500,- Start Omroep Zeeland tv met plankenkoorts Het Sloe per trein GRATIS WINKELEN *W<zCc6en<i Pistolengevecht in biljartcentrum 9oel bubg- "i/2^5 e WOENSDAG 8 OKTOBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 41 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN in de Segeersstraat, Middelburg voor maar liefst ...nog niet actueel vanuit Zeeuws- Vlaanderen... ...ook de nieuw bouw moet worden afgeschreven... ...we doen voorlopig geen onderzoek naar kijkcijfers... An'ouwertjes TLeeuwen: Opgelet! Of televisie in Zeeland wel aan zal slaan? Di recteur-hoofdredac teur Flip Feij van Om roep Zeeland haalt over zo'n vraag zijn schouders op. „Na tuurlijk", klinkt het vervolgens wat droog jes. En elders? „Daar is regionale omroep marktleider. Zowel met radio als met tele visie". Het gaat goed met het Sloe. Het Vlissingse industriegebied maakt een flinke economi sche groei door, waar door ook het goede renvervoer per spoor de komende jaren be hoorlijk toeneemt. De Sloelijn, een aftakking van de Zeeuwse spoorlijn Roosendaal- Vlissingen, kan dit ex tra vervoer in de toe komst op zich prima aan, zo blijkt uit de 'Verkenningsstudie Optimale Ontsluiting Sloegebied', die in op dracht van het Minis terie van Verkeer en Waterstaat is ge maakt. Toch gaan er stemmen op om de lijn (gedeeltelijk) te verleggen. Een paar biljarttafels van biljartcentrum Cue Action in Middel burg hebben het veld moeten ruimen voor een gloednieuwe at tractie in het complex aan de Walensingel. Vorige week heeft ei genaar René Lems zijn Laser Action geopend. Een spel waarbij maxi maal zestien spelers elkaar met 'laserpisto len' bestoken in een pikdonker doolhof. „Het biljarten is op zich al heel leuk", is Lems van mening. „Maar ik wilde er graag nog iets bij waar meer actie in zit". PZC WEEKBLADEN Kijk snel in deze krant! de eerste regionale omroep die meteen begint met een gezamenlijke redactie voor al le media. Daardoor kunnen de nieuwe televisie mensen profiteren van de kennis en ervaring die de radiomedewerkers in de af gelopen acht jaar hebben op gedaan. Intern waren daar voor in de studio diverse ver huizingen nodig", vermeldt Feij. Hij voegt er nog aan toe dat het televisiepersoneel voor het grootste deel uit de provincie is gerecruteerd. Maar er is ook een aantal jour nalisten en cameramensen met jarenlange Hilversumse ervaring. „En er zijn mensen met ervaring in buitenlandse studio's". Zeeland zal kennis kunnen maken met drie omroepmede werkers die de tv-program- ma's regelmatig op het scherm brengen. Peter van den Assem en Helge Prinsen zijn al bekend van de radio. Nieuw is Nellie Oosthoek. Zij is tevens lerares Nederlands aan het Delta College in Mid delburg. Vol spanning wacht ze op de eerste uitzending die ze moet presenteren. „Ik heb een cur sus gevolgd in Deventer. Dat ging prima. Maar praktijk is praktijk. Ik heb er in elk geval veel zin in. Helge deed het enorm goed. Vind je niet? Maar goed. Ik zal op mijn ei gen manier te werk moeten gaan". VERVOLG OP PAGINA 17 uit de reclamespotjes. Weer even terug naar Feij die her en der handen schudt en ogen schijnlijk vol genoegen uit zijn ooghoeken volgt hoe Jour naalcoryfee Siezen vertelt over zijn geboortedorp Drei- schor waar zijn vader domi nee was. Na drie jaar vertrok hij. „Maar hij is goed Zeeuws gebleven", weet een behulp zame verslaggever van Om roep Zeeland Radio. Hij is ge trouwd met een Zeeuwse en zijn schoonouders zijn Zeeuws. „Zei ik dat? Dat is toch logisch", verbaast hij zich over zo'n pleonastische opmerking. Feij geeft inmiddels weer ant woord op vragen van geno digden bij de eerste uitzen ding. „Nee. We doen voorlo pig geen onderzoek naar kijk cijfers. Dat is voor ons niet te betalen. Als je dat goed wil doen, moet je bij tientallen mensen permanent zo'n kast je neerzetten. Dat registreert de programma's waar ze naar kijken. Zo'n kastje kost een paar duizend gulden. Dat