Jaren zestig revival op Middelburgse Dam Toegewijde muziek van Dedication Portugese blues herleeft 'Sakke de zee-ratte' geschenk in Week van het Zeeuwse boek Net zwanger? Collectieve gekte van Alex d'Electrique Althopparty in De Piek IN MIDDEN ZEELAND De Dam in Amsterdam was in de jaren zestig decor voor talrijke happenings van hippie's en provo's. Eigenaar Bo Westdorp van Rock De sert in Middelburg vindt dat het Damplein daar wel rake herinneringen mee heeft. Er komen veel mensen en dan natuurlijk de naam. Hij heeft daarom voor vrijdag 31 oktober de pro testzanger bij uitstek uit die jaren, Armand, uit genodigd als smaakmaker voor de happening op de dam anno 1997. Van oudsher is theatergezelschap Alex d'Electrique een collectief waarin iedereen zich bezighoudt met verschillende disciplines. De gemonteerde, frag mentarische voorstellingen bieden een open struc tuur waarin de verschillende theatrale elementen hun plaats krijgen. Alex d'Electrique speelt 30 ok tober in het Vlissingse Arsenaaltheater de voor stelling Disaster Musical. Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 11 is?m m m we Westdorp betreurt het dat kopstukken uit die tijd zoals Simon Vinkenoog, Johnnnie van Doorn, Robert Jasper Grootveld „dood zijn, ver vaagd dan wel onbetaalbaar zijn geworden. Zouden de nog levenden voor een acceptabel bedrag naar Middelburg ko men, dan kun je de trends die toen zijn gezet nog eens te voorschijn halen. Niettemin denk ik dat we met Armand een waardige verte genwoordiger hebben uit die periode. Armand is bekend vanwege zijn scherpe teksten en zijn niet aflatende zucht naar can nabis. trouwens die man leeft volgens mij nog helemaal in de sixties, alsof die nooit over zijn gegaan". Westdorp laat het overigens niet bij Armand. De op Walcheren bekende plaatjes draaier van de vroe gere clubs Bembo en Twenty laat oude nummers horen en de uitbater van Rock Desert heeft beslag gelegd op een - wat hij noemt - „prima ver vanger voor Vinkenoog". Hij noemt de naam Raymond van de Ven die zijn debuut maakt als dichter performer. Deze jonge Middelburger dicht al leen en uitsluitend over zich zelf. En Westdorp heeft zijn gasten opgeroepen om in pas sende jaren zestig kleding te komen. „En als het effe kan", voegt hij er aan toe, „met Puch en passende kleding met Armand. alle toeters en bellen uit de hippie tijd". De Vlissingse band Dedica tion speelt zondag 2 no vember in strandpaviljoen Panta Rhei op het Nolle- strand in Vlissingen. De band bestaat sinds het be gin van dit jaar en speelde eerder al op Dijkpop. Momen teel leggen de drie bandleden de laatste hand aan hun eer ste cd die binnenkort het licht ziet. Dedication bestaat uit Roel Idskes op gitaar en zang, Bram van Houte op bas en backing vocals en Marco de Haan op drums en backing vocals. De band speelt naar eigen zeggen toegewijde mu ziek met als motto 'back to ba sics'. Het trio brengt louter ei gen nummers in een mix van rock en ballads met meer stemmige zang. Het optreden van Dedication in Panta Rhei begint om 17 uur. Bram van Houte, Marco de Haan en Roel Idskes van Decication. In de voorstellingen van Alex d'Electrique verdwijnt het pri maat van de tekst en maakt plaats voor levend, stomend en zwetend totaaltheater. De voorstelling in zijn uiteindelij ke beeldend-theatrale vorm heeft meer verwantschap met Parijs-Roubaix bij slecht weer dan met toneel. Het hoeft niet mooi te zijn en ook niet afge wogen. Wat het wel moet zijn is dat het publiek de zaal met meer energie verlaat dan waarmee het is binnengeko men. De voorstelling Disaster Musi cal is gebaseerd op een com positie van Wim Conradi, de vast componist en gerausch- macher van het Alex d'Electri que. De spelers staan woord loos en radeloos in het Insti tuut. Ze verschuiven alles zon der een duidelijk inzicht te krij gen waarmee ze nu eigenlijk bezig zijn. Het beeld, de mu ziek en de beweging staan ga rant voor een mengeling van wetenschap, chaos, gevoel, slapstick, agressie en film. Het decor van de musical gaat als volgt: ergens in een haven wordt een schip uitgeladen. Stukken ramp worden in vrachtwagens getakeld en naar het Instituut gebracht. Containers met catastrofes uit de hele wereld worden verza meld in het Instituut, een groot gebouw dat is opgetrok ken uit rode bakstenen. Alle wetenschappers uit de hele wereld zijn in het gebouw ge propt. Mensen haasten zich uit kantoren en trekken iets uit stapels en brengen het terug naar hun kamer. Dragers han gen er rond, roken wat en groeten iedereen met 'dokter' of 'professor'. Een duidelijke verhaallijn lijkt er niet te zijn, of juist toch wel? Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijg baar bij het Arsenaaltheater. Alex d'Electrique. Er is een nieuwe generatie zangers opgestaan die de 'Portugese blues' nieuw leven inblaast. Cristina Bran- co, één van de grote beloften voor de toekomst, is 13 november te zien en te horen in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Branco is in Nederland op tournee om haar cd 'Cristina Branco in Holland' te promoten. Tijdens haar optreden in Vlissingen wordt de vierentwintigja rige zangeres begeleid door Custódio Castelo op gi taar. De muziek van Cristina Bran co en Custódio Castelo ken merkt zich door flexibele me lodische lijnen en een grote rol voor instrumentalisten. De muziek van het duo komt voort uit de traditie van de fa do, de authentieke Portugese stroming. Hoewel de oude fa do de basis vormt laten Bran co en Castelo invloeden van buitenaf toe tot hun muziek. De Portugese gitaar is de sleutel tot de ontstaansge schiedenis van het Portugese levenslied. Dit twaalfsnarige instrument is afgeleid van een Kongolese luit die door Afri kaanse slaven in de vijftiende eeuw naar de Portugese kolo nies in Zuid-Amerika is mee genomen. Na een aantal ver anderingen aan het instru ment kwam de gitaar in Portu gal terecht. In de kolonies werden er ritmische dansen op gespeeld maar in Portugal begon de guitarra Portugesa liederen uit de zangtraditie te ondersteunen. Deze stroming werd bekend onder de naam fado. Voor Cristina Branco is de fado de ideale uitdruk kingsvorm voor haar muzikali teit en haar gevoelens. „Ik be gon al heel jong met zingen", vertelt Branco. „En de fado zit ons Portugezen in het bloed. Je hoort het overal om je heen. Op het moment dat ik de fado gedichten begon te begrijpen, zeiden ze me veel meer dan andere liedjes". Op de vraag of je als fadozange res een hard en dramatisch le ven achter de rug moet heb ben, antwoordt Cristina la chend: „Ik ben van nature een opgewekt persoon. Het is ei genlijk een kwestie van inle ving. Het voelen van de pijn van de tekstdichter is al vol doende om een fado lied tot een goed einde te brengen". Het optreden van Cristina Branco in het Vlissingse Arse naaltheater begint om 20.15 uur. In het Vlissingse podiumcafé De Piek wordt zaterdag 1 november een althopparty gehouden. Tijdens de party speelt de Vlissingse trance, industrial en drum 'n bass formatie E.M.O. Daarnaast draaien verschillende d.j.'s een gevarieerd aanbod muziek. Vrijdag 31 oktober wordt de eerste supersessie in de zaal van De Piek gehouden. EMO is een duo dat in 1995 is ontstaan. De leden zijn door de muziek van bands als The Chemical Brothers, Future Sound of Londen, Front 242 en The Orb op het idee geko men om met computer, samp lers en keyboards muziek te gaan maken. Het duo speelt voornamelijk een mengeling van trance, in dustrial en drum 'n bass. Er wordt gebruik gemaakt van in tensieve drums en 'zware' melodielijnen. Eerder speelde E.M.O. al in Midgard, 't Beest en Brogum. In De Piek traden de twee Vlis- singers op tijdens de voorron de van de Zeeuwse Belofte. De deuren van De Piek gaan om 21 uur open. VERVOLG VAN VOORPAGINA Sakke zwom tussen de zeehon den, die in grote aantallen in de monding van de Westerschelde leefden: „Ze waren soms vlakbij me, maar als ze me zagen do ken ze wel gauw naar beneden. Maar toch... het was zo prach tig, dat was de natuur, ee"! Hij droomde ervan ooit naar de zeevaartschool te gaan. Toen hij het zijn vader vertelde, schudde die zijn hoofd, pakte Sakke aan zijn bovenarm en zei: „Je begint al goeie spieren te krijgen, eet nog maar een lekker stuk spek, dan kun je later hier goed werken". Sakke bleef zijn moeder helpen op het land, terwijl vader aan de kust werkte. Zo was hij tenminste buiten èn vlakbij de zee. De tien geïnterviewden ouderen vertellen over hun jeugdjaren, verhalen die voor jongeren nu moeten klinken als uit een an dere wereld. Over hard werken en armoedi ge behuizing, buitenechtelijke kinderen en emigratie naar Amerika, maar ook over mooie momenten in het leven. Kees Slager had al vaak verkondigd: „Als je