Familie Petiet wil museum voor wederopbouw Into the Groove wint talentenjacht Piccard De Jonge speelt Van Ostaijen Jeugddebat Middelburg Bööze béésten 3^br fuc WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN De Middelburger Jos de Jonge speelt vrij dag 23 mei de voor stelling Paul in het Minitheater in Middel burg. Een van de blikvangers tijdens de Oldtimer dag zaterdag 24 mei op de Middelburgse Markt is ongetwijfeld het materiaal van Ad Petiet. De Middelburgse buschauffeur komt met een uit rusting die werd gebruikt tijdens de wederop bouw na de watersnoodrampen in Zeeland. Meer dan twintig jaar verzamelt en restaureert hij werktuig, dat varieert van kruiwagen tot dragline. Filmindustrie en televisie gebruiken zijn attributen al jaren om passende decors te bouwen. „We zien nu in dat het ook heel leuk is om lokaal te werken", beseft hij. „Want onze doelstelling is om ooit een museum te openen waarin de wederopbouw van Zeeland in vele facetten kan worden getoond". En daarin past niet alleen het gereedschap uit die tijd. „We hebben na specialisatie gewerkt aan parallelli satie". Blikvanger tijdens Oldtimerdag Middelburg ...de draaibank stond in de woonkamer en in de douche werden de onderdelen schoon gemaakt... ...een fiets uit de jaren dertig had geen koplampen... ...ik wil de geschiedenis van de waterwerkers helemaal uitdiepen... PZC WEEKBLADEN Anders De Oostkapelse toneelvereniging Walachrium speelt deze week het toneelstuk 'Bruid in de morgen' van de Vlaamse schrij ver Hugo Claus. Een interview met regisseur Jos van den Broeke. In de Oost-Souburgse Watertoren wordt zaterdag een tentoonstelling geopend waarin drie kunstenaars hun visie geven op de natuur onderzoeker/ geleerde Jean- Henri Fabre. Verder deze week: de Grandpa Nick Sessieband in café Het Schut tershof, nieuw maatje in aantocht, infor matie van de over heid, veel korte in formatie en han dige van dag tot dag overzichten. Cd-single LOTOS GOLD COLLECTION Unieke monturen in goud Jos de Jonge. Met hetzelfde programma trad hij vorige maand met succes op in het Vlissingse Vestzaktheater. Paul is geba seerd op poëzieteksten van Paul van Ostaijen. De Jonge maakte een collage met een aantal terugkerende thema's. De voorstelling begint om 20.30 uur. De gedichten worden niet voorgedragen, maar gespeeld in een stijl die het midden houdt tussen teksttoneel en bewegingstheater. De Middel burger heeft ervaring met bei de theatervormen. Hij was on der meer oprichter en speler van het bewegingstheater Motus Papaya. Afwisselend komen liefde, strijd, angst, verlangen en religie aan bod. Dankzij een boeiend kijk- en luisterspel met veel dynamiek in tekst en beweging, krijgt de toeschouwer een ander soort avondje theater voorgescho teld. De voorstelling in Mid delburg is op veler verzoek na de uitvoering in het Vlissingse vestzaktheater. Onder het motto 'Verder kijken dan je neus lang is', is er vrijdag 30 mei een groot jeugddebat in het Middelburgse stadhuis. Jongeren en raadsleden discussiëren dan over onderwerpen die in Middelburg van belang zijn. Voorzitter van het Middelburgse jeugddebat is de van televisie be kende Bas Westerweel. Vorig jaar liet de gemeente Middelburg een onderzoek doen naar de mening van burgers over de gemeentepoli tiek. Uit dit onderzoek bleek dat vooral jongeren weinig vertrouwen hebben in de gemeente en haar bestuurders. Voor het debat zijn ruim dertig jongeren uit Middelburg uit genodigd. Tijdens gesprekken op middelbare scholen zijn de onderwerpen voor het debat door jongeren aangedra gen. Zo zullen het vrijetijds-aanbod voor jongeren, de woonomgeving/veiligheid en communicatie aan de orde komen. In de FaamAdissinger en in de PZC zullen artikelen, verslagen en interviews naar aanleiding van het debat ge plaatst worden. Specialisatie - parallellisatie? „Kijk", begint de Middelbur ger zijn betoog. „Ik ben al sinds kind betrokken geweest bij de wederopbouw van Zee land na de watersnoodramp van 1953. Mijn vader repa reerde de motorfietsen van de dragline-machinisten. Ik mocht dan vaak met hem mee. En zo reed ik af en toe met zo'n grote vrachtwagen over de bouwwerken. Ik was toen nog maar een kind". In 1975 kreeg zijn belangstelling inhoud. „Ik kocht