alsof men zegt: "Liever een schouwburg bouwen dan meer kwijtschelden voor de minima". Verkeer Er wordt veel geld gereserveerd voor de voorzieningen voor de nieuwe rijksweg (N57) en allerlei andere projecten die te maken hebben met het autoverkeer. GroenLinks vindt het nog steeds een kwalijke zaak dat het nieuwe aquaduct niet voor fiet sers geschikt gemaakt wordt. Ook in de binnenstad blijft men allerlei voorzieningen aanleggen voor het autoverkeer zoals een derde parkeer garage. Wij blijven hierop reageren en blijven eisen dal er ook eens iets voor fietsers en voetgangers gedaan wordt. De plannen zijn er, maar er wordt niets mee gedaan. Milieu Bij elk onderwerp waar er een keuze is tussen milieu-sparende maatrege len en economie (geld) trekt het mi lieu aan het kortste eind. Er zijn voornemens om het vliegveld Arne- muiden uit te breiden, meer wegen aan te leggen etc. Plannen om min der gif te gebruiken, iets te doen te gen de automobiliteit worden niet gemaakt. Bestuur We verwelkomen het initiatief van het college tot het organiseren van overleg-avonden met burgers, maar we betreuren het dat het college zich beperkt tot aanhoren en aanwezig zijn... Meer inspraak, voorlichting en meer informatie naar de burgers, dat was de bedoeling van dit college toen het begon. Doordat het college zich zo richt op de grote projecten lijkt het alsof er juist het tegenover gestelde gebeurt: Men heeft haast en dan lijkt inspraak en voorlichting al leen maar lastig. Zoals met de herin richting van de Markt er geen lijd was voor discussie met de Middel burgers omdat dit najaar er nog ge graven moest worden, is nu het re sultaat dat er nog weinig inspraak was en er nog niets gebeurd is met de Markt. Nog veel sterker zien we dit bij alle bouwplannen. Bijna elk open plekje in de stad moet bebouwd worden volgens het toverwoord Vi- nex, terwijl er nauwelijks ruimte wordt geboden aan de mening van de burgers. Gelukkig geeft de rechter burgers in deze situatie vaak ge lijk...! Wij vinden dat dit verkeerd is. Hoe eerder overleg met burgers en belanghebbenden gestart wordt, hoe beter het uiteindelijke resultaat zal zijn. En dat vinden wij natuurlijk gemiste kansen. Zonder nu te stellen dat het allemaal fout gaat in Middel burg, missen wij toch een beetje in spiratie en fantasie. Wij vertellen al lemaal immers graag tegen onze fa milie: "Moet je horen wat voor leuks ze nu toch weer in Middelburg ver zonnen hebben..." Hoewel we na tuurlijk blijven hopen, hebben we die verwachtingen voor 1998 nog niet ingevuld gezien. De GroenLinksfractie Wilt u reageren, dan kan dat bij de raadsleden Wout Ardon. Churchill- laan 41, 4333 BB. tel. 616222. of Anneke Izeboud. Noordweg 330, 4333 KH. tel. 612372. Ieder jaar wordt de gemeentelijke begroting door de raad vastgesteld. Deze begroting is te vergelijken met het huishoudboekje van de gemeente, waar in opgenömen wordt wat de gemeente te besteden beeft en waar dat geld naar toé gaat. De raad ka» doel de financiële keuzes die worden gemaakt laten zien wel ke accenten er worden gelegd m het beleid. Wat vindt de raad nou echt be langrijk. waar hebben ze geld voor over'.'1 Vorige week noemden we al de tien strategische projecten waar het ge meentebestuur de komende periode het accent op wil leggen: stadskantoor, infrastructuur, binnenstad, scholen, zwembad, schouwburg, culturele infra structuur, industrieterreinen, stationsgebied, VINEX -bouwlocaties. Het echte politieke debat vindt plaats op maandag.3 november vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur (fractiebijdragen eerste termijn), 's middags vanaf 14,00 uur tot 16.00 uur (beantwoording college), s avonds vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (tweede termijn, fracties) en daarna de reactie van het college in tweede termijn. Op deze manier kan dan door de fracties worden gedebatteerd op hoofdlij nen van het beleid,-waarna de begroting kan worden vastgesteld. De volgorde zal zijn: CDA, VVD, SGP~ RPF/GPV, Groen Links, D66, AOV en de PvdA. De spreektijd per fractie is 15 minuten. