VEILING Generale Bank Middelburg moderniseert Basco: geen uitverkoop van huurwoningen Middelburg gaat woningen opplussen Zeeuwse prijs integratie gehandicapten Uniek stukadoorswerk in Westkapelle ANTIEK- EN INBOEDEL Zeeuws Veilinghuis Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER 13 In de Middelburgse woonwijk 't Zand begint de gemeente Middelburg met het 'opplussen' van vijfentwintig woningen. Opplussen houdt in dat de woningen veiliger worden gemaakt voor ouderen. Zo worden bijvoorbeeld de drempels uit de woning gehaald, niveauverschillen opge heven en steunen in de douche. Vorige week woensdag is in kerkcentrum De Morgenster een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor buurtbewoners van 55 jaar en ouder met een eigen woning. De gemeente Middelburg geeft vijftig procent subsidie op het bedrag dat nodig is om een woning op te plussen. Het opplussen van een woning kost gemiddeld zo'n achtdui zend gulden. 24 juli, aanvang 13.30 uur „De snelle groei van de Generale Bank heeft geleid tot mo dernisering van de ge hele onderneming. Dat was de reden om het filiaal in Middel burg snel een ingrij pende verbouwing te geven", zo vertelt Cees Zwezerijen, kan toordirecteur van de Generale Bank aan de Stationstraat. Na een periode van acht maanden is het ge bouw nu gereed. Vori ge week vrijdag werd het kantoor heropend. Herengracht 74 Middelburg De Vlissingse woningbouwvereniging Basco heeft haar besluit terug gedraaid om de maxi male huurverhoging van zeseneenhalf procent van kracht te laten gaan voor een aantal wo ningen in de Oost-Souburgse Molenweg. „We waren van plan die woningen te verkopen", verklaart Adrie Raas, directeur van de Basco. „Het is gebruikelijk dat we dan de maximale huurverhoging invoeren. Omdat lang niet alle huurders hun woning kunnen of willen kopen hebben we ons besluit teruggedraaid". Leefbaarheid Discriminatie Audi bejubeld 25 jaar ZMF Podenco Gebruikte auto's Dagelijks leven Nieuwe Mazda 626 Keurslager gekeurd Bedrijvig Zeeland Zomerzwerven Warm weer Reis naar Rome Verfproblemen Zonkracht Carlier erkend Het opplussen is in Middel burg geïntroduceerd door het Samenwerkingsoverleg Oude renbonden Middelburg. Op andere plaatsen in het land worden ook al woningen aan gepast. Onder het motto voor komen is beter dan genezen wordt vooral gelet op de pre ventie tegen vallen. Het pro ject in 't Zand is een proef voor de gemeente Middel burg. Het project wordt bege leid door een samenwerkings verband van de gemeente Middelburg, de Stichting Wel zijn Ouderen Middelburg, de ouderenbonden ANBO en PCOB en de Bouwwinkel Zee land. De woningbouwvereni ging Middelburg plust haar woningen zelfstandig op. De Bouwwinkel Zeeland heeft onderzocht welke aanpassin gen er aan de woningen ge maakt moeten worden om meer veiligheid te waarbor gen. „Het gaat voornamelijk om valpreventie", vertelt W. Kooiman van de Bouwwinkel Zeeland. „We halen dus bij voorbeeld alle drempels uit de woning en ook andere niveau verschillen worden aangepakt. Gladde vloeren worden stroef gemaakt om uitglijden te voorkomen en na het opplus sen hoeft iemand bijvoorbeeld niet meer op een krukje te staan om een raampje open te kunnen doen". Vallen wordt gezien als het grootste gevaar in de eigen woning. Jaarlijks overlijden er in Nederland zo'n 1750 mensen ten gevolge van een valpartij, een getal dat vergelijkbaar is met het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Kosten Het opplussen beperkt zich niet alleen tot de woning. Ook wordt er gekeken naar de toe gang aan voor- en achterzijde. Kooiman: „Als de stoep bij voorbeeld niet goed op het tuinpad aansluit dan komt de gemeente dat veranderen. De woning moet gewoon beter toegankelijk worden". De uit voering van het opplussen wordt gedaan door de Werk plaats Walcheren. „Er komt eerst een voorlichter bij de mensen thuis", legt Kooiman