geld hebben we niet. Maar uit ge bieden waar de regionale tele visie al een tijdje actief is, we ten we dat ze daar zeer hoog scoren. Regionale omroep is er de marktleider als het om kijkcijfers gaat. Dat willen we hier ook bereiken". Omroep Zeeland bijt het spits af als het gaat om de organi satie van de redactie. „We zijn In de Middelburgse Stadsschouwburg treedt vrijdag (10 oktober) een drietal finalisten van het Leids Caba ret Festival op als onderdeel van de Cabarestafette 1997-1998. Myriam Mulder en Marcel Boon warmen het publiek op voor de Zeeuwse première van Hetty Feteris, die de prestigieuze cabaretprijs uiteindelijk in de wacht wist te slepen. Verder deze week: extra werk door bouw Wester- scheldetunnel, buurtcafé voor jong en oud geopend in centrum Middelburg, Middelburgs ouderenkoor zoekt leden, handige van dag tot dag overzichten en veel informatie van verschillende overheden. Dialectgebruik op Walche ren neemt de laatste de cennia af. Zowel kwalita tief (er verdwijnen steeds meer woorden en uitdruk kingen) als kwantitatief (er zijn steeds minder dialect sprekers). Aan dat laatste zijn vooral 'moderne ou ders' schuldig: zij menen geheel ten onrechte dat hun kind een achterstand oploopt wanneer het van huis uit dialect spreekt. De vraag is of die kinderen la ter gelukkig zullen zijn met de keuze die hun ou ders nu voor hen maken. Misschien is het over vijf tien jaar wel stik-cool om dialect te spreken. Gelukkig is het taalleerproces van kinderen niet voor hon derd procent afhankelijk van hoe en wat er thuis gesproken wordt. Er blijft altijd ruimte voor beïnvloeding van buiten af: grootouders, vriendjes, ra dio, tv, de krant en wie weet heeft Walchers Plat wel enige zeer jeugdige fans... Het is dan ook niet meer dan logisch, dat in het (standaard-) taalgebruik van Walcherse kinderen tal van dialectwoor den door blijven klinken. Op Souburg hoorde ik laatst een paar kinderen zeggen dat ze 'n heel luciferdoosje vol kapoen tjes hadden gevangen. 'Ka poentje' is een prachtig oud- Souburgs woord voor de dier tjes die verderop op het eiland kapoenebêêstjes, bom- bombêêstjes of pimpampoen- tjes worden genoemd. Lieve heersbeestjes dus. En tot groot vermaak van en kele rasechte Vrouwenpolde- naars riep een jochie met een duidelijke Wassenaar-achtige tongval onlangs op het strand tegen z'n moeder: „Kijk, ma: een zeikerl". Een zêêker, dus. Uitsluitend in noordwest-Wal- cheren gebruikt voor een zee anemoon. Andere Walcherse dialect woorden die voortleven in de standaardtaal van Walcherse kinderen zijn uitroepen als aj- je trap zo'n stêên'aes mèr 's tegen z'n schenen, ka je 'ore 'oe 'netjes' a t'n praot) en got- ster(-nokke). Ook de verschil lende manieren om jawoor uit te spreken zijn blijvertjes: 'jawöör met de klemtoon op de tweede lettergreep, wordt gebruikt als overduide lijk het tegendeel van een be wering waar is. Die van de bu ren 'ei toch z'n riebewies nog nieJawöör! Ie eit 'n van de zeumer a g'aele. Jawo, met de klemtoon op de eerste lettergreep, geeft blijk van instemming: 'Wil je nog even om vis vanmiddag 'Jawö, ik moe toch nog nae de mart'. En 'jaawo!' is een uitroep van verbazing. Die laatste kan in bijzonder verba zingwekkende gevallen zelfs uitgroeien tot zoiets als 'jaaa- wooorl'. Alledrie die varianten zijn ook bij de jongste genera tie Walcherenaars nog te be luisteren. En daer is gin woord 'Ollands biel Marco Evenhuis Herfstkamperen in eigen provincie? Maak kennis met de 3 leukste campings in Zeeland: Dc Zandput in Vrouwenpolder Roompot Beach Resort in Kamperland Hof Domburg in Domburg Profiteer van onze speciale inwoners-aanbieding! Van I8 oktober - 26 oktober: All-in prijs slechts 25,- per nacht. (ind. 5 pen... excl. ttwr.bd.) Toegang subtropisch zwemparadijs gratis! Reserveer snel: 0113-374200 Roompot 'Leeland Vakanties VAKMWES E-mail: lrfo@roompot.nl Ruim hon derd kle derdracht