PEETERS Mentoppers op De Piet: En toen kwam Japie Demonstratie NSSNS ruiger dan ruig in Domburg Midzomer- nachtmarkt GRIEKSE AVOND OPENING Trekpaarden in Veere 3 C NIEUW De eerste echte teenerzaak geschenkenV pzc weekbladen Griekse live muziek m 399.- WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN WOENSDAG 30 JULI 1997 M JAARGANG 99 - NUMMER 31 VLISSINGEN 1 augustus 1997 (maat 140 t/m 188) faam/v^lÉÉ|jer Kleine Markt 5 4381 EJ Vlissingen Tel. 0118-415665 Spreekwoorden Romeinen Wereldtoppers op het gebied van de men sport bevolken zater dag 2 en zondag 3 au gustus recreatieter rein De Piet bij Wol- phaartsdijk. Ze zijn daar op uitnodiging van de Stichting Goe- se Paardendagen die er menwedstrijden houdt voor twee- en vierspannen. IJsbrand Chardon, Ad Aarts en Mieke Tergauw zijn namen waarachter een of meerdere keren de titel wereldkam pioen prijkt. Zeeuwse topper is Jaap Ver boom uit 's Heer Arendskerke. Hij noemt zich wat be scheiden 'top van Eu- ropa', maar gaat even goed met zijn twee span de concurrentie met de wereldtop niet uit de weg. Promotie Weinig politie met verloting voor 2 reizen naar Kos en Kreta -N? 5-dlg. pannenset Rm< Middelburg, Nieuwe Burg 8, tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26, tel. 411477 faamy Nog 2 dagen! boulevard 1 augustus v.a. 21.00 uur G„ie»s^«^UWBT bij SflLONIKI 0118-613022 Gravenstraat 6, Middelbur Drie de Jonge loopt met glinsterende oogjes door 'zijn' rijdende museum in IMisse. Met ludieke voorlichting wil onder meer het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en drugs aan de weg timmeren zodat jonmgeren zich wat meer bewust wor den van de nadelen van overmatig alcoholgebruik. Waterland Neeltje Jans kruipt haastig uit de slop. De bezoekersaantallen stijgen weer dankzij een aantal nieuwe initiatieven. Zo'n tachtig zwaargebouwde trekpaarden denderen vrij dag Veere binnen. Daar wordt namelijk 1 en 2 augustus de internationale wedstrijd Palm Challenge Cup gereden. On der de deelnemers ook een aantal Zeeuwse inspanningen. Walcheren kent een rijke trekpaarden traditie. Veel van de eerste geregistreerde stamboek-trekpaarden kwamen - helemaal in het begin van de twintigste eeuw - van Wal cheren. Deze paarden werden voor allerlei doeleinden ge bruikt: voor aangespannen werk, maar ook gewoon voor vervoer over de weg. De Palm Challenge Cup bestaat uit negen wedstrijden. Ze ven hiervan worden in België gereden. Tijdens het pink sterweekend streden de deelnemers in het Arnhemse openlucht-museum. Dit weekend is de andere Nederland se wedstrijdlocatie Veere aan de beurt. Het dressuur-onderdeel begint vrijdagmorgen om 10.30 uur. De eerste deelnemer aan de rally start om 9 uur bij het parkeerterrein aan de Roosjesweg in Domburg (vlak bij de molen). Er zijn rally stops bij Kasteel Westhove, bui tenplaats Zeeduin in Oostkapelle en de Hervormde Kerk in Vrouwenpolder. Rond 13 uur komen de rally deelnemers aan op het Bastion in Veere. Vrijdagavond 'logeren' de paarden in een grote tent aan het Singeltje in Veere. Voor deelnemers en publiek is er dan een feestavond op het Bastion met sjezenringrijden in Walcherse klederdracht en muziekvereniging EMM uit Se- rooskerke. Ook is er een show met oude werktuigen. Zaterdag 2 augustus zijn er trekpaardenproeven, vaardig- heidsproeven en dressuur. Om 15.30 uur is er een défilé in en om Veere. De Veerse ondernemers hebben een prijs in het leven ge roepen voor de best presterende deelnemers in de twee Nederlandse wedstrijden. Daarbij worden dus ook de re sultaten van de