uit. „Die spreekt met de men sen door hoe alles in zijn werk gaat. Daarna volgt er een technisch onderzoek van een medewerker van de Bouwwin kel Zeeland. Die maakt een rapport met daarin een inven tarisatie van de aanpassingen die gemaakt moeten worden. Dat rapport wordt besproken waarna de aannemer een kos-„ tenraming maakt". Totdat de opdracht aan de aannemer wordt gegeven hoeft de eige naar nog niets te betalen. Pas als wordt besloten het opplus sen daadwerkelijk door te la ten gaan wordt er over geld gepraat. „Als we de kostenra ming hebben kan er subsidie worden aangevraagd", weet Kooiman. „Pas na de uitvoe ring hoeft er betaald te wor den. Het opplussen van een woning kost gemiddeld acht duizend gulden maar het be drag verschilt natuurlijk per geval". De gemeente vergoed vijftig procent van de kosten die ge maakt worden. De andere helft van het bedrag moet door de eigenaar van de wo ning zelf worden betaald. Tijdens de voorlichtingsbijeen komst die vorige week in De Morgenster werd gehouden bleek er veel belangstelling onder de oudere buurtbewo ners voor het opplussen. Ze stig toehoorders lieten zich uitleggen wat het opplussen betekend, al in de pauze lieten veel mensen zich inschrijven voor het project. In de Van de Perrestraat is bij wijze van proef al één woning aange past. Als de proef geslaagd is gaat de gemeente zich bezin nen over hoe het opplussen van woningen in de toekomst gefinancierd moet worden. De Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid (ZSG) stelt dit jaar weer de Zeeuwse prijs integratie gehandicapten beschikbaar. De prijs is bedoeld voor particulieren, officiële instanties en andere organisa ties die zich hebben ingezet voor de integratie van ge handicapten. Voorbeelden hiervan zijn de toeganke lijkheid van een gebouw, het stimuleren van deelname van gehandicapten op de arbeidsmarkt of het bieden van geschikte sport- of recreatiemogelijkheden. De inzendingen voor de Zeeuwse prijs integratie ge handicapten moeten voorzien zijn van een argumenta tie van maximaal twee bladzijden. De prijs is bedoeld als waardering voor de inzet die er in het afgelopen jaar toe heeft bijgedragen dat mensen met een handi cap beter aan de Zeeuwse samenleving kunnen deel nemen. Vorig jaar is de prijs uitgereikt aan de Stich ting Keuzebegeleiding Onderwijs Arbeid voor traject begeleiding van werkzoekende schoolverlaters met een handicap, naar de speeltuinvereniging Meiveld in Middelburg waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen, naar de Stichting Oosterscheldedag- verblijven voor de cadeaushop annex tearoom en ko pieerwinkel waar mensen met een verstandelijke han dicap werken. Nominaties kunnen tot 15 september bij de ZSG is Goés worden ingediend. Veilingdag: Donderdag 24 juli: aanvang 13.30 uur Kijkdagen: Dinsdag 22 juli: 14.00-19.30 uur Woensdag 23 juli: 14.00-19.30 uur T.o.v. notaris mr. L.A.J. Janse de Jonge gaat veilingmeester J.E. Vlottcs over tot het veilen van o.a.: schilderijen van w.o. M. Göth en P.G. Vertin, juwelen, Zeeuw se kabinetten, bureaus, piano's, tin-, koper- en ijzerwerk, oude tapijten, porselein, spiegels, lampen, oldtimers: Mercedes 350 SL. Mercedes 280 SE en Peugeot 202 anno 1947. alsmede decoratieve objecten en wat er verder ter tafel gebracht wordt. Catalogus verkrijgbaar aan de zaal organisatie: Zeeuws Veilinghuis Herengracht 74 4331 PX Middelburg Tel. 0118-650680 Fax 0118-550682 Dir. A.J.J, de Pagter De Generale Bank is een alge mene bank met in totaal zo'n 90 vestigingen verspreid in Nederland, Frankrijk en Duits land. „Het is een dochteron derneming van de Generale Bank in Belgie. Het pand waarin de bank zich heeft ge vestigd is dertig jaar oud. Eer ste hoorde het gebouw bij de ijzergieterij en daarna hebben andere bedrijven er hun on derkomen gehad waaronder de Slavenburg Bank". Voor heen werkte de Generale on der de naam