<#>- Een goede vakantie gehad? E i El K" T RO Comfortklassen: denk eraan als u gaat (ver)bouwen SÖiinno Kies Uneto. Altijd veilig. G K O PUI€ 1 De viypPstofzuiger spaart uw tapijt en uw gezondheid Meegroei-woning Elektrotechnisch Bedrijf 'Oostkapelle' PAREE B.V. V B00NE MELSE Woensdag 29 oktober 1997 de t iji i verandert Te koop: Luxe woning met telefoon-, televisie- en computer aansluiting in alle woon- en slaap kamers. De elektronische installatie is volgens Comfortklasse C voorzien van aparte groepen voor apparaten als wasmachine, droger en vaatwasser en er zijn voldoende stopcontacten aanwezig om de elektrische, apparatuur en ver lichting daar te plaatsen waar u wilt. Standaard voorzieningen Loze leidingen 4381 PW Vlissingen Tel. (0118) 430808 Fax (0118) 416315 Torenstraat 20 - Oostkapelle 01 18-583126 Elektrische bedrijfsinstallatie ÉJïircio De Klerk Elektro Nederstraat 29 (richting Veere), Middelburg 0118-613193 HET ANDERE TELECOMBEDRIJF v/h Van den Bosch Elektrotechniek B.V. Oostperkweg 10, 4332 JB Middelburg tel. (0118) 638686 fax (0118) 638695 Electro Installatie Bureau ELEKTROTECHNIEK Scheldestraat 15 Vlissingen Tel 0118-430029 „Een goede vakantie gehad"? is altijd een van de eerste vragen die familie, vrienden en colle ga's op je afvuren als je van vakantie terug bent. Een andere minstens zo belangrijke vraag is echter: „Een goede thuiskomst gehad"? Want het is niet alleen belangrijk dat de thuis reis veilig verloopt, maar ook in welke situatie u uw woning aantreft als u thuis komt na een zorgeloze vakantie. U moet er toch niet aan denken dat er tijdens uw afwezigheid onge wenste gasten uw huis overhoop hebben ge haald? Of dat er tijdens uw vakantie in huis iets is mis gegaan waardoor u een verschrikkelijke puinhoop aantreft? Om zulke situaties te voor komen, moet u voor uw vertrek de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. ERGONOMISCHE BOUW spaart rug en schouders POOLDIEPE REINIGING legt tapijtvezel open f r/2iT ER N0(T\ ZOVEEL VUIL IN JVIIJNWPUT"^ VERWIJDEREN VAN HON DEN- EN KATTENHAREN door borstelwerking TELESCOOPSLANG voor het zuigen van hoeken en gaten AUTOMATISCHE BODEMAANPASSING juiste druk op elke vloer S-KLASSE FILTERING Uw Sebo dealer: BOOGAARD ELEKTRO/SERVICE/REPARATIE RADIO TON DAMMAN ZN. WONINGINRICHTING JOOSSE WONING/TEXTIEL BLANKENBURGH WONINGINRICHTING SEBO NEDERLAND, J. MEULMEESTER, FAAM/VLISSINGER 19 De ontwikkeling in de elektrotechniek maakt niet alleen reu zensprongen, ook de inrichting van een huis past zich aan aan de eisen die de bewoners van deze tijd eraan stellen. Uneto-in- stallateurs weten er raad mee. Ze hebben zich voor hun taak van nu en in de toekomst goed georganiseerd om aan alle wensen ver antwoord tegemoet te komen. Op deze pagina Uneto-installateurs en achtergronden waarom ze zo belangrijk zijn. Overigens beschikken deze ondernemers over een showroom met moderne elektrotechniek voor in de woning. Zij kunnen u sys temen tonen op het gebied van inbraak- en brandbeveiliging. Bij hen kunt u zien hoe verlichting verwarming, ventilatie en zonwering automatisch geregeld kunnen worden en u krijgt informatie over deurvideosystemen en professionele thuiswerkplekken. Het duurt niet lang meer of dergelijke beschrijvingen zijn terug te vinden in de bekende makelaarskranten. De praktijk leert dat de behoefte aan comfort verder gaat dan al leen een modern uitgeruste keuken en een luxe badkamer. In een gemiddeld huishouden worden tegenwoordig alleen al zo'n