lilli ALS UW PRODUKT TIJDELIJK VOORDELIG IS, HOEFT DE ADVERTENTIE ER NOG NIET GOEDKOOP UIT TE ZIEN. INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTE VLISSINGEN VEËW Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116. SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT. GEMEENTE MIDDELBURG MIDDELBURG VLISSINGEN I VEERE Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER 3 INFORMATIE OVERHEID G E M E E N T E POSTBUS 1 TEL. 0118 -555 444 4370 AA KOUDF.KERKF. FAX 0118 -553 025 Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uu.r De afdeling bur gerzaken is iedere donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur W.R.O. VOORBEREIDINGS- BESLUITEN. Wij maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 3 juli I997 met toepassing van het bepaalde in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verklaard heeft dat een herzie ning van een bestemmingsplan wordt voorbereid voor: 1. het bestemmingsplan A Buitengebied voor twee perce len op het eiland Neeltje Jans, kadastraal bekend gemeente Veere, kaart Veere sectie V, nr. 7, tb.v. de bouw van 4 windturbines en een toiletge bouw; 2. het bestemmingsplan A Buitengebied van de voormali ge gemeente Mariekerke voor de achter perceel Prelaatweg 22 te Aagtekerke gelegen per celen kadastraal bekend gemeente Veere kaart Mariekerke, sectie H, nr. 869 (ged.) en nr. 870 (ged.) tb.v. de uitbreiding van de Jhr. W. Versluijsschool; 3. het bestemmingsplan A Bebouwde Kom Zoutelande voor het perceel Langendam 31 -33 te Zoutelande, kadastraal bekend gemeente Veere, kaart Valkenisse, sectie D, nr. 625 tb.v. het vestigen van een supermarkt; één en ander zoals deze gebieden op de bij deze besluiten behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen zijn aangegeven. Genoemde raadsbesluiten treden op I 7 juli I997 in werking en lig gen met de bijbehorende stukken vanaf heden voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen, Gapingseweg I a te Serooskerke en op het bureau Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke. OPENBAR^ HOORZITTING Op vrijdag 18 juli a.s. 09.00 uur wordt een openbare hoorzitting gehouden in de raadzaal te Koudekerke, Dorpsplein 28. Zij die bedenkingen hebben inge diend tegen het ter inzage geleg de plan van Buitenhof Domburg b.v. voor de bouw van 199 zomerhuizen en entreepoort te Domburg, kunnen hun bedenkin gen dan mondeling toelichten. WONINGWET BOUWAANVRAGEN Wij maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat is binnen gekomen de aanvraag om bouw vergunning voor: Gapinge - het uitbreiden van de woning op het perceel Schotshoek 19; Oostkapelle - het plaatsen van een kap op de garage op het perceel Orionstraat 13; - het uitbreiden van de eethoek van de koetsierswoning op het perceel Duinbeekseweg 19; Veere - het plaatsen van een zom. mast apparatuur op het perceel Kanaalweg Oostzijde; - het bouwen van een bijkeuken op het perceel Vliedberg 26; Zoutelande - het uitbreiden van de vakan tiewoning op het perceel Springvloed 25 Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvragen om een bouwvergun- ning geen bezwaarschrift inge diend kan worden. Een bezwaar schrift kan pas worden ingediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 weken). WET MILIEUBEHEER Wij maken gelet op de desbe treffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat wij voornemens zijn een oprich tingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan Installatiebedrijf Francke, ten behoeve van een installatiebedrijf aan de Schuitvlotstraat 8 te Grijpskerke. De vergunning zal worden ver leend onder het stellen van voor waarden ter bescherming van het milieu. De betreffende stukken liggen vanaf 18 juli I997 tot en met 15 augustus 1997, voor iedereen, tijdens openingstijden, ter inzage op de afdeling Milieu, Gapingseweg la te Serooskerke en bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke en 's avonds na telefonische afspraak (tel. 0118 - 597610). Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp van de vergunning kunnen tot en met 16 augustus I997 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkin gen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schrif telijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wet houders van Veere. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 16 augustus I997 over het ontwerp van de vergunning van gedachten wor den gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Koudekerke, 16 juli 1997 Burgemeester en wethouders van Veere, SLUITING de afdeling Sociale Zaken, gehuis vest aan de Markt 95 te Westkapelle, is in de periode van 14 juli tot en met 29 augustus 1997 in de middaguren gesloten. Wel is het mogelijk om dan tele fonisch een afspraak te maken, tel. 555444. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het bouwen van een berging Sottegemstraat 8 - het bouwen van een garage- berging Gerbrandystraat 96 - het uitbreiden van de showroom Gildeweg 22 - het bouwen van een terrasaf scherming Boulevard Evertsen 2-8 - het bouwen van een woning Nico Engelschmanlaan 14 - het vernieuwen van de achter gevelkozijnen Pres. Roose- veltlaan 122-242 Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. BOUWPLANNEN - VRIJ STELLINGSPROCEDURE: Wij maken bekend dat een bouwplan is ontvangen dat niet in overeenstemming is met de voor schriften van het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Het gaat om: IJ. van der Heijden voor de bouw van een schutting langs de openbare weg tot een maximale hoogte van 180 cm. op de locatie Luzacstraat 13. Wij willen positief beslissen op de aanvraag door vrijstelling te verle nen van de voorschriften van het bestemmingsplan. Voordat wij dat doen liggen de bouw- en situ atietekeningen m.i.v. 17 juli 1997 twee weken (dus tot en met 30 juli 1997) in het stadhuis ter inzage bij de sector Stadsontwik keling sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de tweede verdie ping). In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij ons indienen. VERLEENDE VERGUNNINGEN: In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het bouwen van een bedrijfs gebouw Bedrijfsweg 9 - het slopen van asbesthouden de wanden Badhuisstraat 144 en 146 - het uitbreiden van de woning en de garage Gerbrandystraat 160 - het bouwen van een bloemen kas Rosa Manuslaan 4 Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders. VERKEERSMAATREGELEN Wij hebben besloten i.v.m. de woonbuurtaanpassing o.a. in de Kanariesprenk een 30 Km/u zone en éénrichtingsverkeer (ged) in te stellen. Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin nen 6 weken na de datum van bekendmaking bij burgemeester en wethouders bezwaar maken door het indienen van een gedag tekend en gemotiveerd bezwaar schrift Degenen die een gemoti veerd bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van artikel 8.81 van voor noemde wet de President van de Arrondissementsrechtbank ver zoeken een voorlopige voorzie ning te treffen. U moet dit ver zoek richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht Postbus 5015 te 4330 KA Middelburg. Voor het aanhangig maken van een geschil is griffierecht verschul digd ad fl. 210,- voor natuurlijke personen en ad fl. 400,- voor niet-natuurlijke personen. Het verkeersbesluit ligt thans ter inzage op het stadhuis te Vlissingen, bij de sector Stadsontwikkeling op de daarvoor bestemde informatietafel tot het verstrijken van de bezwaarter mijn. Vlissingen, 16 juli 1997 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de gemeentelijke informa tiepagina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in de 'Faam/Vlissinger' van van daag en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal T.V. DIENSTREGELING BUS Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Lokaal Openbaar Busvervoer Vlissingen/Middelburg heeft, gehoord hebbende het Algemeen bestuur van voornoemde gemeen schappelijke regeling, besloten de dienstregeling vast te stellen voor de busdiensten 56, 57 en 58 voor 1997/1998. Het besluit en de dienstregeling liggen ter inzage op het stadhuis te Vlissingen tweede étage bij de sector Stadsontwikkeling op de daarvoor bestemde informatie- tafel. Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin nen 6 weken na de datum van deze bekendmaking bij het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling administratief beroep aantekenen door het indienen van een gedag tekend en gemotiveerd beroepschrift onder vermelding van het besluit waartegen het beroep is gericht Degenen die een administratief beroepschrift hebben ingediend kunnen tevens, op grond van art 8:81 van voornoemde Wet, de voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven Postbus 2001, 2500 EA in 's-Gravenhage verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat ver eist U moet dan een afschrift van uw beroepschrift bij het verzoek schrift om een voorlopige voorzie ning overleggen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffie recht geheven; dit bedraagt fl. 210,- voor natuurlijke personen en fl. 420,- voor andere dan natuurlijke personen. COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN MID DELBURG. De commissie, die het gemeente bestuur adviseert over de te nemen beslissingen op ingediende bezwaarschriften, komt op don derdag 17 juli 1997 bijeen om belanghebbenden te horen. Behandeld worden de navolgende zaken (onder voorbehoud; zowel de te behandelen zaken als de tij den kunnen nog wijzigen). 