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal. De ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1998 ligt voor een ieder ter inza ge bij de sectie Communicatie. Stadhuisstraat 2/ De begroting is ook te leen of te koop bi j de afdeling Financiële Zaken. Meer informatie over de inhoud en behandeling van de gemeentelijke be groting 1998 kan worden verkregen bij de heren N. Meijer, telefoon 675464. of H J. 1 .onsen, telefoon 675463, van de afdeling Financiële Za- ^en. De gemeente en hét geld De gemeente houdt zich bezig met heel veel verschillende taken, van on derhoud van de wegen tot het verlenen van bijstandsuitkeringen, van het verzorgen van basisonderwijs tot de inrichting van niéuwe wijken. Om al die taken goed te kunnen vervullen geeft de gemeente aan een groot aantal mensen werk. In totaal heeft de gemeente z.o'n 650 mensen in dienst, van wie er een kleine 200 werkzaam zijn m het onderwijs (basison derwijs). een 170 in de buitendienst (reinigingsdienst, groenbeheer. enz.) en de vest in de verschillende gemeentelijke kantoorgebouwen. Uitgaven Aan dat apparaat is natuurlijk een behoorlijk bedrag aan kosten verbonden: salarissen, huisvesting, materieel e.d. Daarnaast geeft de gemeente nog veel meer geld uit aan uitkeringen, subsidies, werk door aannemers, enzo voorts. Per jaar ts de gemeente een bedrag van f 153 miljoen kwi jt, waarvan een deel weer terugkomt in de vorm van bijvoorbeeld verhaal van bijstand, ver huur van accommodaties, rente van verstrekte geldleningen enzovoorts. Inkomsten Voor het overgrote deel van de uitgaven is de gemeente afhankelijk van uit keringen van bet rijk en de opbrengst van eigen heffingen. Uitkeringen van het rijk zijn er in twee soorten: voor sommige specifieke taken geeft het rijk aparte uitkeringen. Zo vergoedt-het rijk 90% van de bij standsuitkeringen. geeft liet een normvergoeding voor het onderwijs, voor stadsvernieuwing, enzovoorts. Die specifieke uitkeringen tezamen bedragen een 38 miljoen. Daarnaast krijgt de gemeente een algemene uitkering van 59 miljoen, die zij in prin cipe geheel naar eigen inzicht kan besteden. Voor een deel zal hi j echter gebruikt moeten worden voor kosten van taken die de gemeente verplicht zijn opgelegd en waarvoor geen specifieke uitke ring of slechts voor een deel ontvangen wordt De opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt voor 1998 op iets meer dan 25 miljoen geraamd. De belangrijkste daarvan zijn de onroerende- zaakbelasiingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Uit de afval stoffenheffing worden de kosten van het ophalen van hét huisvuil betaald en uit de rioolrechten het onderhoud en de vernieuwing van de rioleringen. Voor de onroerendezaakbelastingen geldt hetzelfde als voor de algemene uitkering: in principe kan de gemeente die naar eigen inzicht besteden. De acht politieke raadsfracties hebben zelf een kort commentaar geschre ven op de; gemeentebegroting 1Ö98. Dit commentaar treft u aan op deze en een volgende extra pagina van de gemeente Middelburg. Op deze pagina's- is de volgorde aangehouden van de behandeling op 3 november. Hou van Middelburg, Stern VVD. Met deze slogan ging de VVD in 1996 de verkiezingen in. Velen houden van Middelburg, maar niet alle op de wijze die de VVD voor ogen heeft. Liberaal als wij zijn, zal er bij ons ech ter altijd ruimte blijven voor een andere invulling van de passie voor onze mooie gemeente. In