Landschapscamping OK OK-stat -- |4RBECU| OK O Provincie Zeeland Integratie gehandicapten van 9.95 voor DE VLIJT LINNEN «Officiële Mededelingen yjf'jyjjtojjjhjj Pekelingseweg 2 Aagtekerke WÊÈÈÊtÊÈÈi Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Ms. Beatrix Winst voor de natuur, een bredere basis voor het inkomen van de boer en stimulans voor de ontwikkeling van het toerisme op het platteland; dat zijn de verwachtingen over een nieuw fenomeen, de landschapscamping. Diversen Wijziging legesverordening Milieu Ontwerp-vergunning Eurogas Terminals Nieuwdorp Openingstijden: voor OK-TANKPASHOUDERS en CREDITKAARTEN 24 uur per dag. Voor bediening: dagelijks van 7.30 20.30 uur zondags gesloten Meteen OK-tankpas B vraagecnsnaar me* gemak! Kerncentrale w Baddoeken Baddoeken 50x100 div. soorten 1&95 JJ/t§5 nu 9,95 washandjes 7L95"2,95 Baddoeken vossen 67x130 assorti nu 2 voor 30,- vele soorten! 100x 180 39^29,95 Dekbedovertrekken Strandlakens Badmatten 10 - 40% korting 10 - 40% korting Badjassen Lin-o-lux collectie 140x200 49t§5 39,95 200x20079:95 59,95 240x200 9$r95 79,95 Cinderella/ v. Dijck 140x22039^ 69,95 200x200 4997 .119,- 240x2203297 129,- Hoeslakens jersey 100% katoen 14 kleuren 90x200 J2&$5 24,95 140x200 29t95 34,95 160x200 44r95" 39,95 180x200 49435 44,95 Keukensets Jorzolino 5xd 14-95 nu Werkdoekjes 3r56T4voor 10,- 10,- Moltonhoezen 100% katoen/zware kwal. 80x200 44r9537,95 90x200 47^9539,95 140x200 49,95 180x200 72t9559,95 Dekbedden zomerdekbed 100% katoen goed wasbaar/anti-allergie 140x200 99^9569,95 200x200 4597 99,95 240x200 1897'109,- ook in extra lang Wollen dekbed 4 seizoenen uitv. 140x200 J349T- 199,- 200x200.4497299,- 240x200,5297- 369,- Donzen dekbed 65% eendedons 140x20034$;- 199,- 200x200,4797-299,- 240x2003897 349,- ook in extra lang Hoofdkussens veren 29r95 2 voor35,- comforel 69;95 49,95 LANGE VORSTSTRAAT 60 GOES 0113-233796 KORTE DELFT 4 MIDDELBURG 0118-633830 Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER Abdij jlIHjprr-t* deelnemen aan het maatschap- pelijk leven. De prijswinnaar moet immers iets voor elkaar hebben gebokst dat als voorbeeld kan dienen voor anderen Nieuws In oktober is het weer zo ver. Dan valt burgemeester Van der Doef van Vlissingen de eer te beurt de ZIG-prijs 1997 (Zeeuwse prijs voor Integratie Gehandicapten) te mogen uitreiken. Maar eerst zal een jury aan de slag gaan om uit voorgedragen personen of instellingen drie kans hebbers te nomineren. Als dat bekend is gemaakt, zal uiteindelijk pas bij de prijsuitreiking blijken wie de winnaar is. De prijs bestaat uit een oorkonde en de brons sculptuur 'Etoile' van kunstenaar Rini Dado. Voordragen tot 15 september Wie dat wil kan tot 15 september personen of organisaties voor dragen bij de Zeeuwse Sitichting voor Gehandicaptenbeleid (ZSG), ter attentie van de ZIG-jury, postbus 2054,4460 MB Goes. De voordracht moet schriftelijk gebeuren. Op maximaal 2 velle tjes A-4 moet staan beschreven waarom de voorgedragene en zijn of haar werk in aanmerking komt. Om tot een goed oordeel te komen heeft de jury een aantal criteria opgesteld. Zo moet een project origineel en vernieuwend zijn, moet bij voorkeur toeganke lijk of bruikbaar zijn voor ieder een, moet het een voorbeeld zijn dat is na te volgen en moet het in Zeeland zijn ontwikkeld. Dagelijks leven Integreren van mensen met een handicap in de Zeeuwse samen leving kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat gebouwen toeganke lijk, bruikbaar en bereikbaar zijn voor gehandicapten; door er voor te zorgen dat informatie voor iedereen is te lezen; stimuleren van deelname aan het arbeids proces; door het bieden van sport en recreatiemogelijkheden. Het gaat, kortom, eigenlijk om allerlei zaken in het dagelijks leven die voor mensen belangrijk zijn. Voor de ZSG, samen met ziektekostenverzekeraar CZ-groep uit Middelburg initiatiefnemer voor de prijs, reikt het doel verder dan het in het zonnetje zetten van iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt. De prijsuitreiking is ook een manier om bekendheid te geven aan mogelijkheden die er zijn om gehandicapten te