tien tot twintig huis houdelijke apparaten gebruikt. We praten dan nog niet eens over de stereoapparatuur, de video-recorder en de grote groei van het aantal compu ters, faxen en telefoons in de woning. De behoefte om toe gang te krijgen tot de elektro nische snelweg neemt in de toekomst verder toe. Nieuwe toepassingen als teleshoppen, telebankieren of telewerken zullen het computergebruik doen toenemen. Daarnaast bieden uitgebreide voorzie ningen op elektronisch gebied uitkomst aan de groep senio ren. Door extra comfort aan te brengen in de woning is het mogelijk om langer zelfstan dig te blijven wonen. Het aansluiten van de grote hoeveelheid elektrische appa raten in een bestaande wo ning is een hele klus. De voor geschreven standaardvoorzie ningen voor woningen zijn minimaal. Om een voorbeeld te geven: een woning wordt slechts uitgerust met een ex tra dubbel stopcontact boven het aanrecht en daar moet dan een magnetron, koffiezet apparaat, waterkoker op wor den aangesloten. We hebben het dan nog niet eens over de eierkoker, broodrooster, (staaf)mixer, keukenmachine Uneto (de Unie van elektrotechnische ondernemers) heeft als branche-organisatie van alle erkende elektrotechnische installa tiebedrijven een instrument ontwikkeld waarmee u in een mum van tijd kunt inschatten op welk voorzieningenniveau u uitkomt. Er zijn drie kwaliteitsniveaus ofwel Comfortklassen. Comfortklasse A komt overeen met de verplichte minimumeisen (NEN 1010) en is in de meeste huishoudens volstrekt onvoldoen de. Comfortklasse B sluit aan bij de huidige behoefte. In vergelijking met klasse A zijn er onder andere de helft meer aansluitpunten voor verlichting en stopcontacten. Simpele uitbreidingen in de toekomst zijn eventueel mogelijk door de aanwezigheid van loze leidingen. Comfortklasse C is het meest geschikte niveau wanneer u reke ning houdt met toekomstige, technische ontwikkelingen. Vergele ken met Comfortklasse A krijgt u het dubbele aantal lichtpunten en stopcontacten. Bovendien wordt de woning uitgerust met een uitgebreid netwerk van loze leidingen voor de aanleg van een to taalsysteem (homebus-systeem) dat mogelijkheden biedt om za ken als verlichting, zonwering en temperatuur automatisch te re gelen. De leidingen kunnen ook gebruikt worden voor een com municatienetwerk in alle ruimtes. Klasse C is voorbereid op de aanleg van een centraal stofzuigsysteem. De verwachting is dat het niet meer lang duurt voordat klasse C de standaard wordt. of citruspers. In de praktijk blijkt het voorgeschreven aan tal aansluitpunten (stopcon tacten en lichtpunten) onvol doende te zijn om alle appara ten veilig van stroom te voor zien. Het is mogelijk om een groot aantal leidingen weg te werken in plint- en kabelgo- ten, maar het valt niet mee om dat netjes te doen. In veel huishoudens zie je daarom de nodige verlengsnoeren en los se contactdozen op de vloer liggen. Ze zijn niet alleen lelijk om te zien, maar ook nog ge vaarlijk en onhandig bij het onderhouden van uw woning. Een goede reden om op het moment van verhuizen of ver bouwen goed na te denken over het aanpassen van de elektronische installatie aan uw huidige en toekomstige woonwensen. Het meest ideale is een wo ning die meegroeit met ont wikkelingen in uw eigen leef situatie. Kleine kinderen wor den groot en gaan zelf bellen met vriendjes en communice ren via Internet. Een extra te lefoonlijn met meerdere aan sluitpunten is dan geen over bodige luxe. Misschien stelt uw werkgever u