Theaterprogramma '97-'98: veel gesubsidieerd Paardoes (her)opend 'IMazomerfestivals mooier, grootser en beter' Braderie voortaan samen met Podiumfestival PEETERS 32Sg C WOENSDAG 4 JUNI 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 23 WEKELIJKS ^GESCHENKEN^^ NU449,- De Vlissingse eerste burger Jaap van der Doef opende afgelopen zaterdag de manege, kinder boerderij en uitspanning Paardoes. De manege ligt aan de Bosweg in Vlissingen en is bedoeld voor mensen met een lichamelijk of een ver standelijk handicap. Samen met andere bur gers kunnen ze genieten van alle vormen van paardrijden, er is een kinderboerderij, een aan gepaste visplaats voor gehandicapten en er komt een educatief centrum voor scholen en clubs. De Zeeuwse Theater Stichting - een samenwer kingsverband tussen het Arsenaaltheater (Vlis singen), de Stadsschouwburg (Middelburg), Mondragon (Zierikzee) en de Prins van Oranje (Goes) - heeft onlangs bekend gemaakt hoe het theaterprogramma voor '97-"98 eruit ziet. Peter de Quelery van de Middelburgse Stadsschouw burg: „Ik vind het een heel compleet program ma". Sluiting Try out Een fietstocht door Middelburg om aan te tonen dat we 'eigenlijk allemaal wel een beetje van ginder komen'. De werkgroep Pluriforme Samenleving Zeeland heeft een route uitgestippeld om te laten zien dat in Middelburg de hele wereld vertegenwoordigd is. Mattheus Hildebrand neemt afscheid van constructiebedrijf Hildebrand. De scheiden de directeur heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de scepter overgedragen aan Cees van Belzen. Verder deze week: tien dagen kreeft voor een goede prijs, muziek en sport in strand paviljoen Panta Rhei, country western café in Middelburg, informatie van de over heid, amateurdans in de schijnwerpers en handige van dag tot dag overzichten. Di stae me iets van voor PZC WEEKBLADEN faam/vilsSüïger Verborgen stad Indrukwekkend VLISSINGEN AAGJE DEKENSTRAAT 16, GILDEWEG 6. Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en De Middelburgse braderie is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. Van 12 tot en met 14 ju ni zijn niet alleen de gebruikelijke kraampjes en standwerkers in het centrum van Middelburg te vinden. De Stichting Evenementen Middel burg -SEM- pakt ook nog eens uit met het Po diumfestival. Op verschillende podia in het cen trum zijn muzikanten te zien en te horen. De muzikale stijlen variëren van klassiek en folklo ristisch tot jazz en pop. Publiekstrekkers 1? ^StBlBUO^s, ^/DDELB^ faam vlis m. model: BOSTON of SYDNEY CASSETTE 6 pers. 68 dig. normaal 601,- m m ah Middelburg, Nieuwe Burg 8, tel. 613266 Vlissingen, Lange Zelke 26, tel. 411477 Medewerker Pietjan Wisse en bezoekster Valerie Wieiemaker vermaakten zich wel tijdens de heropeningsdag zaterdag in Paardoes. FOTO ANDA VAN RIET De exploitatie van Paardoes is in handen van de Stichting Ar duin. De Stichting Ponyrijden Gehandicapten Zeeland be heert het centrum. In het kader van de dag beste ding werken vijftien cliënten van Arduin in de manege, maar ook een groot aantal vrijwilligers, onder meer bij het assisteren van de paard rijlessen. Sponsors en het bedrijfsleven hebben de renovatie van het centrum betaald. Burgemees ter Van der Doef is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Arduin. Hij arriveerde zaterdag in een rijtuig om de officiële ope ningshandelingen te kunnen verrichten. Een groot aantal demonstra ties zoals schaapsscheren, ou de ambachten en workshops trok veel publiek. „We hebben bijvoorbeeld op vallend veel gesubsidieerd to neel", vervolgt hij. „Theater van het Noorden, De Appel, het Nationaal Theater. De 'Kus van de Spinnenvrouw', het verhaal is wel bekend van de speelfilm, èn 'Faust' van het Zuidelijk Toneel. Meer gesub sidieerd toneel dan ooit tevo ren, denk ik haast. En niet al leen zware dingen hoor. Ook kluchten en blijspelen. Musi cals. Of voorstellingen waar je met de hele familie naar toe kan gaan". Volgens De Quelery is mo