Alle zeilen bij voor Avontuur Kastelen en ridders op bouwspeelplaatsen Roofvogelshow in Biologisch Museum Veerse muziekverenigingen geven zomerconcert Tentoon stelling over vlinders in duinen Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER 7 IN MIDDEN ZEELAND Meer dan enig ander gebied in Nederland is Zeeland in het verleden afhankelijk geweest van de binnen- en kustvaart voor het vervoer van mensen en goederen. Een aantal van de vroeger gebruikte schepen wordt tegenwoor dig nog steeds gebruikt, zij het vooral voor re creatieve doeleinden, n van die schepen is de tweemast klipper De Avontuur, die in augustus drie keer per week vanuit Goes uitvaart voor een avondtocht. Monument Navigeren Mosseltocht De bouwspeelplaatsen in Middelburg staan de ze zomer in het teken van de Riddertijd. Van maandag 21 tot en met donderdag 24 juli kun nen de kinderen van Middelburg hun eigen kas teel bouwen op de bouwspeelplaatsen op het Meiveld en bij het Trefpunt aan de Nassaulaan. Kinderen kunnen niet alleen hun eigen hutten en kastelen bouwen, er worden ook diverse ridderspelen gehouden. De bouwspeelplaatsen worden dagelijks door zo'n achthonderd kinde ren bezocht. De kinderen moeten zelf hun ha mer, beker en brood meenemen. Onder de naam 'Vlinders in de dui nen' is in het Zeeuws Biologisch Museum in Oost- kapelle tot en met 31 augustus een tentoonstelling te zien over vlinders die voorkomen in het Nederlandse duingebied. Vier muziekverenigingen uit de nieuwe ge meente Veere geven vrijdag 18 juli een zomer concert in de Grote Kerk in Veere. De verenigin gen spelen eerst allemaal een set van twintig minuten. Als grote finale spelen alle honderd vijfentwintig leden van de korpsen drie num mers samen. Het concert begint om 19.30 uur. rnmmmm De Avontuur werd in 1914 ge bouwd als Zeeuwse tweemast klipper op de werf van Gebr. Geleynse te Rode Vaart. Het schip was bestemd voor het vervoer van materialen voor waterstaatwerken in Zeeland en langs de kust. De Avontuur was indertijd n van de groot ste zeilende binnenvaartsche pen die Nederland kende. In 1973 dreigde het schip ges loopt te worden, maar een Groningse schipper redde het schip. Toen een jaar later op nieuw gedreigd werd met sloop besloot de Stichting Zeilvaart Zeeland De Avon tuur onder haar hoede te ne men. En met succes. Inmiddels staat De Avontuur na een grondige restauratie op de landelijke monumentenlijst. Het schip is aan de buitenzijde in de oorspronkelijke staat te ruggebracht. De binnenzijde is geschikt gemaakt voor het varen met passagiers. De laadruimte werd omgebouwd tot een modern en comforta bel verblijf voor gasten, en de salon kan bijvoorbeeld ge bruikt kunnen worden voor recepties, tentoonstellingen etc. In de machinekamer staat een Deutz dieselmotor van 150 pk. De motor is afkomstig uit 1953 en draait maximaal zeshonderd toeren. Ook deze motor is langzamerhand een museumstuk. Met veel vak manschap liefde wordt de mo tor draaiende gehouden. De restauratie onderdeks is gro tendeels uitgevoerd door vrij willigers. Ook het onderhoud en het varen gebeurt groten deels door vrijwilligers. Het schip wordt tegenwoordig voor meerdere doeleinden ge bruikt. Zo kunen er recepties en andere feesten worden ge houden. Maar ook bestaat voor bedrijven de mogelijk heid om er een werkconferen tie te houden. Wie eens kennis wil maken met het reilen en zeilen aan boord van een traditioneel schip kan in augustus meeva ren tijdens n van de avond- tochten. Elke dinsdag, woens dag en donderdag vertrekt De Avontuur om 18.30 uur voor een rondvaart door de Zeeuw se wateren. Rond 22 uur is het De Zeeuwse tweemast klipper De Avontuur. schip weer terug in Goes. Meevarenden kunnen helpen met het hijsen van de zeilen, sturen en navigeren. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV in Goes. Wie echt eens iets anders wil, kan vrijdag 25 juli meegaan met de mosseltocht van Yer- seke naar Antwerpen die de Stichting Behoud Hoogaars jaarlijks organiseert. Allerlei verschillende soorten oude zeilschepen varen gezamenlijk naar de oude dokken van Ant werpen, waar een heel pro gramma is voor oude sche pen. Deze mosseltocht duurt tot zondag 27 juIr en kost per per soon 195. Wie mee wil varen kan zich opgeven bij Dirk de Jong (0113 - 381 777). Vier dagen lang kunnen kinde ren vanaf 10uur 's morgens aan de slag met hamers, spij kers en hout. Kinderen van 4 In de heemtuin van het Zeeuws Biologisch Mu seum worden in de maanden juli en augustus roofvogelshows gehouden. Op spectaculaire wijze demonstreert een valkenier met behulp van een kunstprooi, hoe de jachtvogel zijn prooi na een snelle duikvlucht bemachtigt. De roofvogelshows worden verzorgd door Val kerij Equipage Jacoba van Beieren. In de poort van het Zeeuws Biologisch Museum is een pre sentatie te zien waarop verdere informatie over de roofvogels wordt gegeven. Africhting en sa menspel van valkenier en valk, de verzorging en de kweek staan centraal. Geprepareerde valken en attributen die bij de valkerij horen zijn van dichtbij te zien. De roofvogelshows worden ie dere dinsdag om 16.30 en 18 uur gehouden. Kinderen gaan vier dagen met hamers, spijkers en hout hun eiaen wereld houwen. eigen wereld bouwen. tot en met 6 jaar kunnen van 10 tot 12.30 uur op de bouw speelplaatsen terecht en kin deren van 7 tot en met 12 jaar van 10 tot 15 uur. Behalve hutten bouwen gaan de kinderen ridder- en jonk- vrouwenkleding maken en theater spelen. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar wordt er een aangepast programma geor ganiseerd. Deze kinderen krij gen extra begeleiding bij het bouwen en versieren van hun hut. De kinderen van 7 tot en met 12 jaar gaan in groepjes werken aan hun kasteel of hut. Om de kinderen naar de bouwspeelplaatsen te bren gen rijdt er een speciale bus door Middelburg. De bus naar de bouwspeelplaats bij het Trefpunt vertrekt om 9.30 uur vanuit Sint Laurens en gaat dan via de Euromarkt in de Griffioen (9.40 uur) en de Jumbo supermarkt in Klaren- beek (9.50 uur) naar het Tref punt. De bus naar de bouwspeel plaats op het Meiveld vertrekt om 9 uur vanaf het politiebu reau in Arnemuiden en gaat via feestzaal De Arne in Arne muiden (9.05 uur), de Korte- weg in Nieuw en Sint Joos- land (9.15 uur), de winkel aan de Maasstraat in de Stromen- wijk (9.30 uur) en patatzaak Lammers in 't Zand naar de bouwspeelplaats. Op donderdagavond worden de bouwspeelplaatsen feeste lijk afgesloten. In de tentoonstelling ko men dagvlinders, nacht vlinders, zeldzame en al gemene soorten vlinders aan bod. In de tentoon stelling Vlinders in de dui nen wordt aandacht ge schonken aan hoe de vlin ders leven en welke eisen ze aan het landschap stel len, de achteruitgang van de vlinders en de moge lijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling. De informatie is rijk geïl lustreerd met tekeningen, foto's en objecten. Door dat er verschillende spel elementen in de presenta tie zijn opgenomen is de tentoonstelling ook aan trekkelijk voor kinderen. 45 muzikanten de melodie van de West Side Story. Largo fr om the New World Sympho ny, Steady Beat en Wonky Tonky zijn de andere stukken die de vereniging op het pro gramma heeft staan.