Middelburgse jongeren in gesprek met de gemeente Karolingen-voorjaarsmarkt in Souburg {dat md Totale eenheidsprijs!!! Zeeland Natuurmaand (juni) ook per hoogaars Jeans Kinderjeans Shorts T-shirts Sweaters en shirts Damesstretchbroeken HOLLANDSE NIEUWE Vlissingen muziekstad met jeugdkorpsen en taptoe P<A WOENSDAG 28 MEI 1997 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 99 - NUMMER 22 WêmUÊ fcw7iinfci Hè jpAi' ll|| Vlissingen wil zaterdag 31 mei graag muziek stad nummer een worden genoemd. Dan is na melijk de top van de Nederlandse jeugd- en se niorenbands vertegenwoordigd in de Schelde- stad. Op het sportpark aan de Irislaan wordt die dag het derde Nationaal Showfestival gehouden. Maar liefst veertien jeugdkorpsen strijden om de eer. Vanaf acht uur 's avonds is een taptoe als supplement op het Stadhuisplein. Tweeëndertig Middelburgse jongeren praten aanstaande vrijdag (30 mei) met hun gemeen tebestuurders. Aanleiding van het debat - dat de titel 'Verder kijken dan je neus lang is' draagt - is een onderzoek dat de gemeente Middelburg vorig jaar liet doen onder haar in woners. Daaruit bleek dat vooral jongeren wei nig vertrouwen hebben in het gemeentebe stuur. De gemeente wil met het jeugd debat proberen meer jongeren te betrekken bij de po litiek. Bovendien is het debat een eerste aanzet voor een nog op te zetten jeugdbeleid. ...er zijn niet zoveel plaatsen waar je heen kunt gaan als je nog geen achttien bent... ...eindelijk kunnen we eens praten over de problemen die jongeren hebben... ...ik heb er alle vertrouwen in dat er nu wel naar ons geluisterd wordt... PZC WEEKBLADEN faam/^siÉ&er "Nieuwe" deuren zonder timmer- of breekwerk! Mee de klauwstok LOTOS GOLD COLLECTION Unieke monturen in goud v/h Firma 1618 Pottenmarkt 10, Middelburg Verkoop vanaf do. 29 mei en volgende weken v.a. 10.00 uur faam vli I de ovérheerÈiijfcèg, ^fs^zacMè Drum- en Showfanfare Advendo uit Sneek is een van de top- bands zaterdag in Vlissingen. FOTO GEB DIJS Het begint 's morgens om tien uur. De show wordt afgewerkt in een strak tempo. Elk korps heeft twintig minu ten de tijd om zijn kunnen te tonen aan de jury en het pu bliek. Onder de deelnemende korpsen zijn grote namen zo als Drum Bugle Corps Jong Jubal uit Dordrecht, Jong Ex celsior uit Delft, Pasveer uit Leeuwarden en Jong Adven do uit Sneek. Uit eigen provincie en streek komen Junior Drumcorps Jo- han Friso Middelburg, de Showband Jong Axel en het Jeugd korps Confetti uit Goes. Rond 17.40 uur is de prijsuit reiking gepland. Behalve deelnemen aan de taptoe op het Stadhuisplein maakt een aantal korpsen een rondje binnenstad. Drum- en Showfanfare Advendo uit Sneek opent de taptoe. Vol gens de organisatie een van de top bands die te bewonde ren zijn. De Deltaband uit Vlissingen zal in dat gezelschap niet mis staan. Overigens begint de taptoe stipt om acht uur, be looft de organisatie. Door Ellen Erkens De jongeren zijn uitgenodigd via scholen. Om ook de niet- schoolgaande jongeren te be reiken zijn er afgevaardigden van jongerencentrum Mid- gard. In een tiental voorgesprekken met ambtenaren en gemeen teraadsleden op de scholen hebben de jongeren zelf de onderwerpen voor het debat aangedragen. Zo staat naast de veiligheid van de woonomgeving en de communicatie ook het vrije tijds aanbod voor jongeren hoog op de agenda. Een hei kel punt bij veel jongeren; net na de sluiting en verhuizing van het Middelburgse jonge rencentrum. De veertienjarige Sara Klaren- beek is één van de jongeren die vrijdag in gesprek gaan met de gemeente. „Ik wil vooral dat er meer jeugdhonken komen", vertelt ze. „Want er zijn niet zoveel plaatsen waar je heen kunt gaan als je nog geen achttien bent. Ik vind dat jammer. Je hebt natuurlijk wel Midgard, maar daar is net dat hele gedoe ge weest met de sluiting en zo. Verder heb je hier in Middel burg geen plaatsen waar je uit kunt gaan als je veertien bent". Sara is één van de kan didaten die afkomstig is van Midgard. „Ik zit in de brugklas van de Stedelijke Scholenge meenschap", vertelt ze. „Maar op school konden al leen leerlingen uit de hogere klassen meedoen. Dus ben ik naar Midgard gegaan". Ze vindt het initiatief