poppen sie ren de eta lage van Joosse In terieurs in Arnemui- den. De Ar- nemuide- naar Jaap Geense spaart de poppen al dertig jaar. niet De eerste beelden zijn die woensdag de 1e oktober net de ether gepasseerd. Feij en de zijnen hebben er hard aan gewerkt. Maar zo'n première blijft toch niet vrij van een vlaag plankenkoorts. „Zo'n eerste uitzending kan je de das om doen", klinkt het ge spannen uit de mond van de baas van de Zeeuwse om roep. „In Brabant hadden ze de eerste vier minuten geen beeld. Fnuikend is zoiets". Maar als gastpresentator Har- men Siezen aan zijn reportage begint over zijn geboortedorp Dreischor en Helge Prinsen - „Ze doet het verdomd profes sioneel" - het eerste Zeeuwse nieuws via de beeldbuis heeft gelanceerd en de eerste sto ring binnen luttele seconden is opgelost praat Feij makkelij ker. „Ik heb het voor je opge schreven. Omroep Zeeland heeft nu alles. Radio, teletekst, tekst-tv, internet en televisie", verwijst hij naar een bord waarop met krulletters in krijt de mogelijkheden van de stu- FOTO JAAP WOLTERBEEK Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. De Sloelijn loopt namelijk vlak langs de kernen van Hein- kenszand en Eindewege, waardoor er nogal wat omwo nenden zijn die geluids- en trillingenoverlast ondervinden van de goederentreinen. Groei van het goederenver keer betekent ook een toena me van deze overlast. Daar naast is het emplacement op reet langs Heinkenszand den deren. De tweede optie laat het huidige traject van de Sloelijn los. Goederentreinen blijven in deze variant tot aan Borsele op de Zeeuwse lijn Vlissingen-Roosendaal rijden. Heinkenszand en 's-Heer Arendskerke worden daarmee ontzien. Lewedorp krijgt met deze optie wel te maken met een toename van het treinver keer en de daarmee gepaarde geluidsoverlast. De Sloelijn blijft overigens- in alle varianten een goederen- lijn. Het vervoeren van reizi gers behoort niet tot de mo gelijkheden. Jan van Dee van Rijkswaterstaat Zeeland: „Nee, het is niet mogelijk om reizigers direct per trein van en naar hun werk in het Sloe gebied te vervoeren. Dat is technisch heel moeilijk en heeft te maken met de rondin gen van het spoor. De maxi mum snelheid is op sommige punten niet hoger dan veertig kilometer per uur. Niet ge schikt dus om reizigers mee te vervoeren". De verkenningsstudie is een eerste aanzet om een politieke en publieke discussie op gang te brengen die uiteindelijk moet beslissen wat er in de toekomst met betrekking tot de Sloelijn zal veranderen. Rijkswaterstaat verzamelt nog tot 15 oktober reacties op de verkenningsstudie. Deze wor den meegenomen in verdere studies. Een echt tracébesluit wordt pas over enkele jaren verwacht. „Van sommigen weet ik eerlijk gezegd meer waar ze vandaan komen". Eigenaar René Lems en zijn medewerkers Jeroen Nouse. FOTO JAAP WOLTERBEEK René Lems richt zich met zijn Laser Action op groepen en personeelsverenigingen die eens iets totaal anders willen gaan doen. „Volgens mij is het aantal attracties in Middel burg en omstreken veel te laag", doet Lems uit de doe ken. „In Vlissingen was voor heen wel een Laser Action die goed liep maar na de sluiting van Cosmo is ook de Laser Action verdwenen. Ik denk dat het een mooie aanvulling op het snookeren, poolen en ca rambole biljarten is". In het biljartcentrum in Middelburg is een - labyrint gebouwd, Lems spreekt over de arena. Maximaal zestien spelers kun nen daar tegelijkertijd in om uit te vechten wie de sterkste schutter is. Lems: „Het is allemaal wat wilder als biljarten. De spelers schieten op elkaar met laser pistolen. Daar komt natuurlijk geen echte laserstraal uit maar het ziet er wel net zo uit". De spelers krijgen eerst een uitleg van het spel in het instructielokaal. Daarna gaan ze twaalf minuten de arena in. „Behalve dat de spelers op el kaar kunnen schieten zitten er nog wat hindernissen in het doolhof. Er staan twee robots die