Nederlandse Kre dietbank, daarna Credillionar Bank en sinds 1995 prijkt het bord met opschrift Generale Bank op de gevel. Om de snel le groei van de onderneming aan te kunnen wordt stevig gemoderniseerd. De Generale Bank presenteert zich als 'de andere bank'. „Tijd een aandacht voor de clienten is het allerbelangrijk ste en dat maken wij ook waar. Wij werken met een ge routineerd administratiesys teem waardoor alles sneller wordt verwerkt. Zo heeft het personeel meer tijd over en dat wordt besteed aan clien ten. Vele klanten ervaren bij andere banken dat ze een nummer zijn en dat willen wij voorkomen". Na de verbouwing is het aan tal arbeidsplaatsen gestegen van acht naar dertien. Clienten worden in een goeie sfeer ont vangen en krijgen een breed' advies". De Generale Bank heeft een sterke affiniteit in beleggingen. „Het Regionaal Effectenteam (RET) staat de bank bij het geven van infor matie wat betreft de ontwikke lingen op de effectenbeurs. Het resultaat van deze samen werking maakt dat de Genera le Bank direct toegang heeft op de effectenbeurs". Niet alleen de inrichting is modern maar ook het appara tuur waarmee er wordt ge werkt bevat de nieuwste tech nieken. Wij zijn de eerste bank in Middelburg dat werkt met het Lamson kassysteem, een buizenpostsysteem. Met dit systeen worden alle trans acties automatisch verwerkt. Ook kunnen klanten gebruik maken van de oplaadsysteem voor de chipknip. Wij vervul len als het ware een pioniers rol". Private banking is een van de services van de Gene rale Bank. Hiervoor zijn speci aal mensen opgeleid tot finan ciële adviseurs die onze doel groepen zo goed mogelijk bij- staan met uitgebreide infor matie en advies". De Generale Bank richt zich met name op de bovenkant van de particu- Cees Zwezerijen. FOTO ANDA VAN RIET liere markt en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Bij de opening kreeg Terre des Hommes een cheque over handigd en er is in het ge bouw een expositie ingericht van Jo den Herder met het thema 'Gezicht op Walcheren'. De houten vakantiewoning aan de Joossesweg in West kapelle kan volgens stukadoor Tonny Dekkers weer jaren vooruit. „Het hout was rot en als de wanden vervangen hadden moeten worden door stenen muren moest zo'n beetje de hele woning worden herbouwd", legt Dekkers uit. De nieuwe materialen die hij gebruikt zijn afkomstig van een bedrijf uit Limburg. „De muur is gemaakt van Thermo- sil, een heel licht materiaal dat gemakkelijk te verwerken is. De blokken zijn zo licht dat we ze gewoon aan de oude hou ten muur hebben kunnen han gen". Thermosil is een paar jaar geleden op de markt ge komen en werd aanvankelijk gebruikt als brandwerend ma teriaal. Sinds kort worden de witte blokken ook in de bouw toegepast. Dekkers: „Het is ook prima als vochtwering, binnen is het ook al vaker ge bruikt maar dit is eigenlijk de eerste keer dat het buiten wordt toegepast". Om het ma teriaal geschikt te maken als buitenmuur heeft Dekkers er een speciale coating over ge smeerd. Daarna is de al even bijzondere stuklaag aange bracht. „Ook die stuklaag is nieuw in Zeeland", weet Dek kers. „De stukspecie is ge- Tonny Dekkers: „De stenen zijn niet van echt te onderschei den". FOTO ANDA VAN RIET maakt van een mortel die eruit ziet als gewone bakstenen. Met speciale messen trekken we voegen in de stuklaag en die werken we daarna af als gewone metselvoegen. Het eindresultaat is een muur die niet te onderscheiden is van een echte gemetselde muur". Het voordeel van de methode die Dekkers heeft toegepast is dat de muur een goede isola tie biedt tegen geluid en warmteverlies. Daarnaast is de muur van Dekkers een stuk goedkoper als een echte muur. Dekkers: „Nu kost het zo'n vijfennegentig gulden per vierkante meter. Dat lijkt op het eerste gezicht nog een boel geld maar als je een tra ditionele muur metselt ben je zeker driehonderd gulden