van de ge meente heel positief: „Ja, zo kunnen wij tenminste ook eens meepraten en vertellen wat we zelf willen". Ook Sara's vriendin Gina Bos man (eveneens veertien) is blij met het jeugddebat. „Ein delijk kunnen we eens praten over de problemen die jonge ren hebben. Ik ben al eens eerder bij de gemeente ge weest. Dat was toen ze Mid gard gesloten hadden. We za ten toen met z'n allen op de publieke tribune bij een raads vergadering, maar ik had niet het gevoel dat er echt naar ons geluisterd werd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat nu wel gebeurt", besluit ze. De jongeren hebben alle maal een aantal bijeenkom sten gehad om ze voor te be reiden op het debat. „Met Midgard gingen we naar het Educatief Centrum Walcheren. Daar werd ons uitgelegd wat de bedoeling van het debat is. En we kregen een video te zien waar een debat op stond. Daarna hebben we dat be sproken en ook zelf wat gede batteerd. Zodat het niet hele maal nieuw meer is straks", zegt Sara Klarenbeek. Het is de bedoeling dat jonge ren vrijdag eerst in 'commis sies' praten. Hierin worden een aantal stellingen voorbe reid die later die dag de basis voor een plenaire discussie met het college van b w vormen. Dat debat wordt ove rigens gepresenteerd door de bekende televisiepersoonlijk heid Bas Westerweel. De jon geren worden om 12.30 uur ontvangen op het Middel burgse stadhuis. Dan volgt een inleidend ge sprek tussen de wethouder van jeugdzaken J.C. van Dijk- Sturm en Bas Westerweel. Rond 13.30 uur gaan de jon geren naar de kamers van de wethouders om daar in com missies de stellingen voor te bereiden. Het plenair debat tussen de jongeren en wet houders begint om 15.15 uur. Het jeugddebat wordt rond 17.15 uur afgesloten. Eén Van de onderwerpen tijdens het Middelburgse jeugd debat is de vrije tijdsbesteding van jongeren. Veel van hen vinden dat er in Middelburg weinig te beleven is. FOTO ANDA VAN BIET Walcheren loopt zaterdag 31 mei weer uit voor de Karoiin- genmarkt, de voorjaarsmarkt van Oost-Souburg. Naast meer dan honderdtwintig kra men van winkeliers, markt kooplieden en diverse vereni gingen en instellingen zijn er tal van andere publiekstrek kers. Een aantal van de activiteiten vindt plaats op de Karolingi sche Burg. En dat is niet meer dan logisch, vindt Ko Hame- Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. link, voorzitter van de vereni ging Vrienden van de Karolin gische Burg: „De Burg is een unieke open ruimte middenin het centrum van het dorp. Wij vinden dat die ruimte benut moet worden. Het mag geen dood eiland in het hart van Souburg zijn". „Het is de eer ste keer dat het burgterrein in de markt opzet wordt meege nomen. Er is een kinderrommelmarkt en mensen van 'Dorestad-Sib- be' geven er demonstraties. Die mensen hebben zich ver diept in het leven in de Lage Landen in de vroege Middel eeuwen. Ze kleden zich als mensen uit die tijd en beelden het dagelijks leven uit. Precies zoals de bewoners van de Burg geleefd moeten heb ben". De vereniging Dorestad-Sibbe is ook bij de opening van de gereconstrueerde Burg al te gast geweest in Oost-Sou burg. Dat de leden van de ver eniging een grote kennis van het dagelijks leven in de Karo lingische tijd hebben, blijkt uit hun demonstraties. Krijgers houden vechtshows, marktlie- den voeren koopwaar als huid, linnen, wol, zilveren voorwerpen, aardwerk, been en gewei aan en ambachtslie den als mandvlechters, we vers, nettenboeters en schoenmakers richten hun werkplaats in. De demonstra tie van Dorestad-Sibbe past volgens Ko Hamelink prima in het idee dat zijn vereniging heeft over invulling van de Burg. Hamelink: „De Burg krijgt uiteindelijk vooral een parkfunctie. Maar daarnaast zou de Burg van tijd tot tijd een podiumfunctie moeten krijgen. Er moeten in ieder ge val geen blijvende bouwwer ken komen; de Burg is op z'n mooist als ie leeg is. Onlangs is er een bescheiden schaaps kooitje geplaatst en het terrein lijkt meteen een heel stuk klei ner. Dat is zonde". Volgens Hamelink ontbeert de Karolingenmarkt grote pu bliekstrekkers, die mensen uit heel Zeeland trekken. Er is een podium in de Kanaalstraat, maar daar is niet genoeg ruimte voor grotere