PLAN VOOR AANPASSING BOSSENBURGH-NOORD GESTART EXPOSITIES IN DE WATERTOREN EEN SCHEVE PRULLENBAK? PINKSTEREN EN DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VRAGENDERWIJS RINGRIJWEDSTRIJDEN IN OOST-SOUBURG NOTA KUNST- EN CULTUURBELEID GEPRESENTEERD OMBUDSCOMMISSIE EN COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP COMMISSIES VAN ADVIES P Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Redactie: Stafbureau Communicatie, stadhuis Vlissingen telefoon (01 18) 487335 WAAR EN WANNEER ZUN WIJ BEREIKBAAR: EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER DE KEIJZER DEN De sectie Nieuwe Werken van de gemeente Vlissin gen is maandag 12 mei aangevangen met de her inrichting van Bossen- burgh-Noord. In overleg met bewoners en de woningbouwvereni ging VW werd afgelopen jaar een plan gemaakt voor de straten in de be treffende wijk. Het plan omvat in hoofdlijnen het aanleggen van een verbinding tussen Boetselaarsburg en Wa lenburg, het vormen van zoge naamde 'lussen' en het afsluiten van de smalle straten voor door gaand verkeer om sluipverkeer tegen te gaan, het verbeteren en Verbeteren van speel- en groenvoorzie ningen is een belangrijk on derdeel van de plannen (foto: Ruben Oreel) Op dinsdag 20 mei, derde Êinksterdag, houdt de Sou- urgse Ringrijders Vereni ging op het Oranjeplein in Oost-Souburg een ringrij- wedstrijd. Om dit veilig te laten verlopen, ren. wordt het westelijke deel van het Oranjeplein tussen de Doornlust- straat en de Paspoortstraat inclu sief de parkeervakken afgesloten voor het verkeer. Ook is het op dinsdag 20 mei verboden daar uw auto te parke- De sloop van een aantal wo ningen in Bos- senburgh- Noord vormde het begin van de woonbuurt aanpassing (foto: Ruben Oreel) autovrij maken van de fietsroute over Sterkenburg en het verbete ren van de groen- en speelvoor- zieningen. Door ae werkzaamheden zal tij delijk enige overlast kunnen ont staan. Daarbij kan het voorko men dat straten tijdelijk zijn afgesloten. Om het werk soepel te laten verlopen, verzoekt de sectie Nieuwe Werken de bewo ners om de straten waarin ge werkt wordt in de betreffende pe riode autovrij te laten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de sectie Nieu we Werken, de heren M. Harinck (telefoon 48 72 34) of J. Vermeule (tele foon 48 72 25). Een delegatie van het be stuur van de Raad voor Kunst en Cultuur presen teert woensdag 14 mei de nota 'DE REDEn VAN VLIS SINGEN' in de adviescom missie van Welzijn, Volks gezondheid, Cultuur, Accommodaties en Milieu. De raad doet daarin voor stellen om de groeiende belangstelling voor kunst en cultuur om te zetten in concreet beleid. In de nota borduurt de Raad voor Kunst en Cultuur - voorheen Culturele Raad - voort op wat reeds aan cultureel bezit en or ganisaties aanwezig is. Zeer veel waarde wordt er bovendien gehecht aan het samenwerken met buurgemeenten, met name in stadsgewestelijk verband. Na de adviescommissie van Welzijn, Volksgezondheid, Cul tuur, Accommodaties en Milieu, zal ook het College van burge meester en wethouders zich over de nota buigen. Medio mei moet dat resulteren in een inspraaktraject. Op deze pagina's zult u daar van op de hoogte worden ge houden. Volgende week vergadert een aantal commissies van advies. De vergaderingen zijn openbaar en worden allemaal in net stad huis gehouden. De vergaderstuk ken liggen ter inzage in de ge meentelijke informatiehoeken. De volgende commissies komen bij een: RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER Donderdag 15 mei, 19.30 