toen een kraantje en begon het te res taureren". Dat was het begin. „Later kreeg ik contact met mensen die nog op zo'n kraan hadden gewerkt. Ze vertelden me van alles. Ik wist ondertus sen ook dat het een hels kar wei moet zijn geweest om met de herrie van zo'n kraan hele dagen te moeten werken. Ik kreeg steeds meer respect voor die mannen en hun ge zinnen. Vandaar dat ik me ook verdiepte in hun privéleven en alles dat er aan vastzat. Dat noem ik parallellisatie. Niet ai- leen de werktuigen die wer den gebruikt, maar ook de manier van leven in die tijd is belangrijk. Ik heb trouwens niet alleen materiaal van na 1953. Dat gaat allemaal veel verder terug. Het is opgesla gen in een aantal loodsen in Zeeland. Waar? Nee. Dat zeg ik liever niet. Je weet wel. De aasgieren. Wat ik heb verza meld is een levenswerk. Ik wil ooit aan mensen laten zien hoe het allemaal is geweest. Liefst in een soort museum". Niet alleen Ad Petiet is actief bezig met zijn hobby, het hele gezin is enthousiast. „Weet je nog dat eerste machientje", herinnert zijn vrouw Heieen hem aan de beginjaren. „We woonden op een flatje. De draaibank stond in de woon kamer en in de douche wer den de onderdelen schoonge maakt. Ook onze oudste zoon werd overal in betrokken. Een op pas hadden we niet, dus reis de hij mee in een stoeltje op de achterbank. Als Ad weer eens wat had gevonden reden we in ons Volkswagentje er naar toe en als het effe kon namen we het mee". Herinne ringen worden opgehaald. „Ad Petiet vertelt over de dag dat er weer eens ergens ge snuffeld moest worden en de oudste in de broek had ge poept. „Ik heb toen ondanks de stank gezegd. Kom op: we rijden door. Thuis verschoon je hem maar. De inmiddels twintigja rige Jules praat er uit piëteit meteen over heen en toont zijn enthousiasme. Ook aan de veertienjarige Chris is on middellijk te merken uit welk nest hij komt. „Je groeit er in op", verklaren beide zonen hun bezieling voor het Zeeuw se erfgoed. „Pa doet het, en het gezin doet mee", legt He- leen Petiet uit. In de jaren dat Ad Petiet zijn eerste machientjes aan het opknappen was, schudde zo menig toekijker meewarig het hoofd. ze vroegen zich af wat de Middelburger met de zoveel ste bonk roest aan moest. „Nu zegt iedereen: 'fijn dat jet het hebt bewaard'. En nu komen mensen van de filmindustrie vragen of ik een decor kan bouwen uit die of die periode. Meestal hoef ik geen nee te verkopen. Dankzij mijn ervaringen en studie wordt ik echter ook vaak om advies gevraagd. Ik heb het weieens meegemaakt Vader Ad en zoon Jules Petiet. Spullen zijn voor geen goud ter wereld te koop. FOTO AN DA VAN RIET dal ik ergens in Limburg mid den op een weiland werd ge zet met de opdracht: maak er hier maar wat van. Nou dan sta je dan. Waar ik allemaal aan heb meegewerkt? Ach. Aan van alles". Hij noemt een heie reeks waarvan is blijven hangen: 'Zomer van '45", 'De brug", 'Partizanen', 'Tijd van leven', 'Zeemeerman', Amstel reclame en 'Toen was geluk heel gewoon'. Praten met het gezin Petiet is vier eensgezinde mensen die elkaar aanvullen. Ook de woonkamer in het rijtjeshuis in de Middelburgse Stromen- wijk toont de passie van het gezin: alles van toen opknap pen en bewaren. „Die dingen vertellen een heel verhaal". Ad Petiet wijst naar een glazen stulp met het op schrift Gulf die vroeger werd gebruikt om de benzinepomp te bedekken zodat de autorij der meteen wist welk merk benzine hij in zijn tank deed. „Zulke dingen worden natuur lijk in films gebruikt die gaan over de na-oorlogse jaren. Je moet bij het toepassen van die decors oppassen dat je niet verkeerde spullen ge bruikt. Een fiets uit de jaren dertig had bijvoorbeeld nog geen koplamp. Dat soort zaken is belangrijk om te weten. Maar het is ook belangrijk als beeld van een periode. Zo ook de ju ke box die daar staat. Met die kleurtjes en zo. Dat is toch prachtig. Het toont ook aan dat de mensen toen tijd na men om er iets moois van te maken". Het waren overigens niet al leen Zeeuwen die werkten aan de wederopbouw van Zeeland na weer een overstroming. Ad Petiet heeft het niet alleen be studeerd, hij heeft ook ge sprekken gevoerd met men sen die in die periode als wa terwerker geboekt stonden. „Veel mensen kwamen uit Lemmer of