wedstrijd in Arnhem meegerekend. Geharnaste ridders, ruige Schotten, woeste Vikings en meedogenloze magiërs: Dom burg staat van donderdag (31 juli) tot en met zaterdag (2 au gustus) in het teken van de Middeleeuwen. Een stunt team uit Breda voert er een le vensecht riddertoernooi op. Op het door tribunes omge ven toernooiveld aan de Dom- burgse Roosjesweg strijden Middeleeuwse krijgers elkaar te paard en te voet met aller hande wapentuig. Zo zullen lansen, slagzwaarden, strijd- knotsen en hakbijlen worden ingezet om de strijd te kunnen winnen. Inzet van de strijd is nu eens geen schone jonk vrouw, maar een magisch zwaard dat de meest eervolle en moedige strijder onover winnelijk maakt. Vooral het eind van de show is spectaculair te noemen: wan neer de winnaar bekend wordt gemaakt en deze zijn trofee in ontvangst wil nemen, ver schijnt een nieuwe uitdager in de arena: de gevreesde prins der duisternis. Deze daagt de kampioen uit tot een gevecht op leven en dood. Met behulp van gemene trucs probeert deze magiër zijn tegenstander uit te schakelen. Zijn magische krachten laten een cirkel van vuur uit de grond spuwen en zijn slachtoffer lijkt op het eer ste gezicht kansloos tegen zo veel geweld. Het Bredase stuntteam Vive la Vie tekent voor de uitvoering van het Middeleeuwse riddertoernooi. Organisator is Henk van Deur- sen van de stichting Hiscula uit Den Haag. „Hiscula is ei genlijk een samenvoeging van de woorden history, culture en art", legt hij uit. „Dat wil zeg gen dat de stichting zich be zighoudt met geschiedenis en cultuur. Ik heb zelf altijd al in teresse gehad in alles dat met geschiedenis te maken heeft. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18,4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offset rotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 FaanWIissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Walcheren kent een rijke trekpaarden traditie. PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 Als uw deuren versleten zijn, heeft PORTAS de oplossing. Uw deuren en deur kozijnen worden weer "nieuw", zonder lawaai of vuil. Veel varian ten in wit of PORTAS des sins Jammer genoeg schijnen de jongere generaties in Neder land steeds minder spreek woorden te gebruiken. Spreekwoorden lijken als standaardformuleringen mis schien een wat passieve vorm van taalgebruik, maar dat is maar ten dele het geval. Wie in een gesprek een spreek woord gebruikt, kan dat al leen doen wanneer de situatie precies past bij dat bepaalde spreekwoord. Je moet dus snel kunnen den ken (of het past) en je moet een heleboel spreekwoorden paraat hebben. Daarin zit een creatief element. Helaas wordt met de intocht van de stan daardtaal het creatieve ele ment van taalgebruik steeds minder gewaardeerd. En mis schien heeft de jeugd ook minder spreekwoorden paraat dan vroeger. Veel spreekwoor den bevatten een zekere wijs heid of levensles, ze zijn in elk geval gebaseerd op (levens)ervaring en mensen kennis. Zo gebruikte mijn grootmoeder nogal eens het spreekwoord: 'Een schööne vent is een vuul wuuf.' Daarin wordt het feit beschreven dat mannen in het huishouden meestal minder precies zijn dan vrouwen. Een vent die in uittrekken en overnieuw brei en. Dat lukt niet met een uur of een kwartier! Mensenken nis spreekt ook uit het gezeg de: 'Ruuse is nog gêên kooke.' Het wordt gebruikt wanneer iemand ongeduld vertoont en het beeld is dat van iemand die wacht tot water dat op het vuur staat,- begint te koken. Als je ongeduldig bent, ben je geneigd te denken dat het wa ter kookt, wanneer het nog maar aan het 'ruusen' is. Een Engels spreekwoord dat op precies dezelfde mensenken- nis-ervaring gebaseerd is, is: 'A watched kettle never boils' (een ketel waar iemand naar kijkt, kookt nooit). Dat wil zeg gen: als je ongeduldig bent, duurt het wachten altijd lang. De uitdrukking 'impersant ko- ke de eitjes gaor' wordt in heel andere situaties gebruikt. Het is een manier om aan te geven dat er achter de scher men waarschijnlijk van alles gebeurt. 