r J Provincie Zeeland Begroting in Staten ÏH V FOTO VERSCHOORE HELP ONS BRANDWONDEN TE VOORKOMEN WEEK 'WÊmwMÊËÊm Politieke beschouwingen Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 13 Stremming In beroep Commissies iOfficiële Mededelingen Milieu Grondwateronttrekking Buitenhof Domburg Grondwateronttrekking Scheepshelling Vlissingen-Oost Cox Orange Elstar 2 kilo 2,95 Red Ruby grapefruit Florida 5 voor L. J. NIJSEN Wel eens over Uw eigen goud nagedacht? Nee hè? Met goud geld verdienen? LANDELIJKE COLLECTE EN NATIONALE BRANDPREVENTIEWEEK VAN 26 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Abdij Nieuws De Statenvergadering van 7 no vember, begrotingsbehandeling, kan uitgroeien tot een fors politiek debat. Het gaat er immers om hoe de provincie het komend jaar haar geld wil uitgeven. Voor de politiek is dat de gelegenheid bij uitstek om vanuit de eigen politie ke programma's het voorgeno men beleid te toetsen. Daarbij natuurlijk wel rekening houdend met eerder gemaakte afspraken waar men zich aan heeft ge bonden. Tien Tien politieke partijen zijn met één of meerdere Statenleden verte genwoordigd in de Staten van Zeeland. Alle tien de fracties krij gen in de ochtenduren de gele genheid hun mening over de pro vinciale financiën en het daarmee samenhangend beleid te geven. Als regel doen dat de fractie voorzitters. Iedere fractievoor zitter krijgt een spreektijd van tien minuten. Interrupties (een vraagje tussendoor stellen of elkaar in de politieke haren vliegen) meege rekend is rond de klok van twaalf uur iedereen aan het woord ge weest. Schorsing De Commissaris van de Koningin, want die is voorzitter van PS, zal dan de vergadering schorsen tot half twee. Tijd om even te eten en voor de GS-leden vooral tijd om zich voor te bereiden op de ant woorden aan de fractievoorzit ters. Iedere gedeputeerde heeft vijftien minuten spreektijd. Er zijn zes gedeputeerden. Dat maakt dat rond drie uur de voorzitter de vergadering even schorst om de fracties de gelegenheid te geven zich te beraden op de antwoorden van het dagelijks provincie bestuur. Om half vier gaat de vergadering verder en de fractievoorzitters hebben dan ieder vijf minuten de tijd. Na eventueel een kleine schorsing voor overleg tussen GS-leden en fracties, al dan niet over ingediende moties (wijzi- gingsvoorstellen) komt GS voor de laatste maal aan bod. Rond half zes volgen dan de stemmin gen en is de begroting, al dan niet aangepast aan de wensen van Statenleden, vastgesteld. Doorgaan Na een half uurtje pauze voor het nuttigen van een broodje en even tueel stoom af te blazen, gaat de vergadering verder met het be handelen van een aantal voorstel len die rechtstreeks verband houden met de begroting: 2e bestuursrapportage; najaarsnota; meerjarenraming PSD; krediet voor onderzoek naar bodemver ontreiniging in provinciale eigen dommen; reserve monumenten; reserve stimulering zorg; intrekken verordening klachten- en geschillencommissie bewoners verzorgingshuizen; financiering activiteiten in het kader van de Zuid-Nederlandse/ Vlaamse samenwerking; wijziging sociaal plan herstructurering welzijn; afronding herstructurering welzijn; jaarprogramma ruimte, milieu en water; reserve bodemsanering; opcenten motorrijtuigenbelasting; benoeming leden en hun plaats vervangers in het algemeen be stuur Zeeland Seaports; financiering herbezetting arbeids duurverkorting en drie wijzigingen in de begroting 1997. Tot 31 oktober moeten voet gangers en fietsers tussen half acht 's morgens en vijf uur 's middags rekening houden met vertraging en hinder op de sluis in Vlissingen. De oude bedieningsgebouwtjes op de sluis worden gesloopt en tijdens het werk en het schutten moet per uur rekening worden gehouden met een korte totale stremming van het verkeer over de sluis. Vrijdag 7 november vergaderen Provinciale Staten van Zeeland (PS). Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de debatten of een deel ervan te volgen. De vergadering van PS begint om 10.00 uur. De bijeenkomst staat in het teken van de begroting voor het volgend jaar. Gezond Na jaren van bezuinigen laat het provinciale huishoudboekje, want dat is een begroting in feite, een beeld zien dat ongekend is. Als alle uitgaven voor 1998 zijn be taald, is er nog een bedrag over van tien miljoen gulden. En zoals het er naar uitziet, is er in de jaren daarna telkens drie miljoen gulden over. Geld wat over is, heet in het financiële jargon bud getruimte. De ruimte in het bud get is structureel, dat wil zeggen jaarlijks. Ook wat de uitgaven betreft zijn er structurele posten (uitgaven die jaarlijks terugkomen) en incidente le (eenmalige uitgaven). Het geld wat is gemoeid met incidentele uitgaven is een volgend jaar beschikbaar voor iets anders. Benutten Gedeputeerde Staten, GS, kiezen er voor de budgetruimte te benut ten. Maar ze willen het niet beste den aan structurele uitgaven. Want dan zit je er aan vast en heb je geen geld voor handen om alert te reageren op kansen die zich voordoen. En trouwens, de provincie heeft niet volledig zelf in de hand hoeveel inkomsten ze heeft. Krijgt Zeeland te maken met tegenvallers aan de inkom stenkant, bijvoorbeeld doordat het Rijk minder geld aan de provincies verstrekt, dan is er niet aan ont komen een volgend jaar pijnlijke samenhangen ook samenhangend te beschrijven. Tezamen met een minder breedvoerige beschrijving is het resultaat van de nieuwe opzet dat de brief aanzienlijk in omvang is afgenomen. Gratis De brief is uitgegeven als een soort brochure: 12 bladzijden tekst, verluchtigd met foto's. Achter in de brief staan als bijla gen de beleidsvoornemens voor 1998 (1,5 pagina), de nieuwe structurele uitgaven (1 pagina) en de incidentele uitgaven (3,5 pa gina) vermeld. Wie alle cijfers van de provinciale inkomsten en uitgaven op een rijtje wil hebben kan de complete begroting (431 bladzijden, 67 bladzijden bijlagen en begrotings- brief) aanschaffen tegen de prijs van 19,90. Wie wil weten wat er met het geld gebeurd en om welke bedragen het gaat bij de nieuwe structurele uitgaven en de incidentele uitgaven, kan volstaan met de begrotingsbrief. Die brief is gratis beschikbaar. De begroting en/of begrotings brief zijn verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118- 631400. bezuinigingen door te voeren. En daar voelen GS niets voor. Goed beschouwd zijn er dus twee voor name redenen het beschikbare geld niet volledig vast te zetten. Vandaar dat het college er voor kiest 'slechts' acht ton in te zetten voor structurele uitgaven. De res terende budgetruimte is beschik baar voor incidentele uitgaven. Permanent Nu er de komende jaren budget ruimte lijkt te ontstaan, willen GS een beleid gaan voeren waardoor er altijd ruimte is voor een bedrag van rond de drie tot vijf miljoen gulden. Met andere woorden in ambtelijk jargon: structurele ruimte voor incidentele uitgaven. Nu wil het dagelijks provincie bestuur best wel nieuwe struc turele uitgaven gaan doen, maar in principe gebeurt dat pas als die uitgaven worden gedekt door ver mindering van bestaande struc turele uitgaven. PS Het is aan Provinciale Staten de begroting uiteindelijk goed te keuren'. PS hebben al laten weten dat er de komende jaren meer aandacht moet zijn voor de be leidsonderdelen welzijn en zorg. Vandaar dat een fors deel van de budgetruimte 1998 is gereser veerd voor projecten in de zorg sector. Anders De begrotingsbrief, zo heet het boekwerkje waarin GS uitleggen hoe de begroting in elkaar steekt en waarom ze het geld op de voorgestelde manier willen beste den, is anders van opzet dan voorgaande jaren. De volgorde van de onderwerpen kwam vroeger overeen met de volgorde van de cijfers. En dat is nu niet meer zo. Het voordeel van de nieuwe opzet is dat het nu mogelijk is be leidsonderwerpen die met elkaar De Adviescommissie Bezwaar schriften houdt dinsdag 4 novem ber twee openbare zittingen. Bezwaarmakers tegen besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) krijgen dan de gelegenheid hun eerder ingediende schriftelijke bezwaren mondeling toe te lichten. Dwangsom Om 16.00 uur krijgt Elf Atochem Vlissingen B.V. de gelegenheid uit te leggen waarom het bedrijf het niet eens is met de door GS aan hen opgelegde dwangsom in verband met het verwijderen van vervuilde grond. Geen subsidie GS hebben geweigerd aan het R.K. parochiebestuur in Vlissingen een subsidie te geven voor onder houdskosten. Het parochie bestuur wilde het geld gebruiken voor het vervangen van kachels in de kerk. Om 