uur. FINANCIEN, DETAILHANDEL EN VISSERIJ Woensdag 21 mei, 19.30 uur. Eén van de ten toongestelde fo to's van Ulrich Tillmann (foto: Ruben Oreel) Op 17 mei wordt een expositie geopend van drie verschillende kunstenaars. Bettina Gruber, Da vid Smithson en Ulrich Tillmann werken op drie zeer verschillen de gebieden van de kunst en hebben vanwege vriendschap en een gezamenlijke interesse in de geniale natuuronderzoeker Jean- Henri Fabre de expositie 'Das Glauben, das Wissen und der Zweifel' opgezet. De tentoonstelling is opgedragen aan Jean-Henri Fabre. Van 18 mei tot en met 6 juli kunt u de Sculpturen, beelden, foto's en in stallaties bezichtigen in de Wa tertoren H.K. In de kabinetten op het entresol van de Watertoren exposeert At- ty Bax met beelden, installaties en performances. Haar werken hebben een dierlijke uitstraling en het herinnert aan de kunst van primitieve volkeren. NIEUWENDIJK Op zaterdag 1 7 mei opent Stijn Kriele zijn expositie in Depen dance Watertoren, Nieuwendijk 42. Zijn schilderijen, foto's, film projecties en mogelijk ook meu bels zijn hier te bezichtigen van af 17 mei 15.00 uur tot en met 14 juni. Een hinderlijke losse stoeptegel? Een kapotte bank in de straat? Een scheve paal of prullenbak? Bel dan: Service Team Openbare Ruimte (SOR) van de gemeente: telefoon 48 74 64. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur. De SOR-ploeg herstelt het gebrek binnen 24 uur. Lukt dit niet, dan wordt u teruggebeld. Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van de gemeente? Heeft u bezwaar tegen de handelswijze van een ge meentebestuurder of -amb tenaar of tegen een door hen gevolgde procedure? Met klachten van die aard kunt u aankloppen bij res pectievelijk de Commissie bezwaar en beroepschrif ten en de Ombudscommis- sie. COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissin gen. Het college legt uw bezwaar voor aan de Commissie be zwaar-en beroepschriften. U moet uw bezwaar binnen zes weken na de bekendmaking bij de gemeente indienen. DE OMBUDSCOMMISSIE Bij de Ombudscommissie kunnen burgers klachten indienen over gedragingen van de gemeente, hetzij net bestuur, hetzij een on derdeel van de organisatie. Een klacht moet schriftelijk wor den ingediend. Uw klacht richt u aan: Ombudscommissie gemeen te Vlissingen, Stafbureau Bestuur, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissin gen. VERDERE INFORMATIE Indien u vragen hebt, kunt u bellen met de secretaris van de Ombudscommissie, de heer M.J. Matthijsse of die van de Commissie be zwaar- en beroepschriften, de heer F.H. Kuijper, staf bureau Bestuur (0118 - 487205 of 0118 - 487438). Meer informatie kunt u ook in de folders van de com missies vinden. Deze zijn verkrijgbaar bij het stafbureau Communica tie, Stadhuisplein 2, en in de informatiehoeken. Zondag 18 en maandag 19 mei is het Pinksteren. Maandag werkt de ge meente Vlissingen dan ook niet. En volgens Walchers gebruik zijn de gemeente lijke medewerkers ook op 'derde pinkster' (dinsdag 20 mei) vrij. De gemeentelijke kantoren zijn op maandag 19 en dinsdag 20 mei gesloten. Op dinsdag 20 mei is het bureau burgerlijke stand van de sectie Burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur open, maar alleen voor het aangeven van geboorten en overlijdens. HUISVUIL De sectie Afvalverwijdering werkt wel op Derde Pink sterdag. In de wijk Paau- wenburg wordt de GROE NE bak op dinsdag 20 mei in plaats van op maandag 19 mei geleegd. Voor de dinsdagwijk verandert niets. Het stadhuis is op 'derde pink sterdag' geslo ten, met