Kindermiddag I 'Het kan zwart zijn, het kan wit zijn' vol mode en muziek Kustdorpen FOTOBOEK LAAT ANDER VLISSINGEN ZIEN VERVROEGDE AFSLUITING Mulder binnenhuis Donateursconcert Papilion WOENSDAG 14 MEI JAARGANG 99 - NUMMER 20 KEUIX ARISTO TRETFORD WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Dapper .OTOS GOLD^ COLLECTION Unieke monturen in goud In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van dinsdag 21 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 15 mei 12.00 uur advertenties is donderdag 15 mei 17.00 uur „Je hoeft volgens mij echt geen bijzondere ga ve te hebben om mooie foto's te kunnen ma ken", zegt de Vlissingse fotograaf Ruben Oreel. „ledereen kan 't. Het is vooral een kwestie van geduld, heel veel geduld. En natuurlijk goed gereedschap. Ik ben dan ook de laatste ge weest om er op aan te dringen dat er een heel boek met mijn foto's zou verschijnen". ..Vlissingen is leuker dan Middelburg, het is wijdser en levendiger... ...een raam met ouderwetse ruitjes, twee keurig geschilderde luiken en geraniums. Dat is voor mij Ritthem... ...het beviel me wel, 's morgens in alle vroegte op zoek naar een mooi plaatje- Het was afgelopen vrijdag feest bij Marca Fa mily Fashion aan het Scheldeplein in Vlissin gen. Onder de noemer 'Krezie Kitz Root Sjow' was er de hele middag mode en muziek voor kinderen. Niemand minder dan Bennie den Haan, bekend van de Nederlandse soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, presenteerde, zong en amuseerde het toestromende publiek. Verlegen Zenuwen PZC WEEKBLADEN Pf PLOEG toSfl STOFFEN Gordijnstoffen GORDIJNSTOFFEN interart tapijt speciaalzaak in vloer- en vensterdecoratie Kromme Weele 21-23 M'burs 0118-614077 Maar het podium opgaan en naast een idool van de tv staan is nog helemaal niet zo makkelijk. Giechelend en met een rood hoofd wilden ze maar weer zo snel mogelijk het plankier ver laten. De hele kleintjes, GTST en Bennie den Haan liet hen im mers koud, showden dapper hun zelf gekozen Marca kle ding. Als winnaar kwam Moreno Eugenio uit de bus en met een certificaat 'Krezie Kids Topmo del' deed hij een ereronde. Als prijs mocht hij de zelfge kozen kleding houden, maar op zijn vier jaar jonge leeftijd deed ook dat hem niet zoveel. De oudere tiener mannequins reageerden' teleurgesteld: ,Als we geweten hadden dat we de kleding mochten hou den hadden we wel beter ons best gedaan". De monturcnlijn, de Lotos Gold Collection, heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie in en builen Europa verworven. Unieke exemplaren worden onder strenge kwaliteitscontrole met de hand vervaardigd in het Duitse dorpje Eisingen. Worden ze goedgekeurd in de werkplaats, dan worden de monturen met een levenslange garantie aan de cliënten gepresenteerd. De hoogop geleide vaklieden verwerken overigens uit sluitend hoogwaardige edelmetalen zoals goud, platina en sterling zilver. Tot de vaste klantenkring van de Lotos Gold Collection behoren personen uit de wereld van politiek en cultuur, maar ook le den van koninklijke families. Zo worden al meer dan honderd jaar monturen op maat gecreëerd. De eindproducten voldoen aan de wensen van de individuele drager en ze worden telkens aangepast aan de eisen en de smaak van de tijd. FOCUS OPTIEK HM! B.V. Nieuwe Burg 9. tel. 0118-625310 Winkelcentrum Dauwendaele. y^tel. 0118-624079, Middelburg J En toch verschijnt er aan staande vrijdag zo'n boek. In het fotoboek 'Vlissingen' staan honderdvijftig van Oreels beste zwartwitfoto's van de Scheldestad. En die fo to's geven een heel ander beeld van de stad dan gebrui kelijk. Geen Gevangentoren of Sint-Jacobskerk, maar de Bui tenhaven, de vismijn en voor al veel kleine, onbekende de tails die her en der in de stad te vinden zijn. Oreel werkt behalve als pers fotograaf voor de PZC ook al zo'n vijftien jaar voor de ge meente Vlissingen. Een groot aantal van zijn foto's zijn terug te vinden in allerlei brochures, op kalenders, in de jaarlijkse gemeentegids en op de infor matiepagina van de gemeente in De Faam/Vlissinger. En de gemeente Vlissingen is ook in het geval van het foto boek de opdrachtgever: „Vlis singen wil het boek als relatie geschenk gaan gebruiken. Maar het grootste deel van de oplage komt gewoon in de boekhandel". De foto's in het boek laten