„Het pu bliek kan echt van alles ver wachten", weet Michiel Pou- wer die zelf cornet speelt. „Tij dens de finale spelen we sa men On the Beat, the Second Waltz en als uitsmijter Storie Di Tutti I Giorni. Dat laatste nummer zullen de meeste mensen beter kennen als De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato". Pouwer sluit niet uit dat de bands in de toekomst nog vaker samen te horen zijn. „We hebben he le positieve reacties gehad op dit idee, ook van de ban'ds die er nu niet bij kunnen zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat we nog wel eens vaker samen gaan spelen". Het zomercon cert in de Grote Kerk in Veere begint om 19.30 uur en de toe gang is gratis. Het is niet de eerste keer dat de bands uit de gemeente Veere samen een uitvoering verzorgen. Toen de gemeente raad van het nieuwe Veere is geïnstalleerd hebben in totaal zeven muziekverenigingen een nummertje ten beste ge geven. „Toen is eigenlijk het idee ontstaan", vertelt Michiel Pouwer van Veere's Genoe gen. „Onze vereniging sluit het seizoen altijd af met een concert in de Grote Kerk. Om dat het toen zo leuk was om met de andere verenigingen samen te spelen hebben we ze nu weer uitgenodigd". Van de zeven bands uit Veere komen er vier naar de Grote Kerk. Pouwer: „Niet alle bands kun nen er vrijdag bij zijn maar in totaal zijn we toch met zo'n honderdvijfentwintig man". Behalve Veere's Genoegen zijn ook Eendracht Maakt Macht uit Serooskerke, Oefening Kweekt Kunst uit Westkapelle en Luctor et Emergo uit Zoute- lande in de Grote Kerk te zien en te horen. Het repertoire van de bands is zeer gevarieerd en verschilt van rustige luister- muziek tot bekende nummers uit de popwereld. Eendracht Maakt Macht uit Serooskerke bestaat uit 33 muzikanten. De band speelt in de Grote Kerk de stukken Sho re to Shore, Praludium und Choral, First Piccadilly, The Cream of Clapton en Prestige. De fanfare staat onder leiding van Cathy Kotoun. Het reper toire van de 45 man tellende brassband Oefening Kweekt Kunst uit Westkapelle blijft nog een verrassing. Moderne en traditionele stukken staan ook op de lijst van Luctor et Emergo uit Zoutelande. De fanfare die is opgericht in 1921 speelt The Liberty Bell, Nessun Dorma, Without You, March Creole, Pocahontas en Time to say Goodbye. De fanfare Veere's Genoegen brengt vier stukken in de Gro te Kerk. Allereerst spelen de Vier muziekverenigingen uit de gemeente Veere oefenen voor hun zomerconcert. FOTO ANDA VAN RIET Donderdag 17 juli t/m woensdag 23 juli ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en pos ters. Geopend na tel. afspraak 0118-603469. DOMBURG Golden Tulip Badhotel, Dom- burgseweg 1, Ron van Velsen, schilderijen. Lunch- en Te aroom Labruyère, Karin's Cre ations, schilderijen. Appartho- tel Bommeljé, Herenstraat 24, Jan Willem Nieuwenhuizen, fo to's. GOES Kunstuitleen De Bevelan- den. Wijngaardstraat 3, Zeeuw se kunstenaars, diverse werken. B>Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Singelstraat 13, 'Hemels erfgoed', keuze uit de bisschoppelijke verzameling van Breda's museum. Stads kantoor, Oostsingel 2, Adriaan Hamelink, foto-expositie. Stadskantoor, Oostsingel 2, De Cilinder, met kunstwerken van Trechter 5. Multi Vlaai, Gasthuisstraat 6, Galerie-atelier De Kaai. Galerie-atelier De Kaai, Turfkade 7, Thea Boss, 'Mensenbeelden'. GRIJPSKERKE Zijdemuseum, Lou Wille- boordse, vlinderpentekeningen. Consistorie bij de Kapel van Hoogelande, Keith Blackburn, schilderijen in een gemengde techniek, aquarel en pastel (t/m 17 juli). KAMPERLAND Restaurant Papillon, Veer- weg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarellen en portretten. Geo pend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTENDIJKË~ Galerie llona. Dorpsstraat 23- 25, llona Schmit, naïeve schil derijen. Geopend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorpsstraat 8-10, Rie Baauw, schilderijen. Geopend vrij. en za. van 13-17 uur. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlas- markt 7-9, Maurice en Saskia Göth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Galerie Willem Vader, L. Noordstraat 56, schilderijen, tel. 0118- 629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimscho- tel. Grootmede 66, tel. 0118- 616323, staaltouwplastieken en staal- steenobjecten, geopend na tel. afspraak. Lange Jan- Project, Anneke Kaai-Van Wijngaarden, Psalmen. Dage lijks geopend. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteense- dijk 7, Middelburg in vogel vlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Joke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, expositie over het leven en werk van de drie Roosevelts: de president Theodore Roos evelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1884-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Galerie Spitsbergen, Koren dijk 46, Jaap Heuvingh, beel den. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David He- ijgelaar, gemengde technieken. Hotel Arneville, Buitenrust straat 22, Ria Ruedisueli, beel den. Concert- en Gehoorzaal, Singelstraat 13, leden van 't Zeeuws-Palet, diverse werken. Restaurant de Burght van Antwerpen, Turfkaai 3, Lies Beyerinck, pentekeningen. Ga lerie 'T', Turfkaai 25, Marjan Groeneveld-Lambeck; etsen, schilderwerk en gedichten. Wim Zwijsen; monothin en ge mengde techniek. Fred de Ron; schilderijen. Mart Franken; po- ly-brons beelden. Corry Hage naars; poly-brons beelden. Juul Kortekaas, Brakstraat 5, Juul Kortekaas; schilderijen en ob jecten. Dees Goosen; schilderij en. Stichting Welzijn Oude ren, Molstraat 13, Henny Rij ken, landschappen en stillevens in acryl, olieverf en pastel. Ka daster, Vrijlandstraat 31, Hoog aarzen en hengsten, de oude houten vissersschepen van de Zeeuwse delta (t/m 17 juli). Ga lerie 't Haentje te Paart, Spanjaardstraat 19, Elise /(/op pers/flexibele fiber kunst, twee- en drie-dimensionale weefsels, papier objecten en kunstboe ken. Etienne Vindevogel; mar meren en bronzen beelden in de tuin. Galerie Caesuur, Nieuwe Wal 4, Ad rie van Zielst, meerkleuren lino's 'Drukker naast God'. Rabobank, Lange Geere 3, Sophie Visser, 30 gou aches. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Edwin Marlis- sa, fototentoonstelling 'Zeeuw se wolkenpartijen'. Tearoom Classical Chambers, Dam plein 21, Marjo Moorlag-Ha- mans, aquarellen. Galerie Het Gouden Briefke, Gortstraat 32, Tineke Schinkel; schilderijen en keramiek. Jan Wijers; kera miek. Angelique Hissink; hoe den. COC-café Goudwaard, Lange Noordstraat 52, Louise Verbree, foto's. Zeeuws Muse um, Abdij, Wim Riemens, foto grafie 'Locaties'. De Vleeshal, Markt, Wim Riemens, fotografie 'Splendid Isolation'. Zeeuws Documentatie Centrum, Kousteensedijk 7, Wim Rie mens, fotografie '10 x toege past werk'. Depot, 't Zanddorp 68, Willem Pastoor, Corian de Dreu en Lon- neke Pastoor. @p1:NEELTJE JANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Fra mework Invitation. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Mammoeten terug in Zeeland'. Toeristisch Centrum Oranjezon, School straat 4, Addy Meulmeester, fo to's, tekeningen en schilderijen van het Zeeuwse landschap. Green White Hotel, Noord- weg 43, 'Buitenplaatsen toen en nu'. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, Cor van der Poel, pentekenin gen en aquarelschilderijen. Ge opend tijdens kantooruren. VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vond sten in Veere'. Museum De Schotse Huizen, Kaai 25/27, llona Schmit, schilderijen. Gro te Kerk, Oudestraat 26, Ingrid van de Linde en Marlou Pluy- maekers, 'Het hotel' schilderij en. VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, leven de reptielen, amfibieën en in- sekten, dagelijks geopend van 14-17.30 uur. Vanaf 1 juni: Zo., ma. en do. van 14-17.30 uur. Di., wo., vr. en za. van 10-12.30 uur en van 14-17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dub beldekkersveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie (beeld van Zeeland als vakantieland). Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans. Stedelijk Museum, Bellamypark 19, Van Zeeuwse Admiraliteit tot mari ne in Zeeland. Galerie Hanne- lore Meijaard, Hendrikstraat 8, Audy en Bas, Foto's en rencente werken 'What is it you fear?'. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geo pend. @p1:WISSENKERKE Galerie De Praktijk, Voor straat 15, Annie van Winger- den-Monen; aquarellen en pen tekeningen. Marian Kievits; bronzen beelden. WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. DONDERDA G 17 JULI Stadhuis, Veere; Carillonbespe ling door Joke Brandsma, 15 uur. Grote Kerk, Goes; Beiaardcon cert, 19.30 uur. Markt Middelburg; zomer avondzang, het zingen van gees telijke liederen, 19.30 uur. VRIJDAG 18 JULI Grote Kerk, Veere; Veere's Ge noegen, 20 uur. Café Tympaan, Middelburg; Buitenwesten. ZATERDAG 19 JULI Stadhuis, Veere; Carillonbespe ling door Kees van Eersel, 19 uur. Hervormde Kerk, Kapelle; Or gelconcert door Petra Veenswijk, 20 uur. Stadsdanszaal Middelburg; Beachparty, 23 uur. ZONDAG 20 JULI Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; Sound Scape, Trachi- na en Shiver, 17 uur. Bar-dancing 't Karrewiel, Kou- dekerke; Jack and Daniels XL. Manhuistuin, Goes, Big Band van de Zeeuwse Muziekschool, 12 uur. MAANDAG 21 JULI Gereformeerde Kerk, Vrou wenpolder; Orgelconcert door Kees van Eersel, 20 uur. DINSDAG 22 JULI Rooms Katholieke Kerk, Goes; Zeeuwse Koorschool, 11 uur. Grote Kerk, Goes; Marktconcert door Jasper van Eersel, 12.30 uur. Grote Kerk, Goes; Carilloncon cert Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. Midgard, Middelburg; Jamses sie, 20 uur. Oostkerk, Middelburg; Orgel concert, 20 uur. Bar dancing 't Karrewiel, Kou- dekerke; Jack and Daniels XL. WOENSDAG 23 JULI Dorpskerk, Oostkapelle; Cristo lliev (piano), 20 uur. Bar dancing 't Karrewiel, Kou- dekerke; Jack and Daniels XL. DONDERDAG 17 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Private Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Le Gargy' 20.30 uur. VRIJDAG 18 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Private Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Breaking the Wa ves' 19.30 uur. 'The Bridges of Madison County', 22 uur. ZATERDAG 19 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fly Away Home' 14 uur. 'Pri vate Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 19 en,21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'The Bridges of Madison County' 19.30 uur. 'Breaking the Waves' 22 uur. ZONDAG 20 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fly Away Home' 14 uur. 'Pri vate Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Heavenly Creatu res' 20.30 uur. MAANDAG 21 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Private Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Hamlet (Les Films du Paradis)' 20.30 uur. DINSDAG 22 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Private Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Woyzeck' 20.30 uur. WOENSDA G 23 JULI Alhambra I Vlissingen, 'Be an' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Speed 2' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Con Air' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fly Away Home' 14 uur. ^Pri vate Parts' 19 uur. 'Scream' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Bean' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Heavenly Creatu res' 20.30 uur. ZATERDAG 19 JULI Alhambra III Vlissingen, 'Lady en de Vagebond' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Lady en de Vagebond' 14 uur. ZONDAG 20 JULI Alhambra III Vlissingen, 'Lady en de Vagebond' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Lady en de Vagebond' 14 uur. WOENSDAG 23 JULI Alhambra III Vlissingen, 'Lady en de Vagebond' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Lady en de Vagebond' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 7