16.30 uur. Bezwaarschrift van een aan het Zusterplein gevestigd bedrijf tegen de afwijzing van een aanvraag voor een (jaar)parkeer- vergunning voor parkeermetersl- automaten in het winkelgebied. 16.S0 uur. Bezwaarschrift van de Cliëntenbond Afdeling Zeeland tegen de afwijzing van hun subsi dieverzoek 1997. De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het stad huis. Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secre taris van de commissie, mevrouw mr. A.C. Beije (tel. 0118- 675434). VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanwij zen van een tweede algemene invalidenparkeerplaats bij de ingang van het kerkgebouw aan de Markt te Arnemuiden. Het volledige verkeersbesluit ligt van I 7 juli tot en met 2 7 augus tus 1997 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaarmaken door het indienen van een bezwaar schrift bij het college van burge meester en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Het bezwaarschrift moet onderte kend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. WET MILIEUBEHEER Ter inzage legging beschik king Beschikking Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij in het kader van de Wet milieubeheer een vergunning heb ben verleend aan Appendagerevisie Peene B.V. te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een inrich ting ten behoeve van dé- en mon tage, machinale bewerking, het testen en het splitsen van appen dages. De inrichting is geprojec teerd op het perceel aan de Herculesweg 55 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 500. Inzage De beschikking en alle relevante stukken liggen vanaf heden tot 13 augustus 1997 elke werkdag tijdens kantooruren en op donder dagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur ter inzage op de afde ling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Inzage op don derdagavond dient van te voren telefonisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aange vraagd (0118-675241). Desgewenst wordt er door de afdeling Milieuzaken een monde linge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Beroep Van 17 juli tot 28 augustus 1997 kan beroep worden ingesteld door degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te bren gen over het ontwerp van het besluit, alsmede belanghebben den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit De beschikking worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van deze afde ling. Informatie Nadere informatie over de beroepsprocedure en de daaraan verbonden kosten kunnen bij de afdeling Milieuzaken verkregen worden. WET MILIEUBEHEER Ter inzage legging ontwerp beschikkingen Aanvragen en ontwerp beschikkingen Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat bij hen een aanvraag om vergun ning in het kader van de Wet milieubeheer is ingediend door: 1. KPN Vastgoed Diensten B.V. te Middelburg voor de inrich ting (telefooncentrales) van de Lange Noordstraat 36-38 en de Lombardstraat 2-2a te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nr. 456 (ged.). De aanvraag betreft een revisievergunning; 2. De heer J.PA. van Leeuwen te Middelburg voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het produceren van polyester kano's. De inrichting is gepro jecteerd aan de Kuipersweg 13 de Middelburg kadastraal bekend gemeente Middelburg sectie M, nr. 153 (ged.); 3. Aannemersbedrijf Louws B.V. te Middelburg voor het oprich ten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor de uitoefening van een aanne mersbedrijf (inclusief houtbe werkingsruimte). De inrichting is gelegen aan de Koudekerkseweg 163b te Middelburg kadastraal bekend gemeente Middelburg sectie S, nr. 1732. Inzage De aanvragen, de ontwerp beschikkingen, die gericht zijn op vergunningverlening onder voor waarden en andere relevante stukken liggen vanaf heden elke werkdag tijdens kantooruren en op donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur ter inzage op de afdeling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. De ter inzagelegging duurt tot het einde van de termijn waarbin nen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen op de aanvragen. Inzage op donderdag avond dient van te voren telefo nisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aangevraagd tel. nr. (0118) 67 52 41. Desgevraagd wordt er door de afdeling Milieuzaken een monde linge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Bedenkingen In de periode van 17 juli tot 14 augustus 1997 kunnen gemoti veerde bedenkingen tegen de ont- werp-beschikkingen schriftelijk door een ieder bij het college worden ingediend. Indien behoef te bestaat aan een gedachtewis seling over de ontwerp-beschik- kingen kan daarom telefonisch worden verzocht Tijdens deze bijeenkomst, waarbij de aanvra ger in de gelegenheid wordt gesteld aanwezig te zijn, kunnen mondeling bedenkingen worden ingediend. De persoonlijke