B/ASCO DOELGROEPENTABEL in Schoonenburg-Oost Westerzicht TE HUUR TE HUUR Mooi gelegen aan de rand van de wijk Verantwoordingstabel t/m 5 mei 1997 U bent op zoek naar een woning op Walcheren. U wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt ver huizen en wanneer. De vier woningcorporaties op Walcheren geven u die keus. Postbus 227, 4380 AE Vlissingen tel. bereikbaar 08.30 - 09.30, 0118-427700 VERHOUDING INKOMEN/HUUR Doorstromer/starter Bonedijkestraat e.o. Bloemenlaan e.o. Hercules Segherslaan e.o. Paauwenburg-Oost Schoonenburg-West Molenweg e.o. Starter/doorstromer Bonedijkestraat e.o. Bloemenlaan e.o. Hercules Segherslaan e.o. Paauwenburg-Oost Vrije sector Oude Binnenstad Kern Oost-Souburg Schoonenburg-Oost GARAGES TE HUUR Paauwenburg 6 FAAM/VLISSINGER Woensdag 14 mei 1997 WONEN OP WA L CHER EN Hoe werkt het? Op deze pagina's staan de woningen die binnenkort bij de vier Walcherse woningcor poraties vrijkomen voor de verhuur. Hebt u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, vul dan de woonbon (elders op deze pagina's) volledig in. Stuur de woonbon vervolgens naar de woningcorporatie die eigenaar is van de be treffende woning. Uw bon moet daar uiterlijk aanstaande dinsdag om 13.30 uur binnen zijn. Onvolledig ingevulde woonbonnen of te laat ontvangen woonbonnen worden niet in behandeling genomen. Wellicht zijn er meer woningen waar u be langstelling voor hebt. U kunt op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor de woonbon kopiëren. Per bon kunt u maximaal één woning vermel den. Let wel, als u op meerdere woningen reageert, krijgt u hoogstens voor één wo ning één aanbieding. U hebt geen recht op de andere woningen waarop u hebt gere ageerd. Voor het correct invullen van de woon bon, is het uitermate belangrijk dat u on derstaande informatie aandachtig leest. Alleen goed en volledig ingevulde woon bonnen worden in behandeling geno men. VOORWAARDEN starter of doorstromer Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan uw huidige woonsituatie. Er wordt een onderscheid ge maakt tussen starters en doorstromers. U bent een starter als u op dit m'oment nog geen zelfstandige woning hebt. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont, op kamers woont of wanneer er sprake is van een relatiebreuk. U bent een doorstromer als u op dit mo ment een zelfstandige huur- of koopwoning hebt en bij verhuizing dus een lege woning achterlaat. doelgroep Om voor een woning in aanmerking te ko men worden eisen gesteld aan de samen stelling van uw huishouden en uw bruto-ge- zinsinkomen. In de advertentie wordt dit door letters weergegeven. Deze letters ko men overeen met de letters in de eerste ko lom van de doelgroepentabel (elders op deze pagina's). Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier personen en hebt u een bruto-gezinsinko- men per maand beneden de 3200,- dan behoort u tot doelgroep G. bruto-gezinsinkomen Het bruto-gezinsinkomen is het totaal van de inkomens van alle personen binnen het huishouden. Niet meegeteld worden de in komens van kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen, die op 1 januari van dit jaar 26 jaar of jonger waren. een woning buiten de gemeente Middel burg of de gemeente Vlissingen Voor een woning buiten de gemeente Mid delburg of de gemeente Vlissingen komt u alléén in aanmerking als u economisch of sociaal gebonden bent aan de regio Wal cheren. huursubsidie Voor personen jonger dan 23 jaar wordt bij een kale huurprijs boven de ƒ545,41 geen huursubsidie meer verstrekt. Op de woonbon vult u in of u starter of doorstromer bent en tot welke doelgroep u behoort. Het heeft geen zin om op wo ningen te reageren waarvoor u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. SELECTIE VOLGORDE algemeen - Bij de categorie starters/doorstromers gaan starters vóór doorstromers. - Bij de categorie doorstromers/starters gaan doorstromers vóór starters. - Vervolgens gaat de eerstgenoemde doel groep bij de advertentie voor de tweede etc. - Bij de categorie starters heeft degene met de hoogste leeftijd voorrang. - Bij de categorie doorstromers heeft dege ne die het langste op het huidige adres woont voorrang. uitzonderingen Van de hierboven beschreven procedure wordt in een aantal gevallen afgeweken. 