ons verkie zingsprogramma vergeleek de VVD de gemeente met een bedrijf dat voor verleende diensten direct of indi rect door de burger wordt betaald. De gemeenteraad is in deze vergelijking een door de burger aangesteld raad van bestuur van het bedrijf Middelburg. Het is de plicht van de gemeenteraad er zorg voor te dragen en er op toe te zien dat de gemeente zo effectief en efficiënt mo gelijk bestuurd wordt. Algemeen uitgangspunt hierbij is: Het terugdringen van de lasten voor de burger. De VVD heeft er voor gekozen om deel uit te maken van het college. Zodoende kan een maximale invloed worden uitgeoefend op het collegeprogramma en de uitvoering hiervan. Maar, hoe daadkrachtig of krachtda dig is ons college eigenlijk, nu bijna een jaar na de start? Hoe staat bet met de realisatie van al die mooie plannen, waaruit de passie voor Middelburg moet blij ken? Een prioriteitenlijst opstellen is handig, maar dan? Stadskantoor Een stadskantoor in het stationsgebied lijkt dichterbij te komen. De voorgestelde reductie van het aantal ar beidsplaatsen gaat de VVD-fractie echter niet ver ge noeg. Ons inziens moet het aantal arbeidsplaatsen met minstens 10% verminderd kunnen worden. Wij dringen er dan ook bij het college op aan alles in hel werk te stellen om dit te realiseren. Ons uitgangspunt is im mers: Het terugdringen van de lasten voor de bur ger! Herinrichting van de binnenstad De markt lijkt binnen afzienbare tijd op de schop te gaan. De VVD verkeert echter niet in een jubelstem ming. Het besluitvormingsproces, onder leiding van een beginnend wethouder, heeft niet tot de schoon heidsprijs verdiend. Daarbij komt de tot nu toe gemiste kans om een parkeergarage onder de markt te bouwen! Inmiddels is bet college wel de mening toegedaan dat "een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stadscentrum belangrijk is om de levendigheid te kun nen garanderen". De komende 5 a 6 jaar lijkt dit echter voor het college een lage prioriteit te hebben. Immers, op de locatie De Schakel, die momenteel wordt ver bouwd om een aantal jaren Midgard te huisvesten, zijn plannen voor een parkeergarage. Zolang er nog geen nieuw zwembad is gerealiseerd kan Midgard niet naar Poelendaclc verhui zen en komt De Schakel niet be schikbaar voor de bouw van een par keervoorziening. Daarbij komt dat de investering, die nu in bet gebouw wordt gedaan, dan onder de slopersha mer zal worden vernietigd. Wat de VVD-fractie betreft mag op de Markt de spa iets dieper in de grond worden gestoken om daar alsnog een parkeergarage te realiseren en mag De Schakel een andere bestemming krijgen. Het is im mers onze plicht om er op toe te zien dat de gemeen te zo effectief en efficiënt mogelijk opereert! Stadsgewest In ons verkiezingsprogramma hebben wij gesteld dat het stadsgewest Middelburg/VIissingen meer gestalte moet worden gegeven. Realisering van een aantal stads gewestelijke voorzieningen en initiatieven kan wat ons betreft geen langer uitstel dulden. Wij denken hierbij o.a. aan: - een stadsgewestelijke zwembad; laat de traag lo pende procedure voor het zwembad Voorborch maar los; - het stationsgebied van Middelburg dat een prima lo catie is voor een, door de regio gedragen, Zeeland schouwburg. Dit overigens zonder de aanvullende voorzieningen in de omgeving geweld aan te doen. - een gezamenlijk acquisitiebeleid. Bedrijven die op zoek zijn naar een geschikte locatie kunnen die op het grondgebied van één van beide gemeenten vin den. Een goed voorzieningenniveau in hel stadsge west kan dan van grote invloed zijn bij de keuze van een vestigingsplaats. In dit kader zegt de VVD-fractie haar steun toe aan het verharden van de baan op vliegveld Midden-Zeeland. Tot slot, voor de VVD blijft het