KERMIS MET NIEUW ELAN! 16 JULI: 5TART ACTIE 'UW HOND IS OKE OP Z'N EIGEN WC' VRAGENDERWIJS VRIJDAG 1 8 TOT EN MET ZONDAG 27 JULI SLUITINGSTIJDEN HORECA GEËVALUEERD VERKEERSREMMERS OP FLAMINGOWEG COMMISSIES EVEN BIJPRATEN MET BURGEMEESTER VAN DER DOEF BIBLIOTHEEK PLANNEN BOSSENBURGH IETS GEWIJZIGD WAAR EN WANNEER ZIJN WIJ BEREIKBAAR: Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: Stafbureau Communicatie, stadhuis Vlissingen telefoon (01 18) 487335 10.00-01.00 10.00-01.00 BLAUW GERUITEN KIEL P Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER 5 IN DEN RUITEN Eind deze week start de vernieuwde kermis in de Vlissingse binnenstad. Nieuw is dat vrijdagavond 18 juli de kermis al open is tot 01.00 uur 's nachts. Het kermisterrein is opnieuw ingedeeld zodat de attrac ties gelijkwaardig verdeeld zijn over de Nieuwendijk, het De Ruyterplein én net Bellamypark. Saaie plek ken zi|n daarmee verme den. Bovendien zijn er meer attracties dan ooit, waarbij ondermeer een reuzenrad van 40 meter hoog. En 'last but not least' zijn op meerdere dagen de openingstijden van de ker mis verruimd. RAKETTEN Wethouder T. Meijers opent de kermis officieel op vrijdag 1 8 juli om 18.00 uur. Bij het reuzenrad zal hij door een druk op een ro de knop lijnraketten over de hoofden van het publiek laten scheren. GRATIS Tof 19.00 uur kan iedereen gra tis gebruik maken van de meer dan dertig attracties. Overdag worden tijdens de weekmarkt duizend bonnen uitgedeeld, die op de openingsavond vrije toe gang tot de attracties geven. Tijdens de kermis zijn er bij de winkeliers in het centrum in to taal drieduizend kortingsbonnen van f 1,- te koop. De bonnen kunt u tijdens de gehele kermis inleveren bij de standhouders. PLAATS EN OPENINGSTIJDEN De kermis is net als afgelopen jaar verspreid over het Bellamy park, de Nieuwendijk, en het De Ruyterplein. Er zijn de volgende attracties; -bussensport -lucky cranes -apollo jackpot -balco-rotor -ijsverkoop -gebakkraam -skeeball -fotoschietsalon -bussensport -baby sport -move it -poffertjeskraam -nougaf-suikerwerk -pusher -blackjack -snackbar -paling-zuurkraam -vluchtsimulator -loterij -liefdesbarometer -suikerspin-popcorn -reuzenrad -breakdance -autoscooter -boksbal -mini-jet -mini-cars -can-can -sla je slag -buggy's -draaimolenvideohal -lijntrek -vissenspel -pony rijden De openingstijden van de kermis zijn ten opzichte van vorig jaar verruimd: vrijdag 18 juli 18.00-01.00 zaterdag 19 juli 10.00-01.00 zondag 20 juli 13.00-24.00 maandag 21 juli 10.00-24.00 dinsdag 22 juli 10.00-24.00 woensdag 23 juli 10.00-24.00 donderdag 24 juli 10.00-01.00 vrijdag 25 juli zaterdag 26 juli zondag 27 juli 13.00-24.00 Voor de zondagen wordt het ge luidsniveau van de attracties op een lager niveau gezet. ijs. In feite dus twee halen, één •etalen. VUURWERK Traditiegetrouw gaat in Vlissin gen deTermis gepaard met een groots vuurwerkspektakel. Op donderdagavond 24 juli rond 22.30 uur is het weer raak. De monding van de Westerschelde, de binnenstad en de voor anker liggende schepen worden hel verlicht door het immense vuur werk. De beste plaatsen om het vuurwerk te zien zijn nog steeds het Keizersbolwerk, de Oranje- dijk tussen de Oranjemolen en het Arsenaal en het plein bij het standbeeld van Micniel de Ruy- ter. GEHANDICAPTEN Verschillende instellingen waar zowel lichamelijke als geestelijke gehandicapten wonen en/of werken zijn door de gemeente en de kermisexploitanten uitge nodigd om op vrijdag 25 juli tus sen 14.00 en 16.00 uur ae ker mis gratis te komen bezoeken. Gehandicapten die niet in een tehuis wonen zijn uiteraard ook van harte welkom. De attracties draaien dan speciaal voor hen op halve snelheid. VERKEERSMAATREGELEN De