1 Woningzoekenden met een urgentiever klaring, krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starters óf doorstromers) voorrang boven de andere kandidaten. 2 Woningzoekenden met een economische binding krijgen in de categorie waartoe ze behoren (starter óf doorstromer) voorrang boven de andere niet-urgente kandidaten. 3 Woningzoekenden die een woning zoe ken buiten de gemeente Middelbürg en de gemeente Vlissingen komen slechts in aanmerking indien ze een economische of sociale binding hebben. urgentieverklaring Om zeer dringende sociale of medische re denen kunt u een urgentieverklaring krijgen. Deze urgentieverklaring wordt afgegeven door de Regionale Urgentiecommissie Wal cheren. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet u in ieder geval minimaal één jaar op Walcheren wonen. In lichtingen over het verkrijgen van een ur gentieverklaring kunt u uitsluitend telefo nisch inwinnen bij de Stichting Thuiszorg Walcheren. Telefoon 0118-684000 Maandag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. economische binding Er is sprake van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloegebied woont en binnen de regio Wal cheren of het Sloegebied werkt en een duurzaam dienstverband hebt van minimaal 18 uur per week. U krijgt dan voorrang bo ven andere kandidaten. Bij de volgorde is het aantal kilometers woon-werkverkeer en kele reis bepalend. sociale binding U bent sociaal gebonden aan de regio Wal cheren indien u: - als ingezetene ingeschreven bent in een van de gemeenten in de regio Walcheren, of - familieleden in de eerste graad (ouders of kinderen) tenminste één jaar woonachtig zijn in de regio Walcheren, of - in het verleden tenminste vijf jaar aaneen gesloten in de regio Walcheren hebt ge woond. Op de woonbon vult u in of u economisch of sociaal gebonden bent en of u een ur gentieverklaring hebt. Er kan alleen spra ke zijn van een economische binding als u buiten de regio Walcheren en het Sloe gebied woont. Vul dan het aantal kilome ters woon-werkverkeer enkele reis in. DE AANBIEDING Als u in aanmerking komt voor de woning, dan nodigt de woningcorporatie u uit voor een persoonlijk gesprek. Hierbij worden alle gegevens gecontroleerd. Kloppen die, dan krijgt u de woning in principe aan-geboden. U hebt dan drie dagen de tijd om te beslis sen. Voor het afsluiten van een huurcon tract wordt een bedrag van ƒ90,- in reke ning gebracht. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een ge sprek ontvangt, dan komt u dus niet in aan merking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de advertenties die over 14 da gen in dit blad verschijnen. Tip! Hebt u al vaak gereageerd op een woning maar zonder resultaat, houd dan bij uw keu ze rekening met de selectievolgorde. VERANTWOORDING In de verantwoordingstabel kunt u zien aan wie de woningen, waarmee in de afgelopen weken is geadverteerd, zijn toegewezen. Ook kunt u zien hoeveel reacties er per wo ning binnenkwamen. GROEP LEEFTIJD SAMENSTELLING TOTAAL BRUTO HOOFDBEWONER HUISHOUDEN GEZINSINK. P. MND. A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- Advertentienr.: 7100691 Arbeidstraat 8 benedenwoning 2 sip Beschikbaar: 01-07-1997 Huurprijs: 487,62 Doelgroep: C D E B A F Bijzonderheden: Huurverhoging 1-07-1997 nog niet in huurprijs verwerkt Advertentienr.: 7100581 Leeghwaterstraat 64 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 11-07-1997 Huurprijs: 621,10 Doelgroep: G H Bijzonderheden: Huurverhoging per 1-07- 1997 nog niet in huurprijs verwerkt Advertentienr.: 7100651 Ravesteynplein 42 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 04-07-1997 Huurprijs: 514,77 Doelgroep: G C D Bijzonderheden: Huurverhoging per 1-07- 1997 nog niet in huurprijs verwerkt Advertentienr.: 7100711 Acacialaan 12 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 20-06-1997 Huurprijs: 446,07 Doelgroep:G K I E L J F H Bijzonderheden: C.V. aanvraag mogelijk:bestemd voor huishouden met max 3 