o°eS Moonlight-shopping Me/1 Superbioscoop in Vlissingen Souburg in vroeger tijden GOES Westhove zomert na Feest in St. Janstraat FBTO Doorlopend Krediet: het voordeligste in Nederland! X ZATERDAG 4 OKTOBER Zeeuws Biologisch Museum PEETERS Met een modeshow, allerlei kinderspelletjes en andere in het oog springende activiteiten wil len de winkeliers aan de Middelburgse Sint Janstraat zaterdag 27 september aandacht vra gen voor het gezellige karakter van hun straat. „Jaren lang is de Sint Janstraat een achteraf straatje geweest", meldt het comité dat de feestelijkheden organiseert. „Maar sinds de re novatie is het overduidelijk een winkelstraat geworden". VAN 19.00 UUR TOT 22.00 UUR PZC WEEKBLADEN faam/vlisÉMMer Hij wijst naar een geparkeerde auto. „Die staat op de plaats waar straks de grootste zaal komt. Waar we nu lopen, dat wordt de fietsenstalling. En daar, kijk, dat wordt de ingang". Ad West- strate, bioscoopdirecteur in Vlissingen, ziet het al helemaal voor zich. Een grote, volgens com pleet nieuw concept gebouwde superbioscoop met maar liefst zeven zalen in het Spuikomge- bied. Nu is het terrein nog een grote parkeer plaats, maar half maart zou de bioscoop al klaar voor gebruik kunnen zijn. ...straks overal comfortabel zitten... ...een geluids systeem waarmee je je echt in de film waant... ...niemand kan zich nu ai voorstellen hoe plezierig het gebouw straks wordt... Wi Nieuwlandse psalmen <jJ\[azomET ^aiT 25 - 28 sept. - Kats (N. Beveland) ZEELANDHALLEN Pt gezelligste ronamelmarkt van neperlanp Za.20 september t/m zo. 28 september Eerste Zeeuwse bloembindersjestival i.s.m. meesterbloembindster Martina Berghout Bel gratis 0800-0058 of vul de bon in voor een vrijblijvende offerte. ^GESCHENKEN^, Middelburg, Nieuwe Burg 8 Tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26 Tel. 411477 Gerberd van der Vorsteen van de organisatoren. FOTO: JAAP WOLTERBEEK En die renovatie, althans het einde daarvan, is voor de win keliers een reden geweest om de handen ineen te slaan en zich aan het publiek te tonen. „Waar in het verleden de sme derij en de brandweerkazerne en het speelgoedfabriekje stonden, bevinden zich nu di verse leuke en verrassende winkeltjes en horecagelegen heden", meldt het organisa tiecomité. Om de activiteiten rustig te kunnen laten plaatsvinden wordt de straat helemaal af gesloten. Er is dan een spring kussen, een grabbelton, wa- terwerpen, schminken, live muziek rond de Vismarkt en in het midden van de straat staat een kleefwand en het Cruyff Promotieteam is present. De horeca bouwt terrassen voor het benodigde natje en droog je. In het breedste gedeelte van de straat wordt die zater dag een catwalk opgesteld zo dat de diverse mode en sport zaken hun wintercollectie kun nen tonen. De modepresenta ties staan om 11, 12.30, 14 en 15.30 uur op het programma. Voor koopjesjagers hebben de winkeliers allerlei snuisterijen in de aanbieding. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/VHssinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. „Ja, ik weet wel hoe hij eruit komt te zien", lacht Weststra- te. „Maar ik loop hier ook niet voor het eerst. Hoe meer je hier rondloopt, hoe beter je het je voor kunt stellen. Ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Het hele team trouwens. Er is iedere dag wel iemand die zegt: ik wou dat we morgen al konden verhuizen". Echt lang hoeft het personeel van Alhambra niet meer te wachten. „In november begin nen we met bouwen. Als alles volgens plan gaat en de win ter werkt een beetje mee kun nen we half maart open". Weststrate legt uit waarom hij twaalf miljoen gulden inves teert in een superbioscoop: „Het gaat weer goed met de bioscopen in Nederland. Niet alleen vertoont het aantal be zoekers een stijgende lijn, ook het aanbod van films wordt steeds groter. In Alhambra, waar we op dit moment vier zalen hebben, betekent dit dat het aanbod wekelijks varieert. Films zijn vaak snel weg, om dat we andere premièrefilms niet willen laten lopen. Al hambra is daarom gewoon te klein geworden. Straks in de nieuwe bioscoop kunnen films vooral langer draaien". Het concept van de bioscoop is totaal anders dan bij welke andere Zeeuwse bioscoop dan ook. Weststrate: „Nor maal gesproken bouw je een zaal en gaat dan kijken hoe veel stoelen er in passen. Wij hebben dat omgedraaid: we hebben eerst gekeken hoeveel stoelen we nodig hebben en vervolgens een zaal erom heen gebouwd die voor ieder een voldoende ruimte garan deert. Het resultaat is echt prachtig. Vaste stoelen in plaats van de gebruikelijke klapstoelen. Veel ruimte tussen de rijen, zodat je lekker achterover kunt zitten terwijl er dan nog ge makkelijk iemand langs kan lopen die even naar de wc wil bijvoorbeeld". Lekker voor de mensen met lange benen. Maar ook aan de kleinere mens is gedacht. „De helling van de zaal is zo dat waar je ook zit, je altijd goed beeld hebt. Nee, het geeft straks echt niet meer als er een heel lang iemand voor je komt te zitten. Waar je ook zit, hoe lang je ook bent, je kunt straks overal comfortabel zitten. Zelfs het beeld dat je hebt op de eerste rij is goed. En dub bele armleuningen, natuurlijk. Geen ruzie meer met je buur man over wie er nu met zijn arm op de leuning mag". Naast comfort besteedt de su perbioscoop ook veel aan dacht aan geluidskwaliteit. „Dolby Surround, dat is na tuurlijk een prachtig systeem waarbij je je echt in de film waant. En er wordt flink geïso leerd. We willen niet dat er buiten geluid van binnen te horen is, en al helemaal niet dat er binnen geluid van bui ten komt". In de nieuwe bioscoop kun nen in totaal zo'n 1250 men sen terecht. Dit aantal is ver deeld over zeven zalen. „In de grootste zaal zijn 320 zetels. Dan zijn er nog twee grote za len waarin 225 mensen plaats kunnen nemen, net zoveel als in de grootste zaal die in het huidige Alhambra heeft", ver telt Weststrate. Daarnaast zijn er nog vier 'kleinere' zalen met ieder 120 stoelen. De za len worden ook geschikt ge maakt voor invaliden. Speciaal voor de liefhebbers worden vanaf maart ook films zonder pauze vertoond. „Of het publiek dat wil? Dat ligt er een beetje aan. 85% van de mensen die een grote com merciële film bezoeken geven in onze enquêtes aan dat zij het juist prettig vinden, die onderbreking van de pauze. Maar voor de bezoekers van serieuze, verhalende films ligt dat cijfer anders. Daar ervaart 50% de onderbreking als sto rend. Die kunnen voortaan op hun eigen manier naar een film kijken". De bioscoop heet officieel een 'multiplex'-bio- scoop. „Geen mega-bioscoop dus. VERVOLG OP PAGINA 7 Ad Weststrate: „Normaal bouw je een zaal en gaat kijken hoeveel stoelen er in passen. Wij heb ben dat omgedraaid". FOTO JAAP WOLTERBEEK Bij Uitgeverij Deboektant is in samenwerking met boekhan del Huson Souburg het twee de deeltje verschenen van het door Jan Louws samengestel de 'Souburg in vroeger tij den'. De samensteller behan delt daarin de periode 1925 tot 1965. Wederom weet an sichtkaartenverzamelaar Jan Louws uit Souburg de liefheb ber van oude plaatjes aan zich te binden. Want ook dit twee de deeltje bevat weer heel mooi fotomateriaal. Naast zijn eigen verzameling putte Louws tevens uit de fo to's van anderen die hem, na het verschijnen van deeltje één, veelvuldig werden aan geboden. Het