'As je Marietje is een keer ziet, dan dienk je: 't is mè een döösje. Die doe noe net asof ze van Lillo komt - mèr impersant...' Dan is een ge bruikelijk antwoord: 'Ja, im persant koke d' eitjes gaor Jan Zwemer En de Middeleeuwen spreken natuurlijk iedereen aan door de romantiek die gepaard gaat aan kastelen en ridders", weet hij uit ervaring. Het is zijn be doeling om van het Middel eeuwen spektakel een jaarlijks terugkerend evenement te maken. „Met jaarlijks een an der scenario natuurlijk. Maar het hangt uiteraard ook een beetje af van hoe het publiek erop reageert. Vorige week hebben we voor het eerst op getreden, in Den Haag. Als or ganisator ben je natuurlijk al tijd enthousiast over je eigen evenement, maar ik kan ge rust zeggen dat iedereen die geweest is het echt heel spec taculair vond". Het Middeleeuwse riddertoer nooi is niet het enige waar mee Van Deursen bezig is. „Op dit moment probeer ik voor volgend jaar een Ro meinse show op poten te zet ten. Die wordt nog een stuk groter dan deze Middeleeu wen show. Verschillende groe peringen uit negen landen worden hierbij ingezet. Zij spelen soldaten, centurions, Germanen, gladiatoren, Kel ten, noem maar op. De moei lijkheid bij zo'n Romeinse show is wel dat je er toch wel een paar hectare ruimte voor nodig hebt. Voor het Middel eeuwse riddertoernooi zeg ik altijd dat ik aan een half voet balveld genoeg heb". Het stuntteam Vive la Vie speelt de voorstelling met vijftien perso nen. Van Deursen: „Dat zijn dan voornamelijk ridders en schildknapen. Bijzonder aan deze show is trouwens dat er gevochten wordt met echt sta len zwaarden. Je hebt wel meer van dit soort shows in den lande, maar die werken over het algemeen met alumi nium, dat een stuk lichter en dus ook makkelijker hanteer baar is. Maar de mensen van Vive la Vie doen het met echt zwaar materiaal. De voorstel ling duurt een uur en je ziet dan ook dat ze na afloop hele maal kapot zijn". Wie de show niet bezoekt maar toch een beeld van de sfeer in de Mid deleeuwen wil krijgen kan te recht in de tent met Middel eeuwse horeca. „Daar heerst boven alles een Bourgondi sche sfeer. Er worden allerlei soorten vlees- en visgerechten gegrild. Dat is trouwens heel leuk om te zien, want vlees wordt bijvoorbeeld aan een zwaard geregen om te worden gegrild. In eerste instantie was het ook de bedoeling om wijn en bier in kejken te serveren, maar het laten namaken van dergelijke Middeleeuwse kel ken is vooralsnog te duur", vertelt Van Deursen. In Dom burg zijn er dagelijks ziin er Voor de Zeeuw en zijn twee span New Forest pony's is za terdag en zondag extra eer te behalen. „Ik hoef maar een beetje goed te rijden en ik ben Nederlands kampioen 1997", vertelt hij op zijn stal Wol- phaartshof. En daarna gaat hij voor meer. „Uiteraard", klinkt het vastbesloten. „Dit voor jaar reed ik in Engeland tus sen mensen uit de hele we reld. Ook huidige en voormali ge wereldkampioenen startten daar. Op gegeven moment kwam zelfs de Engelse konin gin uit haar paleis toen ik er reed met m'n twee zwarten. Ik was nogal