over enige tijd in de gelegenheid om werkzaamheden gedeeltelijk thuis te verrichten. Het inrich ten van een thuiswerkplek stelt hoge eisen aan de elek tronische installatie in uw wo ning. Ook is het mogelijk om bepaalde voorzieningen te treffen die het onafhankelijk wonen op oudere leeftijd ge makkelijker maken. Te denken valt aan voordeurbewaking met behulp van een videoca mera. Een andere optie is au tomatisch te bedienen verlich ting, gordijnen en zonwering hetgeen onnodig lopen voor komt en uw wooncomfort aanzienlijk verbetert. Het aanbrengen van deze za ken in een bestaande woning kost veel hak- en breekwerk. De extra kosten blijven echter beperkt wanneer de installatie bij nieuw- of verbouw wordt aangepakt. Het is raadzaam om al tijdens de ontwerpfase met de architect, aannemer en elektrotechnisch installateur te praten over de extra voor zieningen. Neem daarbij zelf het voortouw want zoals ge zegd: de aannemer gaat uit van de elektrotechnische bouwvoorschriften en die be antwoorden in negen van de tien gevallen niet aan uw wooneisen. Niet alle voorzieningen hoe ven direct bruikbaar te zijn. Een telefoonaansluiting in de babykamer voert bijvoorbeeld wat ver. Het aanleggen van 'loze leidingen' naar deze ruimte is in dit geval een slim me tussenoplossing. Dankzij deze maatregel kan de instal latie in de toekomst gemakke lijk worden -uitgebreid. Uw elektrotechnische installateur legt dan lege buizen aan waardoor in een later stadium elektriciteitsdraden, televisie- en telefoonkabels te trekken zijn. E L E 1 e l e k t r o Clijverstraat 14a CNDERHCUD NIEUWBOUW. P-iNOVATIC LfliUTCiT SERVO: SCHOONEN ELEKTRO B. V. Erkend Elektrotechnisch Waarborginstallateur Industrieweg 5 4330 EA Middelburg Tel. 0118-614961 fax 0118-633121 ELEKTRO-TELECOM OinnO Middelburgsestraat 64 Koudekerke Erkend Postbus 6, 4370 AA Koudekerke Elektrotechnisch Tel. (0118) 551359, FAx (0118) 551646 IVaarhorginstallateur H 24 uurs servicedienst Licht- en krachtinstallaties Domotico installateur Lid van ^IfgfD igllttFTO ELEKTRO-TECHNISCH AANNEMINGSBEDRIJF EN SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKE APPARATEN EN VERLICHTING Bijvoorbeeld door goede af spraken te maken met de bu ren. Dat zij, als u met vakantie bent ervoor zorgen dat de post regelmatig wordt wegge haald, dat de planten worden verzorgd en dat het gazon af en toe wordt gemaaid. Bij mooi weer laten zij de zonwe ring neer en trekken die 's avonds weer op. Een heel ge doe natuurlijk, maar als zij met vakantie zijn kunt u het zelfde voor hen doen. Tegen woordig zijn er systemen die de zonwering automatisch kunnen regelen. Met zo'n sys teem kunt u ook regelen dat er tijdens uw afwezigheid in diverse vertrekken lampen aan en uit gaan, zodat het huis een bewoonde indruk maakt. Zelfs het open en dicht gaan van de gordijnen kan er mee worden geregeld. Zulke domotica-systemen (intelli gente systemen voor in de woning) zijn sterk in opkomst. Door de buren in te schakelen als u met vakantie gaat, bent u er nog niet. Want voordat u de boel overdraagt aan de bu ren moet u ervoor zorgen, dat een paar zaken goed geregeld zijn. Schakel de buren in, maar schakel ook een aantal risico's uit. