4 Bureau voor vrouwenhulpverlening bestaat vijf jaar 'Bukboot' door Middelburg Sint Jacobskerk geeft obligaties uit Open dag De Schuur C WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 34 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Om de herinrichting van de Vlissingse Sint Ja cobskerk te kunnen bekostigen geeft de kerk voogdij obligaties uit. De voogdij van de kerk die momenteel gerestaureerd wordt hoopt met deze actie een slordig bedrag van honderddui zend gulden bijeen te krijgen. PZC WEEKBLADEN Schedels Orgel Nummertjes trekken Het begon vijf jaar geleden allemaal op een klein zolderkamertje. Als voormalig markt koopvrouw en net de opleiding tot maatschap pelijk werkster afgerond begon Jeanette Poor ter met het geven van therapie aan vrouwen met problemen. Inmiddels heeft Poorter haar zolderkamertje al lang verlaten en is zij directri ce van het Bureau voor vrouwenhulpverlening Artemis aan de Koudekerkseweg in Middel burg. ...steeds meer vrouwen dienden zich aan om an dere vrouwen te helpen... ...we danken onze bekendheid aan onze lust tot zondigen... ...voor financiële ondersteuning is er het potje experimenten... ...tussen acht en negen zijn ook echtgenoten en zoons welkom... Iedere grote toeristische stad heeft wel een rondvaartboot van waaruit bezoekers de toe ristische route eens vanaf het water kunnen bekijken. Ook Middelburg heeft sinds een jaar of vier een rondvaartboot over haar wateren varen. Persoonlijker Sluizen Kinderen Boterham De Vlissingse binnenstad werd twee week enden achter elkaar getracteerd op open lucht optredens. Een impressie. In de Middelburgse Stadsdanszaal wordt dit weekend een leat her, bondage en toy- party gehouden. Op verschillende podia, stellingen en hoekjes zijn dan acts te zien. De Ruyterfeesten in Vlissingen zijn dit jaar groter dan ooit. Lees erover in onze speciale bijlage. Verder deze week: ringrijden op het Molenwater in Middelburg, maritieme dag Hotel. Arion krijgt vervolg, buurt- supermarkt geopend in Vlissingen, informatie van de overheid en handige van dag tot dag overzichten. Buurthuis De Schuur houdt 30 augus tus een open dag. In het gebouw aan de Middelburgsestraat zijn optredens van de salsa-band Control en het Com bo Top 100. Verder worden er verschil lende demonstraties gegeven en is er een playbackshow. De open dag van De Schuur begint 's morgens om tien uur met een feeste lijke opening door het bestuur. Na een presentatie van de cursussen en activi teiten die het buurtcentrum het komen de seizoen ontplooit gaat om 11 uur het Oost-Souburgs dictee van start. In de pauze 'en na het dictee zijn er demon straties van bubbling dancing, calana- tics, Pentjac Silat en Sinar Melati. Om 15 uur is het de beurt aan de jeugd met de play-back show. Na het optreden van de salsa-band Control is er om 19 uur de play-back show voor volwassenen. De prijsuitreiking wordt gehouden tij dens de feestavond waarbij het Vlis singse Combo Top 100 speelt. »D <^{D 0 E Leo Smit (rechts) van de herinrichtingscommissie van de Sint Jacobskerk, samen met penningmeester Jaap van Luijk. FOTO JAAP WOLTERBEEK „We hebben nu al zo'n vijfen twintigduizend gulden bin nen", vertelt Leo Smit van de herinrichtingscommissie. „Voor het eind van het jaar hopen we het bedrag bij el kaar te hebben". De restauratie van de Sint Ja cobskerk is al sinds januari in volle gang. De vloer is eruit gesloopt zodat de hinderlijke verwarmingsbuizen die als struikeldraden door de kerk liggen kunnen worden wegge werkt. Het door zout water aangetaste stukwerk is verwij derd om plaats te maken voor een duurzamere afdekking. Aan de buitenkant van het ge bouw worden halfvergane stenen uit de muur gehaald om nieuwe te kunnen inmet selen. De bouwvakkers die de restauratie uitvoeren kwamen ook nog voor een lugubere verrassing te staan. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens. (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Smit: „Vroeger was het ge bruikelijk dat mensen in de kerk werden begraven, dat is ook in de Sint Jacobskerk ge beurd. We zijn er altijd van uit gegaan dat die graven bij vo rige restauraties al allemaal geruimd waren. Toen de vloer uit de kerk werd gebroken bleek dit echter niet het geval te zijn. De bouwvakkers stuit ten op restanten van skeletten en zelfs schedels kwamen uit de grond te voorschijn". De restauratie van de kerk heeft door de bouwvakvakantie en kele weken stil gelegen maar sinds maandag wordt er weer volop gewerkt. Naar verwachting wordt de restauratie over zes tot acht maanden afgerond. Dan kan de herinrichting van de kerk beginnen. „Van alle officiële instanties hebben we al subsidies ont vangen voor de restauratie", doet Leo Smit uit de doeken. „Het geld dat nodig is voor de herinrichting moeten we dus zelf bij elkaar zien te krijgen". De honderdduizend gulden die met de herinrichting ge moeid zijn worden gebruikt voor de verwarming, toiletten en een nieuw koororgel. Smit: „Na de restauratie worden er niet alleen meer kerkdiensten in de Sint Jacobskerk gegeven maar gaan we hem ook ge bruiken voor het geven van concerten. Er is een prachtig orgel in de kerk, maar dat staat recht te genover het koor. Het koor en het orgel staan dus als het ware recht tegen elkaar in te spelen. Daarom komt er een kleiner orgel bij het koor te staan". Om het geld voor de herin richting bij elkaar te krijgen geeft de kerkvoogdij obliga ties uit van vijftig, honderd en duizend gulden. „Op die ma nier hebben we eigenlijk een renteloze lening", legt Smit uit. „Over tien jaar gaat de no taris jaarlijks nummertjes trek ken van obligaties die worden verzilverd". De Vlissingse bevolking blijkt best een centje voor de Sint Jacobskerk over te hebben. De kerkvoogdij heeft al vijfen twintigduizend gulden bij el kaar gehaald met de uitgifte van de obligaties. Kopers van de obligaties krijgen hun in vestering dus over minimaal tien jaar terug. „Maar", zegt Smit: „eigenlijk hopen we dat de mensen het dan vergeten zijn". Artemis is inmiddels uitge groeid tot een bureau dat niet alleen therapieën geeft maar vrouwen in het algemeen helpt hun dromen te verwe zenlijken. Onlangs is de Coö peratie Artemis opgericht en in september viert het bureau haar vijfjarig bestaan. „Een van de eerste vrouwen die ik hielp heette Artemis", vertelt Jeanette Poorter. „Die naam past precies bij het bu reau dat ik voor ogen had. Ar temis is ook de naam van de Griekse godin van de jacht en de maan, en dat is ook terug te vinden in ons logo". Op het zolderkamertje bij haar thuis.begon Jeanette Poorter de plannen te ontwikkelen van wat later Artemis zou worden. Ze schreef een ambi tieus ondernemingsplan en een wekelijkse column in de Faam. Poorter: „Op die co lumn kreeg ik ontzettend veel reacties en steeds meer vrou wen dienden zich aan om an dere vrouwen te helpen". De meeste reacties die Poorter kreeg kwamen van vrouwen die graag zelf hulp wilden ver lenen. „Dat hebben we toen omgedraaid", vertelt Poorter. „De vrouwen hebben eerst zelf een intensieve opleiding van een jaar gehad voordat ze aan de slag konden. Je moet eerst jezelf helpen