menteel vooral het kinder theater erg in opkomst. „Je ziet het steeds meer. Het aan komend seizoen zijn er in to taal 24 gepland. Dat zijn er net een paar meer dan vorig jaar. Er is trouwens al een voorstel ling voor kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar bij". Hij doelt op de twee peuter voor stellingen 'Hansje Pansje' van Poppentheater Hans Schoen, 21 oktober in de Stads schouwburg. Het Middelburg se aanbod bevat verder veel grote namen. Adele Bloemen- daal, Hans Teeuwen, Tineke Schouten, de Berini's. „Maar er zijn ook minder grote voor stellingen die echt heel inte ressant zijn. Wat ik bijvoor beeld vind dat niemand mag missen is de voorstelling Ani mal Farm door de Engelse groep Northern Stage New castle. Die hebben van het be kende boek van George Orwel nou eens geen sprookjesachti ge toestand met dieren ge maakt. Op het podium staan mensen van vlees en bloed die zich als varkens gedragen. Compleet met moddergevech- ten. Het moet echt een heel spektakel worden". Ook Klaas Overdam van de Culturele Raad Vlissingen is tevreden met het aanbod van het nieuwe seizoen. Alhoewel er door de sluiting van het Vestzaktheater wel het één en 9 Northern Stage Newcastle brengt Animal Farm in de Stads schouwburg. FOTO KEITH PATTISON 9 De Berini's treden op in het Arsenaaltheater en in de Stads schouwburg. FOTO PIETER VAN DER MEER ander verandert: „Ja, er is nu minder aanbod van voorstel lingen die normaal in het Vestzaktheater zouden kunnen staan. In het Vestzaktheater staan normaal gesproken voorstellingen van groepen die nog niet bekend zijn of die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe dingen. Tot het eind van dit jaar hebben we er een beperkt aanbod. En na 1 januari houdt het gewoon op. Er zijn dan nog wel wat voor stellingen in het Arsenaal theater en 't Beest in Goes heeft er ook een aantal over genomen, maar het aanbod is zeker minder omvangrijk en zeker ook minder divers dan voorgaande jaren. Het Vest zaktheater voldeed eigenlijk ook niet meer aan de eisen van tegenwoordig. Artiesten die er kwamen optreden moesten loodzware toneel kis ten eerst over een hoge drem pel dragen en dan om een pi laar heen zeulen, 't Had na tuurlijk wel z'n eigen ambian ce, zo'n theater. Maar er was gewoon in al die jaren niets meer aan gedaan om het mo dern te houden". De zaal in het Arsenaaltheater is minder groot dan die in de Stadsschouwburg. „We pro grammeren hier voorstellin gen die nog net niet groot ge noeg zijn om in een groot theater te halen", vertelt Over dam. „Groepen die al wel heel populair zijn bij het theaterpu bliek maar die bij het grote publiek nog niet doorgedron gen zijn. Maar er is bijvoor beeld ook een try out van Youp van 't Hek in februari volgend jaar". Het program ma wordt beschreven in een gezamenlijke gids. Klaas Overdam: „We hebben geko zen voor twee katernen deze keer. Één voor het stadsgewest Vlissingen/Middelburg en één voor Goes/Zierikzee. Omdat we hebben ontdekt dat het voor een groot deel van de theater bezoekers eigenlijk niet zoveel uitmaakt of ze nu in Middelburg of in Vlissingen een voorstelling zien. En dat zelfde geldt voor Goes en Zierikzee". In de programmagids is een bestelbon opgenomen, waar mee voorstellingen nu al be sproken kunnen worden. Pe ter de Quelery: „Wie met die bon vijf of meer voorstellin gen boekt, krijgt een soort bo nus kaartje. Daarmee kan dan later in het seizoen een voor stelling gratis bezocht wor den". De gids is verkrijgbaar bij de theaters en bij de VVV- bespreekbureau's. WA Voor Hollanders is de titel van deze aflevering waarschijnlijk onbegrijpelijk. Toch moet er maar één woord aan veran derd worden en er staat een heel gewone Nederlandse woordcombinatie: daar staat me iets van bij (daar herinner ik me iets van). In nogal wat gevallen wijkt het voorzetsel in het Zeeuws af van dat in het Nederlands. Voorzetsels zijn korte woordjes zoals: voor, na, op, tegen, met, en zovoort. Vooral vaste combi