Brugstraat, de doorsteek van het Bellamypark, is vanaf het op bouwen van de kermis (donder dag 17 juli) tot en met het afbre ken (maandag 28 juli) afgesloten banen op de Nieuwendijk en de Smallekade blijven voor het ge motoriseerd verkeer open. Het verkeer van de Boulevard wordt via Nieuwendijk, Wilhelminas- traat en Nieuwstraat naar het Bellamypark geleid. Ook het ver keer komende van Het Eiland moet deze route volgen. Wel wordt geadviseerd in verband met opstoppingen de omliggen de straten van het kermisterrein met de auto zo veel mogelijk te mijden. FAMILIEDAG De laatste kermisdag, zondag 27 juli is familiedag. Op deze dag is het mogelijk dat de ker misexploitanten langer draaien. Kinderen worden gratis ge schminkt en er zullen meer ver- maakacties georganiseerd wor den. BEWAAKTE FIETSENSTALLING De bewaakte fietsenstalling hoort ook bij het kermisterrein. Net als bij het Straatfestival kunt u uw fiets stallen aan de noordkant van het Bellamypark naast de fontein. Tegen betaling van fl. 1 ,- wordt uw fiets bewaakt. De fiet senstalling is tijdens de kermisda gen open vanaf 10.00 uur 's morgens tot 01.00 uur 's nachts. BUSLIJN 57 In verband met de kermis rijdt bus 57 vanaf donder dag 17 juli t/m maandag Afgelopen jaar is in de bin nenstad de problematiek rond geluidsoverlast en vandalisme geïnventari seerd. De inventarisatie is onlangs uitgemond in een nota 'Sluitingstijden horeca Vlissingen'. Belanghebben den hebben afgelopen week de nota ontvangen of zullen die binnenkort ontvangen. Uit de inventarisatie blijkt dat klachten met betrekking tot ge luidsoverlast en vandalisme zich voornamelijk voordoen op don derdag-, vrijdag- en zaterdag avond en in hef bijzonder op de Nieuwendiik, Walstraat-zuid, Bellamyparx en het Groene- woud. OORZAKEN De overlast heeft volgens de on derzoekers een aantal oorzaken: de horecabezoekers komen door de 'vaste' sluitingstijden in etap pes op straat, verschillende hore caondernemers doen te weinig aan preventie en er is te weinig 'blauw' op straat. Hoewel de no ta een aantal aanbevelingen geeft, moeten binnenstadbewo ners altijd rekening houden met 'enige' overlast. AANBEVELINGEN Burgemeester en wethouders stel len in de nota voor de algemene sluitingstijden voor de horeca vast te stellen op 02.00 uur (on der voorwaarde van éénrich tingsverkeer - dat wil zeggen na 02.00 uur alleen nog maar uit maar niet meer in - ontheffing tot 03.00 uur mogelijk), voor vier nachtvergunninghouders 05.00 uur. (éénrichtingsverkeer vanaf 03.00 uur), voor de 'droge' ho reca 04.00 uur en voor ae bui tenterrassen 01.00 uur (mei-sep- fember) en 24.00 uur (oktober-april). Voor (muzikale) evenementen wil B en W in het vervolg in het voorjaar (ca. april) een agenda vastgesteld zien. Slechts met ho ge uitzondering kan hierop met toestemming van het college van worden afgeweken. INSPRAAK Belanghebbenden kunnen tot 17 september 1997 schriftelijk reageren op de nota 'Sluitingstij den horeca Vlissingen'. Reacties kunnen worden gezonden aan: College van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stad huisplein 2, 4382 LG Vlissin gen. De inspraakreacties worden verzameld in een inspraakschrift en samen met de nota behan deld in de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van 6 oktober 1997 (19.30 uur in het stadhuis). De gemeente raad behandelt de, eventueel aangepaste, nota daarna in zijn vergadering van 30 oktober 1997. De nota 'Sluitingstijden ho reca Vlissingen' is vanaf donderdag 17 juli 1997 gratis verkrijgbaar bij staf bureau Communicatie en bij de receptie van Stads ontwikkeling in het stad huis. In vernand met va kantie is nadere informatie vanaf maandag 4 augus tus verkrijgbaar bij de neer W.C. Bos