per vierkante meter kwijt. Daar naast ben je ook voor het on derhoud veel minder kwijt. De houten muur moest toch zeker om de twee jaar geschilderd worden, en de verf is ook duur betaald". De snelheid waar mee met de nieuwe materia len gewerkt kan worden is vol gens Tonny Dekkers ook een pluspunt. In anderhalve week tijd heeft de stukadoor de zo merwoning omgetoverd tot een stenen huis. Dekkers: „Voor mij was dit ook een proef maar ik verwacht veel van de nieuwe materialen. Zelfs de kenner kan niet zien of de stenen echt zijn of niet". Als de Basco van plan is om huurwoningen te verkopen aan de huurders is het gebrui kelijk dat de huur wordt ver hoogd met het maximum dat momenteel op zeseneenhalf procent ligt. „Dat is eigenlijk een extra stimulans voor de huurders om de woning te ko pen", legt Raas uit. „Meestal hebben we daar geen proble men mee maar in de Molen weg in Oost-Souburg waren teveel mensen die niet wilden kopen. Die zijn nu in het ge weer gekomen en volgens mij volledig terecht. Het is een beetje schipperen tussen ver huren en verkopen en dan loop je wel eens tegen proble men aan", vervolgt hij. In de gemeente Vlissingen staan negentienduizend wo ningen waarvan er tiendui zend verhuurt worden. Het aantal eigen woningen in de gemeente ligt daarmee ver onder het landelijk gemiddel de. „Het stimuleren van het eigen woning bezit wordt aan gestuurd door Den Haag", vertelt Raas. „Eigenlijk wordt de koopsector door de belas tingvoordelen wel een beetje voorgetrokken. De huurwo ningen worden duurder ter wijl kopen op verschillende manieren aantrekkelijk wordt gemaakt. Staatssecretaris Tommei wil nu eenmaal het bezit van de eigen woning sti muleren. Voor ons is de ver koop van woningen een mooie bron van inkomsten waar we op andere plaatsen wee nieuwe huurwoningen kunnen bouwen". De Basco heeft de laatste tijd veel wo ningen verkocht. Zo is de hele wijk Kanariesprenk onlangs aan Staalbankiers overge daan. De studenten uit de flat in de J.M. Kempenstraat in Paauwenburg zijn op kosten van de Basco naar de binnen stad verhuisd en de maison nettes worden momenteel verkocht. „Het is niet zo dat wij een totale leegverkoop houden", verklaart Raas. De verkoop van huurwonin gen is niet alleen een leuke bron van inkomsten voor de woningbouwvereniging maar is volgens directeur Raas ook goed voor de leefbaarheid in de wijk. „Als er een mix is van koop- en huurwoningen komt dat de buurt meestal ten goe de. Het is toch zo dat mensen met een eigen woning door gaans meer aan hun huis doen als huurders. Als er koopwoningen tussen de huurhuizen staan heeft dat toch invloed op zo'n straat en gaan huurders ook beter voor hun omgeving zorgen. Dat is iets waar iedereen baat bij heeft". Ook in de toekomst is het niet ondenkbaar dat de Basco nog woningen uit haar bestand te koop aan biedt. Raas: „Eenge zinswoningen verkopen we niet meer. Maar etagewonin gen zoals in de J.M. Kempen straat zullen we nog wel ver kopen. Met het geld kunnen we dan weer andere rendabe- Veel beheerders van recreatiegebieden en parkeerterreinen hebben bij de ingang van hun terrein een hoogtebalk geplaatst om kampeerauto's te weren. De Nederlandse Kampeerautoclub (NKC) betitelt deze hoogtebalken als discriminatie. Het gaat de beheerders er voornamelijk om dat er op hun gebied niet over nacht wordt. „Wij stellen dat beheerders iedereen moeten ver bieden om ergens te overnachten. Wat er nu gebeurt is discri minatie van een categorie toeristen", aldus de NKC. Overal waar de hoogtebalken opduiken, neemt de club contact op met de betreffende instanties. Daarnaast bestookt de NKC vooral gemeentebesturen met het verzoek om op parkeerterreinen rui mere plaatsen in te richten voor kampeerauto's. De Audi A4 is uitgeroepen tot Zakenauto van het jaar 1997. Uit het juryrapport: „De A4 biedt zoveel meerwaarde aan rij- kwaliteiten en uitstraling dat de hogere prijs voor de auto zon der meer verantwoord is". Ook roemde de jury de technische vooruitstrevendheid van Audi. Het merk viel overigens nóg een keer in de prijzen. De Audi A3 ontving de 'Rode punt voor hoog ste design kwaliteit' van het gerenommeerde Design Centrum Nordrhein-Westfalen uit Duitsland. De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) en de stichting Natuur en Milieu vieren hun vijfentwintigjarig bestaan. Om dit te vieren heeft de ZMF een speciaal jubileumboek samengesteld. 