de geschiedenis van je eigen omgeving wilt leren ken nen, hoef je maar een bejaar denhuis binnen te stappen en met de bewoners te praten. Een bejaardenhuis is meer dan een opbergplaats van oude, afge leefde mensen. Elk mens draagt een stukje geschiedenis met zich mee, dus is een bejaarden huis een bron van geschiede nis. De bewoners zijn van be lang voor de omgevingsge schiedenis. Ze hebben herinneringen aan het verleden van de streek, die de officiële geschiedenis kleur en diepte kunnen geven en in voelbaar maken". Met deze stelling daagde hij vaak historici uit om meer aan 'oral history' te doen: „Kom met je neus uit de boeken, stap eens het bejaardenhuis in je buurt binnen. Luister naar de verhalen va^i de bewoners en noteer ze. Dat is belangrijk. Al je het niet doet verdwijnen alle unieke her inneringen mèt de mensen mee in het graf". Slager schreef on der meer 'Landarbeiders', 'Vis sers verhalen', 'De ramp' en 'Zeven Zeeuwse vrouwen', stuk voor stuk regionale en landelij ke bestsellers. Maar zelf had hij zoiets nog nooit letterlijk gedaan: zomaar een bejaardenhuis binnenstap pen. Wel was hij er vaak, om één bepaalde persoon op te zoeken, die kon vertellen over een onderwerp waar hij mee bezig was. Maar nooit ging hij 'zomaar' ergens binnen om de bewoners hun herinneringen te laten vertellen en daarmee het dagelijks leven van vroeger te reconstrueren. Deze zomer deed hij het wél. Hij stapte een willekeurig be jaardenhuis in een willekeurig stukje Zeeland binnen en wierp er zijn net uit, benieuwd naar wat hij zou vangen. Hij vroeg tien van de oudste be woners van huize Emmaus in IJzendijke, allen geboren in het begin van de eeuw, naar herin neringen aan hun jeugd en jon ge jaren, de tijd die begon vóór de Eerste Wereldoorlog en ein digde vóór de Tweede. Het re sultaat is het vierenzestig pagi na's tellende geschenk 'Sakke de zee-ratte', een boekje dat in tien hoofdstukken een schets geeft van een stukje geschiede nis van het Zeeuwse platte landsleven. De schooltijd van veel jongens eindigt, als ze nodig zijn als koeiewachter. Hele dagen zwerven ze met het vee langs dijken en wegen. ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en posters. Geopend na tel. af spraak 0118-603469. DOMBURG Apparthotel Bommeljé, Heren straat 24, Han Koster, schilderijen. Marie Tak van Poortvliet Mu seum, Ooststraat 10a, F. Hart Nib- brig, schilderijen 'Zomers in Zoutelande' (t/m 2 november). GOES Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kun stenaars, diverse werken. Stadskantoor, Oostsingel 2, Elsa Westland; beeldhouwwerk. Joop Dam; tekeningen. Galerie-Atelier De Kaai, Turfka- de 7, Mariska Schilperoord, 'Droomvlucht'. Museum voor Zuid- en IMoord- Beveland, Singelstraat 13, Arend Hijner, schilderijen 'Een impressio nist in het Wemelding van 1900'. Lunchcafé Stadhuis, Lange Kerkstraat 1, Josefien Blanco, aquarellen. Galerie Van den Berge, Wijn gaardstraat 3, Loek Grootjans, schilderijen en 63 aquarellen uit het Kabinet voor Replica1 Reversa. Safian Art Studio, Stikkerstraat 28, Ashot Safian, olieverfschilderij en. Geopend na telefonische af spraak 0113-232592. KAMPERLAND Restaurant Papilion, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarel len en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTEN DUKE Galerie llona. Dorpsstraat 23-25, llona Schmit, naïeve schilderijen. Geopend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorps straat 8-10,' Jan Capello en Ireen Schmid, aquarellen. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlasmarkt 7-9, Maurice en Saskia Góth, teke ningen, aquarellen, gouaches en pastels. Trees Verwilligen, nieuwe werken. Galerie Dauvillier, L. Noord straat 56, Gera Dauvillier, schilde rijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Grootmede 66, tel. 0118-616323, staaltouwplastieken en staal- steenobjecten, geopend na tel. af spraak. Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Jo ke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Galerie Spitsbergen, Korendijk 46, Jaap Heuvingh, beelden. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgelaar, gemengde technieken. Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Ria Ruedisueli, beelden. Roosevelt Study Center, Abdij 9. 