van de sector Be heer, telefoon 487397. Kermis in Vliss ingen (foto: Ru ben Oreel) HAPPY HOUR Elke dag behalve op de ope ningsdag 18 juli, zaterdag 19 juli en zondag 20 juli bieden de kermisexploitanten ter stimulans tussen 18.00 en 19.00 uur de attracties aan voor de halve voor het verkeer. Het gedeelte van het Bellamypark tussen de Nieuwendijk en de Nieuwstraat is eveneens afgesloten, 's Morgens zijn de winkels én cafés daar wel bereikbaar om te kunnen laden en lossen. De rij- 28 juli een gewijzigde rou te. De bus rijdt tot aan de halte Spuistraat. De bus halte Zeilmarkt vervalt in deze dagen. Tijdens de kermisperiode doet de bus 'Het Eiland' dus niet aan. Donderdag 17 juli wordt gestart met de aanleg van ae verkeersremmers op de Flamingoweg. De werk zaamheden zullen volgens planning tot 24 juli duren. Tijdens deze werkzaamheden zal de gehele wijk toegankelijk blijven voor het verkeer. Toch kunnen door de werkzaamheden De gemeentelijke informatiepagi na 'In den blauw geruiten kiel' verschijnt net als voorgaande ja ren rond deze tijd zes weken in afgeslankte vorm: op 23 en 30 juli en op 13, 20 en 27 au gustus. Vanaf 3 september is er weer wekelijks een nele pagina. enige problemen met de bereik baarheid van de woningen ont staan. Wij zullen dit tot een mini mum beperken en vragen uw begrip voor de eventuele over last. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer M. Ha- rinck, sector Stadsontwik- keling, sectie Nieuvye \A/er~ ken, telefoon 48 72 34. Vanwege de zomertemperaturen is de Openbare Bibliotneek Vlis singen deze zomervakantie geo pend van 10.00 tot 12.30 uur. Voor de wijkwinkel Centrum gel den in deze periode dezelfde openingstijden. De plannen met betrekking tot de woonbuurtaanpas sing in Bossenburgh-noord zijn iets gewijzigd in verge lijking met de oorspronke lijke plannen. In noofdlij- zaamheden anders c.q. niet te doen, nl.: Een parkeerstrook in Blikken- burg wordt niet aangelegd: nen blijft het plan dat de verkeers- en leefsituatie in Papegaaienburg moet ver beteren echter wel hetzelf de. De sectie Nieuwe Werken heeft, om in de totale kosten van de plannen geld te besparen, in overleg met de bewonersgroep besloten om een aantal werk- De plannen tot verkeerspla- teau's in Batenburg en Walen burg zijn gewijzigd in wegver smallingen; De verharding van hef midden plein zal niet bestaan uit tegels, maar uit klinkers van dezelfde kleur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer M. Ha- rinck, sector Stadsontwik keling, sectie Nieuwe Wer ken, telefoon 48 72 34. Komende week vergade ren in het stadhuis de vol gende commissies: FINANCIËN, DETAILHANDEL EN VISSERIJ Woensdag 16 juli, 19.30 uur. SOCIALE ZAKEN, PERSONEELSZAKEN, ORGANISATIE EN INFOR MATIE Donderdag 17 juli, 19.30 uur. De vergaderingen zijn open baar. Er is spreekrecht voor be zoekers. De agenda en de stuk ken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoek in net stadhuis (stafbureau Commu nicatie) en in de wijkwinkels aan de Hoaeweg 88, Wolstraat 75, de bibliotheek van Oost-Sou burg, en in de wijkcentra 'Open Hor in Paauwenburg en 'Het Bolwerk' bij hef wijkcentrum Pa pegaaienburg. Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen telefoon: 0118-487000, fax: 0118-410218 stadhuis: ma t/m vr: 08.30- 17.00 uur. sectie Burgerzaken: ma f/m wo en vr: 08.30 - 15.00 uur, do tot 19.00 uur. Kas: ma t/m vr: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur sectie Sociale zaken: (Dokter Gallandatstraat 1): ma t/m vr: 08.30 - 12.30 uur en 1 3.30 -.. 16.00 uur telefonisch spreekuur: ma f/m vr: 09.00 - 10.00 uur. secties Wegen en Afvalverwijdering (Edisonweg 9): ma f/m vr: 07.30 - 12.00 uur, en l3.00- 16.00 uur. secties Beplantingen en Accommodaties (Vredehoflaan 50): ma t/m vr: 08.00 - 16.30 uur. Voor meer informatie zie de gemeentegids "Kijk op Vlissingen" en Maximaal TV, teletekstpag. 