IJsselmonde. Een groot aantal van hen is hier blijven hangen, maar weer an deren gingen verder naar de inpoldering van het IJssel- meer. Ik wil de geschiedenis van die mensen helemaal uit diepen. Ik ben daar trouwens al een heel eind mee. Als het museum wordt geopend wil ik dat over de leefwijze van de machinisten en grondwerkers ook het een en ander bekend wordt gemaakt. Dat is voor de mensen van tegenwoordig goed om te weten dat met het zweet van die mensen Zee land nu is wat het is". Om zijn plannen om het mu seum te openen wat meer kracht te geven heeft het ge zin Petiet de medewerking ge kregen van een aantal promi nente Zeeuwen. Onder voor zitterschap van oud-gedepu teerde Jan de Voogd is een nieuwe stichting actief die zich inzet om bedrijven en overheden te interesseren voor een museum met spul- Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118) 642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Ze zijn goed, vinden ze zelf. Èn ze denken dat er voor hen wel een toekomst in de muziek zit. Talent hebben ze in ieder geval: "Into the Groove', een speciaal voor de gelegenheid op gerichte band, won vorige week zondag de ta lentenjacht in Hotel Restaurant Piccard in Vlis singen. Gitaristen Ricardo Sapia (21) en Rein- houd Fader (23) en zangeres Martha Tapilaha (24) zijn vast van plan beroemd te worden. speeld, Love will keep us ali ve. Die avond wonnen we. Vo rige week was de finale en toen zijn we een week van te voren begonnen met oefenen. Welk nummer we tijdens de finale gespeeld hebben? Een cover van The Jackson 5. Dat vind ik leuk om te doen. Ook omdat je zo'n nummer hele maal verandert. Het is natuur lijk geschreven voor een vol ledige bezetting, met drum en basgitaar erbij. Wij zijn met twee gitaristen en een zange res en dan speel je het echt heel anders". 'Into the Groove' was geen bestaande band. „We zijn speciaal voor de talentenjacht zo bijelkaar gekomen. We kennen elkaar al sinds we heel klein zijn, we zijn als het ware samen opge groeid", vertelt Martha Tapila ha. „We hebben nog nooit met z'n drieën in een band ge zeten. Reinhoud en ik hebben wel samen gespeeld, in de band 'Gapstar'. Maar die be staat nu niet meer". Wel is het drietal van plan in de toe komst meer dingen samen te doen. Het idee om mee te doen aan de talentenjacht kwam van Ri cardo Sapia, die als ober/kel ner werkzaam is bij Piccard. Hij vertelt: „Mijn baas kwam naar me toe en zei: 'Als je echt zo goed bent op die gi taar, waarom doe je dan niet mee?' Toen ben ik naar Rein houd en Martha gegaan en heb hun gevraagd om ook mee te doen. Eigenlijk deden we puur voor de lol mee. Voor de lol, en om iets goeds neer te zetten. En dat is gelukt", glundert hij. „Nee, van doorgestoken kaart was geen sprake. Ik mag dan wel werken voor Piccard; de jury niet. Die bestond uit be roepsmuzikant René van 't Zelfde en een paar disk-joc keys van Radio Maximaal. Die houden er echt geen rekening mee dat ik bij Piccard werk", vervolgt Sapia. Het drietal heeft niet veel hoe ven oefenen alvorens mee te doen aan de talentenjacht. Reinhoud Fader: „We zijn drie dagen voor het eerste optre den, dat was op 27 april, be gonnen. We hebben toen een nummer van The Eagles ge- de eerste keer dat ze meede den aan een talentenjacht. Martha Tapilaha deed al eens eerder mee: „Dat was in Pur- merend. Ik zag een adverten tie in De Telegraaf staan en heb me opgegeven. Ik ben een band bij elkaar gaan zoe ken en heb ons opgegeven. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam kon er eigenlijk niemand van die band. Dus ben ik maar alleen gegaan, als zangeres. Ik kwam uiteindelijk wel in de finale en werd tweede". Alle drie willen ze verder in de mu ziek. Fader: „Ja, ik denk wel dat ik goed genoeg ben om van muziek mijn werk te ma ken. Ik ben iedere dag bezig met muziek". Ook Sapia en Tapila ha zouden graag willen door breken. Tapilaha: „We willen allemaal graag beroemd wor den. Waarom? Gewoon, ik hou ervan op het podium te staan, voor een publiek. Ik voel me thuis op het podi um". De eerste stap op de weg naar beroemdheid is inmiddels ge zet. De winnaars van de talen tenjacht in Piccard mogen binnenkort een cd-single op nemen bij Muziekhandel Van Damme in Middelburg. „We