ook op voorbijgangers schieten en er liggen vier mij nen. Dan zijn er nog twee zo genaamde deadstars. Als je daarop schiet ben je of een halve minuut onsterfelijk of ze fungeren als mijn en je bent er meteen geweest". Lems hoopt met zijn Laser Ac tion personeelsverenigingen en andere groepen te interes seren om een compleet ver zorgde feestavond bij Cue Ac tion te houden. „Volgende week versturen we een uitge breide mailing naar Zeeuwse bedrijven. We kunnen nu een totaal pakket aanbieden met Laser Action en biljarten. We werken samen met een cate ring bedrijf uit Goes. Die ser veren alles wat de klant wil, of het nu Hollandse pot is of een complete Indische rijsttafel. We kunnen ook kinderfeestjes verzorgen met Laser Action en daarna friet met een kro ket". Tijdens de opening van de La ser Action die vorige week donderdag werd gehouden bleek het spel een groot suc ces. „Veel van de genodigden wilden meteen na het eerste spelletje nog een tweede of derde keer. Het is heel leuk om te zien dat volwassen mensen zich ineens weer als kinderen gaan gedragen. Je hoeft er ook niet speciaal op gekleed te zijn zoals bij paint- ball. Je kunt het spel dus ge woon spelen als begin van een avondje uit". De Laser Ac tion is de komende twee maanden geopend tijdens de openingstijden van het biljart centrum. Vooral in het week end is het raadzaam om voor af te reserveren. Toch is de komst van regiona le televisie voor Zeeland niet zo gewoon. De provincie heeft eigenlijk te weinig inwoners om het benodigde budget van pakweg vijf miljoen via heffin gen bij elkaar te sprokkelen. Dat er toch televisie is geko men is te danken aan een handreiking van staatssecreta ris Nuis. Die meende dat ook dunbevolkte gebieden zoals Zeeland evenveel kansen moesten krijgen op regionale televsie als dichtbevolkte ge bieden die het geld wat mak kelijker kunnen ophoesten. En zo kon de provincie 24 maart positief beslissen. „Het is na tuurlijk ook nog zaak om re clamespots te werven", voegt directeur-hoofdredacteur Feij er nog aan toe. Uit opmerkingen van secreta ris-penningmeester Henk Koch van Omroep Zeeland valt echter af te leiden dat met die vijf miljoen gulden toch niet echt op de tam-tam kan worden geroffeld. Er moet zui nigjes met het geld worden omgesprongen. „Per slot van rekening moeten we de nieuwbouw, die ook een flinke duit heeft gekost, afschrijven uit dat budget". Maar ook Koch rekent op extra centen Harmen Siezen en Helge Prinsen vlak voor de eerste televisie-uitzending van Omroep Zeeland. dio in Oost-Souburg worden vermeld. En dan blijkt ook te levisie voor Zeeland gewoon te zijn en spoeden de tiental len gasten zich naar het buffet waar de koude schotel wacht. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18.4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC. Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 het Sloegebied te klein om le ge wagons te stationeren. Die moeten dan naar andere plaatsen in Nederland ge bracht worden, waardoor het treinverkeer op de Sloelijn zin loos toeneemt. Het ontbreken van bovenleiding vormt ook een probleem. Daar door kunnen al leen dieselloco motieven gebruik maken van de Sloelijn, die in Roosendaal weer omgeruild moe ten worden voor elektrische loco motieven. In de verken ningsstudie wor den daarom een paar alternatieven benoemd. Het aanbrengen van bovenleiding zorgt er bijvoor beeld voor dat treinen recht streeks van en naar het Sloege bied kunnen rij den. Daarmee wordt de al eer der genoemde geluids-' en trillin genoverlast niet De goederentreinen rijden nu nog vlak langs de kern van Heinkenszand. verholpen. Dat is wel het ge val bij het verleggen van de spoorlijn. Hiervoor zijn twee opties genoemd in de studie. Allereerst een gedeeltelijke verlegging, waarbij vier kilo meter nieuw spoor ervoor zorgt dat treinen niet meer di-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1