uitgangspunt: Het te rugdringen van de lasten voor de burger! Samen met het college wil de VVD er meer werk van maken Voor nadere informatie: Joan van Dijk 616010 Erik de Visser 639672 Cathrien Koster 612371 Ad Damman 602151 Bij dc vorige alg. beschouwingen heeft de RPF/GPV- fractie aangege ven wat haar vertrekpunten zijn voor het politieke denken en hande len. Samengevat komt dit neer op christelijk-sociale uitgangspunten, gebaseerd op joods-christelijke waarden. In ons verkiezingspro gramma van vorig jaar hebben we nadruk gelegd op het monistisch stelsel omdat de raad in z'n totali teit een gezamenlijke verantwoor delijkheid draagt en niet alleen het college. De beslissingen van de raad zijn eindbeslissingen, die door b&w moeten worden uitgevoerd. In onze raad wordt nogal eens gespro ken over collegepartijen en opposi tie. Wij vinden dit principieel ver werpelijk. Integrale veiligheid is een collegebreed aandachtspunt. U Begroting 1998, grote plannen, maar weinig stratenonderhoud Nieuwe bezems vegen schoon, een nieuwe raad een nieuw college met een nieuwe voorzitter. Alle bezems vernieuwd, wat is het resultaat? Aan de ene kant een college dat daadwerkelijk poogt om waar te maken wat ze beloofde, nl. kracht dadig optreden. Er komt inderdaad een aantal zaken van de grond. Aan de andere kant moet hel college wel met beide benen op de grond blij ven staan. De SGP vindt dat de be groting en de meerjarenplanning veel te wensen overlaat. Er is op onderhoud bezuinigd. Voor grote aanstaande projecten zijn er onvol doende middelen. Het college is wel hard aan het werk. maar volgens de SGP niet al tijd op de goede manier. Plannen zijn er genoeg, maar het planmatig werken ontbreekt. Er is wel een re spectabel aantal projecten be noemd, maar een tijdsplanning en een financiële onderbouwing ont breekt. Middelburg is geen koploper meer wat betreft de lasten voor de burger en bedrijven, maar we lopen nog wel in de voorste rij. Het is te prij zen dat terughoudendheid betracht wordt. Om nu middelen te vinden om in de toekomst nieuwe zaken aan te pak ken. zal er naar de gedachten van de SGP niet alleen een efficiency-on- derzoek moeten plaatsvinden zoals nu al gebeurt, maar er zullen ook door de gemeente prioriteiten ge steld moeten worden! We hebben nu het voordeel van een lage rente stand, maar of dat zo blijft, is onze ker. Zo nu en dan vinden we wat in de reserves, maar dat houdt ook op. De SGP heeft overigens zijn bezwa ren geuit tegen aanwenden van be paalde reserves voor de Markt en het winkelgebied. De SGP maakt zich echt zorgen over deze begroting. Temeer als je dan b.v. leest dal onderhoud van de kademuren over meer jaren wordt uitgesmeerd en dat er aan stratenon derhoud niet meer besteed gaat worden. In liet verleden is ooit gesteld dal parkeergelden niet geheven worden om daar inkomsten uit te putten, maar om het parkeren te reguleren. Daar we in de toekomst nog voor grote uitgaven komen te staan, zo als een parkeergarage, vinden wij dat de parkeergelden daar dan ook in principe aan besteed moeten worden. Eveneens vinden we dat de post voorziening onderhoud graven ten goede dient te komen aan- de dekking van het onderhoud van de graven. De raad wordt voorgesteld liet kwijtscheldingspercentage naar 97% te verhogen. De SGP stemt daarmee in omdat er velen zijn die moeite hebben hel leefpatroon zoals dat onder ons gewoon is geworden te volgen. Echter we moeten besef fen dat we daar uit praktische over wegingen niet onbeperkt mee door kunnen gaan. Om die reden achten we het toespitsen op bijzondere bij stand beter. Het college is voornemens niet meer kosten aan liet straten- en we- genonderlioud te besteden, ja over weegt zelfs om op die post nog be zuinigingen te