een heel andere kant van Ruben Oreel zien dan lezers van de PZC gewend zijn: „Dit is een heel andere discipline dan persfotografie. Het zijn twee totaal verschillende dingen, twee verschillende toestellen zeg maar. Maar het is allemaal Ruben Oreel: het kan zwart zijn, het kan wit zijn". Ruben Oreel is geboren in Middelburg, maar woont in middels al meer dan twintig jaar in Vlissingen. En hij is van de stad gaan houden: „Vliss ingen is leuker dan Middel burg. Het is wijdser en leven diger. Middelburg heeft mooie monumenten, maar buiten het historische centrum heeft de stad weinig te bieden. In Vlissingen kan je daarentegen kilometers lang genieten. Je kan bijvoorbeeld uren langs de kust lopen, van de Nolle tot de Buitenhaven". Oreel wilde in ieder geval niet met de geijkte plaatjes van Vlissingen aankomen. „De ge meente vroeg bijvoorbeeld ook om een foto van Ritthem. Dan pak ik niet de kerktoren of een silhouet van het dorp, want dat is al zoveel gedaan. Nee, een raam met ouderwet se ruitjes, twee keurig geschil derde luiken ernaast en gera niums in de vensterbank. Dat is voor mij Ritthem". De fotograaf houdt van foto's van schijnbaar onbeduidende details, dingen die niemand ooit opvielen. En in het fotoboek 'Vlissingen' staan inderdaad hoekjes, gaatjes en gevelsteentjes waar maar weinig Vlissingers het bestaan van vermoedden. Ook de details van bekende Vlissingse gebouwen zullen maar weinig mensen direct herkennen: „Wie kan je bij voorbeeld precies vertellen hoe het klokkentorentje op het station er uitziet. Het is na tuurlijk allemaal wat uit zijn verband gehaald, maar je leert wel op een andere ma nier naar dingen te kijken". Oreel is zelf bijzonder tevre den met het eindresultaat: „Die foto's geven precies weer wat ik mooi vind aan Vlissingen. En ik ben gelukkig helemaal vrijgelaten in mijn keuzes. Alleen de gemeente Vissingen was met sommige foto's gelukkiger dan met an dere. Maar ja, als je het boek als relatiegeschenk gaat ge bruiken, kan je natuurlijk niet met al teveel foto's van af braakpanden aan komen zet ten. Hoewel juist dat soort fo to's heel mooi kan zijn". Met de presentatie van het boek aanstaande vrijdag sluit Oreel een periode van twee jaar af: „Ergens is het wel jammer dat het nu af is. Het beviel me wel, zo 's morgens in alle vroegte op zoek naar een mooi plaatje, hopend op de perfecte lichtval. Als je 's ochtends om een uur of vijf, zes door de stad loopt, vallen je heel andere dingen op dan anders. Dan zie je ook pas goed hoe mooi de stad is". Het fotoboek 'Vlissingen' van Ruben Oreel wordt uitgege ven door Uitgeverij ADZ, telt 150 foto's en is vanaf aan staande vrijdag voor f 29,95 verkrijgbaar in de boekhandel. Als onderdeel van het Vlissingse Straatfestival wordt dit jaar een uniek harpfestival gehouden in het Arsenaaltheater. Op het programma staan internationaal bekende namen. Verder deze week: facelift voor Maison Christian, vlaaienhuis geopend in Vlissingen, jonge organist improviseert in Koorkerk, de jaren zeventig herle ven, informatie van overheden, korte informatie en handige van dag tot dag-overzichten. Saskia Serge brengen zaterdag een bezoek aan De Parel in Domburg. Het recreatiecentrum staat deze avond helemaal in het teken van de countrymuziek. vertelt Schoonman. Voor die kinderen was er van alles te doen. Bijvoorbeeld een aantal modeshows waarin ze zelf uit gezochte kleding konden to nen. Hieraan was ook een wedstrijd verbonden: de win naars mochten hun kleding zo mee naar huis nemen. Verder een karaoke voorstelling, waarbij ze samen met Bennie den Haan een tophit op het daarvoor bestemde podium Musical- en Operettevereni ging Papilion geeft donderdag 22 mei een donateursconcert in het Minitheater in Middel burg. Naast romantische me lodieën brengt de groep musi calsongs en een pittige para de ten gehore. Tijdens de pau ze is er een verloting met prij zen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Vier Windekes in Mid delburg. 