INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTEVLISSINGEN VEEM GEMEENTE MIDDELBURG MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE 14 FAAM/VLISSINGER Woensdag 29 oktober 1997 INFORMAT IE r OVERHEID WET MILIEUBEHEER Ter inzagelegging ontwerp-beschikkingen Aanvragen en ontwerp-beschikkingen Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat bij hen een aanvraag om vergun ning in het kader van de Wet milieubeheer is ingediend door: 1.De heer W.L. Sturm te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een inrich ting ten behoeve van het bedrijfs matig houden van 59.800 legkip pen, overeenkomstig het stalsys- teem met gecertificeerd Groen labelnummer BB 93.06.0 08. De inrichting is geprojecteerd aan de Golsteinseweg (ong.) te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie T, nr. 320; 2.Elmirou Metaalservice B.V. te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een inrich ting bestemd voor het uitvoeren van laswerkzaamheden. De inrichting is geprojecteerd aan de Voltaweg (ong.) te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 480; 3.De heer J.C. Mol te Middelburg voor het uitbreiden van de inrich ting gelegen aan de Wilgenhoekweg 38 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie T, nrs. I 746 en ll47. Inzage De aanvragen, de ontwerp beschikkingen, die gericht zijn op vergunningverlening onder voor waarden, en andere relevante stukken liggen vanaf heden elke werkdag tijdens kantooruren en op donderdagavond van 18.00 uur tot 2 I.00 uur ter inzage op de afdeling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. De terinzagelegging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen op de aanvragen. Inzage op donderdag avond dient van te voren telefo nisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aangevraagd tel. nr. (0II8) 67 52 41. Desgevraagd wordt er door de afdeling Milieuzaken een monde linge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Bedenkingen In de periode van 30 oktober tot 27 november I997 kunnen gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beschikkingen schrif telijk door een ieder bij het colle ge worden ingediend. Indien behoefte bestaat aan een gedach tewisseling over de ontwerp beschikkingen kan daarom telefo nisch worden verzocht. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld aanwezig te zijn, kunnen mondeling bedenkingen worden ingediend. De persoonlij ke gegevens van degene die bedenkingen heeft ingediend wor den, indien daarom wordt ver zocht, niet bekend gemaakt. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aange toond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) beden kingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het bouwen van een schuur/stalling bloemenwagens op het perceel Nadorstweg 73; - het plaatsen van twee markie zen aan de gevel van het pand op het perceel Nieuwe Burg 25; - het aanbouwen van een gara ge/berging op het perceel Van Kleffenslaan 83; - het plaatsen van een planten kas op het perceel Veerseweg 14 te Middelburg; - het bouwen van een woning op het perceel J. Brasserstraat 19; - het aanbouwen van een serre op het perceel Oude Vlissing- seweg 35b; - het uitbreiden van een garage op het perceel Generaal Hakewill Smithlaan 8. Eventuele bezwaren tegen bouw- aanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. MONUMENTEN VERGUNNING Van 31 oktober I997 tot en met 13 november I997 ligt op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling de aan vraag om een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor het plaat sen van twee markiezen aan de gevel van het pand op het per ceel Nieuwe Burg 25. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele beden kingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 13 tot en met I 7 oktober I997 zijn de volgende vergunningen verleend en/of zijn met de volgende meldingen inge stemd: - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Titus Brandsma- kwartier 5; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Papisland 30; - het bouwen van een twee- onder-een-kapwoning op het perceel J. Brasserstraat 12; - het bouwen van een woning op het perceel M.H. Boassonlaan 25. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWPLAN - vrijstellingsprocedure De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat een bouwplan is ontvangen dat niet in overeen stemming is met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan (art. 19 WRO) en/of waar voor het desbetreffen de gebied een voorbereidingsbe- sluit van kracht is (art. 50, lid 5 WW). Het gaat om het uitbrei den van een stalling- en opslag ruimte op het perceel Braakmanstraat j 9a. Het college van burgemeester en wethouders wil positief beslissen op de aanvraag. Aitikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en lof artikel 50, lid 5 van de Woningwet maken dit mogelijk. Voordat zij dat doen, liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 31 oktober I997 twee weken (tot en met 13 november I997) ter inzage' bij de dienst Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij hen indienen. VOORBEREIDINGS- BESLUITEN De burgemeester van Middelburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 oktober I997 heeft verklaard dat wordt voorbereid een herziening van de bestemmingsplannen: - Uitbreidingsplan in hoofdzaken (Adelaarstraat 74); - Sprencklaan (Sprencklaan 3); - Stromenwijk (Oosterscheldestraat I85 en Braakmanstraat I9A); - Reijershove III (Weerhaan 25); - Klarenbeek lib (Nieuwenhovenseweg); - Beschermd Stadsgezicht (Lange Noordstraat 39); - Klarenbeek III (Hannie Schafstraat); - Griffioen I (Elzenlaan); - Dauwendaele II (Smaragd). De voorbereidingsbesluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop de gebieden zijn aange geven waarvoor de betreffende besluiten gelden, met ingang van 31 oktober I997 tijdens kantoor uren voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 De besluiten treden in werking op 31 oktober 1997 VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij naar aan leiding van de reconstructie voor de Kleverskerkseweg/Nieuwe Kleverskerkseweg, de volgende verkeersmaatregelen hebben vastgesteld. - Op de kruising Kleverskerkseweg/Nieuwe Kleverskerkseweg komt een ver keersplein. Het verkeer op het verkeersplein heeft voorrang op het verkeer op de toeleidende wegen. - Op de Kleverskerkseweg komt aan beide zijden een in één rich ting bereden vrijliggend fietspad, op de Nieuwe Kleverskerkseweg komt aan de noordzijde een in twee richtingen bereden vrijlig gend fietspad. Aan de oostzijde van het verkeersplein komt een oversteekvoorziening voor fietsers richting Arnemuiden/Uijter- schootweg. Het volledige verkeersbesluit ligt van 30 oktober tot en met 10 december 1997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaarmaken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Het bezwaarschrift moet onder tekend zijn en ten minste bevat ten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. HONDENBELASTING In Middelburg betalen veel men sen hondenbelasting. Gewoon vol gens de regels, zoals het hoort. In feite is er dus geen nieuws. Voor zover bekend betalen vrijwel alle inwoners van Middelburg die één of meer honden hebben daarvoor belasting. Toch is een regelmatig terugkerende controle noodzake lijk om tot een goede uitvoering van de "Verordening hondenbe lasting" te komen. Het is de bedoeling binnenkort zo'n contro le in Middelburg te houden. Vanaf november 1997 De controle wordt in opdracht van het gemeentebestuur uitge voerd. Begin november gaan de controleurs op pad. Aan de hand van door het gemeentebestuur verstrekte informatie over naam, adres en postcode van de wonin gen die bezocht moeten worden, belt de controleur bij alle wonin gen aan. Hij kan dus ook bij u aanbellen. Hij stelt enkele vragen over het al dan niet hebben van een hond. Het is de bedoeling dat hij de vragen aan de deur afhandelt. Als u niet thuis bent zal de controleur ter plekke een beoordeling maken over het wel of niet aanwezig zijn van een hond. Hij kan dat beoordelen als hij bijvoorbeeld een hondehok ziet of voederbakken ziet staan voor de hond. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legiti meren met een door de gemeen te verstrekt legitimatiebewijs. Bedrag per hond Op dit moment staan ongeveer 2000 hondenbezitters bij de gemeente geregistreerd. Volgens het door de gemeenteraad van Middelburg vastgestelde tarief betalen zij voor het hebben van één hond 03,00 per jaar aan hondenbelasting (tarief 1997). Mensen die twee honden hebben betalen 206,00 extra, in totaal dus 309,00. Voor elke hond méér is het bedrag 206,00. Aangeven van een hond Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Dat kan gebeu ren maar wij adviseren u wel daarmee niet te lang te wachten. Volgens de bepalingen van de verordening hondenbelasting bent u verplicht om binnen veertien dagen nadat u houder van een hond bent geworden hiervan aan gifte te doen bij de gemeente. Wanneer door de controleur wordt geconstateerd dat aan deze verplichting niet is voldaan, kan dit leiden tot een verdubbe ling van de aanslag. Bij de afde ling financiële zaken van de gemeente Middelburg liggen for mulieren die u kunt gebruiken om aangifte te doen. Informatie Wilt u meer weten en/of heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen met één van onze medewerkers belastingen, telefoon 0118- 675475 I 675476 I 675477. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van van daag en op Maximaal Text pagina 830. GEMEENT E POSTBUS 1 TEL. 0118 -555 444 4370 AA KOUDEKERKE FAX 0118 -553 025 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur De afdeling burgerzaken is iedere donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur De afdeling Sociale Zaken is alleen 's morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur VOORBEREIDINGS- BESLUIT Wij maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 16 okto ber 1997 met toepassing van het bepaalde in artikel 2 I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verklaard heeft dat een herzie ning wordt voorbereid voor het bestemmingsplan AKom Domburg@ voor het perceel Kanonweistraat 30 te Domburg, kadastraal bekend gemeente Veere, kaart Domburg, sectie F, nr. 1214, t.b.v. het ontmoetings centrum Schuttershof. Eén en ander zoals dit gebied op de bij dit besluit behorende teke ning is aangegeven. Genoemd raadsbesluit treedt op 23 oktober 1997 in werking en ligt met de bijbehorende stukken vanaf heden, tijdens openingstij den, voor iedereen ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen, Gapingseweg I a te Serooskerke en bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke. Artikel 19 WRO Wij maken bekend dat wij een aanvraag hebben ontvangen om vergunning ingevolge de Woningwet voor het uitbreiden van het ontmoetingscentrum Schuttershof te Domburg. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan maar is in overeen stemming met de in voorbereiding zijnde herziening. Wij willen door toepassing van de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50 lid 6 van de Woningwet de vergunning verlenen nadat van Gedeputeerde Staten van Zeeland de verklaring van geen bezwaar is ontvangen. In verband hiermee ligt het bouw plan met ingang van 30 oktober 1997 tijdens openingstijden, gedurende 2 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Wonen, Gapingseweg I a te Serooskerke. Gedurende deze periode bestaat voor u de gelegenheid schriftelijke bedenkingen tegen het bouwplan in te dienen bij ons college. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: Aagtekerke - het bouwen van een woning met garage Prelaatweg 74; Koudekerke - het bouwen van een werktui genberging Middelburgsestraat 124: Oostkapelle - het plaatsen van een schutting Groene Specht 10; - het verbouwen van 2 zomer huizen Dunopark 47 en 48; Serooskerke - het plaatsen van een voorzet- voorgevel Noordweg 95; Veere - bouw schuur v. Bourgondiëlaan 13 Vrouwenpolder - het bouwen van een toiletge bouw Vroondijk 2 Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvragen om een bouw-/sloop- vergunning geen bezwaarschrift ingediend kan worden. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). VERLEENDE (BOUWVER GUNNINGEN/MELDINGEN In de periode 16 tlm 22 oktober 1997 zijn de volgen de vergunningen verleend en/of is met de volgende meldingen ingestemd: Domburg - het slopen van een garage/mortuarium Domburgseweg 49 Koudekerke - het slopen en geheel vernieu wen van een woning Vlissingsestraat 6; Oostkapelle - het plaatsen van een tuinhuis Oosterpark II; - het uitbreiden van het sanitair gebouw Aagtekerkseweg 2a; - het verbouwen van de woning Noordweg 11 - het verbouwen van het sani tair/toiletgebouw Brouwerijstraat 13; - het slopen van asbesthoudende golfplaten; Zoutelande - het bouwen van een woning Borné 2 I; - het vergroten van het zomer huis De Zandput 15 Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken. De termijn van het indienen van bezwaren vangt aan op de dag na verzen ding van de vergunning aan de aanvrager. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van de gemeente Veere worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemoti veerd. U kunt hierover, tijdens openings tijden, mondelinge informatie krij gen bij mevrouw LM. Louwerse, afdeling bouwen en wonen, Gapingseweg la te Serooskerke, telefonisch bereikbaar onder nummer 0118 597635. WET MILIEUBEHEER Terinzagelegging verande- ringsvergunning lokaal distributiecentrum Molenstraat (ongenummerd) te Grijpskerke Wij maken bekend dat wij een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben ver leend aan NV Delta nutsbedrij ven, met betrekking tot de inrich ting Molenstraat (ongenummerd) te Grijpskerke voor een lokaal distributiecentrum ten behoeve van telecom. De stukken liggen vanaf 31 oktober 1997 tot en met 12 december 1997 tijdens openings tijden voor iedereen ter inzage op de afdeling milieu, Gapingseweg I a te Serooskerke en bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke, 's avonds na telefo nische afspraak (tel. 0118- 597610). Tot en met 12 december 1997 kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning; - de adviseurs die gebruik heb ben gemaakt van de gelegen heid advies uit te brengen over de ontwerp-vergunning; - degenen die bedenkingen heb ben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, dus op 13 december 1997, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een ver zoek wordt gedaan tot schorsing van de vergunning danwel tot .het treffen van een voorlopige voor ziening. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voor ziening aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage). OPENBARE VOORBE REIDINGSPROCEDURE OVERGANGSREGELING VOOR MILIEU- VERGUNNINGPLICHTIGE BEDRIJVEN Wij willen voor de duur van het project 'Marktwerking, deregule ring en wetgevingskwaliteit (MDW)' een overgangsregeling voor milieuvergunningplichtige bedrijven vast stellen. Deze overgangsregeling geeft aan hoe moet worden geanticipeerd op nieuwe algemene regels op grond van de Wet milieubeheer. De overgangsregeling is met name van belang voor bedrijven die naar verwachting te maken krijgen met deze algemene regels in plaats van de milieuvergun ningplicht. Onder invloed van het project MDW zal het stelsel van de milieuregelgeving de komden- de periode worden verbeterd. Hierdoor zullen in de toekomst minder bedrijven een milieuver gunning nodig hebben. Na het vaststellen van de overgangsrege ling zullen bedrijven binnen de gemeente eerder van deze ont wikkeling kunnen profiteren, als voldaan wordt aan de hiervoor in de regeling genoemde voorwaar den. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Inspraakverordening ligt de con cept-overgangsregeling gedurende 4 weken,tijdens openingstijden, voor iedereen ter inzage, bij de afdeling milieu, Gapingseweg I a te Serooskerke en bij Voorlichting, locatie Dorpsplein 28 te Koudekerke. ledereen kan zijn zienswijze op het voornemen tot vaststellen van de overgangsregeling kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk bij ons indienen U kunt uw mening ook mondeling geven. Daartoe kunt u een afspraak maken met de heer F.W. Leijnse van de afdeling milieu tel. 597615. De inspraak reacties zullen bij het vaststellen van de overgangsregeling worden betrokken. Koudekerke, 29 oktober 1997 Burgemeester en wethouders van Veere HERDENKING BEVRIJDING Maandag 3 november a.s. vindt een sobere plechtigheid plaats bij het monument aan de Commandoweg ter herdenking van de 53-ste bevrijdingsdag van Vlissingen. Dit gebeurt onder meer met een kranslegging namens het gemeentebestuur. De herdenking begint om 11.00 uur. Belangstellenden zijn in de gele genheid om aan de kranslegging deel te nemen. ALGEMENE BESCHOUWINGEN De gemeenteraad van Vlissingen behandelt de begroting 1998 in een tweetal vergaderingen. Dinsdag 4 november a.s. om 19.00 uur vinden de algemene beschouwingen plaats. Vrijdag 7 november a.s wordt de begro tingsbehandeling afgerond. Deze vergadering begint om 10.00 uur. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen t.b.v.: - het verbouwen van twee gara ges tot kantoorruimte Vincent van Goghlaan 241 A - het plaatsen van een dakkapel Dijkstraat 51 - het bouwen van een serre Rembrandtlaan 7 - het verbouwen van een bedrijfs gebouw Edisonweg 51 - het bouwen van een schutting Kanariesprenk 243 - het plaatsen van een dakkapel Spaarnestraat 88 - het wijzigen van de voor- en achtergevels Spaarnestraat 72 en Spaarnestraat 74 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN: In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het bouwen van een woning Nico Engelschmanlaan 14 - het bouwen van een tuinhuisje Suze Groeneweglaan 65 - het bouwen van een berging Westerzicht 345 - het verbouwen en vergroten van het pand Paardenstraat 47 - het verbouwen van een woning tot drie woningen Prinsenstraat 18-20 - het bouwen van een woning Nico Engelschmanlaan 6 - het bouwen van een tuinhuisje Vlissingsestraat(K) 27 volkstuin complex - het bouwen van een woning Suze Groeneweglaan 122 - het bouwen van een serre Vondelingplein 5 - het bouwen van een woning Nico Engelschmanlaan 13 Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders. WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat op grond van artikel 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer meldingen zijn ontvangen ingevolge: Besluit opslag vuurwerk milieubeheer - van Scapino b.v. voor opslag van vuurwerk in een winkel voor de verkoop van schoenen, kleding en sportartikelen, Hermesweg 23, Vlissingen Besluit detailhandel milieubeheer - van de heer R.R. Telgt voor het oprichten van een detailhandel (Roba's Tropical Store), Scheldestraat 35, Vlissingen Besluit horecabedrijven milieubeheer - van de heer M.LA. de Graaf voor het oprichten van een res taurant inclusief afhaal/mee- neembalie (Texas Food), Dreesstraat 10, Vlissingen - van het bestuur van Tennisclub Souburg voor het uitbreiden/wijzigen van een sportkantine met kleedkamers, Koopmansvoetpad 69, Oost- Souburg - van de heer B. Bleijenberg voor het uitbreiden van een restau rant (het bij de inrichting trek ken van de eerste verdieping) Bellamypark 16, Vlissingen Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer - van Auto-Poppe Walcheren b.v. voor het wijzigen van een her stelinrichting voor motorvoertui gen door verwijdering van 3 ondergrondse tanks voor olie- produkten en het plaatsen van I bovengrondse tank van 2400 I voor nieuw motorolie en I bovengrondse tank van 3000 I voor afgewerkte motorolie, Gildeweg 22 te Vlissingen Besluit riool- of poldergema len milieubeheer - van Sector Beheer, sectie wegen van de gemeente Vlissingen voor het uitbreiden/wijzigen van een rioolgemaal aan de Hermesweg 4, Vlissingen Besluit tankstations milieu beheer - van G.J./Koerselman/Sakko b.v. voor het wijzigen/aanpassen van een tankstation, type B, ter voldoening aan de van toepas sing zijnde voorschriften, Singel 254/hoek Paul Krugerstraat, Vlissingen Voorts maken wij bekend dat op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, is ontvangen van: - de heer Th.A. Werkman een melding van wijziging van een handel in oude metalen, Poortersweg 35, Vlissingen wegens plaatsing van een loods met daarin een hefbrug en compressor voor eigen gebruik De meldingen liggen van 30 oktober 1997 gedurende 4 weken ter inzage bij de sector Stadsontwikkeling (2de verdieping van het stadhuis). Op aanvraag kunnen de meldingen ook op woensdagavond van I 7.15 uur tot 20.15 uur worden ingezien. Voor informatie over deze mel dingen kunt u contact opnemen met de sectie milieu, telefoon 01 18-487204. RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergadert in het openbaar op donderdag 30 oktober 1997 om 19.30 uur in het stadhuis. De agenda en de voorstellen liggen ter inzage in het stadhuis (stafbureau Communicatie) en in de gemeen telijke wijkwinkels (voor Souburg/Ritthem: in de biblio theek van Oost-Souburg; voor Paauwenburg: in wijkcentrum 'Open Hof; voor Groot Lammerenburg: in wijkcentrum 'Groot Lammerenburg'; voor het Middengebied: op Hogeweg 88 en voor het Centrum: in de Stadsmonitor (Wolstraat 75). Vlissingen, 29 oktober 1997 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG VLISSINGEN Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informa tiepagina 'In den blauw geruiten kiel' in de Faam/Vlissinger' van vandaag en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal TV.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 14