'Van ac tie naar overleg', zoals de uitgave is genoemd, geeft een beeld van de ontwikkeling van de federatie aan de hand van gevoerde acties. De Walcherse hondenschool Westhound brengt in augustus een bezoek aan een opvangcentrum voor Podenco-honden in Spanje. De Podenco is een jachthond die gebruikt wordt voor de jacht op konijnen. De Spaanse eigenaren gaan niet zachtzin nig met de dieren om nadat zij niet meer geschikt zijn om mee te jagen. De honden worden mishandeld, opgehangen of dom weg in containers gegooid. Wie de 108 Podenco's in het op vangcentrum wil helpen kan spullen als slaapplaatsen, speeltjes etc. naar de Vlissingse Martin Gaus-hondenschool brengen. Die worden dan meegenomen naar Spanje. Anwb en Bovag brengen tweemaandelijks een koerslijst uit, waarin richtprijzen staan opgenomen voor gebruikte auto's. In de juli/augustus editie staan daarin voor het eerst ook brand stofverbruik cijfers. Consumenten letten namelijk bij de aan schaf van een auto meer en meer op het verbruik. Verder bevat het boekje informatie die uiteenloopt van prijzen tot technische gegevens van ruim achtduizend personenauto's die niet ouder zijn dan zeven jaar. De koerslijst is verkrijgbaar bij de Anwb-ves- tigingen. in het extra dikke zonenummer van het blad Psychologie is een special over ons dagelijks leven opgenomen. Hierin staan artikelen als: wat zeggen onze bezittingen over ons, wat doen mannen tegenwoordig in het huishouden en hoe komt het dat we het ene dier opeten en het andere vertroetelen? Verder in het juli/augustus nummer: het voorkomen van vakantiestress, een psychologisch profiel van serie moordenaars en doorleven met kanker. Een nieuw model Mazda 626 maakt deze maand zijn opwach ting bij Auto Walcheren Dijkwel. De dynamische nieuweling is compacter dan zijn voorganger, terwijl de auto beduidend meer binnenruimte biedt. Voorlopig verschijnen alleen de Sedan en Hatchback in de showroom. Een riante Wagon-uitvoering volgt in december. Keurslager A.J. de Visser in Middelburg is onlangs goedge keurd door de Nederlandse Vereniging van Keurslagers. Dat houdt in dat Ab de Visser zich opnieuw een jaar lang 'keursla ger' mag noemen. De 550 bij de vereniging aangesloten slagers worden jaarlijks gekeurd op hygiëne, assortiment, versheid, kwaliteit, vakmanschap en service. Daarnaast wordt de slager bezocht door een zogenaamde 'mystery shopper'. Deze beoor deelt het bedrijf door de ogen van de consument. De derde editie van de bedrijvenpromotiegids Zeeland is uit. De gids geeft informatie over Zeeuwse bedrijven en probeert daarnaast meer bedrijven over de streep te halén om zich in Zeeland te vestigen. De gids opent met een algemene inleiding over het woon- en werkklimaat in Zeeland, waarna gemeenten en instanties hun mogelijkheden voorleggen. Het tweede ge deelte is bedoeld voor bedrijven die zich al in Zeeland bevin den. Zij vinden hier nieuwe afnemers en toeleveranciers. De be drijvenpromotiegids is een product van de Economische Pro- motiegroep Zeeland en de provincie Zeeland. Net als voorgaande jaren brengt de ZWN deze zomer de zoge naamde 'zomerzwerfkaart' uit. Hiermee kan een dag lang onbe perkt met bus, tram en metro door Nederland worden gereisd. De tarieven zijn hetzelfde als vorig jaar: ƒ16 voor volwassenen en ƒ10,50 voor kinderen tot en met elf jaar en houders van een