uitzon dering van burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur (foto: Ruben Oreel) Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissin gen telefoon: 0118-487000, fax: 0118-410218 stadhuis: ma f/m vr: 08.30 - 1 7.00 uur. sectie Burgerzaken: ma t/m wo en vr: 08.30 - 15.00 uur, do tot 19.00 uur. Kas: ma t/m vr: 08.30 - 1 2.30 uur en 1 3.30 - 16.00 uur sectie Sociale zaken: (Dokter Gallandatstraat 1): ma t/m vr: 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur telefonisch spreekuur: ma t/m vr: 09.00 - 10.00 uur. secties Wegen en Afvalverwijdering (Edisonweg 9): ma t/m vr: 07.30 - 12.00 uur, en 13.00 - 16.00 uur. secties Beplantingen en Accommodaties (Vredehoflaan 50): ma t/m vr: 08.00 - 16.30 uur. Voor meer informatie zie de gemeentegids "Kijk op Vlissingen" en Maximaal TV, teletekstpag. 810 Staatssecretaris Tommei presenteerde eind april een discussienota 'Stedelijke vernieuwing'. Daarin staat dat het kabinet tot 2010 een stimulans wil geven om na-oorlogse verpauper de woonwijken op te knappen. Totaal is daar mee 25 miljard gemoeid, waarvan er 15 van de wo ningcorporaties moeten ko men, 6,2 miljard van de particuliere verhuurders en 3,8 van de gemeenten. Het rijk steunt de gemeenten daarin met een bedrag van 1,8 miljard. Op zich vind ik dat belangrijk nieuws. Al leen is voor mij nog de vraag wat dat voor Vlissin- en betekent. Vaak gaat et leeuwendeel van rijks bijdragen naar de vier gro te gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Nu is daar de pro blematiek wel groot, maar naar verhouding heeft Vlis singen zeker vergelijkbare wijken. Ik hoop aat we naar evenredigheid mee mogen eten uit de nieuwe subsidieruif. Uit de recent afgeronde aanpak van de wijk Paauwenburg en -op dit moment- het Middenge bied weten we uit ervaring hoeveel geld daarmee voor de gemeente gemoeid is. Weliswaar hebben we geen eigen woningen maar met het opknappen van huizen alleen ben je er niet. Ook riolering, straten, groen e.d. vergen dan ver nieuwing. We hebben 'Den Haag' regelmatig laten we- ten dat Vlissingen wijken die kent die met die van grote steden vergelijkbaar zijn. Met veel goedkope, en meestal 'gestapelde' huur woningen. Ik hoop dan ook op een met onze ver eiste investeringen verge lijkbare rijksbijdrage te kunnen rekenen. SCHELDEMOND Het onderwijs is nog steeds in beweging en dat ver taalt zich in veel nieuwe wet- en regelgeving. Ook voor onze stedelijke scho lengemeenschap Schelde- mond is hef van groot be lang de weg naar de toekomst goed uit te zet ten. We hebben nu een nieuw model op het oog, waarmee we de verplichte basisvorming, arbeidsge rechte opleidingen en het zogenoemde tweede fase- onaerwijs goed kunnen in bedden. In de organisatie van de school vertaalt zich dat naar drie eenheden: een eenheid onderbouw (alle eerste en tweede klas sen); een eenheid mavo/vbo en een eenheid havo/vwo. De drie leiding gevenden daarvoor komen uit het eigen lerarenbe- sfand. Een extern bureau zoekt nu nog naar twee di rectieleden die de eindver antwoordelijkheid zullen dragen. Het is een voor ie dereen veel inspanning vergende operatie, die voor het begin van hef nieuwe schooljaar zijn be slag moet krijgen. WIJKSCHOUW MIDDENGE BIED Ik heb hef zojuist al even genoemd: hef Middenge- ied, waar een ingrijpende stadsvernieuwingsoperatie plaatsvindt. We zijn er vo rig jaar -onder meer op ba sis van de resultaten van een enquête onder de be woners- en dit jaar bezig met het uitvoeren van veel kleinere projectjes. Veelal hebben aie betrekking op