voordat je anderen kunt helpen". Het aantal cliënten van Arte- mis groeide gestaag en hét zolderkamertje voldeed al lang niet meer. „Toen spraken we nog over cliënten. Nu doen we dat niet meer, we spreken nu van vrouwen die samen met ons op reis gaan. Op ontdekkingstocht op zoek naar hun eigen mogelijkhe den en talenten". De groei van Artemis ver klaart Jeanette Poorter voor namelijk door de eigenwijze visie van het bureau. „We danken onze bekendheid ei genlijk aan onze lust tot zondi gen. We zijn altijd gewoon te- Poorter: „ledereen vond het toen een gedurfd onderne mingsplan. Zo had ik bijvoor beeld erin gezet dat in 1995 Artemis naar een grotere lo catie moest verhuizen". Poor ters voorspelling bleek uit te komen en in 1995 kocht Arte- mis het Poortershuis van de buitenplaats Toorenvliedt aan de Koudekerkseweg. „Eigen lijk waren we al bezig met een pand in de stad. Maar toen we .hporden dat het Poortershuis te,koop stond hoefden we niet lang meer na te denken. Zeker niet met die naam", lacht Poorter. Het geven van therapieën aan vrouwen die bijvoorbeeld mishandeld zijn, jarenlang een brave echtgenote zijn ge weest maar nu wel eens wat ven van opleidingen, arbeids- begeleiding, het creëren van werkervaringsplaatsen en zelfstandig ondernemen. En kele weken geleden is de Coö peratie Artemis officieel opge richt. Vrouwen die zich aan sluiten bij de coöperatie kun nen rekenen op volledige steun bij het opzetten van een eigen onderneming. „We ge ven ondersteuning op vrijwel elk gebied", verduidelijkt Ma- riëtte Kip, arbeidsbegeleider en bestuurslid van Artemis. „Niet alleen praktische onder steuning bij bijvoorbeeld het opstellen van een onderne mingsplan maar ook financië le ondersteuning is mogelijk. Daar hebben we het potje ex perimenten voor", vervolgt Kip. Om het vijfjarig bestaan van Jeanette Poorter, na vijf jaar Artemis nog boordevol ideeën. gen de stroom ingegaan voor het realiseren van onze dro men. Onze kracht zit in het non-conformisme". De doelen die in het onderne mingsplan van Jeanette Poor ter waren gesteld werden in korte tijd allemaal gehaald. anders willen, huismoeders die thuis een eigen kamer wil len en daarbij op grote weer stand stuiten zijn al lang niet meer de enige doelstelling van Artemis. Inmiddels richt het bureau voor vrouwen hulpverlening zich op het ge- FOTO JAAP WOLTERBEEK Artemis te vieren wordt er op 26 september feest gevierd, 's Morgens is er een officieel gedeelte waarbij een 'beeld in-wording' onthuld wordt bij het gebouw aan de Koude kerkseweg. Ook de gouden Artmis-speld wordt uitgereikt. Maar de Middelburgse rond vaartboot heeft iets extra's: doordat de bruggen in de Zeeuwse hoofdstad erg laag zijn, moeten inzittenden op hun hoofd letten en om onge lukken te voorkomen zelfs een flink stuk de boot in zakken. Het is bloedheet wanneer de toeristen plaats nemen in de boot. „De meesten zoeken hier vooral naar verkoeling", legt eigenaar/schipper Rob Boogaard uit. „Zo met dat warme weer hebben we het toch nog behoorlijk druk, al hoewel je eigenlijk zou ver wachten dat iedereen op het strand ligt". Per jaar trekt het bedrijf van Boogaard en colle ga-eigenaar/schipper Krijn Minderhoud zo'n dertig- tot veertigduizend bezoekers. „Nee, dat is niet mis", vertelt Boogaard. „Maar we probe ren het steeds leuk te blijven doen. We horen wel veel dat we een stuk persoonlijker zijn dan andere rondvaartmaat- schappijen, bijvoorbeeld in de Randstad. In ieder geval wer ken we niet met bandjes maar vertellen we de mensen ge woon alles terwijl we varen". Na vertrek