acts: „De markt concentreert zich in de Paspoortstraat en de Kanaal straat. Dat zijn redelijk nauwe straten, waar alle kraamhou- ders wel zouden willen staan. Waarom geef je die mensen niet wat meer lucht en verhuis je het podium van de Kanaal straat niet naar de Burg?" „Naar mijn mening", gaat Ha melink verder, „moeten de Souburgse middenstanders verder denken dan de grenzen van Souburg. Een goed be nutte Burg kan een grote eco nomische waarde vertegen woordigen. Voor Souburg, voor Walcheren en misschien zelfs voor heel Zeeland. Want dat het een uniek object is, mag duidelijk zijn". Buiten de Karolingische Burg kunnen de bezoekers van de voorjaars markt genieten van een am- bachtsmarkt in de Kanaal straat met onder meer een houtsnijder, een schaap scheerder en een hoefsmid met z'n travalje. De Vlissingsestraat vormt het decor voor een groots opge zette creativiteitsmarkt met onder meer patchwork quilts, droogbloemen en zil versmeedwerk. En in de Ka naalstraat staat zoals gezegd een podium waar de hele dag van live-muziek genoten kan worden. Daarnaast loopt dweilband De Foempers de hele dag over het markt terrein. Ko Hame link wacht met spanning af hoe de activiteiten op de Burg bevallen: „De ondergrond is onze grootste zorg. Die is vaak wat drassig. Je zou daarom kunnen zeggen dat dit een testcase voor ons is. Als het 31 mei goed gaat, belooft dat wellicht nog wat voor de na- jaarsmarkt in september". Maak kennis met de PORTAS renovatie Als uw deuren versleten zijn, 1 heeft PORTAS de oplossing. Uw deuren en deur kozijnen worden weer "nieuw", zonder lawaai of vuil. Veel varian ten in wit of PORTAS des sins Wij renoveren ook keukens en trappen Bel ons! PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 Gedeputeerde J. van Zwieten geeft zaterdag 31 mei het startsein voor Zeeland Na tuurmaand. Na die plechtig heid in natuurgebied De Smidsschorre bij Axel barst in de hele provincie geduren de de maand juni een groot aantal activiteiten los, die voor een groot deel zijn geor ganiseerd onder de vlag van de Stichting Educatief Toeris me Zeeland Oranjezon in Oostkapelle. Tuinreizen, workshops, tuinschilderingen en een trip op een originele Zeeuwse hoogaars moeten het unieke karakter van de Zeeuwse natuur in de maand juni bloot leggen. Zijn de activiteiten over het al gemeen te bestempelen als 'sereen' en in de natuur dui ken, een tocht op de zojuist gerestaureerde hoogaars An- dries Jacob, ofwel de YE 36, kan als een spektakelstuk wor den gezien. De zeiltochten gaan over bijna alle Zeeuwse wateren. Thuishaven voor de Andries Jacob is Veere. Als eerste op het programma staat zondag 1 juni een trip van Breskens naar Vlissingen, gevolgd door een fietstocht naar Fort Rammekens. Wie vanuit Walcheren wil mee doen stapt op in Vlissingen om vanuit Breskens een fiets tocht over Zeeuws-Vlaande- ren te maken. Een week later gaat de nostalgische vissers boot onder zeil in Veere en Kamperland voor een tocht over het Veerse Meer. Zondag 15 juni wordt opnieuw gezeild op de Westerschelde, nu van uit Paal. Óe deelnemers aan die tocht worden afgezet in het verdronken Land van Saeftinghe alwaar ze onder leiding van een gids door het unieke natuurgebied wande len. Weer een week later - het De enige nog varende Zeeuwse hoogaars, de YE 36 de An dries Jacob. is dan zaterdag 21 juni - wordt gevaren vanuit Tholen. Aan boord wordt aandacht be steed aan de weer visserij en op zaterdag 29 juni vertrekt de Andries Jacob vanaf Neeltje Jans voor een tocht over de Oosterschelde. Een stadswan deling door Tholen en een be zoek aan een authentieke scheepswerf zijn de ingrediën ten voor de laatste tocht in het kader van Zeeland Natuur maand. De YE 36 is een au thentieke Zeeuwse hoogaars waar vroeger mee werd gevist vanuit - zoals de naam al doet vermoeden - Yerseke. De Stichting Behoud Hoogaars heeft deze laatste nog varen de Wet gerestaureerd. Kortge leden werd de boot in Middel burg feestelijk te water gela ten. In totaal werden zo'n 3000 manuren besteed aan de restauratie. De YE 36 heeft de Tweede Wereldoorlog over leefd omdat de toenmalige ei genaar de motor onklaar maakte waardoor de bezetter er geen kant mee op kon. Tot 1968 werd met de boot gevist, waarna hobbyisten er beslag op legden. Met veel liefde is sindsdien aan de Andries Ja cob gesleuteld, totdat de stichting hem rigoureus onder handen nam. Wie overigens meer wil weten over de activiteiten in het ka der van Zeeland Natuur maand doet er goed aan de Stichting Educatief Toerisme te bellen. 