resultaat is er naar. Een brede schakering van nog nooit gepubliceerde foto's maken deze uitgave tot een bijzondere. „Er zijn zeer zeldzame ansichtkaarten in opgenomen", zegt Louws. Met de wetenschap van een kenner laat hij er op volgen: „Het is materiaal waar menige ansichtkaartenverzamelaar ja loers op zou zijn". Het zijn juist de plaatjes die dit boek zo aardig maken, want Louws pretendeert geen geschied kundige te zijn, maar een ver zamelaar van mooie plaatjes waar hij graag een praatje bij schrijft. Zijn teksten zijn een korte duidelijke toelichting, die de lezer een idee geeft hoe de voorvaderen hebben ge leefd en gewoond. Wederom maakt hij aan de hand van rond de negentig foto's een visuele wandeling door de tijd. Natuurlijk ontbreken de groepsfoto's niet en zijn de oude klassefoto's keurig voor zien van alle namen. Foto's van onder andere de muziek vereniging Vlijt en Volharding, Jeugdclub De Schakel, de mandolineclub, gymnastiek vereniging Volharding en voetvalvereniging RCS. Deze groepsfoto's werden aange vuld met foto's van bijvoor beeld de Groot Abeele om streeks 1925, de Middelburg sestraat, de Burchtstraat en talloze andere straat foto's. Tot slot laat de samensteller ons in enkele winkeltjes kij ken, zoals de schoenenzaak van Izaak de Smit in 1935 aan de Kanaalstraat en snuift men de nostalgie op in het kruide nierswinkeltje van de familie Pau Meijers in de Buteux- straat. Kortom, Jan Louws is er wederom in geslaagd Sou burg in vroeger tijden op zijn mooist te tonen. De Zeeuwse cinema's staan vanaf volgende week donderdag (2 oktober) in het teken van het Filmfestival Zeeland. De Middelburgse kapper Roland de Wit meldde zich 25 jaar geleden aan voor de kappersschool. „We beseffen nu dat we met een goed geknipt kapsel een hele metamorfose bij mensen kunnen veroorzaken", vertelt hij naar aanleiding van een kwart eeuw ervaring. In De Piek in Vlissingen treden zaterdag twee metal- bands op. Tremor en Within Temptation (foto) brengen muziek in de stijl van Orphanage en The Gathering. Verder deze week: nieuwe Shiseido schoonheidssalon bij Jan Laban, andere eigenaar voor Westkappelse fietsen- zaak, informatie van overhe den, de visie van beeldend kunstenaar Pieter Slagboom op de uitbreiding van het Zeeuws Museum en handige van dag tot dag overzichten. Bijbelvertalingen in dialect. Er is nog altijd een groep men sen die daar niet aan wil. In het oosten van het land zijn kerkdiensten in dialect de ge woonste zaak van de wereld (en drukbezocht!), maar in Zeeland moet dat nog groei en. Of niet. Al zolang er in de streektaal geschreven wordt (zo sinds de tweede helft van de vorige eeuw), komen er dialect ver talingen van Bijbelgedeelten tot stand. Sterker nog, de al lereerste vorm van dialectolo gie die in het Nederlandse taalgebied bedreven werd, was een onderzoek naar vele tientallen dialectvertalin gen van de gelijkenis van de verloren zoon. Wim Joosse, een naar Rotter dam uitgeweken Nieuwlander, is al jaren bezig met het ver zeeuwsen van de psalmen. Zijn werk geeft hij op beschei den schaal in eigen beheer uit; in de boekwinkel zult u het vergeefs zoeken. Joosses Nieuwlandse dialect wijkt nogal wat af van het 'gewone' Walchers. De wortels van het dialect liggen dan ook eerder op Zuid-Beveland, vanwaar 't Nieuwe land bevolkt werd, dan op Walcheren. Lang geleden heeft mijn colle ga reeds gewezen op Nieuw landse klanken als een in don ker (Walchers: doenkeren een in Ipe (Walchers: lope). Maar behalve klankverschillen zijn er ook tal van typisch Nieuwlandse woorden. Vooral in de landbouw, vanouds ver uit de belangrijkste bedrijvig heid in de wijdse Nieuwland se polders. Zo zal een Nieuw lander (de bijnamen kluut en pujerik zullen we hier maar la ten voor wat ze zijn) net zo snel van een of als van een oeve spreken. 