volgt .al snel de eerste brug. „En nu iedereen even bukken", waarschuwt Boogaard de inzittenden. De brug is inderdaad niet te ne men zonder het hoofd een flink stuk te buigen. Eerder had Boogaard verteld dat de bruggen lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn. „Ik dik het altijd een beetje aan om het wat spannender te maken. Maar bij veel bruggen kun je eigenlijk gewoon rechtop blij ven zitten. Er heeft nog nooit iemand zijn hoofd gestoten". Zijn publiek vindt het in ieder geval behoorlijk spannend. Braaf wordt er gebukt en ie dereen slaakt een zucht van opwinding wanneer de eerste brug gepasseerd is. De rond vaartboot vervolgt zijn route door de in 1994 gerestaureer de sluizen. „U ziet hier twee prachtige sluisdeuren. Alleen had de gemeente blijkbaar geen geld meer voor een tweede set deuren", legt hij De Middelburgse rondvaartboot: even bukken voor de bruggen. FOTO JAAP WOLTERBEEK uit. De 'sluizen' bestaan maar uit één set deuren en kunnen dientengevolge nooit zijn ge bruikt. De boot vaart door naar de jachthaven. De gids/kapitein geeft onderweg steeds tips voor toeristen. „Daar heb je de Kuiperspoort, een heel mooi gerestaureerd straatje. Echt de moeite waard om tij dens een stadswandeling even in te lopen. Je waant je daar in de Middeleeuwen". En: „Ook de Bellinkstraat is een prachtige oude straat". Dan komt de boot aan op het Kanaal door Walcheren. „Daar laat ik altijd een kind even stu ren", had hij al gezegd. En in derdaad. De kleine Duitstalige Leonard bakt" er niet zoveel van. De passagiers lachen wanneer de boot tegen een andere aan dreigt te varen. Boogaard neemt het roer weer over en vervolgt zijn tocht. „Je probeert er ook voor kinderen iets leuks van te maken. Die interesseren zich minder voor geschiede nis, maar vinden het gewoon heel leuk om een stukje te va ren", weet hij uit ervaring. Terug op het Damplein volgen het smalste straatje van de provinciehoofdstad (de Schuddebeurssteeg) en een in Jügendstil opgetrokken mo- numentenpand. Na nog wat bijzonderheden te hebben verteld over de VOC en ande re Middelburgse historische feiten keert de boot om terug te gaan naar de afmeersteiger aan de Houttuinen. Opnieuw hilariteit wanneer er gebukt moet worden voor de brug gen. Als de passagiers uit stappen zijn ze tevreden. „En daar doe je het toch voor", besluit Rob Boogaard. „Niet alleen om je boterham te ver dienen, maar ook om die mensen een leuke tocht te ge ven". Kip: „Die reiken we zo nu en dan uit aan een vrouw die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor zichzelf en andere vrouwen. Wie de speld nu krijgt is nog even een ver rassing". Na een lunch voor genodigden die wordt ver zorgd door de Stichting Ar duin trekken de vrouwen van Artemis zich terug voor diver se workshops rond het boek 'De ontembare vrouw' van de Zuid-Amerikaanse schrijfster Clarissa Pinkola Estes. „We gaan ons die middag ook be zinnen over onze toekomst", vertelt Jeanette Poorter. „We hebben nog plannen genoeg. Zo willen we ons ook actiever met de politiek bezig gaan houden. Ik denk dan bijvoor beeld aan politieke partijen bewust maken van de proble men waar vrouwen in deze maatschappij mee hebben te kampen". Het feest wordt 's avonds af gesloten met een barbecue waarbij tevens de Artemis- band wordt gepresenteerd. „Oh ja", voegt Poorter nog toe. „Tussen acht en negen zijn ook de echtgenoten en zoons van onze reisgenoten van harte welkom...". ■BBBBHBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI IBBBI

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1