Pas 65+. Voor gebruik van een Interliner wordt 5 toeslag in re kening gebracht. Zomerzwerfkaarten zijn verkrijgbaar bij de buschauffeur. Speciaal voor de gelegenheid heeft de ZWN een folder met reistips en uitgebreide informatie uitgegeven. De Gemeenschappelijke Gezondheids Diensten van Zeeland en Brabant hebben samen de folder 'Zomerhygiëne' uitge bracht. Deze geeft informatie over zwemmen in open water, voeding, zonnebaden, zomersmog en overlast. De folder is ver krijgbaar bij de Gezondheidswijzen het informatiecentrum van de GGD aan de Westwal 37 in Goes. Hier is ook een kleine ten toonstelling ingericht over gezondheid en vakantie. De Vlissingse H.M. Woltering heeft met een landelijke wed strijd van modeketen Amici een zevendaagse reis naar Rome voor twee personen gewonnen. Woltering maakte een slagzin en leverde die in bij het Vlissingse filiaal van de modeketen. Be halve H.M. Woltering uit Vlissingen zijn er nog twee winnaars uit andere delen van het land. Wie zijn huis schildert kan allerlei onverwachte en nare pro blemen tegenkomen. Zoals zuigende ondergronden, haar scheurtjes in de muren en plafonds, door nicotine vergeelde muren, schimmels, onregelmatige ondergronden en vochtaan- slag. Daarom heeft Histor een compact assortiment probleem oplossende verfproducten samengesteld. Het Varifix-assorti- ment, zoals dit totaal-pakket genoemd wordt, is onder te verde len in drie categorieën: voorbehandeling, wandafwerking en bij producten. Met de Sunwatch II kan iedereen voortaan de kracht van de zon meten. Het apparaatje bezit een gevoelige sensor die de schadelijke UV-straling van de zon meet en aangeeft of het vei lig en verstandig is om in de zon te blijven zitten. De toename van UV-straling is een gevolg van het dunner worden van de Ozonlaag. Het resultaat is een enorme toename van het aantal huidkanker patiënten. De Sunwatch stelt zich automatisch in op het ingegeven huidtype, de beschermingsfactor van het zonne brand middel en de gemeten hoeveelheid UV-straling. De stichting Keurmerk Busbedrijf heeft Carlier Touringcarbe- drijf uit Middelburg officieel erkend. Dat betekent dat Carlier heeft aangetoond dat zij aan de hoge kwaliteitsnormen met be trekking tot onderhoud, handhaving rij- en rusttijden, verzeke ringen en opleiding van het personeel heeft voldaan. Het Keur merk wordt verleend als officiële instanties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Rijksverkeersinspectie de stichting positief hebben geadviseerd omtrent de aanvraag van een be drijf. Voor de consument betekent het Keurmerk een extra ga rantie op het gebied van veiligheid en comfort. Ie woningen bouwen. We zijn natuurlijk een bedrijf en ook wij moeten onze toekomst ze ker stellen". Ook Raas is niet gelukkig met de stijgende huurprijzen van de laatste ja ren. „Het liefst zouden we he lemaal geen huurverhogingen vragen maar voor ons blijven de kosten ook stijgen. Nu is het weer de Wet op de Onroe rende Zaak Belasting die extra kosten met zich meebrengt". Samen met de gemeente Vlis singen is de Basco nu bezig met het ontwikkelen voor plannen voor het Middenge bied. Zo worden er in ieder geval aan de Hogeweg senio renwoningen gebouwd met een supermarkt eronder. „Ook dat is iets waar we flink in moeten investeren. Er komen steeds meer ouderen dus moeten we veel etagewonin gen aanpassen en bijvoor beeld van een lift voorzien". Dat de Basco zo nu en dan kri tiek krijgt is volgens Raas niet verwonderlijk. „We liggen wel eens onder vuur maar dat is niet vreemd. Als je flink aan de weg timmert kijkt iedereen naar je. Maar we willen zoveel mogelijk werken aan kwaliteit maar dat kost geld. Eigenlijk kost goed wonen gewoon geld, zowel voor de huurder als voor de verhuurder". BB Directeur Adrie Raas van woningbouwvereniging Basco. FOTO ANDA VAN RIET

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 13