94 Sportfondsenbad is op zoek naar records Russisch koor twee keer in Zeeland GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN JULI AUGUSTUS snelle en efficiënte verhuur en voor ieder wat wils. dr. A.M.W. van Houwelingen, oogarts WOENSDAG 9 JULI 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 28 jytlDD ElB^ va 89,95 \0 ümbro va 79,95 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Hard werken Per 01/07/'97 is toegetreden tot de oogheelkundige maatschap van W.H. Bavelaar en C. Stroüs, oogartsen Voor afspraken in Vlissingen of Middelburg kunt u van maandag t/m vrijdag bellen naar: 0118-633079, van 09.00 -12.00 uur 13.30- 16.30 uur Maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Zaterdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Zondags gesloten. Albert Heijn Kalverstraat, Middelburg Wonen op Walcheren: De woningcorporaties op Walcheren: de Woningbouwvereniging Middelburg, BAS CO Stichting Woningbeheer, de Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting én de Woningstichting Walcheren werken nu ruim tweeënhalf jaar met het advertentiemodel. Dit betekent dat het totale woningaanbod van deze corporaties om de 14 dagen in de Faam/VIissinger verschijnt. De klant kiest zelf. Hoog tijd om deze nieuwe werkwijze te evalueren én daar aan te passen waar nodig. In deze editie vindt u het resultaat van de evaluatie en aanpassin gen zoals deze door het onderzoeksinstituut O.T.B. zijn geadviseerd. Landelijke campagne voor behoud boerenerven met Erfgoed trofee Het sportfondsenbad Vlissingen is op zoek naar gekke, leuke, dwaze en originele re cords. Gewoon voor de lol, of voor een of- ficile vermelding in het Guinness Book of Records. In het sport fondsenbad worden van 12 tot en met 26 juli de Recorddagen gehouden. De actie is opgezet om meer mensen in de Neder landse sportfondsen zwembaden te inte resseren. Orchideeenkwekerij Wekking heeft uitgebreid met een terras waar een kopje koffie gedronken kan worden na bezichtiging van het uitgebreide assortiment exotische planten. Internet wordt steeds meer gebruikt, ook door ondernemers. Harrie Verkaik heeft nu zelfs een showroom op de computer centrale en verkoopt er nog op ook. Met succes. Skaten raakt steeds meer in de belangstelling. Maar opgepast! Remmen is nog moeilijk. In Vlissingen kan een cursus worden gevolgd waar remmen een van de belangrijkste onderdelen is. De mysterieuze godin Nehalennia staat de komende tijd centraal in het Zeeuws Museum. De opening van de tentoonstelling valt samen met de naamsverandering in Nehalennia van de Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg. Fiets „Een Rus zal niet gauw in een praatgroep be landen. Wat hem ook dwars zit, een Rus zingt. Of hij nu zingend z'n vreugde uitschreeuwt, een groot verdriet verwoordt of stilletjes om hulp of vergeving smeekt, dat zingen komt al tijd uit het diepst van de ziel. Daarom kun je Russische muziek alleen goed vertolken als je wéét wat je zingt. En als je jezelf toestaat het met eerlijke emotie naar buiten te brengen." Buitenkansje PZC WEEKBLADEN faam/vtis s-mger O. faam /vlis singer O.T C* VOETBALSCHOENEN o.a. Nike Umbro Cruyff Diadora Reebok KINDER- St.Janstraat 20A VOETBALSCHOENEN Middelburg,01 18-637137 va 49,95 AtK ZAAL- VOETBALSCHOENEN ook voor kinderen Reebok huis. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de schitterende manier waarop zij de muziek interpre teren. Bovendien zijn het (meest afgestudeerde) leerlin gen van het conservatorium. Wie het wil zien en wil horen kan op zo'n concert ook heel wat opsteken van koorzang techniek. Alleen dat is al een belangrijke reden om naar dit concert te gaan. Daarnaast kun je er natuurlijk ook nog intens van genieten. Deze jon gelui hebben in korte tijd al veel naam gemaakt", zegt Emilia Tabatchnik. „Zo treden zij 'thuis' uitsluitend op in de exclusieve grote concertza len. Daar staat men dan echt lang voor in de rij. En bijvoor beeld hun eerste concert ('92), meteen al in de katholie ke kerk 'Notre Dame des Lourdes'. Verder opnames met beroemdheden als Georg Solti (dirigent) en Vladimir Ashkenazi (pianist); nauwe samenwerking met The Symphonic Orchestras van St.Petersburg; twee jaar terug winnaar van de Internationale Competition in het Zwitserse Neuchatel, het is maar een greep." Volgens Emilia, zelf uit St.Pe tersburg afkomstig, hoef je geen Rus te zijn om Byzantijn se muziek te kunnen vertol ken: „Maar het is beslist heel hard werken. De taal, de uit spraak, die zo bijzondere klank. En natuurlijk de op rechte emotie, dat zingen vanuit de ziel. Dan moet je dus weten wat de woorden betekenen, beseffen of je God zachtjes om vergeving vraagt, Hem looft of bijna dwingend om hulp schreeuwt. Dit is bij de repetities dan ook min stens zo belangrijk als de juis te toon of dat moeilijke loopje. Noten zingen is immers nog lang geen muziek maken. Maar, voor wie het aandurft: Sretsenije heeft graag nog wat diepe bassen en tenoren erbij. Ook voor andere goede stemmen is nog plaats." Voorlopig is het eerstvolgende optreden van het Zeeuws/By zantijns Koor pas dit najaar gepland, waarschijnlijk in Zeeuws Vlaanderen. Nu staan dus eerst de St.Petersburgers in de schijnwerpers. De Rus sen logeren bij leden van Sretsenije. In de loop van za terdag worden zij ontvangen door het Zeeuws Vrouwen koor - eveneens onder leiding van dirigente Tabatchnik - dat het optreden in 's Heer Abts- kerke organiseert. Zowel het concert in de Middelburgse Oostkerk als in de kerk van 's Heerabtskerke begint om 20.00 uur. Voor de liefhebbers: Het St.Petersburg Jongeren Koor brengt een zeer geva rieerd repertoir van alle tijden. Zoals onder meer composities van Bortnjansky, Ippolitov- Lvanod, Tchaikowsky, maar ook van de moderne Falik, Schnitke en Smirnov. Verder volksliederen waaronder Gavriliada, Belaja teherjomoe- cha, Ti-ri-ri en Kalinka. Hun CD 'Russian Music of 19-20 centu ries' is in beide kerken ver krijgbaar. Bij ons heeft u werkelijk alle tijd voor uw boodschappen. Rustig winkelen na een lange dag. Of nog even een snelle boodschap voor late trek of onverwachte visite. Het kan allemaal! De vrije sector Nieuw is het woningaanbod in de vrije sector. Voor deze woningen en/of appartementen geldt dat die het eerst komt, liet eerst maalt. Een extra service naar klanten die spijkers met koppen willen slaan. En tegelijkertijd niet gebonden willen zijn aan een verplichte minimale huurtermijn, waar veel particuliere verhuurders mee werken. Het woonpasnummer Ook nieuw is het woonpasnummer. Een woningzoekende die reageert op het woningaanbod krijgt automatisch een woonpasnummer. Met dit nummer wordt het invullen van de woonkeuzebon ver eenvoudigd, zowel voor de klant als de corporatie. Eenvoudiger adverteren Ook het opzoeken van een geschikte woning is vereenvoudigd. U vindt het woningaanbod voortaan gerangschikt naar woongebied én prijsklasse. En bij iedere woning staan de voorwaarden vermeld. Voor ieder wat wils Zoekt u een woning, kijk dan op een van de pagina's in deze krant en overtuig uzelf van de grote variatie in ligging, type, grootte én prijs van het woningaanbod van de corporaties op Walcheren. Het Schone erf met een authentieke schuur op Walcheren. FOTO RUBEN OREEL Landschapsbeheer Nederland is via het blad Oogst een actie begonnen om voor elke provincie een Erfgoed trofee te over handigen. De trofee maakt deel uit van de actie 'Maak je erf goed' waarin de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistori sche waarde van het boerenerf onder de aandacht worden ge bracht. Vorige week is de campagne begonnen. Begin oktober zijn open dagen op de deelnemende boerderijen. Daarna wordt er tot voorjaar 1998 gewerkt aan het opknappen van boerener ven in het hele land. Boerenerven bepalen voor een groot deel het beeld van het platteland. Zij hebben - al dus de Stichting Landschaps beheer Zeeland - een ecologi sche waarde omdat diverse dieren en planten en dieren onlosmakend verbonden zijn met de boerderij. Daarnaast zijn heel veel boerenerven vanwege hun lange en streek gebonden geschiedenis ken merkend voor een streek en hebben vertellen een cultuur historisch verhaal. Schaalver groting en modernisering van de agrarische bedrijven heb ben gevolgen voor boerener ven, waardoor de waarden onder druk komen te staan. Niettemin - zo redeneert Land- schapsbelang - zijn er moge lijkheden om die waarden juist te behouden. Volgens de stichting is het vaak een kwestie van goede voorlichting om de mogelijk heden om bestaande gebou wen te behouden en toch met grote moderne landbouwma chines te kunnen werken. Ou de karakteristieke schuren hoeven niet zomaar te ver dwijnen voor grote moderne loodsen. Ook kunnen delen 'van de erfbeplanting bewaard blijven. In de loop van september worden de prijswinnaars van Erfgoed '97 bekend gemaakt. Elke provincie