bereiken. De SGP is liet daar niet mee eens. Dc dirpete omgeving is voor de bur ger prioriteit nummer een, zo heb ben wij het altijd ervaren en zo klinkt liet door op de burgerpartici patie-avonden. Hel vestigen van een naturisten kamp op en plaats in onze gemeen te doet tekort aan de belangen van anderen die dat gebied ook willen betreden. Een vliegveld legt beperkingen op voor de omgeving en omgekeerd. Wij zijn daarom van mening dat er geen uitbreiding van de vliegbewe gingen moet komen en dat een ver harde baan niet past bij de klein schaligheid van het vliegveld en on voldoende emplooi zal hebben. Uitbreiding van het rccreatievliegen SV schept conflicten met de omgeving. Wij moeten er ook op wijzen dat de kermis reeds altijd overlast veroor zaakt heeft in de naaste omgeving, bewoners van de binnenstad nemen dan meer een week vakantie. Uit breiding van de kermis is reeds om deze reden af te wijzen. We betreuren tevens ten zeerste de toenemende zondagion thciliging. Helaas is liet dagelijkse patroon we ken en winkelen' ook op zondag steeds meer gewoon aan het wor den. De voorgenomen bouw van het Stadskantoor in het Stationsgebied valt anders uit dan gedacht was: ho gere kosten, minder efficiency en uitstel N57, waardoor het verkeer in die omgeving voorlopig nog zeer intensief zal zijn. Een Schouwburg staat op het ver langlijstje van objecten. Raakt het geen tijd om er mee te stoppen? La ten we de energie en middelen stop pen in de ontwikkelingen voor de werkgelegenheid en de infrastruc tuur (Mortierpolder, Arnestein en N57). De plannen voor het opnieuw aan kleden van de winkelstraten zijn er nog niet. De kiosken op de Markt vormen een belangrijk onderdeel in liet totaal van de Markt. Een jeugdhonk in Arnemuiden zal naar onze gedachten daar geen suc ces bieden. Voorlichting vanuit de gezinnen, scholen en kerken kan naar ons idee beter werken. De reclame in bushokjes e.d. blijkt toch steeds weer de grenzen te overschrijden. Dit ondanks een te rughoudend beleid t.a.v. kwetsende en stuitende reclame. Als dit weer voorkomt, is liet college bereid eventueel de vergunning in te trek ken? stelt dat hieraan structurele uitvoe ring zal worden gegeven. In liet in tegrale veiligheidsbeleid van het stadsgewest VL/M wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De gemeen teraad kan namelijk prioriteiten stellen. Tot nu toe heeft dit niet plaatsgevonden. De RPF/GPV-frac- tie is van oordeel dat stadswachten niet mogen worden ingezet als goedkope politiemensen. Het poli tievak is een vak waarvoor een ge degen opleiding noodzakelijk is. Hoe staat liet nu met het "echte blauw op straat"? Heeft Middelburg nu voldoende politiemensen? In dit verband hechten wij er ook aan op te merken dat niet alle Meikerl-ba- nen per definitie naar de stadswach ten dienen te gaan. De fractie van RPF/GPV hecht grote waarde aan een integere besluitvorming van ons gemeentebestuur. Niet dat wij aan de oprechlheid van bestuurders en medewerkers van de gemeente twij felen, liet tegendeel is waar. Uit rap portages blijkt echter dat subjectie ve elementen in onze samenleving voortdurend trachten overheids ambtenaren mee te laten werken aan criminele activiteiten. In Mid delburg staat veel op stapel, zeker in de bouwsector. Welke maatrege len denkt u te nemen om zelfs maar de schijn te voorkomen dat in Mid delburg niet integer gewerkt wordt? Het gedoogbeleid t.a.v. koffieshops zal strikt door u worden uitgevoerd en gecontroleerd. Toch constateren wij dat de handelwijze van de ge meente niet voortdurend de toets van de rechter kan doorstaan. Hoe komt dat? Waar wij als RPF/GPV- fractie ons ernstig zorgen over ma ken is de verslavingszorg. M.n. over de ontoereikende opvangmogelijk heden voor