0118-581507. Wi De Middelburgse Sfadsdanszaal verandert zaterdag (31 mei) in een soort melkwegstelsel waarin van alles te beleven is. Body artist Ingrid Strijd beschildert er lichamen. Antiekhandelaar Arjen de Pagter heeft onlangs het Zeeuws Veilinghuis geopend. Aan de Middelburgse Herengracht wordt echter niet alleen antiek geveild. Ook complete verzamelingen, old-timers en inboedels gaan er onder de hamer. 't Winkeltje van Jannetje in Zoutelande is helemaal verbouwd. „We hebben rekening gehouden met het karakter van het pand", vertelt de eigenaresse Jannetje van de Ketterij. Verder deze week: de Middelburgse Oostkerk heropend na grondige restauratie, pannenkoekenhuis geopend in Oostkapelle, tankstation in Aagtekerke, informatie van de overheid en handige van dag tot dag overzichten. Walcheren kende voor de ruilverkaveling weinig vee houders pur sang; bijna al le Walcherse landbouwbe drijven hadden een ge mengd karakter. Kort bij 't hof vaak de akkers en wat verder weg de weien, waar de beesten liepen. Anders dan bijvoorbeeld in het Lêêge (lage) van Schouwen kwam boeren mee de klauwstok (polsstok) hier amper voor. Die associatie tussen polsstok ken en veehouderij is vrij lo gisch: met een klauwstok kon den zowel de sloten tussen de verschillende weien makkelijk worden overgestoken als de koeien enigszins in de gewens te richting worden gestuurd. Dat woord 'klauwstok' is overi gens behoorlijk oud (en verou derd). Het heeft echter niets met klauwen te maken, net zo min als een polsstok met pol sen te maken heeft. 'Klauwen' is een oud woord voor klim men, de gebruiker van een klauwstok klimt dus enigszins in zijn stok. Polsstok heeft daar overigens niets mee te maken, dat woord komt van het pol sen of peilen van de water diepte. Tegenwoordig hoor je op Walcheren wel spreken van 't vêê, maar echt inheems is dat woord niet. Het verzamel woord voor allerhande rund vee was de béésten. Op een boerderij hoor je soms nog wel eens spreken van 't bêêsti- aal of bestiaal. Daarmee wordt de volledige voorraad hoorn dragers op het hof bedoeld. Gemengde bedrijven worden steeds zeldzamer. Steeds vaker schakelen die over op de ak kerbouw en wordt de klauw stok aan de wilgen gehangen. Een Walcherse boer van vöör 't water zou dat niet zomaar gedaan hebben. Immers, as je 'ooi rot, groeit je kóól. 't Sme rigste karweitje in 't stal hoe ven boeren zonder klauwstok in ieder geval nooit meer te doen: de groepe lichte. Ofte wel de goot achter de koeien, waar iets heel anders dan melk in terecht komt, schoonmaken. Marco Evenhuis De monturenlijn, de Lotos Gold Collection, heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie in en buiten Europa verworven. Unieke exemplaren worden onder strenge kwaliteitscontrole met de hand vervaardigd in het Duitse dorpje Mogen. Worden ze goedgekeurd in de werkplaats) dan worden de monturen met een levenslange garantie aan de cliënten gepresenteerd. De hoogop geleide vaklieden verwerken overigens uit sluitend hoogwaardige edelmetalen zoals goud, platina en sterling zilver. Tot de vaste klantenkring van de izitos Gold Collection behoren personen uit de wereld van politiek en cultuur, maar ook le den ran koninklijke families. Zo worden al meer dan honderd jaar monturen op maat gecreëerd. De eindproducten voldoen aan de wensen van de individuele drager en ze worden telkens aangepast aan de eisen en de smaak van de tijd. FOCUS OPTIEK B.V. Nieuwe Burg 9, tel. 0118-625310 Winkelcentrum Dausvendaele, tel. 0118-624079. Middelburg 2357 st. denim, coloured, alle maten en modellen 461 st. denim, maat 140 t/m 176 1268 st. denim en vele kleuren, mt. 26 t/m 38 1174 st. zomercollectie 1997, div. kleuren en prints, bekende merken 561 st. A-merken! 476 st. alle maten en kleuren enz.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1