driftig bezig in, zeg maar, plat Hollands. De konin gin vroeg aan m'n zus wat ik tegen de paarden brulde. Ze haasten zich om te zeggen dat ik ze alleen maar aanspoor de". Een indrukwekkend stel dus. „Tja", denkt hij nog te rug. „De paarden hadden het in de dressuur niet zo naar hun zin. In de marathon ging het stukken beter. Toen kwam Japie. Ik haaide er zoveel te rug dat ik toch nog tweede werd". En Japie koi^it ook in De Piet, hoewel hij niet het onderste uit de kan hoeft te halen om zich andermaal Nederlands kampioen te kunnen noemen. twee voorstellingen, één om 18 uur en één om 21 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en in de voorverkoop bij de VVV kantoren in Dom burg en Oostkapelle. Overi gens treedt het Bredase stunt team nóg een keer op in Zee land: van 5 tot en met 7 au gustus in Renesse. Kaarten voor de shows aldaar zijn ver krijgbaar bij VVV Renesse. verhouding tot zijn soortgeno ten 'schóón' is, is vergeleken met vrouwen helemaal nog niet zo schoon! Een ander spreekwoord dat ik alleen uit het Walchers ken is: 'Een uure is gêên kouse Het wordt ge zegd wanneer iemand zit te têêzen (treuzelen) of niet op schiet met zijn of haar werk. De tijd wordt hier vergeleken met een kous. Een kous kun je Jaap verboom in actie tijdens een training op zijn eigen terrein Hij rijdt op eigen bodem en wil laten zien wat hij kan. „Voor ons menners zijn wed strijden als deze pure promo tie voor de mensport. Ik hoef trouwens helemaal niet te be reiken dat zich nieuwe toppers voor meerspannen aanmel den. Als iemand met een paardje puur voor zijn plezier met een karretje recreatief gaat rijden, heeft deze wed strijd al zijn effect. Dan ben ik content", legt de Bevelander uit. Hij weet dat ook de we reldkampioenen IJsbrand Chardon, Ad Aarts en Mieke Tergauw hun beste beentje zullen voorzetten om het pu bliek op de tenen te laten tu ren naar hun spectaculaire verrichtingen. Spektakel voor de het publiek wordt vooral zondag ver wacht. Dan wordt de mara thon verreden. Verboom: „Je moet zo'n marathon vergelij ken met een busdienst. Alles moet op tijd gebeuren. Net zo als een postkoets op tijd bjj de volgende halte moest zijn, zo moet de koetsier in de mara thon exact op tijd rijden. In de trajecten wordt trouwens de gang voorgeschreven, maar in de hindernissen zijn de gangen vrij. Dat maakt zo'n marathon ook zo spectaculair. Overigens moet je er ook re kening mee houden dat elke seconde die een koetsier in de hindernis is wordt geteld als strafpunten. Elke seconde is 0,2 strafpunten". In totaal komen zo'n vijftig combinaties in het geweer. In hoofdzaak zijn dat twee en vierspannen, maar er zijn ook enkele eenspannen. „Die in 's Heer Arendskerke. FOTO ANTON DINGEMANSE moeten zich bewijzen om uit gezonden te worden naar het wereldkampioenschap", legt Verboom uit. Hoewel Jaap Verbood uiterst content is over de aanwezige menners, heeft hij nog wat zorgen over de veiligheid. Hij en zijn orga nisatie verwachten rond de achtduizend toeschouwers. Die kunnen er royaal een plaats krijgen. „Maar we we ten nu nog niet hoeveel poli tiemensen er komen. Ik heb daarover nog een gesprek met de burgemeester van Goes". Niettemin denkt hij dat alles uiteindelijk nog op zijn pootjes terecht komt. „Het is echt een dagje uit", belooft de man uit 's Heer Arendskerke. „Ook voor het gezin. Er zijn klassieke zeilschepen die va ren over het Veerse Meer en voor de kinderen is er ook het een en ander te beleven". Zaterdag 2 augustus mzstï urn

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1