gege vens van degene die bedenkingen heeft ingediend worden, indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt Alleen zij die tij dig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men rede lijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te bren gen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het uitbreiden van een kan toorgebouw op een perceel aan de Uyterschootweg; - het verbouwen van een nood uitgang voor de souterrain en het aanbrengen van een vluchttrap op het perceel Bachtensteene 14; - het uitbreiden van een woning op het perceel 't Zanddorp 150; - het verbouwen van een pak huis/werkplaats tot woning op het perceel Veerseweg 34; - het uitbreiden van een badka mer op het perceel Mossel- kreekstraat 26; - het bouwen van een kantoor ruimte boven een garage op het perceel Tuindorp 43; - het uitbreiden van een woning op het perceel Oude Koudekerkseweg 72; - het plaatsen van veldverlich- ting op het perceel Lelien- daalseweg 10; - het bouwen van een schuur/garage op het perceel Oud Arnemuidsvoetpad 24; - het uitbreiden van de woning op het perceel Langevielesingel 46; - het bouwen van een woning met garage op het perceel Walcherseweg 256 B; - het bouwen van een bedrijfs woning met garage en loods op een perceel aan de Voltaweg; - het verbouwen van de woning op het perceel Breestraat 53; - het verbouwen van het pand op het perceel Lange Delft 115; - het verbouwen van het pand op het perceel Pauwpoort 3; - het uitbreiden van de woning op het perceel H. de Hasestraat 23. Eventuele bezwaren tegen bouw aanvragen kunnen pas worden ingediend nadat op de aanvragen is beslist N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 30 juni tot en met 4 juli 1997 zijn de volgende vergunningen verleend en/of zijn met de volgende meldingen inge stemd: - het wijzigen van een gevelpui op het perceel Langeviele 3-5; - het uitbreiden van een woning en het verbouwen van een schuur tot een orthopedagogi sche werkruimte op het per ceel Noordweg 376; - het bouwen van een woning op een perceel (kavel 2F) in Prooijenspark; - het verbouwen en vergroten van een magazijn op het per ceel Langeviele 26-34; - het bouwen van een centrale huisvesting buitendienst op het perceel Waldammeweg 11; - voor het verhogen van een muur op het perceel Schorer straat 29; - het plaatsen van een schuurtje op het perceel Smaragd 40; - het plaatsen van een blokhut op het perceel Arnelaan 26; - het bouwen van een bedrijfs- loods op een perceel aan de Voltaweg; - het verbouwen van een gara ge/berging op het perceel Radermacherstraat 2; - het bouwen van een woning op een perceel (kavel 8H) in Prooijenspark; - het uitbreiden van een woning op het perceel Schweitzer- straat 16; - het uitbreiden van een woning op het perceel President Kennedylaan 16; - het bouwen van een schuur/berging op het perceel Oosterscheldestraat 213; - het uitbreiden van een woning op het perceel 't Zanddorp 150; - het bouwen van een berging op het perceel Molenwater 27. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWPLANNEN - vrijstellingsprocedures De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat bouwplannen zijn ontvangen die niet in over eenstemming zijn met de voor schriften van het ter plaatse gel dende bestemmingsplan (art 18a en 19 WRO) en/of waar voor het desbetreffende gebied een voor- bereidingsbesluit van kracht is (prt 50, lid 5 WW). Het gaat om: - het bouwen van een berging/hobbyruimte op het perceel Koninginnelaan 36; - het plaatsen van een tuinhuis op het perceel Van KJeffens- laan I; - het bouwen van acht half vrij staande woningen aan de Hannie Schaftstraat; - het verbouwen van een schuur op het perceel Veerseweg 36; - het plaatsen van een blokhut op het perceel Obsidiaan 12; - het uitbreiden van de woning op het perceel H. de Hasestraat 23; - het vergroten van de woning op het perceel Luteijnstraat 13; - het bouwen van een vitrine voor de ANWBIVW op een perceel aan de Nieuwe Burg; - het bouwen van een garage op het perceel Tuindorp 60; - het plaatsen van een tuinhuis je op het perceel Kastanjelaan 5. Het college van burgemeester en wethouders wil positief beslissen op de aanvraag. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 5 van de Woningwet en artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken dit mogelijk. Voordat zij dat doen liggen de bouw- en situatietekeningen m.i.v. 18 juli 1997 twee weken (tot en met 31 juli 1997) ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, sec tie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. In die periode kan iedereen schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij hen indienen. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van van daag.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 3