0 Fotograaf Ruben Oreel maakte een fotoboek over Vlissingen: „Ergens is het wel jammer dat het nu af is". FOTO ANDA VAN RIET zongen. Een publieksspel, waarbij Bennie den Haan een aantal vragen stelde over mu ziek, film en natuurlijk de serie GTST. Als tussendoortje zong de bekende Nederlander hit jes om de sfeer nog wat te verhogen. Den Haan bleek een echte pu bliekstrekker: talloze GTST- fans bewonderden verlegen de artiest. „Er is zelfs een vrouw in het publiek die bij el ke show aanwezig is", zegt Schoonman lachend. „Ik zie haar nu hier in Vlissin gen ook al staan". Kinderen konden zich van te voren op geven om met de modeshow of de karaoke voorstelling mee te doen door in te teke nen in de Marca winkel. „Door het slechte weer zijn veel kinderen die zich hadden opgegeven niet meer geko men", legt Claudia Schoon man uit. „Dus nu moet Bennie den Haan maar wat mensen uit het publiek vragen mee te doen, een beetje improvisèren dus". Dat improviseren bleek totaal geen probleem. In rijen ston den de kinderen klaar om een deuntje te zingen. Een clubje hip geklede tieners vertolkten de Spice Girls, een nummer van Lee Towers werd door een volwassen man uit het publiek gezongen. Den Haan sprong bij als ritme of toon verloren ging. Ook het nu zeer populaire liedje van tranentrekker Jantje Smit over zijn oma werd door een Vlissings knaapje nage zongen. De karaoke tekst bleek bij deze vertolking totaal overbodig: na veel oefenen tussen de schuifdeuren thuis kende hij de smartlap geheel uit zijn hoofd. Terwijl de karaoke zangers hun best deden stonden de mini-mannequins gereed om een modeshowtje te lopen. Op van de zenuwen, want met vader, moeder èn video op stand by konden ze eindelijk het podium op. Den Haan liet nog even zien hoe een echte mannequin hoort te lopen. „Laat het kontje maar even waggelen", spoorde de be kende Nederlander hen aan. Op Walcheren hebben kustbewoners vaak een wat 'ongesnik- kerde' reputatie. Bewoners van dorpen als Westkappel, Dom burg, Vrouwenpolder, Zoutelande en in mindere mate (vooral vroeger) ook Ritthem staan bekend om hun relatieve vrijmoe digheid en hun vaak wat ruwere taalgebruik. Mensen die het boek 'Domburgse ver'aelen' van Kees Maas le zen, zullen meer dan eens verzuchten: Da's noe echt Domburgs. Binnen Domburg hadden de families Maas en Klopmeijer blijkbaar een bepaalde reputa tie als het gaat om vrijmoedig gedrag. 'Klopmeijers en Ma zen, die ermee omgaan zijn dwazen', was op Domburg een staande uitdrukking. Ove rigens kent het dialect van Domburg behalve een wat di rectere, ruwere manier van spreken weinig specifieke ken merken. Behalve dan het ge bruik van 't woordje lêêp. Da's lêêp zeggen Domburgers waar andere Walcherenaren eerder zouden zeggen dat 't gaef is. Oostkappel was maar weinig op de kust georiënteerd. Om dat Oostkappelaars echter veel te maken hadden met Domburgers en die van de Polder leven er nogal wat vooroordelen over deze typi sche kustbewoners. Over in woners van Vrouwenpolder schijnen ze op Oostkappel het volgende spotrijmpje te ken nen: 's Nachts jutte en strope over strange en dune lope In ulder kop de kolder/dat bin de zandvreters van de Polder. Westkappelaars kunnen het met Domburgers niet zo goed vinden. Da's bekend en bo vendien een understatement. Met hun zuiderburen, de Zou- telandenaren, gaat dat een stuk beter. Zouden de Westk appelaars van hen ooit ge leerd hebben hun petten scheef te zetten? Een pet die scheef staat, staat op Was- schappel immers op z'n zuus (op z'n zuidens). En zou het zelfde gelden voor op z'n zuus kuteplaetere zeilderemet een plat steentje over het wa teroppervlak keilen), wat wil zeggen: met een korte, abrup te beweging vanuit de heup gooien. Zijn die van Zoutelan de misschien scheef, abrupt en kortaf of staat op z'n zuus gewoon voor anders dan an ders Marco Evenhuis Oplage: 51.110 ex De organisatie van het feeste lijke gebeuren was in handen van het Anno Bremer Produc tieteam uit Kapelle aan de IJs- sel. Claudia Schoonman is één van de leden van dit team. „Alle Marca vestigingen in Nederland houden dezelfde feestmiddag", vertelt ze. „Het is de bedoeling een gezellige middag te maken van de Kre zie Kitz Root Sjow. Een mid dag voor en door kinderen", Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118)642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven. Postbus 18. 4380 KA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. 0 GTST-ster Bennie den Haan met de jeugdige modellen Daphne Bijkerk, Cherish Herz en Moreno Eugenio (rechts). FOTO ANDA VAN RIET

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1