drugsverslaafde jonge ren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Deze groep dreigt het slachtoffer te worden van alle mogelijke opname criteria die diverse instellingen han teren. De aansluiting wordt gemist tussen de jeugdbescherming, de jeugdzorg en de gezondheidszorg. Wij vragen u al het mogelijke te doen voor deze jongeren in goed overleg met de instellingen en hel rijk. Het is bekend dat er behoefte bestaat om het Veersemeer te ver groten. In dc plannen van de Rijks planologische dienst wordt het ge bied ten noorden van Arnemuiden genoemd. Dat betekent dus ontpol- dering! Arnemuiden zou in de toe komst dus nagenoeg aan het Veerse meer komen te liggen. En dat alle maal om tegemoet te komen aan de behoefte van recreatiemogelijkhe den. De vraag is: willen we dit! De gevolgen zijn nogal ingrijpend. De RPF/GPV-fractie vindt een toe name van het aantal vliegbewegin gen op het vliegveld Midden-Zee land en liet aanleggen van een ver harde baan onaanvaardbaar. Dit zal inhouden dat voor ons stadsdeel Ar nemuiden de overlast aanzienlijk toeneemt en de rust rond het Veer semeer verder zal worden aange tast. De belangen van toerisme en recreatie komen hiermee op ge spannen voet te staan. Op z'n minst zou het college toch moeten eisen dat hier een MER-rapportage over wordt uitgebracht. Wanneer we het hebben over de infrastructuur zal dit gebied toch ontsloten moeten worden. De toeleidende wegen zijn minimaal en er ligt voor geen meter riolering, om maar wat te noemen. De RPF/GPV-fraclie is van mening dat definitief afgezien moet worden van een zwemvoorziening aan de Voorborch. De uitspraak van de Raad van State geeft ondubbelzin nig aan dat de gemeente op alle fronten heeft gefaald. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de stand van zaken rond bet stadsgewestelijk zwembad in liet tussengebied. Fi nancieel gezien is dit voor beide ge meenten de voordeligste oplossing. Het exploitatietekort wordt hierdoor sterk verminderd. In de beleidstoe- lichting wordt opeens gesproken over een parkeervoorziening op de plaats van het gebouw De Schakel. Wij vinden het niet correct dit uil de media te moeten vernemen. Im mers, een parkeergarage in de bin nenstad heeft ook weer zijn conse quenties voor de verkeersstromen en voor liet milieu. Bovendien is er bestaand parkeerbeleid en vastge stelde verkeerscirculatieplannen. Wij zijn dan ook niet enthousiast over een parkeergarage op deze lo catie. Zoals bekend bestaat er sinds kort de nota "de andere kant van Nederland". Over preventie en be strijding van armoede en sociale uitsluiting. Hierbij gaat het vooral om: liet bevorderen van participatie in arbeid en samenleving, inko mensondersteuning door o.a. bij zondere bijstand en terugdringing van het ongebruikt laten van be staande voorzieningen door b.v. goede voorlichting. De meeste maatregelen in deze armoedenota betreffen slechts verruiming van de regelgeving. Vanaf 1 juli j.l. mag de gemeente categoriaal beleid voeren. Naast toekenning van bijzondere bijstand op basis van individuele toetsing, kan nu ook categoriale bij stand worden verleend via gerichte maatregelen. Dit kan, wanneer de gemeente van bepaalde uitgaven van de minima - of ze bijstand krij gen of niet - vindt dat die niet door hen uit eigen portemonnee betaald kunnen worden. Individuele toet sing blijft dan achterwege. Er wordt slechts nagegaan of de door de ge meente geformuleerde voorwaarden en doelgroepen op de betrokkenen van toepassing zijn. De RPF/GPV- fractie wil bij de alg. besch. van 3 nov. met voorstellen komen tot ver ruiming van het armoedebeleid voor de minima. De zorg voor de zwakken beeft bij de RPF/GPV- fractie hoge prioriteit.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 4