'Oeve' is ty pisch Bevelands en klinkt wat sjieker dan het Walcherse 'of' of 'ofje'. Onland is naar mijn weten een exclusief Nieuwlandse be naming voor een slecht, 'on berekenbaar' stuk grond. Min land zou de algemeen-Wal- cherse vertaling kunnen zijn. Dat in 't Nieuwe land vroeger wel met de schrepel (kort wiedijzer) werd gewerkt, wijst ook op een Bevelandse ach tergrond. Mochten Walcherse èrrebeiers rechtop wieden, Bevelandse boeren lieten hun werkvolk krupe. Mee z'n lange stele kiek je vee te vee rond je. 'n Korte is beter vo de concen tratie, heette het. In de psalmvertalingen van Joosse komt zijn Nieuwlandse achtergrond keer op keer naar voren. Een aardig voorbeeld is de uitgang -tie op z'n Nieuwlands. Op Walcheren wordt dat -aosie rinnewao- sie), in 't Nieuwe land is '-aoi- sie' de gewone vorm. Kijk maar naar Joosses vertaling van een gedeelte van Psalm 35: m 'n ERE, 'oe lank zie Je et an Lae m 'n ziele terugkere uut ulder rinnewaoisie's van de luwen, m 'n nigste I (Het nieuwste boekje Nieuwlandse psalmen van Wim Joosse heet 'Psal men vo Onderwege' en is te verkrijgen door f 15,- over te maken op giro 79675 t. n. v. W. Joosse te Rotterdam onder vermelding van de titel. U krijgt uw boekje zo spoedig mogelijk thuis gestuurd.) Marco Evenhuis Beeld van de Kanaalstraat. Stands, demonstraties, muziek, tearoom, brasserie, expositie en nog veel meer. Entree 10,- p.p. Kind. t/m 10 jr. gratis. Noordlangeweg 32, Kats. Open: do-za. 10-18 u. zo. 12-18 u. V.a. Zierikzee: le afsl. 1. na Zeelandbrug. V.a. Goes: afsl. Kats, vóór haven 1. mm KRAANVERHUUR 0)64-25752) INFO 0164-235916 Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle, tel. 0118-582620 Geopend: za.en zo.: 10.00-18.00 u., ma.:12.00-17.00 u„ di. t/m vrij.:10.00-17.00 u. Inwoners van de gemeente Veere hebben gratis toegang Kijk en vergelijk Rente elders gemiddeld 9.8% Monique van de Ven: "Een vriendin deed er een beetje geheimzinnig over. Maar FBTO's Doorlopend Krediet heeft de laagste rente waardoor je al snel zo'n duizend gulden bespaart. Dat mag iedereen weten." Uw voordeel ƒ2.000,- PBTO tarief 7.4% Uw voordeel bij een Doorlopend Krediet van 25.000,- met een maandelijkse aflossing van 500,-. Bon voor gratis offerte [A. stuur mij gratis en vrijblijvend een offerte van het FBTO Doorlopend Krediet. Gewenste lening: FBTO biedt u nu een Doorlopend Krediet aan tegen het bodemtarief van 7,4%*. In de Consumentengids stond al dat FBTO een goedkoop Doorlopend Krediet heeft. Ook onafhankelijk onderzoek van MoneyView® Nederland bewijst dat het FBTO Doorlopend Krediet het voordeligste in Nederland is. ♦Effectieve variabele rente voor mensen die min stens vier jaar elders probleemloos een lening hebben en deze nu over- sluiten naar FBTO. Basistarief 7,9%. Naam en vrl: Naam en vrl. partner: Straat: Postcode: Tel. privé: Geb.datum*: Netto maandink.: □m Dv □mDv Woonplaats: Zakelijk: Partner*: In vaste dienst sinds: Netto maandink. partner: '..Koopwoning LlHuurwoning Woonlasten per maand: PZC3x180IMVP (Post)Bankrekeningnummer: Wordt met het gewenste bedrag een andere lening afgelost? Ja ülNee i I Uitsluitend voor peisoncn tussen de 20 en 60 jaar. FBTO Bancaire Diensten brengt het krediet onder bi| AVCB bank. Toetsing registratie I bij de BKR in'nel. r—~~i Sluur deze bon m een envelop zonder postzegel naar: FBTOi FBTO Bancaire Diensten. p/a Antwoordnr. 10482, 2700 WB Zoctermeer dot^t"^q0n j

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1