Een trip antiek op Walcheren met brochure Het antieke ganzenbord in Margriet Vormen uit vuur, ceramiek en glas Met een heus authentiek - en dus antiek - gan zenbord spel ih de hart pagina op extra hard papier, komt het tijdschrift Margriet met zijn derde antiek special. Het (vrouwen)blad be schrijft in dat nummer de antiek metamorfose van een secretaire. Maar meest in het oog springend is toch wel het gedeponeerde gan zenbord. Voorwerpen van glas en ceramiek zijn niet al leen populair bij verzamelaars. Ook het grote publiek weet de weg naar antiquair of beurs steeds beter te vinden. Voor wie geïnteres seerd is in de achtergronden van breekbare va zen, borden, glazen of kannen is er de Neder landse vereniging van vrienden van ceramiek en glas. Wat is antiek en wanneer wordt het antiek en waarom heeft iets waarde. Moeilijke vragen voor de leek en het is daarom zaak om bij aan koop gedegen te werk te gaan. Anderzijds hoeft niet alles echt te zijn. Het is een kwestie van smaak. Als er op een antiek en curiosa markt een hebbe dingetje ligt uitgestald dat past in huis of als sieraad is te gebruiken, kan het niet anders zijn dan dat het waarde heeft. Per soonlijke waarde wel te verstaan. Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 23 V word* wel eens gekscherend gezegd: de een houdt van de moeder, de ander van .de dochter. Zo is het ook met mode en de invulling van het interieur: de een houdt van degelijk, de an der van gewaagd. Maar zoveel mensen zoveel smaken. De echte smaak ligt vaak ergens in het midden. Tel daarbij nog eens op dat de hang naar nostalgie groot is, was en steeds groter wordt naarmate de strakke high tec-trend toeslaat dan wordt stilstaan bij en genieten van wat ooit stukje bij beetje uit iemands handen kwam een ware beleving. Op deze pagina wat voorzetjes over oude stijlen die elke dag opnieuw trend kunnen zijn. Klasiek of classique? Antiek is antique. Of zo u het ze If wilt. De secretaire heeft vele vor men. En het is bekend dat echt antiek zo goed als overal inzetbaar is. Margriet noemt de secretaire bruikbaar als buffetkast, maar in een andere vorm - zonder veel laden - ook als kap- of hobby tafel. Het blad heeft in elke Antiek special wel weer een ander meubelstuk als mo dern toepasbaar accessoire in huis. Verder heeft het blad een aan tal interviews met mensen die nuttige en leuke tips hebben over het gebruik van antiek. Neerlands bekendste veiling meester Jan Pieter Glerum vult een column en verhaalt daarin dat hij wel het meest van beelden houdt. Begin no vember veilt hij een groot aantal waardevolle beelden. In de serie woontrend worden steden uitgelicht met zaken waar antiek de hoofdmoot is. Ook riet krijgt aandacht en wordt als trend omschreven, met name de rieten mand-ta fel krijgt aandacht. Behalve deze Antiek special van Margriet is de keuze in tijdschrift over eeuwenoude kunst en meubels niet zo groot. In boekwinkels en kios ken is nog het blad Antiek te koop dat oude kunst en kunst nijverheid behandelt en het blad Origine heeft aandacht voor kunst, antieke en interi eur. Historische, maar ook eigen tijdse ceramiek en glas staan bij een groot publiek in de be langstelling, weet deze vereni ging, die de oudste en groot ste op dit gebied in Nederland, is. Sinds de oprichting in 1952 brengt de club deskundigen en amateur verzamelaars sa men om aspecten als produc tie, vormgeving, decoratie en cultuurhistorische achtergron den van de fragiele, vaak breekbare voorwerpen te be lichten. Regelmatig zijn er le zingen en excursies voor de vrienden van glas en cera miek. Leden ontmoeten dan deskundigen uit musea, ar cheologen, restaurators, cera- misten, glaskunstenaars en andere particulieren met de zelfde belangstelling. Spreekuur Een paar keer per jaar is er een