de 'vier V's': minder ver keer, meer veiligheid, min der viezigheid en meer ver lichting. Afgelopen weken hielden we bij wijze van proef in twee buurtjes een wijk- schouw, waarbij bewoners in de gelegenheid waren aan wijkcollegelid, raadsle den en ambtenaren te laten zien waar we nog aan dacht voor zouden moeten hebben. Ik vond dat heel verhelderend, want met zo'n wandeling door de buurt beleef je de zaken nu eenmaal anaers dan met het lezen van een nota ero ver. En je merkt dat ogen schijnlijk kleine zaken tot grote ergernis leiden. Ook nier kwamen de vier V's weer ruim aan de orde. Vooral verwaarloosde en onverlichte brandgangen scoorden hoog. In het uitvoeringsplan voor 1997/98, dat de gemeen teraad binnenkort behan delt, besteden we aan braiidgangenproblematiek nogal wat aandacht. Maar in de komende periode ko men ook grotere projecten aan de orde voor het Mid dengebied, zoals het asfal teren van de President Rooseveltlaan, een herin richting van de Bloemen-1 laan, het inrichten van veel straten als 30-kilometerge- bied en de verbetering van speel voorzieningen. Totaal investeren we in dit tweede uitvoeringsplan liefst drie miljoen! We willen een nieuw tuinhuisje bouwen. Welke procedu re moeten we volgen? binnen vijf weken bericht of u mag gaan bouwen. Heeft u bin nen vijf weken geen bericht ont vangen? Dan kunt u zonder meer gaan bouwen. Als u de toestem ming eenmaal in huis hebt, moet u wel binnen 13 weken begin nen met de bouwwerkzaamhe den. Wacht u langer, dan loopt u het risico dat de hele procedu re opnieuw moet worden doorlo pen. Voor het bouwen van een tuin huisje geldt in het algemeen een meldingsplicht. U meldt uw bouwplan aan door een formu lier in te vullen bij Bouw- en Wo ningtoezicht. U moet het formu lier daar weer inleveren, samen met een eenvoudige bouwteke ning, een situatietekening en ge gevens over degene die net bouwwerk uitvoert. Bijvoorbeeld de aannemer. Bouw- en Woning toezicht kijkt of uw plan past in het bestemmingsplan. Als dat niet zo is, kan de ge meente vaak vrijstelling verlenen. In zo'n geval wordt uw melding overigens meteen gezien als een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. U hoeft dus geen extra actie te ondernemen. Als de gemeente in principe vrij stelling wil verlenen, dan wordt het plan ter inzage gelegd en ge publiceerd in de Faam/Vlissin- ger om andere belanghebben den, zoals uw buren de gelegenheid te qeven bezwaren tegen het bouwplan in te dienen. Na afloop van de procedure ont vangt u automatisch bericht. WELSTANDSCOMMISSIE De welstandscommissie bepaalt of het plan voldoet aan de 'rede lijke eisen van welstand'. Die be kijkt of uw te bouwen tuinhuis on der andere in de omgeving past. Normaal gesproken ontvangt u SPELREGELS Bij het stafbureau Communicatie in het stadhuis en de wijkwinkels is de folder 'Spelregels voor bou wen en verbouwen' verkrijgbaar. Voor persoonlijk advies en infor matie kunt u bellen met Bouw- en Woningtoezicht de heer J. van Rooijen, telefoon: 48 72 20. De rubriek 'Vragenderwijs' vindt u wekelijks op deze pagina. Elke week wordt een veel door Vlissingers aan het Stafbureau Com municatie gestelde vraag beantwoord. Vragen voor deze rubriek moeten be trekking hebben op ge meentelijke zaken. U kunt vragen schriftelijk of telefo nisch stellen: gemeente Vlissingen, Stafbureau Communicatie, Antwoord nummer 2, 4380 WB VLIS SINGEN (postzegel niet no dig), telefoon 48 73 35. De redactie maakt een keuze uit de gestelde vragen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 5