laten Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, gaat de provincie de veerboot Koningin Beatrix kopen van de Koninklijke Scheldegroep (KSG). GS en KSG zijn het eens over de prijs: 55.850.000,—. Dat bedrag valt ongeveer 1,5 miljoen gulden duurder uit dan de totale huurprijs voor het schip tot 1 januari 2003. Toch verwachten GS met aankoop uiteindelijk goedkoper uit te zijn dan met huren. Uitloop en concurrentie De huurtermijn van het schip is gebaseerd op de ingebruikname van de Westerscheldetunnel. Als dat in de tijd wat uitloopt zullen GS opnieuw met KSG moeten gaan onderhandelen over een nieuwe huurprijs. En daar zou best wel eens een duur prijskaartje aan kunnen hangen. De provincie heeft ook liever niet dat de KSG het schip te zijner tijd gaat verkopen. Per slot van rekening heeft dat bedrijf het geld voor het schip dan eigenlijk al binnen en kan het gaan verkopen tegen elk aannemelijk bod. En dat maakt de positie van de provincie zwak. Immers op datzelfde mo ment zoekt die een koper voor de gelijksoortige veerboot Prins Johan Friso. Dan is het beter beide schepen in handen te hebben. Vrijdag 26 september nemen Provinciale Staten een besluit over de aankoop. Een landschapscamping is onderdeel van een boerenbedrijf en telt maximaal zestig kampeerplaatsen, verdeeld over twee hectares: dertig per hectare. Bij een 'gewone' camping kan dat aantal variëren van zo'n 35 tot in de 70 standplaatsen per hectare. Aansluitend op de twee hectares waarop de standplaatsen zijn, ligt drie hectare natuurgebied en natuurlijk de rest van het land van de boer. De eerste Landbouwer Deïst uit Zonnemaire valt wellicht de eer te beurt als eerste te kunnen starten met een dergelijke camping. Het idee is dan ook van hem afkomstig. Maar zoals het vaker gaat met ideeën, er valt heel wat te regelen voordat een idee aan uitvoering toe is. Afgelopen woensdag heeft hij als eerste een contract voor de landschapscamping ondertekent. De andere contractpartijen zijn de gemeente en de provincie. Als het experiment landschapscamping is opgenomen in het streekplan Zeeland, nazomer/vroeg in het najaar, kan de ondernemer aan de slag. Natuurbouw Boeren die een landschaps camping willen beginnen moeten op z'n minst 28 hectare land- Provinciale Staten van Zeeland hebben 20 juni 1997 een wijzi ging van de Legesverordening provincie Zeeland 1996 vastge steld. De volgende onderdelen zijn gewijzigd: systematiek inzake het doorbe rekenen van publicatiekosten legesheffing ingevolge de Wet bodembescherming invoeren nieuw tarief voor het verstrekken van verkeersonge valregistratiegegevens. De wijziging treedt in werking met ingang van 18 juli 1997 en ligt voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende vergunning Wet milieubeheer (zgn. revisievergun ning) van Eurogas Terminals C.V., Frankrijkweg 4 te Vlissingen-Oost. Aanleiding tot de aanvraag is een verandering van de inrichting (op en overslag van gassen) door het plaatsen van 2 liggende cilindri sche tanks voor de opslag van restgassen (LPG) welke terugge wonnen worden uit scheepstanks, tankwagons en tankauto's, de aanleg van een koelwaterleiding vanaf Pechiney naar Eurogas voor het opwarmen van propaan en uitbreiding van het aantal produc ten voor opslag in de opslagtanks en overslag tussen schip-schip en/of schip-wagon en vice versa. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunning ligt van 17 juli tot en met 13 augustus 1997 ter inzage bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 9-12 en 14-16 uur, in ge meentehuis Vlissingen, werkda gen van 8.30-12.30 en 13.30- 15.00 uur en na tel. afspraak (0118-487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur en in gemeentehuis Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, werkdagen van 8.30-12.30 uur, donderdagavond van 17-20 uur. Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 uur. Een ieder kan tot en met 14 augustus 1997 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie van gedachten wil wisselen over de ontwerp-vergunning kan tot en met 6 augustus 1997 een telefonische afspraak maken (0118-631984). Bij de gedachten- wisseling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, kunnen later beroep instellen. ee,, kanf en klare barbecue met een brandduur van 1,5 uur eenOK-tankpas. Betalen en tanken Krekengebied Zeeuws Vlaanderen. bouwgrond hebben. Vijf hectare moet worden onttrokken aan de agrarische bestemming. Drie daarvan moet de ondernemer gaan inrichten als natuur. De gemeente geeft die drie hectare ook de bestemming natuurgebied. En dat is onomkeerbaar. Het blijft natuurgebied, ook bij verkoop van de boerderij. De twee hectare waarop de zestig standplaatsen komen, kunnen wel weer een agrarische bestemming krijgen. De kosten voor inrichten, beheer en onderhoud van de landschaps- Zonnemaire, kust West-Zeeuwsch- Vlaanderen, krekengebied Zeeuwsch-Vlaanderen, zuidkant Tholen, de Zak van Zuid-Beveland. Met de Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) is ondertussen een overeenkomst gesloten over het realiseren van dergelijke campings en over het handhaven van de afspraken die er voor gelden. Acht gemeenten gaan na of er op hun grondgebied boeren zijn te vinden voor de landschaps camping. Volgens het ontwerp- streekplan kunnen de gemeenten Schouwen-Duiveland en Sluis- Aardenburg plaats bieden aan twee van dit soort campings. Andere gemeenten die aanmer king kunnen komen zijn: Tholen, Borsele, Terneuzen, Sas van Gent, Axel en Hontenisse. Omdat er maar plaats is voor acht cam pings komt het er op neer 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Contracten In de overeenkomst tussen provincie en VZG is onder meer vastgelegd dat gemeenten de natuurbestemming vastleggen in het bestemmingplan. De bestem- mings landschapscamping wordt ongedaan gemaakt als er geen sprake meer is van neventak van het agrarische bedrijf. Als de on dernemer de camping toch voort zet nadat de koppeling met het agrarisch bedrijf is verlaten, zal de gemeente de exploitatie van het kamperen 'doen beëindigen'. Iedere individuele ondernemer gaat een contract aan met de provincie en zijn gemeentebe stuur. In dat contract komen zaken aan de orde als: koppeling aan het agrarisch bedrijf; inrich ting, beheer en onderhoud; de onomkeerbaarheid van de natuur bestemming en natuurlijk naleving en handhaving van de afspraken. camping en van het bijbehorende natuurgebied, zijn voor rekening van de ondernemer. De "boer verplicht zich het hele natuurgebied te hebben ingericht voordat de eerste kampeerder een plekje bij hem betrekt. Ondernemers gezocht Wat de provincie betreft kunnen er in Zeeland'acht landschaps campings komen. Het ontwerp- streekplan geeft vijf gebieden aan voor dit type camping: omgeving De sluiting van de kerncentrale, die is voorzien in 2004, brengt een aantal problemen mee waar voor GS de aandacht vragen van de minister van Economische Zaken. Zo maken GS zich zorgen over blijvende veiligheid en over verlies aan werkgelegenheid. Veiligheid Bij de kerncentrale in Borssele werken een aantal hoog gekwa lificeerde mensen. Je mag niet verwachten dat deze mensen rustig tot de laatste dag op hun stoel blijven zitten om werkloos te raken op het moment dat de centrale sluit. Het is logisch dat personeel probeert elders em plooi te vinden. GS stelen zich de vraag hoe vertrek van personeel zich verhoudt tot veiligheid in de kerncentrale. Vandaar dat het college in een brief aan de minis ter vraagt hoe hij de continuïteit van de veiligheid denkt te waar borgen. Per slot van rekening draagt de minister daarin de uiteindelijke verantwoordelijkheid Werkgelegenheid In dezelfde brief wijzen GS er op dat de Zeeuwse economie niet alleen krachtig is, maar ook kwetsbaar. De provincie is im mers voor een fors deel afhanke lijk van een paar grote bedrijven. Het sluiten van een bedrijf heeft voor het dunbevolkte Zeeland grote gevolgen. Vandaar dat GS aandacht vragen voor de kwaliteit van Zeeland, en Borssele in het bijzonder, als vestigingsplaats voor bedrijven. GS merken fijntjes op aan te sluiten op het speer- puntbeleid van het Kabinet: creëren en behouden van (hoog waardige) werkgelegenheid. L/iï opruiming •7-

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 9