810 Vanmiddag om half twee geven de wijkwethouder van het Centrum Henk de Haas en de dorpswethou der van Oost-Souburg To bias Meijers in de Bouwen Ewoutstraat het startsein van de actie 'Uw hond is oké op z'n eigen wc'. Met deze actie beoogt de ge meente het straatbeeld en het openbaar groen in de twee proefgebieden van de staa schoner te krijgen. START Halverwege de Bouwen Ewout straat is één van de twintig hon- denpoepzakjespalen geplaatst. De twee wethouders zullen het eerste hondenpoepzakje 'trek ken' en het eerste voorlichtings pakket overhandigen aan een hondenbezitter uit de Bouwen Ewoutstraat. Elke geregistreerde hondenbezitter krijgt deze dag of donderdag 17 juli een derge lijk pakket in de bus. WAAR? Zowel in 'Hef Centrum' als in 'Oost-Souburg/Ritthem' zijn in totaal twintig palen neergezet. In Souburg en Ritthem staan de ze aan: -de Kromwegesingel bij hef buurthuis 'De Zwaan' -de Zeewijksingel tegenover de P. Louwersestraat -op de hoek van Bermweg en Ka naalstraat -op de hoek van de Burchtstraat en Karolingenbaan -op de hoek van de Paspoort- straat en Oranjeplein -halverwege de Diezestraat -de Middelburgsestraat vlak bij de hoek met de Dongestraat -de Irenestraat tegenover de F. Leenhoutsstraat -de Prins Hendrikstraat in de buurt van het gebouw van stich ting Mae-Uku -halverwege de Bleekstraat In het Centrum staan de honden- poepzakjespalen aan: -het parkeergebied bij de Stenen- beer -de Glacisstraaf vlak bij de Schel- destraat -halverwege de Kasteelstraat (ge deelte tussen Scheldestraat en Hobeinstraat) -halverwege de Clijverstraat -halverwege de Bouwen Ewout straat -halverwege de Verkuijl Quakke- laarstraat (gedeelte tussen Schel destraat en Hobeinstraat) -de hoek van de Gallandatstraat en Stavermanstraat -de hoek van de Verkuijl Quakke- laarstraat en de Nicolaes Ho- nighstraat HONDENTOILETTEN De hondentoiletten (grasveldjes van ongeveer 100 m2 die met een heg zijn afgebakend en een paal met bord dat honden daar kunnen poepen) zijn halverwege de Bermweg en in hef park aan de slootkant bij de flats aan de Wilgenstraat aangelegd. Aan het Zeelandiaplein gebeurt dit in het najaar. De hondentoiletten in het 'Cen trum zijn aangelegd op de hoek van de Koestraaf en ae Samari taanstraat en aan de oostzijde van het Van Nispenplein. De secties Beplantingen en Afval verwijdering van de gemeente zorgen ervoor dat de 'toiletten' -de hoek van de Verkuijl Quakke- laarsfraaf en de Van Dishoeck- straat -de hoek van de Callenfelsstraat en de Kasteelstraat. Met de actie 'Uw hond is oké op z'n ei gen wc' pro beert de ge meente op een vriendelijke manier de hon denbezitter er toe te brengen anderen geen overlast te be zorgen (foto: Ruben Oreel) schoon gemaakt en gemaaid worden. GRATIS Hondenbezitters kunnen uit de automaten van deze palen gratis hun hondenpoepzakje trekken. De gemeente zorgt ervoor dat de automaten worden bijgevuld. Ook bij de wijkwinkels in Oost- Souburg en 'Het Centrum' (in resp. de bibliotheek in Oost-Sou burg en de centrale bibliotheek aan de Lange Zelke) kunnen de hondenbezitters eveneens de zakjes gratis verkrijgen. EXTRA AFVALBAKKEN Om de gebruikte hondenpoep zakjes kwijt te geraken zijn door de gehele binnenstad en in Sou- burg/Rifthem naast de afvalbak ken bij Hondenpoepzakjespalen nog eens twintig extra gewone afvalbakken geplaatst. Zo kun nen de hondenbezitters hun 'hondenpoepzakje gemakkelij ker kwijt. Uiteraard worden de ze, net als de bestaande bakken, regelmatig geleegd. WAT GEBEURT ER OVER EEN HALF JAAR? Bekeken wordt hoe de actie is verlopen. De geregistreerde hon denbezitters zullen in december benaderd worden hoe zij de ac tie hebben ervaren. Zij kunnen dan op- en aanmer kingen maken. Zijn veel 'palen' vernield? Zijn er zomaar 'zakjes' getrokken die vervolgens over de straat zwerven? Zijn de hondentoiletten regelma tig gebruikt en zijn ze ook regel matig schoongemaakt? Is het straatbeeld en het open baar groen schoner geworden?. Zijn ae honden meer aange lijnd? Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of de actie wordt uitgebreid naar andere wijken van de stad. Een andere moge lijkheid is dat de actie in de twee Eroefgebieden worden uitge reid. Dit is hef derde en laatste deel van een artikelenreeks over hon den. SLUITING DRUGSPAND BONEDIJKESTRAAT Ik ben blij dat sinds kort de Gemeentewet mij de bevoegdheid geeft om een woning te kunnen sluiten, wanneer dat no dig blijkt te zijn. Afgelo pen woensdag heb ik van deze bevoegdheid voor hét éérst gebruik ge maakt omdat in de Bo- nedijkestraat de leefbaar heid zeer sterk onder druk stond. Buurtbewo ners Maagden regelmatig via verschillende kanalen over de ontoelaatbare overlast die zij elke dag ervoeren. De politie is ve le malen bij de bewuste woning aan de deur ge weest, maar ook de ver huurder jBasco) heeft ac ties ondernomen om de situatie te verbeteren. De huurder gaf niet thuis en er veranderde niets. Inte gendeel de overlast nam alleen maar toe. Tot groot ongenoegen/ woede en verdriet van de omringen de omwonenden. Naast de verbeteringen aan plantsoenen en de straat hebben de bewo ners van het Middenge bied ook 'recht' op aan genaam wonen, zowel overdag als 's nachts. Daarom vind ik het zo be langrijk dat de gemeente nu een middel heeft om ersonen, die echt over last bezorgen uit hun huis te zetten en het huis te sluiten. Wanneer nodig zat Ik dit middel in andere gevallen zeker ook hante ren. ZOMER Aanstaande vrijdag wor den 13 nieuwe staastoe- Ic zichthouders geïnstalleerd binnen het stadsgewest Vlissingen/Middelburg. In de zomermaanden zijn dan in totaal 26 geünifor meerde toezichthouders werkzaam. Niet alleen in Vlissingen en Middelburg, maar wanneer noodzake lijk ook in de nieuwe ge meente Veere. Het is een goede zaak dat deze 26 mannen en vrouwen dui delijk herkenbaar door de straten lopen. Dat werkt preventief. Voor de bur ger moeten zij het aan spreekpunt zi|n. Ze zijn ae ogen en oren van de politie. De toezichthouders kunnen niet verbaliseren. Waarschuwen en melden aan de politie echter wel. De toezichthouders opere ren niet alleen in de bin nenstad, zij zullen ook in de wijken te zien zijn, ook wanneer zich daar speci fieke problemen voor doen. In de zomermaanden bruist de stad vol van ac tiviteiten: straatfestival, kermis, midzomernacht feest, ga zo maar door. Bij een doorzettende zo mer zijn de ramen meer en verder open, zitten ve len tot laat in de avond in de tuin waardoor we meer van onze (naaste) omgeving merken. De klachten, vooral van ge luidsoverlast, nemen m deze tijd dan ook aan zienlijk toe. Desondanks staan deze voor de politie niet op de eerste plaats. Ik wil daarom een beroep doen op het gezonde ver stand. Toon wat meer be grip voor elkaar, wees to lerant, en probeer eerst met uw buur of met dege ne die de overlast be zorgt, te komen tot een oplossing. Meestal werkt dat wel. Roep pas in het uiterste geval, wanneer u het niet meer weet, de hulp van de politie in. In zo'n situatie zal zeker poolshoogte worden ge nomen. Tot slot wens ik iedereen, al of niet in Vlissingen, een zonnige vakantie toe. Mijn man heeft sinds een bedrijfsongeval een handicap. Komen we bij de gemeente in aanmerking voor hulp? De Wet Voorzieningen Gehandi capten (WVG) bepaalt dat de