'Exodus naar de Nieuwe We reld: Ellis Island en de Zeeuwen in Amerika'. Leenden van der Pool, tekeningen (t/m 31 oktober). Depot, 't Zanddorp 68, Margot Oomen, schilderijen en objecten.. Stichting Welzijn Ouderen, Molstraat 13, 'Het Zeeuws palet', 19 exposanten met diverse technieken. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen sedijk 7, Willy de Houck, stempe len en stampen 'A glimpse of Tyl'. Zeeuws Museum, Abdij, Pieter Slagboom, Een visie op de uitbrei ding van het Zeeuws Museum in de Abdij (t/m 2 november). Galerie 'T', Turfkaai 25-27, Lidia Verschoor; grafiek, olieverf, acryl en gemengde techniek. Peter Kromhout; schilderijen. Yolanda Philippens; schilderijen. Klein Vlaanderen 101, Hay Wijnhoven, torso's en enkele an dere sculpturen (t/m 2 november). Café Goudwaard, Lange Noord straat 52, Hay Wijnhoven, lino's. ABN-AMRO Bank, Markt 7, Jo den Hollander, objecten en cira- ges. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen sedijk 7, Liesbeth Muilenmeister; keramiek. Lutske Strating-Wobma; schilderijen en aquarellen. Galerie Caesuur, Nieuwe Wal 4, Hans Overvliet, 'Schatkaart Euro pa, tweehonderd zelfportretten'. De Vleeshal, Markt, Dora Garcia, 'Lifetime soundtrack' (vanaf 3 no vember). NEELTJEJANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, Wafer', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Framew ork Invitation. Waterland, 'Waterwereld, leven in de delta van Bangladesh', foto tentoonstelling (t/m 3 november). OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Mammoeten te rug in Zeeland'. Toeristisch Centrum Oranje zon, Schoolstraat 4, Joke Plomp- Kroes, aquarellen 'Vakantie'. Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Naar de haaien', tentoonstelling. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, Martin en Elma Smit-van Wuijck- huijse; fotografie en poëzie. Ria Banen; poppen. Geopend tijdens kantooruren. Watertoren, Frans Gentils; teke ningen en schilderijen. Ulrich Lan- genbach; composities van objecten. Mario van Horrik; geluidssculptuur. Erna Nijman; installatie voor de Reinwaterkel- der. Monique Laros; schilderijen. SINT LAURENS Boerderijgalerie De Osseberg, Singelweg 11, Corrie Blaas; etsen en houtdrukken. Hansje den Hol lander; beelden (vanaf 3 novem ber). VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vondsten in Veere'. Museum Schotse Huizen, Kaai 25, llona Schmit, olieverfschilderij en (t/m 31 oktober). Grote Kerk, Oudestraat 26, Plat form ZES, werkstukken van acht verstandelijk gehandicapten (t/m 2 november). VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, levende reptielen, amfibieën en insekten, dagelijks geopend van 14-17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dubbeldekkersveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische pro motie (beeld van Zeeland als va kantieland). Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans. Arsenaaltheater, Arsenaalplein 7, Ludmila Kalmaeva, tekeningen en grafiek. Milieu Educatie Centrum 'De Kloek', Korenbloemlaan 5, 'Thuis in het milieu' (t/m 31 oktober). Bellamy 19, Bellamypark 19, Huub de Bode; installatie met schilderijen. Hein Dingemans; te keningen, schilderijen en outsider kunst. 'Een ontmoeting' (t/m 2 no vember). Galerie Hannelore Meijaard, Hendrikstraat 8, Thomas Roman, schilderijen en aquarellen. Open Atelier, Baljuwstraat 20, Marcel Lucien Robbe, olieverf schilderijen 'Toscana'. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. Galerie De Hoekweide, Naza reth 4, Klaas Boonstra; schilderij en. DONDERDAG 30 OKTOBER Bei- Abdijplein, Middelburg; aardconcert, 12 uur. Bachten Reede, Vlissingen; Westkappels Kwartet, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Willeke Alberti, 'In concert', 20 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Het Symfonisch Blaasor- kest vna het Brabants Conservato rium, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Alex d'Electrique, 'De comanche', 20.15 uur. VRIJDAG 31 OKTOBER Prins van Oranje, Goes; De Goese Operette Vereniging, 'Die Zirkusprinzessin', 20 uur. Café Rockdesert, Middelburg; Armand, Hans Walraven en Ray mond van de Ven, 20 uur. Podium 't Beest, Goes; Hein Verhees, 'Face the music', 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; Superses sie, 21 uur. ZATERDAG 1 NOVEMBER Arsenaaltheater, Vlissingen; Ons Boerengoed, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Blue Spirit Drum Bugle Corps, 'Spirit in het theater', 20 uur. Prins van Oranje, Goes; P>De Goese Operette Vereniging, 'Die Zirkusprinzessin', 20 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; Zeeuwse Komedie, 'Kees de jon gen', 20.30 uur. Kloveniersdoelen, Middelburg; Ben Gerritsen Jazzkwartet, 20.30 uur. Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, 'De twee we zen', 20.30 uur. Razzmatazz, Oost-Souburg; Golden Carillo, 21 uur. Podium 't Beest, Goes; Super Hero Dance Party, 21 uur. Brogum, Zierikzee; Julian Sas Band, voorprogramma: Blue Print, 22 uur. ZONDAG 2 NOVEMBER Muziekschool, Goes; Margot Kalse en Wilma Kalse, 12 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Edison Produkties, 'Pyramus and Thisbe', 15 uur. Strandpaviljoen Phanta Rei, Vlissingen; Dedication, 17 uur. MAANDAG 3 NOVEMBER Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Daniel Wayenberg en Jaap van Zweden, 20 uur. DINSDAG 4 NOVEMBER Grote Kerk, Goes; Carilloncon cert door Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. Midgard, Middelburg; Jamses sie, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Introdans, 'Temperamen ten', 20 uur. WOENSDAG 5 NOVEMBER Ambachtcentrum, Goes; Pop pentheater Sim Bolus, 'De koning is bloot, leve de koning', 14 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; RO Theater, 'Antonius en Cleopatra', 20 uur. DONDERDAG 30 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Air Force One' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Vol cano' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Conspira cy Theory' 20 uur. 't Beest Goes, 'Kolya' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Funeral' 20.30 uur. VRIJDAG 31 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'My Best Friends Wedding' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Air Force One' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Lost World' 19 uur. 'Volcano' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 19 uur. 'Conspiracy Theo ry' 21.30 uur. 't Beest Goes, 'Kolya' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Gridlock'd' 19.30 uur. 'The Funeral' 22 uur. ZATERDAG 1 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Napo leon' 14 uur. 'My Best Friends Wedding' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Geor ge uit de Jungle' 14 uur. 'Air Force One' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Lost World' 14 en 19 uur. 'Vol cano' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 en 19 uur. 'Conspiracy Theory' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Funeral' 19.30 uur. 'Gridlock'd' 22 uur. ZONDAG 2 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Napo leon' 14 uur. 'My Best Friends Wedding' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Geor ge uit de Jungle' 14 uur. 'Air Force One' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, "The Lost World' 14 en 19 uur. 'Vol- •cano' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 en 19 uur. 'Conspiracy Theory' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Funeral' 20.30 uur. MAANDAG 3 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Air Force One' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Vol cano' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Conspira cy Theory' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Gridlock'd' 20.30 uur. DINSDAG 4 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Air Force One' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Vol cano' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Conspira cy Theory' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Gridlock'd' 20.30 uur. WOENSDAG 5 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Con tact' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Napo leon' 14 uur. 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Geor ge uit de Jungle' 14 uur. 'Air Force One' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The Lost World' 14 uur. 'Volcano' 20 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 uur. 'Conspiracy Theo ry' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Funeral' 20.30 uur. EEN KLEINE MOEITE VOOR ZO N GROOT GELUK Bel voor meer informatie of aanmelding gratis 0800-022 80 70, of je informatrice: Mevr. P. Minnaar tel. 0118-61 15 47 Mevr. L. de Jong tel. 0113-22 08 90 4

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 11