personen, leeftijd vanaf 55 jr. Advertentienr.: 7100721 Tulpenlaan 25 etagewoning 3 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 16-05-1997 Huurprijs: 684,12 Doelgroep:L J K I G E FH Bijzonderheden: Bestemd voor 50 jr en ouder; max 3 personen; lift aanwezig Advertentienr.: 7100591 Van Dishoeckstraat 610 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 601,35 Doelgroep: G E H F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100631 M Hobbemalaan 84 etagewoning 1 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: Direkt Huurprijs: 505,99 Doelgroep: E F B A Advertentienr.: 7100071 Colijnstraat 29 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 730,12 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 135,24) Doelgroep: H L J D Bijzonderheden: Doelgr D en J: min inko men 3500,- Advertentienr.: 7100531 Dreesstraat 21 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 02-06-1997 Huurprijs: 554,88 Doelgroep: D E F G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100431 Schaepmanstraat 61 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 120697 Huurprijs: 598,62 Bijkomende kosten: Stook- en Watervoorschot 149,54) Doelgroep: G E F H Bijzonderheden: bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100661 Dommelstraat 17 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 16-06-1997 Huurprijs: 718,07 Doelgroep: H D Bijzonderheden: Hoekwoning Doelgr D: min. inkomen 3.300,- Advertentienr.: 7100501 Van Ginkelstraat 41 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 24-06-1997 Huurprijs: 756,65 Doelgroep: H D Bijzonderheden: Doelgroep D: min. inko men D3.300,--, Advertentienr.: 7100701 Hendrikstraat 48 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 29-05-1997 Huurprijs: 583,82 Doelgroep: E F G H Advertentienr.: 7100381 Bonedijkestraat 24 bovenwoning 2 sip Beschikbaar: 04-07-1997 Huurprijs: 479,61 Doelgroep: B A C D E F Advertentienr.: 7100541 Eedestraat 8 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 428,82 Doelgroep: A E I Advertentienr.: 7100571 Hogeweg 14 etagewoning 2 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 30-05-1997 Huurprijs: 401,73 Doelgroep: A C E G B D F Bijzonderheden: bestemd voor huishou den met max 3 personen; CV aanvraag mo gelijk Advertentienr.: 7100601 Nyverheidstraat 28 benedenwoning 1 sip Beschikbaar: 04-06-1997 Huurprijs: 419,86 Doelgroep: E A I Advertentienr.: 7100511 Van Dishoeckstraat 572 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 23-05-1997 Huurprijs: 594,83 Doelgroep: G E F H Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100551 Here Segherslaan 40 etagewoning 3 sip Woonlaag: 4e Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 456,85 Bijkomende kosten: water 26,50 Doelgroep: C A B E D F G Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen, CV aanvraag mo gelijk Advertentienr.: 7100621 M Hobbemalaan 34 etagewoning 1 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 505,99 Doelgroep: B F A E Advertentienr.: 7100561 Heemskerckplein 17 etagewoning 3 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 593,93 Doelgroep: G E F H Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100611 Lieftinckstraat 51 etagewoning 3 sip Woonlaag: 2e Beschikbaar: 04-06-1997 Huurprijs: 554,12 Bestemd voor huishou den m Doelgroep: G F E D C B A Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100471 Lieftinckstraat 77 etagewoning 3 sip Woonlaag: 3e Beschikbaar: 06-06-1997 Huurprijs: 554,12 Doelgroep: G E D H F Bijzonderheden: Bestemd voor huishou den met max 4 personen Advertentienr.: 7100641 Molenstraat 80 senioren etagewon 2 sip Woonlaag: 5e Beschikbaar: Direct Huurprijs: 648,07 Doelgroep:K J L I H G F E Bijzonderheden: Met lift, bestemd voor 50 jr en ouder Advertentienr.: 7100521 Burg. Stemerdinglaan 132 eengezinswon 3 sip Beschikbaar: 17-06-1997 Huurprijs: 790,45 Doelgroep: H L D Bijzonderheden: Aangepaste woning met traplift Advertentienr.: 7100481 Oosterscheldestraat 1 eengezinswon 4 sip Beschikbaar: 20-06-1997 Huurprijs: 695,15 Doelgroep: H G D Bijzonderheden: Doelgr D: min inkomen 3.500,-- Oudstraat 423 Beschikbaar: 