Toerisme en de kijk op de 21e eeuw Helemaal gek op de Kever AnnemareL Mulder binnenhuis Jongeren en seks Klaar voor de toekomst OPRUIMING KEIilX vanaf vandaag tot 60% korting woensdag 18 juni 1997 ^/ddelb^^ jaargang 99 - nummer 25 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHI Er zijn geen problemen, alleen maar oplossin gen. Met die optimistische kijk op de toekomst wil het Bureau Voor Toerisme Zeeland stekken steken om de toeristenindustrie te bewegen een vinger aan de pols te houden. Het houdt daarom drie discussiebijeenkomsten waar sa menwerking, accommodaties en productver nieuwing, seizoensverlenging en assortiments verbreding de pijlers vormen voor een goed ge sprek. Betrokken ondernemers en anderen die iets met de recreatiesector hebben te maken zijn uitgenodigd op woensdag 11 juni in Oost burg, donderdag 12 juni in Meliskerke (Ons Huis) en donderdag 19 juni in Boswachterij Westenschouwen. Alle bijeenkomsten begin nen om 19.30 uur, vanaf half tien is de tap open. Een boerenbedrijf als voorbeeld voor de toe komst. Zo ongeveer kan bedrijf van de familie De Loof aan de Loodholseweg in Grijpskerke worden betiteld. Het betreft namelijk de eerste boerderijverplaatsing in het kader van de ruil verkaveling Walcheren. En dat moet gevierd worden. Daarom houdt de landinrichtingscom missie Walcheren een soort open dag en offcie- le opening op woensdag 25 juni. ...is een glazen dijk voor zeeland wel zo'n goed idee... ...het land in om met zoveel mogelijk mensen te praten... ...iedereen moet precies zijn taken kennen... ...flinke portie huiswerk voor ondernemers... PZC WEEKBLADEN •er Laurens Overweel weet het zeker. „Kevers zijn de leukste auto's die er zijn. Ik geef niks om an dere auto's, maar ik ben gek op de Kever". Hij is dan ook één van de ruim honderd Zeeuwse leden van de Nederlandse Keverclub. Jaarlijks komen zij één keer bij elkaar, tijdens de zoge naamde 'Keverdag'. Zondag 6 juli is het weer zover. Spuuglelijk Oorlog ARISTO TRETFORD MBO- innovatieprijs Terraszonwering -syjT" nu vanar Uw oude radiatoren verdwijnen uit het zicht! PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 hih V' faam vlissinger FOTO ANDA VAN RIET De boerderijverplaatsing is zo uniek omdat in het kader van de ruilverkaveling alle gron den van de familie De Loof rond de nieuwë boerderij lig gen. Volgens de landinrich tingscommissie is het nu een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. De open dag volgende week woensdag wordt gehouden tussen 10 en 16 uur. Het officiële gedeelt begint om 14 uur met een toespraak van gedeputeerde drs. G.L.M.C. de Kok, gevolgd door een speech van mr. B.J. van Putten, voorzitter van de landinrichtingscommissie Walcheren. Mevrouw C.L. Kloet-Eversdijk voorzitter van het agrarisch platvorm Walcheren besluit de rij sprekers waarna onder leiding van de heer De Loof een rondleiding plaatsvindt. Kennelijk is doemdenken troef in de overkoepeldende orga nisaties van de toeristen bran che. Begin april besteedden kranten en tijdschriften royaa'l aandacht aan de toen ver schenen nota Zee van Cultuur van het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) en Toe risme en Recreatie AVN. Het leek er een beetje op dat bei de organisaties de noodklok luidden. Toerisme- en recre atiesector moesten de krach ten bundelen, luidde het cre do. Zo niet dan zou de concurren tiepositie tegenover andere landen in het geding komen. En kennelijk is deze nota op gepakt als een knuppel in het hoenderhok. Wakker geschrokken door zo veel ophef komt het Zeeuwse Bureau voor Toerisme al met een groot aantal duidelijke aanbevelingen waar de in sprekers aanstaande bijeen komsten mee geconfronteerd worden. Is daarmee de pap al gestort en is het voor de on dernemers in het veld een kwestie van slikken of gewoon eigenzinnig op de eenmaal in geslagen weg doorgaan? Ja en nee. ,,Dit plan vormt