16.30 kan het parochiebestuur uitleggen waar om ze menen wel recht te hebben op een subsidie. De zittingen van de Adviescom missie zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding (PCMW) komt donderdag 6 no vember bijeen voor een openbare vergadering. De volgende onderwerpen staan op de agenda: brief over veront reiniging Zelzate; plan van aanpak verdrogingsbestrijding Zeeland; jaarprogramma provincie Zeeland; stappenplan vestigingsbeleid veehouderijen; discussienotitie functioneren PCMW. De commissie vergadert in het kantoor van de provincie aan Het Groene,Woud 1 in Middelburg. De agenda en bijbehorende vergader stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. Gedeputeerde Staten hebben aan Roompot bv te Kamperland een vergunning Grondwaterwet met voorschriften ter bescherming van de bij het grondwater betrokken belangen verleend voor het (tijde lijk) onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge kunnen aanleggen van riolering ter plaatse van het terrein van het Buitenhof Domburg te Domburg. De beschikking en overige stuk ken liggen ter inzage van 30 oktober tot en met 10 december 1997 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen 9-16 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis Veere Dorpsplein 28, Koudekerke, werkdagen 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118-501951, tst.42) op maandagavond. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont- werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen beden kingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen tot en met 10 december 1997 tegen de vergunning be roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De vergunning wordt 11 december 1997 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de'Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage geleg de stukken kunt u zich wenden tot E.J. Lere (tel. 0118-631189). Gedeputeerde Staten hebben aan Scheepswerf "De Donge" te Raamsdonksveer een vergunning Grondwaterwet met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwater betrokken belangen verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een scheepshelling, ter plaatse van haar bedrijfster rein aan de Portugaalweg te Vlissingen-Oost, langs de (toekom stige) Scaldiahaven. De vergunning ligt van 30 oktober tot en met 10 december 1997 ter inzage bij Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen 9-16 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis Vlissingen, Stadhuisplein 2 Vlissingen, werkdagen 8.30- 12.30 en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118- 487204) woensdagavond 17.15- 20.15 uur, en in het gemeente huis Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, werkdagen 8.30- 12.30 uur, en donderdagavond 17-20 uur. Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen beden kingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen tot en met 10 december 1997 tegen de vergunning be roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 Den Haag. De vergunning wordt 11 december 1997 van kracht, tenzij overeenkomstig art. 36 van de Wet op de Raad van State, juncto art. 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage geleg de stukken kunt u zich wenden tot E.J. Lere (tel. 0118-631189). Kijk maar eens in de spiegel. We denken allemaal dat het ons niet zal gebeuren. We zien het gevaar niet. Maar met weinig inspanning kan veel ellende worden voorkomen. De Nederlandse Brandwonden Stichting geeft u graag alle informatie over preventie van brand en brandwonden. Steun het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Nadere informatie: (0251) 27 55 55 Postbankrekening 20.21.22 of Bankrekening 70.70.70.643 t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting te Beverwijk NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING Kerkstraat 4-6 VLISSINGEN Ja hè! Tel. 0115-530202; fax 530201; mailbox 530203. T.a.v. Peter van der Spa. wi-r£ -tocA iwt Goes: Klokstrut 7.(Nust Hema) 0113 21415» Vlissingen: Walstrut 109-111. 0118 414011 j1|,-i Middelburg: UngeGcere 28. 0118 61422S Hulst: Steenstra»: 14. 0114 318162 p^lW L |N J Terneuien: Noordstrut 6. 01 IS 621S7S Zlerikzcc: Dam 5. 0111 412794 1

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 13