uitstapje naar een bijzon dere tentoonstelling in bin nen- of buitenland. Naast rijke verzamelingen in beroemde musea, kastelen en paleizen worden ook kleine, weinig be kende instellingen en niet- openbare particuliere collec ties bezocht. Hier geven des kundigen op het gebied van glas en ceramiek lezingen die zijn toegespitst op de be treffende tentoonstelling of verzameling. Zo kunnen leden niet alleen hun kennis over glas en ceramiek verbreden, maar ook op informele wijze kennis maken met gelijkge stemden en experts. Vast on derdeel van de excursies is het 'ceramiek en glas spreek uur', waarin kenners met ver enigingsleden van gedachten wisselen over her komst en datering van meegebrachte objecten. Drie keer per jaar brengt de Neder landse vereniging van vrienden van glas en ceramiek het blad Vormen uit Vuur uit. Hierin vindt de lezer in formatie over glas en ceramiek uit al le tijden en plaat sen. Van archeolo gische vondsten tot de meest re cente ontwikkelin gen in binnen- of buitenland. Het blad publiceert waardevolle bronnenstudies en artikelen met nieuwe gege vens of oorspronkelijke visies. Roet Daarnaast geeft het inzicht in de cultuurhistorische achter gronden van ceramiek en glas en zijn er regelmatig inter views met kunstenaars, muse um medewerkers, particuliere verzamelaars, restaurators en veilingmeesters. Vast onder deel vormen de besprekingen van museum aanwinsten en nieuwe publicaties. Vormen uit Vuur is de voortzetting van het Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek, al meer dan veertig jaar de meest gezaghebbende bron van informatie over ceramiek en glas in het Nederlandse taalgebied. Een greep uit de verhalen die het blad de afge lopen jaren sierden: De op stelling van de collectie porse lein en Delfts aardewerk van Queen Mary in Kensington Palace, Moderne ceramiek in het Frans Hals Museum, Gla zen armbanden uit de Late Ij zertijd, De tegelbakkerij Van der Kloet in Amsterdam en Restauratie van een door roet aangetaste collectie ceramiek. Leden van de vereniging vrienden van glas en ceramiek betalen een contributie van zeventig gulden per jaar. Bui tenlandse leden, musea, ver enigingen en andere rechts personen betalen iets meer. Studenten kunnen lid worden voor vijfenveertig gulden. De vereniging van vrienden van glas en ceramiek is gevestigd in Amsterdam. belangrijke aspecten. Veel ob jecten bij De Bolle Graaf ade men een oriëntaals sfeer uit. Kunsthandel en Lijstenmakerij 't Zeepaardje in Middelburg staat bekend om zijn kunst door de eeuwen heen en Trees Verwilligen - eveneens in Middelburg - houdt zich als kunstenares vooral bezig met de ambachtelijke kans van het schilderij en de restauratie daar van. Vuile en verwaarloosde schil derijen worden in haar han den weer als nieuw. Le Collectionneur in Middel burg - de naam zegt het al - verzamelt zo'n beetje alles wat er maar te verzamelen is. Le Collectionneur helpt men sen ook die op zoek zijn naar een prentbriefkaart, aarde werk, speelgoed, boeken, eier- doppen en alles wat nog in de verzameling ontbreekt. Voor meubels, glas, kristal, zilver, kwikbarometers tafelzilver, oude kistjes, Zeeuwse topo grafie en overig Nederland is De Tijdspiegel een specialist. Deze zaak is eveneens in Mid delburg gevestigd. In Den Gouden Cordewagen in Mid delburg zijn streekzilver, lode- rein- en pepermunt doosjes alsook een collectie naaigerei blikvangers naast schilderijen, grafiek en etsen. Van Haaren Kleff zit in Vlis- singen en is actief op het ge bied van uurwerken, maar dan in de ruimste zin van het woord. Ook restaureert de on dernemer oude en antieke klokken, dat alles met schrifte lijke garantie. Voor antiquaris- tische topografie kan men in Vlissingen terecht bij De Bla- eue Acolye. Ook voor decora tieve prenten