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goed hang- en sluitwerk, geen sleutels te la ten slingeren en door de aan leg van een beveiligingssys teem. Dit systeem moet u ruim voor uw vakantie nog even na laten kijken. Daarmee houdt u ongewenste gasten buiten de deur. Uiteraard heeft u het zo geregeld, dat de buren die voor de post en de planten zorgen de toegangs code kennen. U kunt uw huis laten beveili gen tegen de schadelijke ge volgen van bliksem door de stekkers van alle elektrische apparaten die u in huis heeft (ook televisie en computer) te voorzien van speciale tussen- stekkers die een beveiliging tegen overspanning door blik sem bieden. Deze bescher mende maatregelen dient u te laten aanbrengen bij alle ge voelige apparatuur. U zult er van staan te kijken hoeveel elektronica een modern huis houden bevat. En natuurlijk heeft u een gelijksoortige be veiliging aangebracht in de meterkast die de rest van de installatie beschermt. De com binatie van beide soorten be veiliging biedt de meeste ze kerheid. Voor de huishoudens die zulke beschermende maat regelen niet kennen, is het noodzakelijk dat men de stek kers van alle apparaten uit het stopcontact haalt. Vergeet daarbij de kabelaansluiting en de televisie-antenne niet. Al leen voor koelkast en vriezer moet om begrijpelijke rede nen een uitzondering worden gemaakt. De meeste huizen zijn voor zien van een aardlekschake- laar. Deze zorgt ervoor dat er geen elektrische stroom kan lopen waar dat niet gewenst is of waar dat gevaar kan op leveren. In dat geval wordt de installatie automatisch uitge schakeld. Door de 'reset'knop te bedie nen kan met de elektrische in stallatie weer aanschakelen, uiteraard nadat de storing, is hersteld. Ook hierover dient u de buren te informeren. Want bij een stroomonderbreking door het afschakelen van de aardlekschakelaar of bij stroomuitval door andere oor zaken zullen ook de alarmin stallatie en de buitenverlich ting - ook een zeer goede ma nier van beveiliging - niet meer werken. We hebben bij de grote stroomstoring in juni weer eens kunnen zien hoe af hankelijk we met z'n allen zijn van elektriciteit. Wist u overigens dat er op jaarbasis zo'n 100.000 tot 300.000 bliksemontladingen boven Nederland zijn, ver deeld over zo'n 107 onweers- dagen? De KEMA beschikt over een systeem dat deze ge gevens registreert. De blik- sembeveiligingsbedrijven van Uneto kunnen over deze ge geven beschikken en ze analy seren. Ook verzamelt Uneto krantenknipsels over alles wat met bliksem te maken heeft. Daarbij valt het op, dat zich rond de bliksem nog steeds heel veel ellende voordoet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Door het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en door de buren goed te instru eren (uiteraard hebben zij ook het adres waar u in noodge vallen bereikbaar bent) kunt u met een gerust hart met va kantie gaan. U weet dat u bij uw thuiskomst wat deze zaken betreft niet voor verrassingen komt te staan. De kosten van dergelijke maatregelen staan in geen verhouding tot vele vakantiebudgetten of tot de schade die u kunt lopen bij het achterwege laten ervan. Bij u in de buurt is altijd een elektrotechnisch installateur te vinden die lid is van Uneto en die u kan adviseren over de aanleg van voorzieningen waardoor u risico's kunt uit schakelen. Uiteraard kan hij deze vervolgens ook realise ren. KANAALSTRAAT 21-23 OOST-SOUBURG TEL. 0118 - 46 12 18 Dorpsstraat 43 Heinkenszand 0113-567376 Scheldestraat 17 Vlissingen 0118-413049 Nieuwstraaf 29«Middelburg *0118-613437 Torenstraat 11-13 Meliskerke0118-562169 Langeviele 56-64, Middelburg, 0118-633592 Aagje Dekenstraat 18, Vlissingen, 0118-416996 Contactadres voor de vakhandel: 0118-462815

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 19