HORECA MUZIEK FESTIVAL Moestuin voor Middelburgse peuters Gevarieerd programma Zeeland Nazomer Festivals Drukte op Middelburgs standwerkersconcours 15-16-17 augustus Volleyballen op het strand WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 33 zie pag. 16 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Op het beachvolleybaltoernooi dat op zaterdag 23 augustus op het strand van Zoutelande wordt gehouden treden dit jaar maar liefst honderdvijftig teams uit binnen- en buitenland aan. Met dit recordaantal deelnemers is het toernooi uitgegroeid tot het grootste beachvol leybaltoernooi van zuidwest Nederland. Worteltjes worden geboren in een plastic zakje in de Konmar. Het mag voor volwassenen iet wat raar klinken, maar voor veel peuters is de ze logica heel normaal. Het Middelburgse kin derdagverblijf Het Kinderbolwerk probeert daar verandering in te brengen en is onlangs begon nen met de aanleg van een moestuin. ...meteen paar vaders zijn we gaan spitten en één van de moeders is omgedoopt tot moestuinmoeder... ...ze vinden het ai geweldig om met van die kleine kruiwagens over de paadjes te kunnen rijden... ...alles is al zo kant en klaar... ...je kunt zoveel plezier hebben als je iets zelf maakt... Van 4 september tot en met 12 oktober worden voor de negende keer de Zeeland Nazomer Festivals gehouden. Acht Zeeuwse festivals brengen door de hele provincie een gevarieerd programma met meer dan honderd voorstellin gen, concerten en exposities. Ook dit jaar zijn er weer diverse premières, eigen producties en buitenlandse gastoptredens. Het merendeel van de optredens vindt plaats op bijzondere, vaak monumentale lokaties. Monumenten PZC WEEKBLADEN faam /mïÊÈnÈer Verborgen stad Jazz Ondanks het warme weer is het standwerkers concours in Middelburg druk bezocht. Afgelo pen donderdag streden 22 standwerkers om de eerste plaats tijdens het jaarlijkse concours in de binnenstad van Middelburg. Messenverko- per P. Bol uit Maasheer sleepte evenals vorig jaar de eerste prijs in de wacht, volgens de jury bracht hij zijn waar wederom op de beste ma nier aan de man. 3^3 Het beachvolleybaltoernooi in Zoutelande is uitgegroeid tot het grootste toernooi in de regio. FOTO: LEX DE MEESTER. Het toernooi begint om 10 uur visieniveau, regionaal/recre- en de finales worden om on- atieniveau en de ereklasse. De geveer 17.30 uur gespeeld. eerste twee niveaus worden Het beachvolleybaltoernooi in gespeeld door teams van drie Zoutelande wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden en is inmiddels een toernooi van formaat. Onder de deelne mers bevinden zich teams uit Duitsland en België en in de klasse 2 tegen 2 treden spe lers van nog verder weg aan. De Amerikaanse broers Ted en Garret Wallace uit Califor nia en de Rus Wladek Mogi- lewski zijn een greep uit het internationale deelnemers veld. De wedstrijden worden gespeeld op drie niveaus: di- man op een veld van zeven bij zeven meter. In de ereklasse treden teams van twee perso nen aan op een veld van ne gen bij negen meter. Voor sportliefhebbers die het evenement liever vanuit de luie stoel beleven worden de finalewedstrijden live versla gen door Omroep Zeeland. Het toernooi wordt gespeeld op de stranden 1 en 2 West bij de boulevard van Zoutelande, voor strandpaviljoen de Bran ding. Ernst Radius is coördinator van de peuterspeelzaal van Het Kinderbolwerk. Het idee om een moestuin aan te leggen kwam dan ook van hem. Hij legt uit: „Het is niet raar dat kinderen denken dat groente afkomstig is uit de Konmar of Albert Heijn. Veel peuters komen hier uit het centrum van Middelburg, waar mensen nauwelijks nog eigen groente verbouwen. Ouders nemen hun kinderen wel mee om boodschappen te doen en daar worden kinde ren geconfronteerd met kant en klare worteltjes, verpakt in plastic. Het hele voortraject ontgaat ze". Daarom is Radius in februari begonnen met de aanleg van een tuintje. „Er lag hier al een stuk grond waar al in twintig jaar niets mee is gebeurd. Met een paar vaders van kinderen zijn we gaan spitten en hebben we bakken neergezet. Één van de moeders, Marianne Jacobs, is vervolgens omgedoopt tot moestuinmoeder. Zij heeft het ontwerp van de tuin ge maakt". In de moestuin zijn vooral 'kindvriendelijke' groenten te vinden. Radius: „Ja, zo noem ik dat maar. Worteltjes, toma ten, komkommer, aardbeien, dat soort dingen. Het moeten natuurlijk groenten zijn die snel groeien en die kinderen het liefst ook nog lekker vin den. Tomaten zijn bijvoorbeeld leuk omdat kinderen goed kunnen zien hoe die verkleu ren van groen naar rood". De moestuin wordt onderhou den door de moestuinmoeder en de leiding van Het Kinder bolwerk. „Het meeste w§/k wordt door Marianne Jacobs gedaan. Er moet toch regel matig onkruid gewied wor den". Maar ook de peuters mogen helpen. „Echt veel kunnen ze nog niet doen, na tuurlijk. Maar we hebben van die kleine kruiwagentjes voor ze en ze vinden het al gewel dig dat ze daarmee over de paadjes kunnen rijden. Zelf water geven kan uiteraard ook". Als de groenten plukrijp zijn worden ze uit het tuintje gehaald. „Tussen de middag eten we hier met z'n allen. En dan krijgen de kinderen een stukje sla op hun brood. Of een tomaatje uit eigen tuin. Laatst hadden we ook radijs jes maar omdat veel kinderen die niet lekker vinden hebben we die aan de ouders meege geven", vertelt Radius. Peuters hebben overigens meer 'rare' ideeen over hoe dingen ontstaan of hoe ze ge bruikt moeten worden. Radi us: „Vraag maar eens waar geld vandaan komt. Vaak hoor je dan als antwoord 'uit de muur'. En telefoons, ook zoiets. Die kleintjes hebben vaak niet eens meer het idee dat je een nummer moet bellen voor je verbinding krijgt. Die zetten een telefoon aan hun oor en beginnen te praten. Er wordt natuurlijk ook steeds meer uit het geheugen van een telefoon gewerkt". Dat is volgens Radius het jam- mere in de tegenwoordige sa menleving. „Alles is al zo kant en klaar. Worteltjes liggen ge sneden en al in een plastic zakje in de winkel. Terwijl het eigenlijk heel leuk is om ze zelf te verbouwen". "Je ziet die houding overal om je heen. Neem nu bijvoor beeld de raamversiering van het kinderdagverblijf. Vroeger zag je ieder seizoen andere tekeningen, vaak door kinderen gemaakt, op het raam zitten. Een ijsbeer in de winter, vlinders in de zomer, noem maar op. Als je nu gaat kijken zie je overal dezelfde tekeningen te rug. Alleen omdat er een slim me fabrikant is die het ook is gaan doen. Het is wel makkelijk, maar je kunt juist zoveel plezier heb ben aan het zelf maken", be sluit hij. Ernst Radius, coördinator van de peuterspeelzaal Het Kinderbolwerk: „Kindvriendelijke groente: groente die snel groeit en die kinderen liefst ook nog lekker vinden". FOTO JAAP WOLTERBEEK aan de hand van een speciale plattegrond wandelingen door Middelburg worden gemaakt die langs de diverse projecten leiden. Proza en poëzie vormen het uitgangspunt voor het festival Meer dan Woorden in Goes. Kenmerkend van dit festival is dat bij het vertolken van litera tuur gebruik wordt gemaakt van beelden, ritmes en mu ziek. Het festival heeft dit jaar als thema 'De revolutie van het dagelijks bestaan'. Op het Goese festival komen beken de en minder bekende namen als John Tyttel, Dead Moon, W. Loran Smith en Black Pig Liberation Front. Verder is er een singers, poets en songwriters-avond en staan het Tjechische muziek gezelschap Jablkon, de dich- Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Het Zeeuws Orkest en het Zeeuws Philharmonisch Koor verzorgen donderdag 4 sep tember de opening van de na zomer festivals. Ter gelegenheid van de hon derdste sterfdag van Johan nes Brahms voeren de twee gezelschappen zijn indrukwek kende 'Ein Deutsches Re quiem' uit. Het concert wordt gegeven in de Grote Kerk in Goes. Zater dag 6 september wordt het re quiem voor een tweede keer uitgevoerd. Rond de opening van de Zee land Nazomer Festivals heb ben inwoners van Goes het evenement 'De Vesten Ver licht' opgezet. Het publiek kan 4, 5 en 6 sep tember een avondwandeling maken over de vesten van Goes. Langs de route hebben bewo ners in de vensters van hun huizen exposities ingericht en zijn bomen, struiken en ge bouwen feestelijk verlicht. In en om het water staan (licht)beelden die de vesten tot een sprookjesachtig ge heel moeten omtoveren. In Middelburg wordt van 6 september tot en met 12 okto ber de beeldende kunstmani festatie De Verborgen Stad gehouden. Naast beeldend kunstenaars zijn ook schrij vers, filosofen, criminologen en debaters gevraagd om een werk