naties met een 'werkwoord' blijken minder vast te zijn wanneer je het terrein van de dialecten betreedt. Mooie voorbeelden in het Zeeuws zijn: wachte nae en op'ouwe an. Op Walcheren hoor je vooral ouderen deze vormen nog gebruiken: ,,Ouwt di noe is an op, aop van een joen!" en „Ik gaen deur. Da' gaet 'ier vee te lang- zaem, di kan 'k nie nae wach te!" U begrijpt dat het Neder lands voorschrijft: wachten óp en ophouden mét. Ik vraag me af of het Zeeuwse 'ophou den aan' misschien een letter lijke vertaling is van het franse 'arrêter a'. Aan is immers de letterlijke vertaling van het woordje 'a'. Verder wordt in Arnemuiden en in mindere mate in Vlissin gen, gebruikt: vraege tegen in plaats van 'vragen aan'. Een ander verschil is: ete vö een mosse (eten als een mus). En het Zeeuwse ik bin d'r nie bange-van zou in het Neder lands moeten zijn: bang voor. Nu we het toch over voorzet sels hebben, zegt u ook nog altijd mee en langst in plaats van 'met' en 'langs' Mag ik even langst mee de koffie? of: Langst de wegt leie dikkels dooie veugels. En hebt u het ook nog over tènden in plaats van 'aan het eind van' Of over voren in kérke en niet 'voor in de kerk' Bluuve doee, zou 'k zeie! Jan Zwemer Maak kennis met de PORTAS renovatie Wij renoveren ook keukens en trappen Bel ons! PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 „De Zeeland Nazomerfesti vals zijn dit jaar grootser, mooier èn beter dan voor gaande jaren". Dat zei coördinator van de festi vals Ruud van Meijel vori- Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18. 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Als uw versleten zijn, heeft PORTAS de oplossing. Uw deuren en deur kozijnen worden weer "nieuw", zonder lawaai of vuil. Veel varian ten in wit of PORTAS des sins ge week tijdens de presen tatie van de Zeeland Nazo merfestivals. In heel de provincie zijn van 4 sep tember tot en met 11 okto ber meer dan honderd voorstellingen te bezoe ken. De Zeeland Nazomerfestivals werden negen jaar geleden in het leven geroepen om Zee land ook in het vroege najaar cultureel aantrekkelijk te ma ken. „Er zijn dit jaar hele unie ke activiteiten bij", zegt Van Meijel. Hij noemt bijvoorbeeld het festival 'De vesten ver licht' in Goes, dat voor het eerst aangesloten is bij de Na zomerfestivals. „De Goese vesten en de huizen en monu menten die er staan worden dan prachtig verlicht. Inwo ners van Goes hebben samen met kunstenaars exposities in gericht in hun ramen. Op de Markt is een vertoning van een oude film over Goes. Het is als het ware een rondje Goes bij zonsondergang", legt hij uit. Ook op Walcheren zijn activi teiten in het kader van de Zee land Nazomerfestivals. Zo is er 'Middelburg - de verborgen stad'. „De Verborgen Stad zijn de kleine gangetjes, steegjes en plekjes die je normaal gespro ken niet zo snel ziet. Die wor den nu als het ware omgeto verd tot hoofdwegen, met de Vleeshal als centrum van de stad", legt Van Meijel uit. Een aantal kunstenaars is ge vraagd om te reageren op de ze 'Verborgen Stad' Daar naast zijn er drie weekenden lezingen en manifestaties in de Vleeshal. Heel anders is het festival Jazz by the Sea in Domburg, dat gehouden wordt van 19 tot en met 21 september. Drie dagen lang staat het dorp aan de Walcherse westkust helemaal in het teken van jazzmuziek. Naast enkele openlucht con certen is er een kroegentocht en een oecomenische jazz kerkdienst. Stichting Cinema Middelburg houdt vanaf 2 tot en met 12 oktober het Filmfestival Zee land, waarin dit jaar Nieuw- Zeeland centraal staat. Net als vorig jaar is er een samenwer king met het Nederlands Film festival in Utrecht: zo wordt dezelfde openingsfilm ver toond en zullen er ook in de rest van het programma over eenkomsten zitten. De Zeeland Nazomerfestivals worden 4 september geopend in de Grote Kerk in Goes. Het Zeeuws Orkest en het Zeeuws Philharmonisch Koor spoelen dan het indrukwek kende 'Ein Deutsches Requim' van Johannes Brahms. Traditiegetrouw