een basis voor debat, een in spiratiebron voor meer sug gesties en betere plannen", schrijft ing. Rudi H. ter Heide in zijn Zeeuwse notitie bij de nota Zee van Cultuur. En hij voegt er aan toe dat de bijeenkomsten zijn bedoeld om „tot concrete plannen ter verbetering van het aanbod te komen. Plannen die breed worden ge dragen en uitvoerbaar zijn". En hij vraagt zich in dezelfde alinea van de brief af: „Is een glazen dijk voor Zeeland wel zo'n goed idee? Welke kansen biedt het cultuur-historisch toerisme of snel vervoer over water?" Met de nota doen de toeristen clubs duidelijk een appel op de solidariteitsgevoelen van ondernemers. Het woord 'sa men' wordt heel letterlijk ver taald. Niet alleen de Zeeuwse bran che moet investeren en sa menwerken, ze moeten alle maal in Nederland onder een paraplu schuilen en vandaar uit een strategie ontwikkelen die aanspreekt bij de heden daagse toerist. Die consument is of wordt kennelijk anders. Niettemin spreekt Ter Heide in zijn bege leidende brief alleen over wat Zeeland aan die grilliger wor dende consument heeft te bie den. „Het is niet meer vanzelfspre kend dat de gasten volgend jaar weer komen. Evenmin dat ze de komende jaren hetzelfde willen". Om uit te leggen wat nou pre cies de bedoeling is van de re gionale bijeenkomsten heb ben NBT en Toerisme Re creatie AVN een actiekrant uit gegeven. Daarin wordt de nota Zee van Cultuur in een voor iedereen begrijpelijke taal uitgelegd. Onder het motto 'Doe geen moeite om naar ons te ko men, wij komen wel naar u toe', leggen NBT-directeur Hans Cornelissen en zijn colle ga van het AVN, Frans Jan sen, uit dat het niet alleen ee.i kwestie is van effe komen ver tellen hoe het moet maar dat beide organisaties vooral een helpende hand willen bieden. „En dat kan alleen als je pre cies weet wat er overal speelt. Daarom gaan we het land in om met alle mogelijke men sen en partijen te praten". De resultaten en conclusies van de bijeenkomsten worden straks in het actieplan ver werkt. De directeuren. „Daarmee kunnen we meer gestructu reerd aan de toekomst wer ken, waarbij iedereen precies de eigen taken en verantwoor delijkheden kent". Beiden stel len vervolgens vast dat het ui teraard een taak van de on dernemers is om initiatieven te nemen en risico's te ne men, maar ook geld te verdie nen. „Wij helpen daarbij met gede gen advies, daadwerkelijke hulp, goed onderzoek naar kansen en mogelijkheden en met het bundelen en verster ken van betrokken partijen". Tijdens de regionale bijeen komsten - zo beloven de di recteuren Jansen en Cornelis sen - zal dat bundelen van krachten uitvoerig uit de doe ken worden gedaan. In zijn gespreksnotitie geeft Ter Heide al een aantal voor schotjes weg. In de nota Zee van Cultuur is de toerist een grillige zaptoerist, een mo ment consument, op zoek naar een op maat gesneden toeristisch aanbod. Hij hecht niet alleen aan de natuur, duurzaamheid, ge zondheid en authenticiteit, maar ook aan gastheerschap, persoonlijke benadering en sfeer. Wat de toerist ervaart, hoe subjectief ook, is gewoon waar en stelt hem in staat zijn tijdelijke omgeving te beoor delen, meent Ter Heide. En zo worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop Zeeland in de 21e eeuw opti maal bereikbaar blijft in het licht van de standaard die op dat moment wordt gehan teerd. Welke vervoersvormen zijn wenselijk en wat wil de consu ment dan. Wat het verblijf be treft pleit Ter Heide voor reno vatie van oude kustpanden waarin toeristen in een pas sende sfeer kunnen verblij ven. En: „Veel verblijfsaccommo- daties zoals hotels en cam pings in Zeeland zijn letterlijk en figuurlijk gericht op zon, zee en strand. Hoe krijgen we het vizier te vens op het achterland ge richt". En tussen haakjes voegt de di recteur van het Zeeuwse toe ristenbureau er aan toe dat een ander woord voor achter land zeer welkom is. Verder wordt