te maken. Centraal thema is het heime lijke en private van de straat jes en steegjes van de stad. De resultaten zijn te zien in de Vleeshal en op diverse loka ties in de stad. Vanuit de Vleeshal kunnen De Dikke Toren in Zierikzee vormt van 7 7 tot en met 73 september het decor voor muzikale op tredens. FOTO CORNÉ BASTIAANSEN ter Ruben van Gogh en het Gezelschap van de Zee uit Kats op het programma. In Zierikzee wordt van 11 tot en met 13 september het festival Muziek Monumentaal gehou den. In dat weekend valt ook de jaarlijkse Open Monumen tendag en behalve dat veel Zierikzeese monumenten dan hun deuren openen wordt het havenstadje overspoeld door kaseko, jazz, flamenco, bos sanova en salsa. Musici uit Madagaskar, Suriname, de Antillen, Rusland en Brazilië brengen een wereldwijd mu ziekprogramma op en rond de monumenten. Muziek is er ook in Domburg tijdens het festival Jazz by the sea dat van 19 tot en met 21 september wordt gehouden. Optredens van Fleurine, Lise Borgward en Doe Houlind's and his Copenhagen Ragtime Band vormen ongetwijfeld het hoogtepunt van het driedaags festival. Er zijn dat weekend ook nog een kroegentocht, streetparades, jazz in strand paviljoens en een jazz-kerk- dienst in de Walcherse bad plaats. Nieuwe films en avant-pre- mières worden aan het pu bliek getoond tijdens het Film festival Zeeland. Een deel van het programma van het Nederlands Filmfesti val in Utrecht is ook van 2 tot en met 12 oktober te zien in Middelburg, Vlissingen, Hulst en Goes. Onder de noemer 'Met Hart en Ziel' krijgt de actuele film aandacht in het festival. Verder zijn films uit Nieuw- Zeeland te zien, die speciaal voor het festival zijn geïmpor teerd. Het volledige programma van de Zeeland Nazomer Festivals is gebundeld in een brochure die verkrijgbaar is bij plaatse lijke VVV-kantoren, bibliothe ken en andere culturele instel lingen. Het laatste nieuws over de festivals ïs ook op internet te vinden. Volgende week worden in Vlissingen weer de jaarlijkse Ruyterfeesten gehouden. En na een klein dalletje zijn de feesten dit jaar groter dan ooit. Harry van Hal, secretaris van de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen vertelt: „Zowel de Vlissingse winkeliers als ondernemers van buitenaf zien de feesten weer helemaal zitten. We zijn tot een hele mooie mix kunnen komen". Tussen 1840 en 1920 kozen meer dan dertigduizend Zeeuwen ervoor om hun heil in Amerika te zoeken. Zo bestaat het Amerikaanse dorpje Zeeland dit jaar honderdvijftig jaar. Aanleiding voor het Roosevelt Studycenter om een studiedag en een tentoonstelling te organiseren. Verder deze week: bouwbedrijf aangetrokken voor nieuwbouw van het gebied Veldzigt in Middelburg, jongerencentrum Midgard nog wat langer op de Herengracht, Circus Renz. trekt door Zeeland, nuttige informatie van de overheid en handige van dag tot dag overzichten. Winnaar P. Bol brengt zijn messen aan de man. Het aantal deelnemers was iets minder dan vorig jaar op het concours. Toch is de orga niserende Stichting Evene menten Middelburg niet onte vreden over de opkomst. „Dat is niet zo erg", is SEM-voorzit- ter Hans van der Kam van me ning. „De kwaliteit was dit jaar veel hoger. Vorig jaar waren er ook nog een aantal 'slapende' standwerkers maar dit jaar hebben ze echt allemaal dui delijk hun best gedaan om hun waar te verkopen". Het standwerkersconcours werd vooral 's morgens druk bezocht. Van der Kam: ,,'s Middags was het zo warm dat veel mensen liever naar het strand gingen. Toch was het toen bij de echt goede stand werkers ook nog steeds druk. Het valt me gezien het weer eigenlijk nog reuze mee. Ik denk dat als het standwerkers concours niet was gehouden er beduidend minder mensen in de stad waren geweest". De jury van het standwerkers concours letten erop of de deelnemers hun waar op een leuke, actieve en originele ma nier aan de man brengen. Winnaar P. Bol verkocht mes sen waarmee volgens zijn zeggen superdun kan worden gesneden. Uiensnijders zijn volgens Bol dan ook uit den boze, hij ver kiest gewoon handwerk met een goed mes. De tweede prijs is gewonnen door groen- teschaafverkoper B. de Regt uit Middelburg. Plantenmest- verkoper B. Keijers uit Dalen won de derde prijs.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1