is vooral ook de afsluiting van de festivals heel bijzonder. De Franse Compagnie Sege Noyelle speelt het toneelstuk 'Medeia's Kinderen' in de Gro te Kerk in Veere. In het Griek se verhaal over Medeia ver moordt zij haar kinderen uit wraak. In de versie die van 8 tot en met 11 oktober ge speeld wordt overleven de kinderen. Het stuk is speciaal geschre ven voor opvoering in goti sche gebouwen. Naast genoemde festivals ma ken ook het Goese 'Meer dan woorden', het Kamermuziek festival Schouwen-Duiveland en Tholen, het theaterfestival 'Zeeland uit de Kast', het festi val 'Muziek Monumentaal' in Zierikzee en het festival van Zeeuwsch-Vlaanderen deel uit van de Zeeland Nazomerfesti vals. Aanbieding Is geldig t/m zaterdag 7 Juni as De Hollandse Nieuwe is er weer. En daar mag u gerust een beetje happy van worden. Want niets is lekkerder op een feestje of gewoon tussendoor, dan zo'n hartig Hollands hapje bij uitstek. Nieuwe haring. Zeg maan Happy Haring. Happy Haring, de Hollandse nieuwe Q QC haring, per stuk Na twintig jaar braderieën te hebben georganiseerd vol gens de vertrouwde formule vond de SEM het tijd om het eens over een andere boeg te gaan gooien. Het aantal standwerkers dat aan de bra derie deelneemt is de laatste jaren stabiel gebleven. Om te voorkomen dat het deelne meraantal terugloopt heeft de SEM een nieuwe aanpak be dacht die de braderie een nieuwe impuls moet geven. „In het hele land worden bra derieën gehouden", vertelt Hans van der Kam van de SEM. „Het is dus zaak dat wij ons onderscheiden. Alleen op die manier kunnen we het' redden in de toekomst". Zo zijn er dit jaar op de braderie niet alleen veel koopjes maar valt er ook nog van muziek te genieten. Op het Damplein, Geereplein, Koorkerkplein, Burgpromenade, Markt en Pottenmarkt worden podia ge bouwd. leder podium heeft een eigen thema. Zo wordt er op de Markt klassieke muziek gespeeld, staat de Potten markt in het teken van muziek en dans en is er popmuziek op het Damplein. De SEM heeft er bewust voor gekozen om niet alleen lokale muzikanten te programmeren. Grote namen als saxofonist Hans Dulfer, fluitiste Berdien Stenberg en het Arie Kuit Quintet moeten het publiek trekken. Van der Kam: „Het is de bedoeling dat dit een jaar lijks terugkerend evenement wordt. Wij zijn van mening dat als het publiek eenmaal in de stad is de braderie ook wel bezocht zal worden". Om dé grote namen te kunnen beko stigen heeft de SEM steun ge kregen van de Middelburgse horeca en andere onderne mers. „Dankzij sponsors kun nen we deze programmering neerzetten", vertelt Hans van der Kam. „Voor ons is dat natuurlijk ook een enorme steun in de rug. ledereen heeft het vertrouwen dat het Podiumfestival een succes wordt en wil er dus aan meewerken". De optredens tijdens het festi val vinden hoofdzakelijk tij dens de winkeluren plaats. „We doen het allereerst na tuurlijk voor de braderie. We gaan wel tot een uur of tien 's avonds door maar dan is het voorbij". Op het Geereplein worden ou de folkloristische ambachten gedemonstreerd. Zo zijn er Tussen de landelijke toppers ook een Zeeuwse Big Band. glasblazers, schelpschilders, houtsnijders en mandenvlech- ters te bewonderen. Van der Kam: „We hebben daar voor het thema folklore gekozen omdat we daar veel kanten mee op kunnen. Het thema is zo breed dat we een grote di versiteit kunnen tonen". Spe ciaal voor kinderen zijn er op tredens van Muis en Leeuw en VOF de Kunst. „Er komen dan twee bandleden van VOF de Kunst die een aangepast repertoire voor kinderen zin gen. Niet hun gebruikelijke liedjes dus maar bijvoorbeeld kinderliedjes zoals Dikkertje Dap", verduidelijkt Van der Kam. De optredens op het Po diumfestival zijn zo gepland dat het publiek tussendoor de tijd heeft om de stad in te gaan. Van der Kam: „We wil len natuurlijk niet dat de men sen alleen bij de podia blijven staan. De middenstand moet er ook iets aan hebben".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1