en maritieme schilderijen kan men er te recht. Boekhandel Bellamy in de Scheldestad heeft een ruime voorraad boeken over lucht vaart, leger, maritieme wer ken, auto's en speelgoed, maar ook strips en antiquari sche boeken. Verder in de brochure veel in formatie over antiquairs in an dere delen van Zeeland, maar ook de Zuid-Hollandse eilan den zijn meegenomen. De Zeeuwse antiquairs, vei lingmeesters en in- en verko pers van collector-items heb ben een brochure samenge steld waarin ze zich voorstel len en te kennen geven dat ze de leek graag van dienst wil len zijn met hun adviezen. In drie talen wordt uit de doeken gedaan wat ze individueel te koop hebben en waar ze in hun vak voor staan. Met die brochure willen ze hun pu bliek een bloemlezing in han den geven waarmee kris-kras door de provincie getoerd kan worden. Van elke winkel wordt een beschrijving gege ven, zodat de lezer weet waar abraham de mosterd haalt. „Dan kan", zo schrijft samen steller L.J. van der Zwaag, „ie dereen zelf de route bepalen langs de zaken die uw belang stelling hebben". Hoe wel na genoeg alle Zeeuwse leveranciers van an tieke waren in de brochure staan beschreven, beperken we ons hier tot een bloemle zing uit Walcheren. Tussen de Luiken in Veere opent de reeks. De zaak is open tijdens het seizoen. Er is van alles te koop, antiek en curiosa, maar ook meubels. In Veere is ook Antiekhandel De Pagter te vin den. De ondernemer heeft een groot assortiment cadeaus in Engelse sfeer, verlichting en antieke meubels. In een eigen werkplaats worden die meu bels gerestaureerd. Toorop ontwierp het gebouw dat vroeger als kerkgebouw te boek stond. Ook Domburg heeft zijn antiquair. Het is An tiekhandel Vreeke. Antiek wordt er met hoofdletters ge schreven waarbij veel oog is voor porselein, tin, koper, meubelen en glaswerk. Middelburg kent Ben Witte zijn specialiteit is zilver in alle soorten en vormen met daartussen werken en werkjes van ge renommeerde zil versmeden vanaf 1725. Ook is er steeds een mooie collectie glaswerk. Op loopafstand van Witte is Antiekhuis Schenkenberg-Tak te vinden. Het assorti ment aldaar wordt breed genoemd. Wie eenmaal binnen is staat niet een-twee drie weer buiten. Van een zil veren lepeltje tot een kabinet, er is van alles. Niettemin spreekt ook deze antiquair van een specialisatie, namelijk te gels vanaf de vijftiende en zestiende eeuw. Ook als de te gels uit een pand moeten worden gehaald komt Schen kenberg-Tak als een ware spe cialist om ze er uit te halen. In Veere concentreert deze on dernemer zich weer op meu bels en restauratie werk. Willems Winkels is een begrip in Middelburg. In een groot patriciërshuis worden meu bels in diverse stijlen en hout soorten aangeboden. Dankzij de grote ruimte kan de op stelling zo overzichtelijk gebeuren dat het wel huiskamers lijken. In de tuin is een as sortiment potterie en bij de meubels kleingoed dat als decoratie kan worden aange schaft. A.l. Ver flage is makelaar taxateur van an tiek. Het daar aanwezige zilver, glas en kristal, klok ken en meubelen kunnen wat oudheid en kwaliteit betreft elke toetst der kritiek doorstaan. Drie keer per jaar houdt Ver- hage een kunst- en antiekvei ling in de Stadsschouwburg. De kwaliteit van de geveilde goederen wordt alom gepre zen. Voor de kenners staat Uur werk makerij Albert de Goeij in Middelburg zonder meer bekend als een uitstekend adres. Er worden niet alleen uurwerken die gegarandeerd origineel en antiek zijn ver kocht, in de eigen werkplaats worden de uurwerken geres taureerd met garantie certifi caat. In de collectie allerlei klokken van Europese makelij. In de Bolle Graaf in Middel burg zijn scheepsantiek en porselein in blauwe motieven W' mMm K» w •*r>

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 23