vastgesteld dat de kust - op dit moment trekpleister nummer 1 -het achterland harder nodig heeft dan an dersom. Voor ondernemers en overhe den betekent deze notitie een begin van een flinke portie huiswerk. Het gaat daarbij niet alleen om wensen voor Den Haag - aldus de Zeeuwse noti tie. „Maar door initiatieven te ont wikkelen voor eigen kwali teitsimpulsen en op basis daarvan aan te geven waar overheidsactie onontbeerlijk is voor het welslagen er van". In ieder geval lijkt de politiek de plannen van beide toeris tenorganisaties gunstig ge zind. Staatssecretaris Anneke van Dok-van Weele noemt het een heel sterk punt dat „men midden in het land is gaan staan en zich serieus afvraagt hoe de combinatie kust, cul tuur en steden in zijn totaliteit aantrekkelijker kan worden gemaakt en hoe de verschil lende facetten met elkaar ver bonden kunnen worden". ssw Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vllssinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. „Vorig jaar waren er honderd vijfenzestig Kevers in Kamper land", herinnert Overweel zich. Hij verwacht dat er dit jaar minstens zoveel. „En er komen natuurlijk ook altijd veel mensen kijken. Vorig jaar stonden we pal aan de weg, waar iedereen ons kan zien. Dan komen er vanzelf veel mensen op af. Dit jaar staan op we op het parkeerterrein van het Jan Topshuis bij Delta Expo. Een stuk beschutter, maar we hopen dat er toch veel mensen komen kijken". Hij probeert zijn voorliefde voor het ronde autootje uit te leggen. „Het model, 't geluid. Eigenlijk alles, de auto zelf. Mijn vader had vroeger al een Kever. Niet dat hij nou zo'n fa natieke Keverrijder was, maar gewoon omdat het een goede betaalbare auto was destijds. Maar mijn eerste bewuste ge dachten over een auto gingen altijd over een Kever". een auto voor de gewone man. Hij mocht niet duur zijn in aanschaf en ook niet te veel kosten in gebruik. De mensen konden in de oorlog auto's ko pen met bonnen. Een soort spaarsysteem. Als de bonnenkaart vol was kreeg je de auto", verhaalt Over weel. „Maar die mensen heb ben die auto's natuurlijk nooit gekregen. Het geld is gebruikt om de oorlogsmachine op gang te houden. En de fabrie ken konden na de bombarde menten gesloten worden. Na de oorlog heeft een Engelse genie-officier de draad weer opgepakt". De Kever zag het levenslicht in de Tweede Wereldoorlog. „Tja, de start van de Kever is eigenlijk niet zo mooi", ver zucht Overweel. „Adolf Hitier propageerde de auto. Het was En na wat eerste moeilijke ja ren waarin de wereld Volks wagen (fabrikant van de Ke ver) keihard uitlachte, ging het goed met het vertrouwde Ke vertje. „De Kever is de best verkochte auto aller tijden", zegt Overweel niet trots. „Éénentwintig zijn er van verkocht, trouwens wel meer die claimen dat ze de best ver kochte auto aller tijden heb ben, maar dat is niet helemaal waar. De Toyota Carina, ge zonder miljoen Er zijn merken loof ik, bestaat ook al heel lang. Maar als je één van de eerste modellen vergelijkt met het laatste model is er ook werkelijk geen verband meer tussen die twee. Dan kun je toch niet meer over dezelfde auto spreken". Onlangs bracht Volkswagen een gloednieuwe versie van de Kever op de markt. „Ja, ik vind hem heel leuk", zegt Overweel. „Maar de menin gen binnen de Kever club zijn er erg over verdeeld. Onze re giovoorzitter vindt hem echt spuuglelijk. Maar ik persoon lijk vind hem mooi. Een heel leuk wagentje". Zelf heeft Overweel een 'scheurkever' uit 1972. „Ik heb nogal wat verbouwd eraan, ja", geeft hij toe. „Ik heb hem al een poosje, en als je jong bent moet het na tuurlijk allemaal snel en felge kleurd. Die rode Kever van mij die haalt de honderdzeventig kilometer per uur als het moet. Maar dat heeft me vroe ger ook al twee motors ge kost. Ze zijn er niet op ge bouwd, weet je. Normaal ge sproken gaan ze maximaal honderddertig kilometer per