weten nog'niet precies wat we erop gaan zetten", zegt Fa- der. „Maar we willen het liefst een eigen nummer maken. Martha is heel creatief en schrijft teksten. En de mu ziek?" Hij lacht en geeft colle ga Sapia een knipoog. „Dat is geen probleem. Die komt van zelf wel". len van Ad Petiet. Als zo'n museum kan worden geo pend gaat de droom van Ad Petiet in vervulling. Hij weet dat in de diverse loodsen in middels voor een vermogen aan materiaal staat. Verkopen doet hij het niet. Voor geen goud. „Een tijdje geleden belde ie mand me. Die wilde een be paalde kraan kopen voor zijn vader. Hij had net zijn bedrijf verkocht en hoefde niet op een gulden te kijken. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat niks te koop is. Een paar da gen na dat telefoontje stopte hier een dikke zo goed als nieuwe peperdure Mercedes voor de deur. Het bleek de man die had gebeld. Hij kon niet geloven dat ik weigerde om aan hem de kraan te ver kopen...". Voor Sapia en Fader was het Reinhoud Fader, Martha Tapilaha en Ricardo Sapia: den". .We willen graag beroemd wor- FOTO AN DA VAN RIET De brutaalste kraoien pikke de mêêste eiers is een Wal- cherse variatie op het beken de 'de brutalen hebben de halve wereld'. Het is de zo veelste uitdrukking over men selijke eigenschappen die ont leend is aan het dierenrijk. Een andere negatief bekend staand dier was blijkbaar ook de hond. 'Honds' is er van af geleid en in ouder Zeeuws, bijvoorbeeld zoals dat op Aeg- tekèrke gesproken wordt, is dat: 'ontelijk. Je moe tegen die ménsen nie zö 'ontelijk doee, je lieken wè van je ver stand! (Van je verstand bete kent: van je verstand beroofd.) En wanneer een oudere Wal- cherenaar van je zegt: „Je stienkt as een bonsienk, dan wordt het tijd om je af te vra gen of je niet te opvallend aan het stroopsmeren bent. Een speciale positie wordt in dit verband ingenomen door de uil. Een bonsienk stinkt, een kraai is brutaal, maar de eigenschap die aan 'de uil wordt toegeschreven, past niet echt bij deze nachtvogel. Wanneer iemand een uul on der z'n 'aer eit (of: onder z'n pet), is hij of zij chagrijnig. Dat de uil in dit verband gebruikt wordt, heeft veel meer met bijgeloof te maken. Naar aan leiding van hun geluidloze vlucht en hun nachtleven wer den uilen in het voor-christelij ke West-Europa (in tegenstel ling tot Griekenland, waar ze voor wijs doorgingen) als ver tegenwoordigers van het kwaad beschouwd. Of de uit drukking zitte te kieken as een uul op een zieke koe daar ook verband mee houdt, weet ik niet. De uitdrukking zelf bete kent in elk geval: verbouwe reerd kijken of domweg naar iemand zitten staren. Zitte kie- ke as een uul op een klute is een andere mogelijkheid. Ui len staren immers altijd en overal voor zich uit op een manier die mensen maar vreemd vinden. Maar waarom een uil nu juist op een koe moet zitten die ziek is, is de vraag. Zou de kwaad brengen de uil die koe ziek gemaakt hebben? Dat zou in elk geval goed passen bij het beeld van de uulen in het oude volksge loof! Jan Zwemer Uw keuken is r nog functio neel, maar ze bevalt u niet meer. PORTAS renoveert met nieuwe front- delen, In tal van varianten en dessins. Voor deliger dan u denkt. PORTAS vakbedrijf. Zevenbergen tel. 0168-335002 De moniurcnlijn. de Lotos Gold Collection, heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie in en buiten Europa verwonen. Unieke exemplaren worden onder strenge kwaliteitscontrole met de hand vervaardigd in het Duitse dorpje Eisingen. Worden ze- goedgekeurd in de werkplaats, dan worden de monturen met een levenslange garantie aan de cliënten gepresenteerd. De hoogop geleide vaklieden verwerken overigens uit sluitend hoogwaardige edelmetalen zoals goud. platina en sterling zilver. Tot de vaste klantenkring van de Lotos Gold Collection behoren personen uit de wereld van politiek en cultuur, maar ook le den van koninklijke families. 7.0 worden al meer dan honderd jaar monturen op maat gecreëerd. De eindproducten voldoen aan de wensen van de individuele drager en ze worden telkens aangepast aan de eisen en de smaak van de tijd Nieuwe Burg 9. tel. 0118-625310 Winkelcentrum Erauwendaelc, tel- 0118-624079. Middelburg J I

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1