gemeenten moeten zorgen voor epaalde woon- en vervoers voorzieningen voor hun gehandi capte inwoners. De WVG kent geen leeftijdsgrens; mensen van alle leeftijden kunnen een voor ziening aanvragen. Het gaat daarbij grofweg om een drietal zaken: voorzieningen voor wo nen en vervoer en om rolstoelen. Gehandicapten hebben in alle Walcherse gemeenten volgens dezelfde voorwaarden recht op dezelfde voorzieningen. Voor de uitvoering van de WVG hebben de gemeenten de Gemeenschap pelijke regeling Maatschappelij ke zorg Walcheren (MZW) op gericht. Thuiszorg Walcheren voert een belangrijk deel van de werkzaamheden uit: daar moet men ook de aanvragen indienen. WOONVOORZIENINGEN Woonvoorzieningen stellen indi viduele gehandicapten in staat zoveel mogelijk normaal gebruik te maken van hun woning. Ze kunnen van bouwkundige or niet- bouwkundige aard zijn. Onder niet-bouwkundiae voorzieningen kunt u bijvoorbeeld verhuizing naar en inrichting van een nieu we woning verstaan. De hoofd bewoner kan dan in aanmerking komen voor een vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten. An dere voorzieningen in dit ver band zijn rolstoelvast tapijt of woningsanering i.v.m. CARA. Men besluit tot bouwkundige wo ningaanpassingen als verhuizing naar een aangepaste woning niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en/of dat een bouwkundige woningaanpassing een goedkopere oplossing vormt. VERVOERSVOORZIENINGEN De vervoersvoorzieningen kun nen worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën: het collectief vervoer met taxi, minibus of rol stoelbus en de verstrekking van rolstoelen en scootmobielen. Er is de mogelijkheid tof vervoer met taxi's, minibusjes en rolstoelbus jes. Het bereik van het collectief is: Walcheren, Noord- en Zuid- Beveland en Schouwen-Duive- land. In het werkingsgebied wordt de reisafstand in zones uit gedrukt. Op vertoon van een ver- voerspas kunt u per jaar een vastgesteld aantal bonnen tegen gereduceerd tarief kopen. De Donnenboekjes zijn verkrijgbaar bij: Thuiszorg Walcheren (Bree- straat 15 in Middelburg) en Thuiszorgcentrum Zeeland (Bad huisstraat 104 te Vlissingen). MZW verstrekt ook rolstoelen. Hierbij valt te denken aan duw- wagens, handbewogen of aan gedreven rolstoelen en sportrol- stoelen. Ook aanvragen voor scootmobielen en vergoedingen voor de aanschaf van een aan gepaste fiets, tandem of driewie ler vallen onder deze regeling. Wat de auto betreft is er een mo gelijkheid voor een bijdrage in de aanpassingskosten aaarvan. AANVRAAG INDIENEN Wie denkt in aanmerking te ko men voor één of meer van de ge noemde voorzieningen, kan een aanvraag indienen Tij Thuiszorg Walcheren, Breestraat 15, 4331 TS Middelburg. Aanvraagformu lieren kan men daar persoonlijk afhalen of telefonisch of per post aanvragen. INFORMATIE EN SPREEKUREN Voor informatie over de WVG, het indienen van een aanvraag, of het maken van een afspraak kunt u terecht op het spreekuur van Thuiszorg Walcheren in Middelburg, Breestraat 15, tel. 01 18- 684000. Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 09.30 uur en van 13.30 - 14.30 uur. Tijdens het spreekuur kunt u ook telefonisch een afspraak maken. >e rubriek 'Vragenderwijs' rindt u wekelijks op deze De vindt pagina. Elke week wordt een veel door Vlissingers aan het Stafbureau Com municatie gestelde vraag beantwoord. Vragen voor deze rubriek moeten be trekking hebben op ge meentelijke zaken. U kunt vragen schriftelijk of tele fonisch stellen: gemeente Vlissingen, Stafbureau Communicatie, Antwoord nummer 2, 4380 WB VLIS SINGEN (postzegel niet no dig), telefoon 48 73 35. De redactie maakt een keuze uit de gestelde vra gen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 5