uur". Tijdens de Keverdag ontmoeten Keverliefhebbers elkaar op het parkeerterrein van het Jan Topshuis. Over weel: „Rond een uur of negen verwacht ik de eersten. Daar na doen we een puzzelrit. Nee, geen optocht met alle Kevers tegelijk. Je ziet toch al steeds meer van dat groepen door de dorpen rijden. Dat is voor die mensen die daar wo nen helemaal niet zo leuk. Dus we hebben er ook bewust voor gekozen om niet met z'n allen tegelijk te rijden". Wie de Kevers wil bewonderen, kan het best naar de Concours d'Elegance gaan. Eigenaars van bijzondere Kevers wedij veren met elkaar voor een prijs. „Er zijn allerlei soorten klassen en beoordelingen. Er is zelfs een prijs voor de lelijk ste Kever. Die rijdt dan mee in de klasse 'Blij dat ik nog rij'. Maar ook de meest originele wordt beloond natuurlijk". PLOEG ifegfl STOFFEN GORDIJNSTOFFEN Gordijnstoffen interart tapijt speciaalzaak in vloer- en vensterdecoratie Kromme Weele 21 -23 M'burg 0118-614077 W/i De Middelburgse braderie zit weer in de lift. De combinatie tussen braderie en podiumfestival slaat aan, aldus Arend de Jonge van de Stichting Evenementen Middelburg. In de Zeeuwse Bibliotheek is momenteel een ten toonstelling van boeken over zijde te bezichtigen. De tentoongestelde boeken zijn afkomstig uit de bibliotheek en het Zijdemuseum in Grijpskerke. Verder deze week: zomerconcerten Zeeuws Orkest, X-Head in De Piek, Walcherenrit met oldtimers. Internet voor zakelijk gebruik, tennisclub presenteert nieuwe sponsor, informatie van de overheden en handige van dag tot dag overzichten. De Jongeren Advies en Informatie Bureaus (JAIB) in Zeeland besteden in de maanden juni en juli aandacht aan (homo)seksualiteit. Zeker tien procent van de jongeren heeft homosek suele fantasieën, zo stelt het JAIB. Het bureau gaat daarom in op vragen als: hoe om te gaan met homoseksualiteit, hoe vertel ik het mijn ouders etc. Jongeren die hun hart willen luch ten of gewoon meer informatie willen kunnen terecht bij het JAIB in de Middelburgse Hoog straat. Het bureau is op werkdagen geopend van 11 tot 17 uur. Bedenkers van vier projec ten strijden donderdag 19 juni om de eerste prijs van de MBO-innovatieprijs 1996/1997. Voor de winaar is er een geldprijs en een bijzonder kunstwerkje van de hand van Ineke Otte. De vier uit vijftien inzendinge geselecteerde projecten zijn 'Concentratieproblemen bij moeilijk lerende kinderen' van Mardina Willemse, 'Project Flexy' van Remco Mol, 'Ondernemingsplan C1000' van Gabriël Cop- poolse en 'Windenergie in de landbouw' van Ronald Kloet en Gert-Jan de Jager. De Zeeland MBO-innovatie prijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Doel is het stimuleren van de be langstelling voor innovatie en ondernemerschap bij jonge mensen die hun MBO-studie afronden. Het programma van de prijsuit reiking begint om 15 uur in het Vlissingse Hotel Arion. op een gedeelte v/d kollektie Opril Grote Markt 11, 4461 AK Goes, Tel. 0113-270709 Een mooi gestyled knikarmscherm met cassette. Deze beschermt het doek in gesloten toestand tegen alle weersinvloeden. Doek: rood, groen en 13 streepdessins. Nu Vdüdf Frame: aluminium of wit. Uitval 250 cm. Breedte 300, 350, 400, 450, 500 of 550 cm. Garantie 2 jaar. Levertijd 3-5 dagen. Nu op alle schermen 100.- korting! Nu met 100 extra Bonus Miles! Deze aanbieding is geldig t/m 28 juni 1997 Praxis Goes, Joachimikade 30, 0113 - 233220 Praxis Vlissingen, Gildeweg 8, 0118 - 414330 Praxis Middelburg, Grenadierweg 19, 0118 - 635844 895; FOTO ANDA VAN RIET Maak kennis met de PORTAS renovatie Een mooie DflDTI) Q toekomst voor lelijke radiatoren. PORTAS be kleedt ze in de stijl van uw in terieur en naar 1 'j uw wensen. Uw woning wordt heel wat gezelliger. 0 Laurens Overweel: Mijn eerste bewuste gedachten over een auto gingen altijd over een Ke ver". FOTO ANDA VAN RIET

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1