heeft een win naar. Het is de bedoeling om er een jaarlijks terugkerende gebeurtenis van te maken. Wat het precies gaat worden weten Lenie Pleijte en Louw Wielemaker van het Vlissing- se zwembad nog niet. Wel staat als een paal boven wa ter dat het een dolle boel gaat worden. De Recorddagen worden in alle zwembaden die bij Sport fondsen Nederland zijn aan gesloten gehouden. Tussen de verschillende zwembaden .wordt gestreden om het beste record. Deelnemers kunnen in Vlissingen kiezen uit: het bouwen van de hoogste jer rycan-toren, de snelste tijd van de glijbaan, het grootste aantal mensen op een surf plank, bandenrace over vijfen twintig meter en badmutsvul- len. „Dat zijn de records die wij aandragen", legt Louw Wiele maker uit „Daarnaast zijn ook andere leuke ideen welkom, Lenie Pleijte en Louw Wielemaker van het sportfondsbad Vlissingen. FOTO ANDA VAN RIET Wi als het maar binnen onze mo gelijkheden valt". Het zwembad is voor het ves tigen van de records nog op zoek naar deelnemers, leder een die een poging wil wagen kan zich aanmelden bij het zwembad. „De wedstrijden worden ge houden in drie categorien", doet Lenie Pleijte uit de doe ken. „De eerste categorie is voor mensen tot en met 18 jaar, dan van 18 tot en met 55 en de derde categorie is ouder dan 55. Dat doen we om het eerlijk te houden". Deelne mers aan de recorddagen krijgen van tevoren de kans om te oefenen. Het record zelf wordt nauw lettend in de gaten gehouden door een jury om te kijken of alles volgens de regels ge beurd. Wielemaker: „Als we echt een record gaan halen wat in het Guinness Book of Records kan moet er een notaris bij komen. Voor een officile vermelding moet alles volgens de regels". De records die niet in het in ternationale boek komen hou den de verschillende zwem baden onderling een wed strijd. „Op grote posters wordt de stand bijgehouden in het zwembad", legt Lenie Pleijte uit. ,,'s Avonds worden de scores vergeleken met sportfondsenbaden in de rest van het land. Voor de win naars zijn er natuurlijk leuke prijzen" Een spannend onderdeel van de recorddagen in het Vlis- singse zwembad belooft het onderwaterfietsen te wor den. Wielemaker: „Dat klinkt eenvoudiger als het is. De fiets moet ver zwaard worden anders blijf je niet eens op de bodem. Misschien dat de berijder zelf ook nog wel wat extra gewicht kan gebruiken. De bedoeling is dan om zo'n lang mogelijke afstand op de bodem van het zwembad te fietsen". Niet alleen in de maand juli worden recordda gen gehouden. Ook in au gustus en september hebben de sportfondsenbaden nog ludieke recordpogingen op het programma staan. De sportfondsenbaden organi seren de actie omdat het be zoekersaantal in veel zwem baden terug loopt. Het sport fondsenbad Vlissingen heeft wat dat betreft niet veel te klagen. Het zwembad noteer de bij het afsluiten van de boeken van het eerste half jaar van 1997 juist een stij ging ten opzichte van vorig jaar. Dat zegt Emilia Tabatchnik-li, dirigente van het Zeeuws/By zantijns Koor Sretsenije. Zij doelt in dit verband op het concert van het bevriende 'St.Petersburg Jongeren Koor', op vrijdagavond 11 juli in de Middelburgse Oostkerk. Een evenement dat zaterdags herhaald wordt in de her vormde kerk van 's Heer Abts- kerke. De St.Petersburgse jon-- geren zijn allemaal tussen de 18 en 22 jaar. Dirigente is de 22-jarige Julia Khoetoretskaja. Sinds de oprichting in 1992 maakt het koor elke zomer een tournee door Europa. Op nadrukkelijk verzoek van Sret senije reist het ensemble dit jaar voor het eerst vanuit Duitsland via Zeeland naar Zwitserland. Om de vriend schap te verstevigen, heet het. En... om het toch prille Zeeuw se zusterkoor nog intenser de Russische sound te laten erva ren. Het tientje entree voor het concert dient dan ook om de extra reiskosten te dekken. De Russische zangers brengen een programma van Byzan tijnse hymnen, vanaf zeer oud tot eigentijdse componisten. Daarnaast zingen zij Russische volksliedjes. Dit in kleder dracht en met de bajan (soort harmonika). De Vlissingse diri gente van Sretsenije noemt de komst van deze St.Petersbur gers een buitenkansje: „Ze hebben niet alleen een bijzon dere kleur van stemmen in Het jongerenkoor uit St. Petersburg dat in korte tijd al zo beroemd werd dat het in grote muziekhallen optrad. Faam/VIissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus ]8, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1