10 juni 1997 Huurprijs: 75,- Een aantal ruime eengezinswoningen aan een kindvriendelijk woonerf. Woonkamer met open keuken, 3 sip op de 1e verdieping en een ruime douche, 1 sip op de 2e verdieping. Huurprijs tussen f 685,- en 714,- Max. huursubsidie mogelijk. De woningen zijn zeker de moeite waard om te bekijken. Belt u ons voor vrijblijvende informatie en bezichtiging. in Vlissingen, volop in het groen, heeft Basco appartementen te huur met 1 en 2 slaapkamers Netto huur vanaf 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige woonlokatie, neem dan eens vrijblijvend contact op voor meer informatie!! (tel: 0118-427700) Adres Wijk Goede reakties Doorstr/start Doelgroep Basis Score Berkenlaan 3 Griffioen 13 Doorstromer H urgentie 12-mrt-1997 Blikkenburg 71 Bossenburgh-Weyevliet 8 Starter G leeftijd 1 -jun-1957 Bonedijkestraat 175 Bonedijkestraat e.o. 4 Starter A leeftijd 24-feb-1978 Bonedijkestraat 220 Bonedijkestraat e.o. 4 Starter G leeftijd 1-aug-1942 Bonedijkestraat 131 Bonedijkestraat e.o. 5 Doorstromer E woon-werkverkeer 20 km Bonedijkestraat 209 Bonedijkestraat e.o. 6 Starter E leeftijd 1-nov-1953 Bonedijkestraat 249 Bonedijkestraat e.o. 10 Starter A leeftijd 19-feb-1977 Cirkel 12 Paauwenburg-Oost 19 Doorstromer H urgentie 25-feb-1997 Dolfijnstraat 11 Dauwendaele 5 Doorstromer H woonduur 1-mrt-1986 Dr.Ottestraat 73 Scheldestraat e.o. 7 Doorstromer J urgentie 24-mrt-1997 Eikenlaan 15 Griffioen 1 Doorstromer H urgentie 12-mrt-1997 Glacisstraat 100 FL 202 Scheldestraat e.o. 4 Doorstromer I urgentie 17-feb-1997 H. Segherslaan 270 Here Segherslaan e.o. 13 Starter E leeftijd 10-aug-1964 H. Segherslaan 46 Here Segherslaan e.o. 3 Starter C leeftijd 5-okt-1977 Haringvlietstraat 138 Stromenwijk 3 Starter E leeftijd 26-jun-1970 Haringvlietstraat 46 Stromenwijk 2 Doorstromer E woonduur 16-okt-1996 Havendijkstraat 19 Binnenstad 14 Starter G leeftijd 10-jun-1968 Havendijkstraat 12 Binnenstad 31 Starter G leeftijd 27-jul-1959 Hendrikstraat 110 Oude binnenstad 8 Doorstromer F woon-werkverkeer 500 km Hogeweg193 Bloerrienlaan e.o. 23 Doorstromer G woonduur 10-aug-1993 Hogeweg 34 Bonedijkestraat e.o. 11 Starter A leeftijd 4-apr-1976 Hogeweg 37 Bonedijkestraat e.o. 4 Starter E leeftijd 22-nov-1969 Israelslaan 90 Bloemenlaan e.o. 19 Doorstromer G woonduur 10-sep-1994 J. v. Ruysdaellaan 31 Bloemenlaan e.o. 24 Doorstromer G woonduur 1 -jul-1993 J. van Reigersbergstraat 141 Magistraatwijk 3 Starter A leeftijd 9-okt-1978 J. van Reigersbergstraat 265 Magistraatwijk 12 Starter A leeftijd 16-okt-1976 Jacob van Campenstraat 54 Het Fort e.o. 3 Starter B leeftijd 4-mrt-1975 Kanteel 10 Reijershove 3 Starter E leeftijd 4-feb-1972 Lambrechtstraat 23 Binnenstad 4 Doorstromer F woonduur 1-dec-1989 Leeghwaterstraat 45 Bonedijkestraat e.o. 2 Starter E leeftijd 29-okt-1972 Lieftinckstraat 67 Paauwenburg-Oost 5 Starter G leeftijd 16-mei-1963 Margrietenlaan 15 Bloemenlaan e.o. 24 Doorstromer H woonduur 1-sep-1977 Meanderhof 181 Dauwendaele 8 Starter H leeftijd 6-mei-1969 Meanderlaan 2 Dauwendaele 5 Doorstromer E woonduur 7-dec-1995 Nassaulaan 15 Nieuw Middelburg 1 Doorstromer G woonduur 1-mrt-1983 Nieuwstraat 61 -2 Oude binnenstad 3 Starter A leeftijd 30-mrt-1979 Oosterscheldestraat 78 Stromenwijk 7 Doorstromer E woonduur 1-jul-1981 P. Krugerstraat 205 Bloemenlaan e.o. 3 Doorstromer F woonduur 21-dec-1992 Rentmeesterlaan 189 Magistraatwijk 6 Starter C leeftijd 29-jan-1978 Scheldepoortstraat 28 Nieuw en St. Joosland 2 Doorstromer G woonduur 22-apr-1994 Schuitvaartgracht 349 Bonedijkestraat e.o. 15 Starter G urgentie 12-feb-1997 Troelstraweg 259 Paauwenburg-Oost 4 Doorstromer G woonduur 30-jan-1996 V. Quakkelaarstraat 161 Scheldestraat e.o. 6 Starter E leeftijd 22-feb-1956 Van Dishoeckstraat 580 Bloemenlaan e.o. 3 Doorstromer H woonduur 1-jul-1994 Volkerakstraat 129 Stromenwijk 2 Starter E leeftijd 21-aug-1970 Volkerakstraat 39 Stromenwijk 6 Starter E leeftijd 3T-okt-1959 Westerzicht 601 Westerzicht 1 Starter E leeftijd 8-nov-1972 Zeewyksingel 4 Zeewijksingel 5 Doorstromer I woonduur 31-dec-1986

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 6